E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze 8. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 11. 2018

Kontrola a schválení zápisu z 7. zasedání 20. 9. 2018, Složení slibu senátorky, Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů na, Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2019/2020, Prospěchová a motivační stipendia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu, Doktorská stipendia, Změna vnitřních předpisů UK, Zpráva o průběhu voleb do ASF – Studentská komora, Zpráva o volbách do AS UK, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Výběrová řízení na vedoucích kateder, Pozvánka na diskuzi studentů

Zápis ze 8. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15.11. 2018.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:         dle prezenční listiny

 

Schválení zapisovatele zasedání

Návrh: František Ficek

ASF schvaluje jako zapisovatele Františka Ficka.​

Hlasování: 16/0/0

Zapisovatel byl schválen.

 

1. Program jednání

Na úvod předseda vysvětlil, proč neproběhlo zasedání v říjnu a navrhl změnu programu, o které se následně hlasovalo.

 

Schválení programu zasedání

 1. Kontrola a schválení zápisu z 7. zasedání 20. 9. 2018

 2. Složení slibu senátorky

 3. Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2019/2020

 4. Prospěchová a motivační stipendia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu  

 5. Doktorská stipendia

 6. Změna vnitřních předpisů UK

 7. Zpráva o průběhu voleb do ASF – studentská komora

 8. Zpráva o volbách do AS UK

 9. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 10. Sdělení a informace

  • výběrová řízení na vedoucích kateder

  • pozvánka na diskuzi studentů

 11. Různé

 

Program byl v uvedené podobě schválen.            16/0/0

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 7. jednání ASF

Připomínky k návrhu zápisu nebyly žádné a text byl zveřejněn. Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 21.9. 2018.  Připomínky k návrhu zápisu od 21.9. do 29.9. 2018. Zápis kvůli chybě předsednictva nebyl zveřejněn v řádném termínu, za což se předsednictvo jménem předsedy omluvilo.

 

Usnesení 8.2

ASF schvaluje zápis z 7. jednání ASF ze dne 20.9. 2018 ve znění zveřejněném 14.11. 2018.

15/0/1

 

3. Složení slibu senátorky

Poté, co senátorka Barbora Bílková úspěšně ukončila svoje studium, zanikl jí i mandát senátorky ASF. Další náhradnicí je Barbora Lepková, která přijala nominaci. Po složení slibu se Barbora Lepková stala senátorkou.

 

4. Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2019/2020

 

Úvodní slovo prod. M. Martínková

Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů byly opakovaně projednány jak s orgány univerzity, tak i se studijní komisí ASF.

Po zapracování technických připomínek nebyly k předloženému návrhu vzneseny žádné připomínky.

 

Senátor Marian Novotný navrhl změnu textu

Přijímací zkouška

Řádný termín:     17. – 28. června 2019 (původně 17.6.-21.6.)

Náhradní termín:     8. – 19. července 2019 (původně 8.7-12.7.)

 

Škaloud se ptá na možnost lednového termínu přijímacího řízení, proděkanka Martínková odpovídá, že přijímací řízení v lednu bude možné od roku 2020.

 

Předkladatelka prod. Martínková doplňující návrh sen. Mariana Novotného přijala.

 

Usnesení 8.3.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2019/2020 v doplněném znění.

17/0/0

 

5. Motivační stipendia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu  

 

Úvodní slovo prod. P. Chromý.

V souladu se stipendijním řádem Stipendium Univerzity Karlovy je stipendium za vynikající studijní výsledky vyplácené v akademickém roce 2018/2019 stanoveno na 15.000 Kč ročně. Motivační stipendium je jednorázově vypláceno studentům 1. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia za podmínek stanovených v návrhu opatření děkana.

