E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20.09. 2018

Informace o složení slibu senátorky, výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2017, podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020, podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020, změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK, změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK, smlouva na koupi seismické stanice Ringen, nominace do Rady pro vnitřní hodnocení UK, volby do ASF – studentská komora, volby do AS UK, schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20.09. 2018.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny

 

Schválení zapisovatele zasedání

Návrh: RNDr. Michal Vinkler, PhD

ASF schvaluje jako zapisovatele Michala Vinklera.​

Hlasování: 18/0/0

Zapisovatel byl schválen.

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání 21. 6. 2018

 3. Informace o složení slibu senátorky

 4. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2017

 5. Podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020

 6. Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020 

 7. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK 

 8. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK 

 9. Smlouva na koupi seismické stanice Ringen

 10. Nominace do Rady pro vnitřní hodnocení UK

 11. Volby do ASF – studentská komora

 12. Volby do AS UK

 13. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 14. Sdělení a informace

  1. vyjasnění pojmu akademický pracovník

  2. zveřejnění podkladových materiálů pro jednání ASF

  3. setkání se studenty Přírodovědci sobě

  4. Teribear

  5. Výstava bezobratlých

 15. Různé

 

Usnesení 7.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Schválení zápisu z 6. jednání ASF

Připomínky k návrhu zápisu nebyly žádné a text zveřejněn na veřejném webu ASF na fakultě.

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 23.6. 2018.  Připomínky k návrhu zápisu od 23.6. do 4.7. 2018.

 

Usnesení 7.2

ASF schvaluje zápis z 6. jednání ASF ze dne 21.6. 2018 ve znění zveřejněném 4.7. 2018.
Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OtbeLwLTYK4jDEMduYI36mRlZa1Td_b4

 

3. Informace o složení slibu senátorky

Poté, co senátorka Barbora Bílková úspěšně ukončila svoje studium, zanikl jí i mandát senátorky ASF. Náhradnicí je Barbora Lepková, která přijala nominaci a složí slib na říjnovém jednání po návratu ze zahraničí.

 

4. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2017

Důvodovou zprávu předložil a téma na jednání uvedl proděkan Langhammer. Výroční zpráva za rok 2017 byla v letošním roce zpracovaná ve stejné struktuře jako zpráva loňská, přičemž jen připomenu, že právě vloni jsme zprávě dali novou strukturu, tak, aby byla kompatibilní se zprávami a datovými podklady UK. Tabulky zachovávají stejnou strukturu sledovaných indikátorů, tak, aby umožňovaly kontinuálně sledovat jejich vývoj. Proděkan Langhammer uvedl, že rok 2017 byl rokem úspěšným a podařilo se započít několik koncepčních změn souvisejících se změnou vedení fakulty.

Výroční zpráva vznikala následujícím schématem – tabulkovou část a podklady zajistily příslušné útvary děkanátu, textovou část pak doplnili proděkani, odpovědní za jednotlivé resorty a p. děkan, produkci, tj. korektury, grafiku a zlom zajišťuje OVV. 

Zpráva je, stejně jako vloni, připravována ke zveřejnění primárně v elektronické podobě, nicméně tak, aby sazba umožnila v případě potřeby i klasický tisk.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OtbeLwLTYK4jDEMduYI36mRlZa1Td_b4

 

Usnesení 7.3.

ASF schvaluje Výroční zprávu PřF UK za rok 2017.

Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020

Prod. Martínková předložila ASF k projednání podmínky ke studiu na bakalářských studijních oborech/programech PřF UK pro akademický rok 2019/20. Jedná se o základní dokument, ve kterém jsou uvedeny podmínky pro přijetí ke studiu v jednotlivých oborech. Tyto podmínky vycházejí z diskuze v rámci vědeckých rad jednotlivých sekcí a s garanty programů/oborů. K podmínkám ke přijetí se vyjádřilo i kolegium děkana.

Podmínky reflektují stavy uchazečů i počty přijatých a zapsaných studentů v jednotlivých studijních programech/oborech.

Podmínky přijímacího řízení byly podrobně projednány se členy studijní komise, která návrh podmínek podpořila.

