E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2018

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 1. 2018
Schválení zapisovatele, Schválení programu zasedání, Kontrola a schválení zápisu z 10. zasedání 14. 12. 2017, Slib zvolených členů senátu, Volba předsedy, Volba místopředsedů, Ustanovení komisí senátu, Zajištění studentské ankety, Sdělení a informace, Aktualizace a plnění dlouhodobého záměru, Postup projednávání kapitálové rozpočtu a rozpisu fakulty
Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 2. 2018
Slib zvolených členů senátu, Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách, Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy, Schválení kapitálového rozpočtu, Vyjádření ASF ke jmenování vedoucích kateder, Představení koncepce transformace stávajících studijních oborů, Zpráva o plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2017, Plán plnění Strategického záměru PřF UK v roce 2018, Doplnění komisí, Změna stipendijního řádu UK, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF, Stanovisko ASF k výzvě Vědma, Sdělení a informace, Financování doktorských stipendií, Příprava na jednání ASF Patejdlovka, Informace o 1. jednání sněmu RVŠ
Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 3. 2018
Schválení hlasování per rollam, Vypsání soutěže o návrh nové ceny Velemloka, Harmonogram přípravy pravidel pro hodnocení nejlepšího pedagoga, Doporučení výše doktorského stipendia, Krizové zdravotní situace, Školení bezpečnosti práce v češtině, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Schválení rozdělení prostředků na Progress, Sdělení a informace Podpora spolků PřF UK, Příprava na Patejdlovku
Zápis z 4. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 26. 4. 2018
Schválení rozpisu a rozpočtu fakulty, schválení studijních programů v rámci institucionální akreditace, hlasování per rollam, dílčí změna stipendijního řádu UK, doplnění studijní komise – Martin Těšický, pracovní skupina pro spolkovou činnost, schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, sdělení a informace - vyhodnocení úklidu Albertovských strání
Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 17. 5. 2018
Schválení programu zasedání, Kontrola a schválení zápisu z 4. zasedání 26. 4. 2018, Záměr jmenovat do funkce vedoucí kateder a ředitele ústavu, Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UK za rok 2017, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Podpora sdružení
Zápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 6. 2018
Záměr jmenovat do funkce vedoucí kateder, Převod pozemků pod Biocevem, Změna pravidel pro organizaci studia, Změna pravidel pro vyplácení stipendií, Akreditace doktorského studijního programu Didaktika chemie, Volby do AS UK, Zmocnění předsednictva, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Informace o změnách vnitřních předpisů UK bez vyjádření ASF, Harmonogram zasedání na zimní semestr 2018
Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20.09. 2018
Informace o složení slibu senátorky, výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2017, podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020, podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů/programů na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2019/2020, změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK, změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK, smlouva na koupi seismické stanice Ringen, nominace do Rady pro vnitřní hodnocení UK, volby do ASF – studentská komora, volby do AS UK, schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
Zápis ze 8. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 11. 2018
Kontrola a schválení zápisu z 7. zasedání 20. 9. 2018, Složení slibu senátorky, Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů na, Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2019/2020, Prospěchová a motivační stipendia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu, Doktorská stipendia, Změna vnitřních předpisů UK, Zpráva o průběhu voleb do ASF – Studentská komora, Zpráva o volbách do AS UK, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Výběrová řízení na vedoucích kateder, Pozvánka na diskuzi studentů
Zápis z 9. a 1. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 12. 2018
Kontrola a schválení zápisu z 8. zasedání 15. 11. 2017, Slib zvolených členů senátu, Volba předsedy, Volba místopředsedů, Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách, Ustanovení komisí senátu, Svěření objektu Ringen do správy PřF UK, Stipendia za disertační práci, Sdělení a informace, Zpráva o postupu prací kampus Albertov (prod. Horák), Značení budov a místností (R. Perlín), Zpráva o konferenci Perspectives of Czech Science 2018 (M. Vinkler), 4. Převod tiskopisů fakulty do angličtiny (R. Perlín),

Akce dokumentů