E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod soustřeďuje přístrojové a softwarové vybavení pro tvarovou analýzu biologických objektů  z hlediska jejich využití v morfologických biologických a lékařských oborech (antropologie, ortodoncie, plastická chirurgie, …).

Morfologická srovnání organismů, studium variability velikosti a tvaru, normy i patologie jsou základními tématy mnoha biologických a lékařských oborů.  Pouhý popis začala postupně nahrazovat kvantifikace. Klasická morfometrie (biometrie) je v současné době doplňována a v mnohých výzkumech překonána metodami geometrické morfometrie. Využití zobrazovacích metod pro vytváření 3D modelů přináší možnost vytváření virtuálních databází strukturálních vývojových vad, unikátních fosilií, srovnávacích souborů či patologií, jejich uchování v nezměněné formě na počítačových médiích a možnost jejich dalšího využití při řešení dílčích či naopak kompilačních vědeckých otázek.

Analýzu 3D modelů je možné provádět metodami klasické, ale také geometrické morfometrie. Nový metodologický přístup umožňuje např. podrobné studium růstu a vývoje lebky, jejích tvarových i velikostních změn v časovém i geografickém horizontu, sledování vývoje základních i odvozených skeletálních odchylek či intrakraniálních vztahů u pacientů s kraniofaciálními malformacemi, rekonstrukce měkkých tkání obličeje a mnoho dalších témat. Studium morfologie není samoúčelné, umožňuje např. objektivně hodnotit výsledky léčby tvarových malformací nebo sledovat závislost funkce na změně tvaru, např. poruchy řeči u rozštěpových pacientů v závislosti na tvaru patra. Kromě vyjmenovaných témat nelze opomenout využití přístrojového vybavení v oblasti forenzní antropologie, sociokulturní antropologie, např. při posuzování atraktivity i mimiky obličeje, behaviorálních znaků apod.

Nástroje 3D zobrazovacích a analytických metod včetně geometrické morfometrie bývají nejčastěji využívány v paleoantropologii a bioarcheologii. Přispívají k řešení témat makroevolučních a mikroevolučních změn, diachronních trendů, biomechaniky či posuzování patologických změn na fosilním či historickém kosterním materiálu.

Na našem pracovišti se kromě biomedicínských a forenzních témat zabýváme diachronními změnami vybraných souborů lebek od svrchního paleolitu přes raný středověk až po recentní identifikované kolekce či RTG snímky současné populace, projevy zátěže (Harrisovy linie, asymetrie a některé patologické procesy) na identifikovaných kolekcích postkraniálních skeletů. Tyto a další ukazatele stresu byly použity při komplexním odhadu ekonomicko-sociálních poměrů dané populace příslušného historického období.

Vědecko-výzkumné zaměření:
Bioarchologie Slovanů z Mikulčic
Vývoj obličeje u pacientů s kraniofaciálními malformacemi
Forenzní antropologie

Vybavení:
Přístrojové a softwarové vybavení 3D laboratoře
Morphome3cs

Členové laboratoře

Vedoucí laboratoře:
prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Odborní pracovníci:
prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.
Mgr. Ján Dupej, Ph.D.
Mgr. Anežka Pilmann Kotěrová, Ph.D.
Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.

Postgraduální studenti:
Mgr. Markéta Čechová
Mgr. Katarína Harnádková
Mgr. Eva Hoffmannová
Mgr. Lenka Kožejová Jaklová
Mgr. Karolina Kočandrlová
Mgr. Tereza Meinerová
Renitta Rajan Thottungal, M.Sc.
Mgr. Barbora Suchá

Pregraduální studenti:
Bc. Kateřiná Bártová
Bc. Hana Fuchsová
Bc. Anna Grishko
Bc. Michaela Havelková
Bc. Eliška Hřebcová
Bc. Karolína Kordačová
Bc. Lenka Letošníková
Bc. Viktorja Svadeba
Bc. Tereza Širlová
Bc. Sylvie Vraná
Bc. Markéta Wiesnerová
Bc. Dominika Žigová

Odborná spolupráce

MUDr. Jiří Borský, Ph.D. (FN Motol)
prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA (2. LF UK a FN Motol)
prim. MUDr. Markéta Havlovicová (2. LF UK a FN Motol)
RNDr. Václav Krajíček, Ph.D. (MFF UK)
doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc. (FN Motol)
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. (2. LF UK a FN Motol)
RNDr. Veronika Moslerová, Ph.D. (FN Motol)
RNDr. Josef Pelikán (MFF UK)
doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. (ÚEM AV ČR)
RNDr. Daniela Zemková, CSc. (FN Motol)