Podklady jsou k dispozici na veřejném google disku ASF

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17u2Ka0Mzuilx6T9NEmBxu-7m0MMLyImJ

Perlín uvedl, že návrh nepodpoří, protože nesouhlasí s přijímáním studentů do jakéhokoliv programu bez přijímacích zkoušek. Vodička vysvětlil argumenty pro udržení tohoto postupu na geologii jako nejlepší ze špatných řešení. Ficek se tohoto řešení zastal, proděkan Mihaljevič také a vysvětlil přínos na datech o počtu přijatých studentů a srovnání s počtem neúspěšných studentů. Proděkan Langhammer upozornil, že v době zavedení mechanismu přijetí studentů do studia bez přijímacích zkoušek se tento postup považoval za výjimečný a byl zaveden jako jednorázové řešení aktuální krizové situace pro daný rok – nyní se ale jedná již o zavedený dlouhodobý postup, který se považuje za tradiční. Vodička některé argumenty rozporoval. Hudeček upozornil na výhody přijímání všech studentů a následného prosévání studentů na základě kvality. Matějka upozornil na nedostatečné povědomí o geologii na středních školách, Bruthans vyzdvihl možnost motivovat přijaté studenty v průběhu studia.

Usnesení 7.4.

ASF schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020.

Hlasování: 18/1/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

6. Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020

Obdobně jako pro přijetí pro bakalářské studijní obory/programy prod. Martínková předložila ASF i podmínky pro přijetí do navazujících magisterských studijních oborů/programů na PřF UK v akademickém roce 2019/20. Doplněno bylo pro rok 2019 otevření nového magisterského programu v anglickém jazyce Infection Biology.

Podmínky přijímacího řízení byly podrobně projednány se členy studijní komise, která návrh podmínek podpořila.

Podklady jsou k dispozici na veřejném google disku ASF

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17u2Ka0Mzuilx6T9NEmBxu-7m0MMLyImJ

 

Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní obory/programy budou předloženy na zasedání ASF v říjnu.

 

Usnesení 7.5.

AS PřF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020.

Hlasování: 19/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

7. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK

Úvodní slovo prod. Martínková – AS UK doporučil změnu čl. 7, která mění smysl ustanovení, a proto bylo potřeba upřesnit formulaci. Změna vychází z diskuze s legislativní komisí  AS UK a dává do souladu dílčí body s vnitřními předpisy UK. Dílčí změna pravidel pro vyplácení stipendií byla projednána se studijní komisí, která vydala souhlasné stanovisko.

Podklady jsou k dispozici na veřejném google disku ASF

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17u2Ka0Mzuilx6T9NEmBxu-7m0MMLyImJ

 

Weiss navrhl doplnit, že se očekává, že se k souvisejícím změnám v opatření děkana vyjádří ASF ještě před jeho vydáním.

 

Usnesení 7.6.

ASF schvaluje dílčí změny v Pravidlech pro přiznávání stipendií na PřF UK. 

Hlasování: 19/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK

Prod. Martínková uvedla, že se jedná se o legislativně-technické změny na základě připomínek studijní komise AS UK, které však pouze přečíslovávají Přílohy pravidel.

Podklady jsou k dispozici na veřejném google disku ASF

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17u2Ka0Mzuilx6T9NEmBxu-7m0MMLyImJ

 

Usnesení 7.7.

ASF schvaluje Pravidla pro organizaci studia.

Hlasování: 19/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

9. Smlouva na koupi seismické stanice Ringen

ASF se v souladu se zákonem o VŠ vyjadřuje ke koupi majetku. V tomto případě se jedná o velmi malý pozemek na Litoměřicku, kde je v provozu seismická stanice. Cena je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 366.175,- Kč s DPH (tj. 302.623,80 bez DPH).

Úvodní slovo prod. Mihajlevič - Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta a její partneři rozvíjí od r. 2014 výzkumnou infrastrukturu s názvem RINGEN, která byla rozhodnutím Vlády ČR ze dne 21.12. 2015 zařazena do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016-2022. Smlouva byla upravena a doporučena právním oddělením fakulty. Partnery projektu jsou další významné výzkumné a vzdělávací instituce, jmenovitě Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Česká geologická služba, Technická univerzita v Liberci a České vysoké učení technické v Praze.

Podklady jsou k dispozici na veřejném webu ASF

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OtbeLwLTYK4jDEMduYI36mRlZa1Td_b4

 

Usnesení 7.8

ASF souhlasí s koupí dočasné stavby Seismické stanice SKAC – Skalice umístěné na pozemku číslo parcelní 345/1, v katastrálním území Skalice u Žitenic.

Hlasování: 19/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

10. Nominace do Rady pro vnitřní hodnocení UK, panel pro přírodovědné oblasti

Zástupce studentů v RVH Michal Zima rezignoval na tuto pozici a SKAS na jeho místo navrhuje ASF nominovat Mgr. Jana Pačese

Dosavadní členové doc.

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.prof.     MFF

PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.     FaF

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.    PřF

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.        MFF

 

Usnesení 7.9

ASF nominuje Mgr. Jana Pačese do Panelu pro přírodovědné oblasti vzdělávání a vědní obory Rady pro vnitřní hodnocení UK.

