E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 4. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 26. 4. 2018

Schválení rozpisu a rozpočtu fakulty, schválení studijních programů v rámci institucionální akreditace, hlasování per rollam, dílčí změna stipendijního řádu UK, doplnění studijní komise – Martin Těšický, pracovní skupina pro spolkovou činnost, schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, sdělení a informace - vyhodnocení úklidu Albertovských strání

Zápis z 4. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 26.4. 2018.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:         dle prezenční listiny

 

1. Schválení programu zasedání

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání 15. 3. 2018

 3. Schválení rozpisu a rozpočtu fakulty

 4. Schválení studijních programů v rámci institucionální akreditace

 5. Hlasování per rollam

 6. Dílčí změna stipendijního řádu UK

 7. Doplnění studijní komise – Martin Těšický

 8. Pracovní skupina pro spolkovou činnost

 9. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 10. Sdělení a informace
      vyhodnocení úklidu Albertovských strání

 11. Různé
   

Usnesení 4.1
ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 17/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání 15. 3. 2018
 

Připomínky k návrhu zápisu byly formální a drobné, všechny připomínky byly zapracovány do textu a text zveřejněn. Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 17.3. 2018 Připomínky k návrhu zápisu od 18.3. do 26.3. 2018.  
Ve stanovené lhůtě jsem k zápisu dostal poznámky Michala Vinklera a Pavla Škalouda. Poznámky jsou zapracovány a děkuji za ně.
Zde je odkaz na ověřený zápis z jednání ASF :
https://docs.google.com/document/d/15PSGN-weYnoSDMh-3og8MIoJI5gl2gP2pNaHHwRQIxs/edit#

Usnesení 4.2
ASF schvaluje zápis z 3. jednání ASF ze dne 15.3.2018 ve znění zveřejněném 27.3. 2018.     

Hlasování: 18/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

3.  Schválení rozpisu a rozpočtu fakulty

 

Na výjezdním zasedání akademického senátu a kolegia děkana byl podrobně prodiskutován rozpis  a rozpočet fakulty. Z materiálu vyplývá, že PřF oproti roku 2017 bude hospodařit s částkou 697 336 780,-Kč , která se dělí na příspěvek ve výši  393 623 153,- Kč a dotaci na vědu ve výši 278 983 627,- Kč, dotaci na SVV ve výši 24 730 000,- Kč. Dále je k rozpisu připojena dotaci na UNCE ve výši 34 426 029. Tedy k celkovému rozdělení připadá částka 731 762 809,- Kč. Po pokrytí samostatných položek (odpisy, KAMPUS, Biocev) dochází k rozdělení následovně (podle zásluh sekcí – podle podílu na výnosech):
 

Rozpis fakulty 2018
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pV-9DkvbZFRyPFatRi968RzqujTNMbVz
 

Celofakultní rozpočet 2018
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pV-9DkvbZFRyPFatRi968RzqujTNMbVz
 

Usnesení 4.3.
ASF schvaluje Rozpis PřF UK na rok 2018 takto:
Biologická sekce                 249 777 333 Kč
Chemická sekce                 165 860 752 Kč
Geografická sekce                    76 532 742 Kč
Geologická sekce                    58 671 368 Kč
ÚŽP                            17 920 614 Kč
Děkanát, celofakultní pracoviště                 126 000 000 Kč

 

Dále schvaluje Rozpočet Děkanátu, celofakultních pracovišť a celofakultních výdajů takto:

 

Výdaje pracoviště

celkem 2018

Děkanátní oddělení

 

6010 - sekretariát děkana a  tajemníka

8 542 412

6100 - právní oddělení

3 188 577

6200 - zaměstnanecké oddělení

5 305 733

6300 - ekonomické oddělení

11 079 639

6400 - studijní oddělení

6 698 752

6500 - oddělení podpory vědy

4 917 953

6600 - oddělení správy budov  a investic

10 764 742

6700 - centrum informačních technologií

9 099 938

6800 - oddělení vnějších  vztahů

4 499 012

6900 - oddělení projektového řízení

4 490 221

Celkem děkanát

68 586 978

MANDATORNÍ celofakultní  výdaje

36 600 000

OSTATNÍ celofakultní výdaje

10 522 000

Celofakultní pracoviště

 