 

Novotný se ptá na úspěšné studenty z olympiád, jestli je kontaktujeme předem, že pokud by k nám šli, tak dostanou stipendium. Mikát upozorňuje na to, že tito studenti o tom většinou velmi dobře vědí. Perlín dále hovoří o různých strategiích, jak sekce/katedry lákají úspěšné studenty. Novotný uvedl příklad studenta, který dostal dopis z Masarykovy univerzity, který dostal zvací dopis. Petrusek upozornil na možné porušení zákona na ochranu osobních údajů, pokud bychom posílali dopisy rovnou úspěšným studentům. Chromý uvedl, že během přijímacího řízení již nyní sekce posílají dopisy úspěšným studentům a snaží se je tak nalákat. Podle Mikáta se stipendium již mnoho let nezměnilo, zatímco inflace hodnotu těchto peněz snížila.

 

Usnesení 8.4.

ASF souhlasí s návrhem Opatření děkana, kterým se stanoví výše stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2018/2019.

17/0/0

 

6. Doktorská stipendia

Úvodní slovo prod. P. Chromý

Proděkan Chromý informoval o diskuzích a problémech souvisejících s navýšením doktorských stipendií. Z navržených parametrů (výjezdní zasedání KD a ASF, studijní komise ASF, SKAS) se aktuálně vyplácí pouze bonifikace za úspěšné složení SDZK. Další dva parametry (mobilita, studijní povinnost) se jeví jako problematické (rozdílné přístupy ke studijní povinnosti “stáž” v jednotlivých programech, neexistence jedné kontrolovatelné povinnosti v ISP doktorandů napříč programy, rozdílné podmínky v obecných požadavcích OR; kontrola splnění nároku na přiznání stipendia v SIS ze strany ÚVT – podobně, jako je tomu u SDZK ad.).

 

Mikát se ptá, jestli se to týká pouze studentům v prezenční formě, Chromý odpovídá, že ano, podle stipendijního řádu toto stipendium náleží pouze studentům v prezenční formě studia. Bruthans navrhuje, aby byly podmínky rozdělení stipendií transparentní a veřejné. Podle Perlína je to koncepční připomínka na práci oborových rad. Tento návrh se dále obecně diskutoval.

 

Usnesení 8.5.

ASF souhlasí s přiznáním “bonifikačních” stipendií na základě návrhu jednotlivých oborových rad DSP za rok 2018 (čl. 12, odst. 4 Stipendijního řádu UK), kteří byli hodnoceni A.

16/0/1

 

Chromý dále zmínil bonifikaci školitelů za ukončení studia doktorandského stipendia na 50000 Kč za dokončení do 4. nebo 5.ročníku doktorských studentů, s tím že by se bonifikovali i samotní absolvující studenti, a to částkou 30 000 Kč za ukončení během 4. ročníku a 15 000 Kč během 5. ročníku. Toto stipendium by se týkalo všech studentů od 1.10. 2018. Perlín otevřel otázku účelového přerušení studia a Lepková se tedy ptá, pokud by bylo možné do toho přerušenou dobu počítat také. Chromý na to reagoval, že by se jednalo o dobu od zahájení studia, bylo by to vázané na bonifikaci školitele rektorátem.

 

7. Změna vnitřních předpisů UK

Úvodní slovo děkan prof. Zima. Navrhovaná novela navazuje na materiál předložený Kolegiu rektora 8. 10. 2018 (Akreditace studijních programů 2018/2019), ve kterém byl představen plán akreditací a s tím  související problém „dvoukolejnosti“ uskutečňování dosavadních SP/SO a nových SP. Snahou předkládané novely Řád přijímacího řízení je umožnit administrativně snazší „převody“ studentů mezi programy.

Další dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK - Poplatky spojené se studiem stanovuje novou výši poplatků za studium v souladu s požadavky fakult.


 

Usnesení 8.6.

ASF se seznámil s dílčími změnami vnitřních předpisu UK v příloze a nemá k těmto změnám žádné připomínky.

20/0/0

 

8. Zpráva o průběhu voleb do ASF – studentská komora

 

Předseda volební komise ASF prof. J. Hudeček informoval o registraci kandidátů pro volby do studentské komory ASF a o průběhu volební kampaně a přípravě voleb. Informoval, že by bylo vhodné legislativně upravit hranici pro to, aby se neúspěšní kandidáti stali náhradníky. Pačes a Kubíček upozornili, že hranice 20 % hlasů se nepočítá z počtu oprávněných voličů, ale z počtu voličů, kteří svůj hlas odevzdali. Kubíček dohledal příslušnou část volebního řádu (čl. 9 odst. 5) ve znění: Kandidáti, kteří nebyli zvoleni senátory, ale volilo je nejméně 20 % voličů v daném okrsku, kteří se dostavili k volbám, se stávají náhradníky. Kubíček dále připomněl čl. 3 odst. 3: V případě elektronických voleb se místem rozumí volební aplikace.