Hlasování: 19/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

11. Volby do ASF – studentská komora

V prosinci 2018 proběhnou v souladu s Volebním řádem ASF řádné volby do studentské komory ASF. Proto je nutné ustanovit volební komisi, stanovit termín voleb a volby vyhlásit.

Akademický senát vyzývá studenty PřF UK, aby se aktivně zapojili do výběru kandidátů na členy Akademického senátu PřF UK a aby navrhli kandidáty podle v jednotlivých sekcích. Volební komise získá správný seznam voličů a ověří funkčnost elektronického volebního systému. Hudeček apeloval na vyšší počet členů volební komise.

Návrhy na členy volební komise:

Marian Novotný, Jiří Hudeček, Tomáš Weiss, Michael Kotyk, Zdeněk Čermák, náhr. Miroslav Šulc, Jakub Vodička

 

Usnesení 7.10.

ASF volí členy volební komise pro volby do studentské komory ASF ve složení Marian Novotný, Jiří Hudeček, Tomáš Weiss, Michael Kotyk, Zdeněk Čermák, náhr. Miroslav Šulc, Jakub Vodička

 

Hlasování: 19/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

12. Volby do AS UK

Předsednictvo AS UK vyhlásilo dne 5.6. volby do AS UK a to na listopad 2018

Členy volební komise byli na jednání ASF v červnu zvoleni:

Marian Novotný, Jiří Hudeček, Tomáš Weiss, Michael Kotyk, Zdeněk Čermák, náhr. Miroslav Šulc, Jakub Vodička

Je nutné zvážit, zda by nebylo účelné spojit obě volby do ASF studentské komora a do AS UK do jednoho termínu.

ASF doporučuje uskutečnit volby do studentské komory ASF ve stejném termínu jako volby do AS UK a žádá členy volební komise pro obě volby aby připravila podklady pro příští jednání ASF.

 

13. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Nebyly předloženy žádné návrhy.


 

14. Sdělení a informace

 • vyjasnění pojmu akademický pracovník - Doc. Kubíček. Důležité, tento pojem vymezuje kdo může podle zákona volit do akademického senátu. Seznamy volitelů, které zpracovává zaměstnanecké oddělení, jasně vymezují členy akademické obce, tedy konkursovaná místa s podílem na výuce. Kubíček navrhl také formální úpravu textu Volebního řádu ASF, která zpřehledňuje formulaci textu dokumentu. Perlín požádal senátory, aby si upravený návrh předpisu přečetli.

 • Perlín uvedl, že zveřejnění podkladových materiálů pro jednání ASF na základě diskuze na červnovém zasedání ASF a diskuze mezi členy předsednictva ASF je navržen a pro toto zasedání uplatněn postup dvou sdílených disků. Na prvním disku Senát jsou všechny podkladové materiály pro jednání ASF. Na druhém disku s názvem ASF veřejný jsou stejné podklady, které mohou a musí být zveřejněny. Zveřejňování podkladů z jednání ASF řeší předsednictvo ASF na základě vlastního uvážení.

 • Ficek představil setkání se studenty Přírodovědci sobě, které je navrženo na 10.10.2018 – akce bude v menze Albertov od 18h. Prezentovány budou studentské spolky PřF UK v přátelské atmosféře.

 • Novotný popsal výsledek charitativního běhu Teribear, kterou organizovala především doc. Magdalena Krulová – společným úsilím všech sekcí PřF UK se podařilo naběhat neuvěřitelných 2359.5 km, čímž byl cíl aktivity několikanásobně překonán. Pro nadaci Teribear bylo získáno 70 785 Kč. Celkem tak tým PřF UK obsadil 17. místo z 588 týmů. ASF děkuje všem organizátorům této aktivity na PřF UK.

 • Novotný dále popsal přínos akce Výstava bezobratlých, kterou tradičně organizuje Dr. Petr Šípek a kterou letos navštívilo cca 6000 lidí a cca 50 škol  (1141 žáků a studentů) a která se dostala (také díky aktivitě OVV) do pozornosti médií. ASF děkuje všem organizátorům této aktivity na PřF UK.

 

15. Různé

Pačes se dotázal prod. Chromého na změnu předpisů (OD) v souvislosti s výplatou stipendií.

Weiss předestřel návrh ředitele geologického ústavu na založení nového ústavního webu – v souvislosti s tím se dotázal prod. Langhammera na termín aktualizace fakultního webu. Ten zmínil, že se změny chystají kontinuálně zároveň s různými (6) microsites.

 

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na zimní semestr 2018/19

Zimní semestr

18.10. 15.11. 20.12. 17.1. 21.2., vždy ve čtvrtek od 14:00.


 

Zapsal:     Michal Vinkler     20.09.2018

Ověřil:     Radim Perlín         20.09.2018

Publikováno      Radim Perlín        15.11. 2018

 

Akce dokumentů