7100 - Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky

6 544 059

7300 - Katedra tělesné výchovy

7 073 621

7700 - Přírodovědná školka Rybička

1 836 339

7800 - Botanická zahrada

10 973 568

Celkem

26 427 588

C E L K E M

142 136 566

Příjmy

 

Naplnění z Rozpisu PřF

126 000 000

Ostatní příjmy

16 500 000

C E L K E M

142 500 000

REKAPITULACE

363 434

 

Hlasování: 19/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

4. Schválení studijních programů v rámci institucionální akreditace
 

Žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání:  


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VPsk2VuMBWhLX7e7Hz0K0zy7iPH4aPvNqNjO_a6qsCc/edit#gid=237329348

 

bakalářské studijní programy
Geotechnologie
Aplikovaná geografie
Demografie
Chemie
Medicinální chemie
Chemie a fyzika materiálů
Bioinformatika
Geografie se zaměřením na vzdělávání

 

navazující magisterské studijní programy
Geobiologie
Medicinální chemie
Chemie a fyzika materiálů
Evoluční biologie
Reprodukční a vývojová biologie
Biologická psychologie
Bioinformatika
Sociální epidemiologie
Učitelství geografie pro střední školy

 

Úvodní slovo měla proděkanka Martínková. Předseda studijní komise se ke koncepci vyjádřil kladně.

 

Usnesení 4.4
1. Akademický senát PřF UK schvaluje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat následující studijní programy v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání.

2. Akademický senát schvaluje koncepci transformace studijních oborů do nových studijních programů.
 

Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Hlasování per rollam

V souladu s Jednacím řádem ASF, článek 10. proběhlo v termín 3.4. do 6. 4. 14:00 hlasování per rollam ve věci předběžného souhlasu s uzavřením kupní smlouvy s firmou JEOL (EUROPE) SAS na dodávku transmisního elektronového mikroskopu zn. JEM NEOARM 200F

Důvodová zpráva
Návrh kupní smlouvy byl předběžně schválen ASUK i správní radou UK v lednu t.r. Na základě otevřeného zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek byla vybrána firma JEOL jako dodavatel mikroskopu za cenu 37mil. Kč bez DPH. Pan děkan následně požádal pana rektora o podpis smlouvy včetně zajištění vyjádření ASUK podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách a schválení právního jednání správní radou podle § 15 pdst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Na základě dodatečného vyjádření rektorátního právního odboru je nutné pro souhlas ASUK také předchozí stanovisko i ASF.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pV-9DkvbZFRyPFatRi968RzqujTNMbVz

Usnesení 4.5.
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou JEOL (EUROPE) SAS na dodávku transmisního elektronového mikroskopu zn. JEM NEOARM 200F, za kupní cenu ve výši 37 079 410 Kč bez DPH.
 

Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

6. Dílčí změna stipendijního řádu UK
 

Odbor pro studium a záležitosti studentů předkládá na základě domluvy ze zasedání Akademického senátu UK dílčí novelu Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, jež obsahuje následující změnu:
Čl. 12 odst. 3 – Doktorandské stipendium:
V čl. 12 odst. 3 větě druhé se číslo „2.000“ nahrazuje číslem „10.000“.
Odůvodnění:
Od 1. května 2018 může být výše doktorandského stipendia stanovena v rozmezí od 10.500 Kč do 25.000 Kč. Tato výše stipendia může být dále navýšena
a) o 2.000 Kč v případě složení státní doktorské zkoušky a
b) o další částku, nejvýše však v úhrnu o 2.000 Kč měsíčně, po úspěšném splnění určené studijní, vědecké nebo jiné povinnosti či povinností studenta, pokud tak stanoví vnitřní předpis fakulty (Pravidla pro přiznávání stipendií).
Fakulty v souvislosti s touto změnou chtěly umožnit stipendium více diferenciovat a odměňovat doktorské studenty výkonnostně. Aby mohly zvýšit stipendium studentům, kteří splní určené studijní, vědecké nebo jiné povinnosti, výrazněji, navrhuje se zvýšení uvedeného úhrnného limitu na částku 10.000 Kč. To by znamenalo, že doktorandské stipendium by mohlo být zvýšeno v maximální výši až na 37.000 Kč. Vytvořil by se tak dostatečný prostor pro fakulty k odměňování vynikajících studentů doktorského studia.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pV-9DkvbZFRyPFatRi968RzqujTNMbVz