 

Registrovaní kandidáti:

Biologie (7): Kateřina Marcollová, Jaromír Novák, Daniel Vašek, Albert Damaška, Václav Bočan, Jan Pačes, Barbora Lepková

Geologie (2): Michal Roll, Lucie Kunstmüllerová, Aneta Hušková, Dalibor Tomášek, Ivan Petrov, Karel Pacák    

Geografie (2): Ema Fischerová, Jakub Petříček, Filip Sommer, Radek Pileček,

Chemie (3): David Hurný, Jan Kretschmer, Jan Klouda, Vojtěch Havlíček

Volby se budou konat elektronicky a to v termínu 26.11 – 29.11. 2018

 

9. Zpráva o volbách do AS UK

 

Předseda volební komise AS F prof. J. Hudeček informoval o registraci kandidátů pro volby do Akademického senátu UK a o průběhu volební kampaně a přípravě voleb

Registrovaní kandidáti

Studentská komora (2):

Tomáš Janík, David Hurný, Jan Pačes,

Zaměstnanecká komora (2):

Stanislav Smrček, Jan Černý, Petr Nachtigall

Volby se budou konat elektronicky a to v termínu 26.11 – 29.11. 2018

 

Usnesení 8.7

ASF bere na vědomí zprávu o přípravě a průběhu voleb do studentské komory ASF a do Akademického senátu UK                20/0/0

 

Pačes navrhuje připravit v rámci legislativní komise šablonu pro podání kandidatury a tak ulehčit podávání kandidatury hlavně novým senátorům. Postupem přípravy voleb a zjednodušení volebních přihlášek se bude dále zabývat Legislativní komise ASF.

 

10. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

Úvodní slovo Jan Pačes, Jan Petříček, Michael Mikát, kteří popsali jednotlivé spolky a aktivity žádající o podporu.  

ASF poskytuje podporu na dlouhodobou činnost pro spolky registrované na PřF UK a to formou mimořádného stipendia

 • Horolezecký oddíl

 • Pilné včeličky

 • Dále ASF prostřednictvím SKAS poskytuje podporu na jednotlivé aktivity

 • EGEA

 • Fluorescenční noc

 

Usnesení 8.8

ASF souhlasí s vyplacením podpory spolku Pilné včeličky, Horolezeckému oddílu, Fluorescenční noci a EGEA Praha                    19/0/1

 

11. Sdělení a informace

Perlín děkuje zástupcům ASF ve výběrových řízeních na vedoucí kateder a ústavů.

 

Zástupci ASF na výběrovém řízení:

9.11. Katedra učitelství a didaktiky biologie - Michal Vinkler

15.11. Katedra anorganické chemie - Martin Kotora

21.11. Katedra fyziologie  - Pavel Škaloud

27.11. Katedra buněčné biologie - Martin Černý

 

Diskuze studentů k 17.11.

Pačes všechny pozval v pátek dne 16.11. na další ročník diskuze Zapomínáme k výročí 17. 11., která se bude konat v Amfiteátru od 18:00. Pačes také hledá várnici, kterou by si někde na fakultně mohl půjčit.

 

Perlín dále informoval, že 17. 11. proběhne před budovou Albertov 6 a také v budově Albertov 6 slavnost ke Dni boje za svobodu a demokracii

 

Děkan dále informuje o založení historické komise, kde jsou zástupci všech sekcí, kvůli blížícímu se stoletému výročí fakulty.

 

Martínková apeluje na SKAS kvůli blížícímu se plesu a nutnosti vyřešit systém pravidel na oceňování cenou Velemlokem.

 

Zapsal: František Ficek

Ověřil: Radim Perlín

 

Akce dokumentů