E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 5. 2018

Schválení programu zasedání, Kontrola a schválení zápisu z 4. zasedání 26. 4. 2018, Záměr jmenovat do funkce vedoucí kateder a ředitele ústavu, Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UK za rok 2017, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Podpora sdružení

Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17.5. 2018.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:         dle prezenční listiny

 

1. Schválení programu zasedání

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola a schválení zápisu z 4. zasedání 26. 4. 2018

 3. Záměr jmenovat do funkce vedoucí kateder a ředitele ústavu

 4. Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UK za rok 2017

 5. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, podpora sdružení

 6. Sdělení a informace
  - Podpora pro spolky na PřF UK

    - Studentská anketa

 1. Různé
   

Usnesení 5.1
ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 18/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

2. Kontrola a schválení zápisu z 4. zasedání 26. 4. 2018
 

Připomínky k návrhu zápisu nebyly žádné a text zveřejněn.
Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 10.5. 2018 Připomínky k návrhu zápisu od 27.4. do 9.5. 2018.  

Usnesení 5.2
ASF schvaluje zápis z 4. jednání ASF ze dne 26.4. 2018 ve znění zveřejněném 10.5. 2018.

 

Hlasování: 170/0/1
Návrh usnesení byl přijat.
  

3.  Záměr jmenovat do funkce vedoucí kateder a ředitele ústavu

 

Děkan fakulty vypsal výběrová řízení na obsazení míst vedoucích kateder a ředitelů ústavů a to na pozice:


Vedoucí katedry parazitologie
Ředitele ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Vedoucího katedry fyzikální a makromolekulární chemie

Úvodní slovo děkana
Vyjádření zástupců ASF ve výběrových komisích

Následovalo tajné hlasování o navržených vedoucích kateder.

Skrutátoři: Bruthans, Matoušková, Kubíček

 

Výsledek hlasování z 21 bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístků.

doc. Hrdý - 21

doc. Mašín - 21

prof. Obšil - 21

 

Usnesení 5.3
ASF doporučuje jmenovat
doc Hrdého jako vedoucího katedry parazitologie,
doc. Mašína jako ředitele ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky a
prof. Obšila jako vedoucího katedry fyzikální a makromolekulární chemie.
 

Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

4. Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UK za rok 2017
 

Děkan fakulty v souladu se statutem fakulty předkládá výroční zprávu o hospodaření PřF UK za rok 2017. Předkládám k projednání a schválení Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty UK za rok 2017, která byla zpracována podle struktury požadované RUK. Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UK za rok 2017 byla schválena na KD a projednána s ekonomickou komisí ASF.
Hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy skončilo k 31.12.2017 ziskem
ve výši 8 012 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ve výši 4 tis. Kč a  z doplňkové činnosti ve výši 8 008 tis. Kč. Přírodovědecká fakulta dodržovala schválený rozpočet a v průběhu roku průběžně sledovala hospodaření jednotlivých pracovišť včetně jednotlivých projektů přidělených poskytovateli.
 

 

Čermák za ekonomickou komisi informoval ASF, že neshledal ve výroční zprávě chyby a doporučuje ASF jí přijmout. Akademický senát vyslovuje poděkování ekonomickému oddělení děkanátu za hladký průběh externího auditu s kladným výsledkem.

 

Usnesení 5.4
Akademický senát PřF UK schvaluje Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UK za rok 2017
 

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, podpora sdružení

žádající sdružení : Biologický kroužek pro středoškoláky
zodpovědná osoba: Kateřina Kubíková, Biologie (B1501), BBI, bakalářské
studium, UKČO: 67933507
webové stránky: http://biokrouzek.arach.cz/
žádaná částka: 10 000 Kč
činnost spolku:
Biologický kroužek slouží k setkávání studentů PřF UK a středoškolských studentů s hlubokým zájmem o přírodní vědy, zejména biologii. Probíhá především formou přednášek a následných diskusí a formou exkurzí na přírodovědně zajímavá místa v Praze a okolí. Středoškolští studenti oceňují možnost kvalitního biologického vzdělávání i příjemnou atmosféru, která na kroužcích panuje. Kroužek probíhá již zhruba 10 let a to vždy ve středy od konce září do začátku června.
 

Za ASF kroužek představili Petříček a Mikát

Usnesení 5.5.
ASF schvaluje poskytnutí finanční podpory pro Biologický kroužek pro středoškoláky ve výši 10 000 Kč z rozpočtu ASF na podporu spolkové činnosti  
 

Hlasování: 21/0/1
Návrh usnesení byl přijat.
 

6. Sdělení a informace


Informace o zajištění podpory spolkové činnosti na fakultě - Jakub Petříček. Dále pak vystoupili děkan a prof. Hudeček. Hudeček varoval před právními dopady nezakotvených spolků. Petříček odpověděl, že je dlouhodobým cílem ASF postupně dovést jednotlivá neformální uskupení k jejich registraci jako spolků UK. Není to ale žádnou ultimativní podmínkou. ASF žádá spolkovou komisi o přípravu všech podkladů k hladkému fungování od 1.9.2018

 

Studentská anketa: úvodní slovo pronesla proděkanka Martínková. Postěžovala si na problémy s elektronickou verzí implementovanou z filozofické fakulty. Studentská koordinátorka Kristýna Haltufová seznámila ASF se svým pohledem na současnou elektronickou verzi ankety. Perlín se zeptal na účinnost hlasování. Haltufová odpověděla, že z cca 3200 studentů hlasovalo cca 1700 z nich. Petříček zjistil, že je možné upravovat některé položky. Kubíček pochválil zimní verzi ankety hlavně z pohledu vysoké návratnosti. Novotný si není jistý relevancí 50% účasti studentů v anketě. Problém vidí v malé návratnosti komentovaných otázek. Kubíček informoval ASF, že rektorát má snahu centralizovat studentskou anketu a jako jednu z pravděpodobných aplikací vidí anketu z filozofické fakulty.

 

Usnesení SKAS - Členové SKAS považují výjezdní zasedání na Patejdlovce za velmi přínosné a děkují za uspořádání akce organizátorům.
 

 

7. Různé

 

Ficek se zeptal vedení fakulty, jak to vypadá se zvýšením doktorandských stipendií. Martínková odpověděla, že první výplata vyššího stipendia přijde za měsíc květen v červnu a to i zpětně od ledna.

 

Předseda legislativní komise svolá schůzku k diskuzi o zveřejňovaných podkladových materiálech projednávaných na ASF.

 

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na letní semestr 2018

21.6., 20.9. vždy čtvrtek od 14:00
 

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     17.5.2018

Ověřil:     Radim Perlín         18.5. 2018

Publikováno      Radim Perlín        31.5. 2018

 

Akce dokumentů