Usnesení 4/6
ASF souhlasí s dílčí změnu Stipendijního řádu UK.

Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

7. Doplnění studijní komise – Martin Těšický
 

Předseda studijní komise Daniel Vašek požádal o doplnění členů studijní komise o člena ASF Martina Těšického náhradou za kolegu Táborského.

Usnesení 4/7
ASF jmenuje členem studijní komise senátora Martina Těšického
 

Hlasování: 20/0/1

Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Pracovní skupina pro spolkovou činnost
 

Na základě dlouhodobé aktivity ASF navrhujeme jmenovat pracovní skupinu pro komunikaci se sdruženími, která působí na PřF UK. Cílem je zvýšit podporu pro různá sdružení na ASF za předpokladu, že dlouhodobě působí na PřF, jsou otevřená dalším členům, dobře reprezentují dobré jméno PřF UK a prezentují svoje aktivity i prostřednictvím webu PřF UK. Tato podpora je určena pro zajištění dlouhodobých aktivit sdružení. Podpora prostřednictvím SKAS formou mimořádného stipendia na jednotlivé akce se nijak nemění. Pracovní skupiny bude zprostředkovávat kontakt mezi sdruženími a fakultou a domlouvat jednotlivé formy podpory pro spolky. Navrženi do této pracovní skupiny jsou:
Michal Vinkler
Jan Pačes
Jakub Petříček

Usnesení  4/8
1. ASF jmenuje pracovní skupinu pro spolupráci se sdruženími na PřF UK  ve složení Michal Vinkler, Jan Pačes, Jakub Petříček
2 ASF ukládá této pracovní skupině neprodleně informovat představitele sdružení o možnosti podpory ze strany fakulty  a o požadavcích fakulty na prezentaci aktivit sdružení sdružení.
Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

9. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
Není navrženo

 

10. Sdělení a informace
 

Informace o úklidu a čištění Albertovských strání, Jakub Petříček.
Úklid proběhl v sobotu 21.4. za bohaté účasti studentů všech sekcí. V rámci celodenní práce byly vyčištěny od náletů jednotlivé ploch, upraveny horizontální trasy mezi schody a vyklučen celý kontejner nežádoucího odpadu. Akce byla velmi pozitivně přijata. Na závěr  bylo z rozpočtu ASF poskytnuto občerstvení pro účastníky. Kotora se zeptal, zda pozemky, na kterých se konaly Albertovské stráně patří fakultě. Perlín odpověděl, že částečně ano a částečně patří 1. LF a MFF UK
 

11. Různé

 

Tajemník vyzval ekonomickou komisi k dodání podkladů pro výroční zprávu o hospodaření PřF UK.

Matějka informoval ASF o záměru zvelebit hrobky Emanuela Bořického a dalších významných vědců spojených s naší fakultou na Olšanských a jiných hřbitovech. Po té se rozběhla všeobecná diskuze s náměty na další činnost. ASF doporučuje vedení fakulty zapojit se do adopce hrobů významných přírodovědců spojených s fakultou a u příležitosti 100 letého založení PřF UK připomenout významné zakladatele moderních oborů studovaných na fakultě.

 

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na letní semestr 2017/2018
17.5., 21.6., 20.9. vždy čtvrtek od 14:00
 

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     26.4.2018

Ověřil:     Radim Perlín         26.4. 2018

Publikováno      Radim Perlín        10.5. 2018

Akce dokumentů