Aktuální výzkumné projekty a granty

GAČR 23-06822S Lidské kosterní pozůstatky ze Zlatého koně: revize a nové interpretace výzkumu z 20. století v Koněpruských jeskyních. Hlavní řešitel: Mgr. Rebeka Rmoutilová. Spoluřešitelé: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D. (2023–2025)

GAUK 266522 Longitudinální hodnocení obličeje pacientů s orofaciálními rozštěpy. návrh prediktoru s vyuitím 3D virtuálních metod. Hlavní řešitel: Mgr. Lenka Kožejová Jaklová (2022–2024)

GAUK 304221 Predikční model faciálního růst jedincl ve věku 3–18 let za využití 3D stereofotogrammetrie a geometirké morfometrie. Hlavní řešitel: Mgr. Karolina Kočandrlová (2021–2023)

GAUK 372221 Kraniofaciální asymetrie a projevy mozkové laterality: geometricko-morfometrická studie. Hlavní řešitel: Mgr. Katarína Harnádková (2021–2023)

Ukončené výzkumné projekty a granty

TAČR TL03000646 Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách. Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Mgr. Anežka Kotěrová, Mgr. Eliška Zazvonilová (2020–2022)

GAUK 642218 Využití 3D modelů artikulačních ploch pánevních kostí v odhadu věku dožitého podle kostry. Hlavní řešitel: Mgr. Anežka Kotěrová (2018–2020)

GAUK 1590218 Klasifikace pohlaví na základě lebky s ohledem na senescenční změny a tloušťku měkkých tkání obličeje: modelování dat za využití principů virtuální antropologie. Hlavní řešitel: Mgr. Barbora Musilová (2018–2020)

GAČR 17-01878S Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích. Spoluřešitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc. Spolupracovníci: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D., Mgr. Ján Dupej (2017–2019)

GAUK 1088217 Rekonstrukce pánevního skeletu fosilních homininů z pozdního pleistocénu: paleobiologické a funkční interpretace. Hlavní řešitel: Mgr. Rebeka Rmoutilová (2017–2019)

GAUK 526216 Výživa člověka v raném středověku:  Syntéza poznatků analýzy stabilních izotopů a mikrostruktury zubů v souvislosti se sociální strukturou. Hlavní řešitel: Mgr. Alexandra Ibrová (2016–2018)

GAUK 656216 Forenzní identifikace a progrese/reverze věku dětí a juvenilních jedinců. Hlavní řešitel: Mgr. Eva Hoffmannová (2016–2018)

GAUK  613012 Kostra pohybového aparátu: tvar, funkce a sociální struktura. Hlavní řešitel: Mgr. Hana Brzobohatá, Ph.D. (2012–2014)

GAUK  674812 Odhad věku trestní odpovědnosti podle morfologie obličeje: matematické modelování časových řad 3D faciálních modelů. Hlavní řešitel: Mgr. Jana Špačková (2012–2014)

Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C55 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod. Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.  (2011)

Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C 37 3 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod. Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. (2008–2010)

Vybrané publikace

Harnádková, K., Kočandrlová, K., Kožejová Jaklová, L., Dupej, J., & Velemínská, J. (2023). The effect of sex and age on facial shape directional asymmetry in adults: A 3D landmarks-based method study. PLOS One, 18(8), e0288702.

Kožejová Jaklová, L., Kočandrlová, K., Dupej, J., Borský, J., Černý, M., & Velemínská, J. (2023). Morphometric assessment of facial morphology in infants with unilateral cleft lip/palate up to two years of age using 3D stereophotogrammetry. Cleft Palate Craniofacial Journal, https://doi.org/10.1177/10556656231163970

Štepanovský, M., Buk, Z., Kotěrová, A. P., Brůžek, J., Bejdová, Š., Techataweewan, N., & Velemínská, J. (2023). Automated age‐at‐death estimation from 3D surface scans of the facies auricularis of the pelvic bone. Forensic Science International, 349, 111765.

Kožejová Jaklová L., Velemínská, J., Dupej, J., Moravec, T., & Bejdová Š. (2023). Palatal surface development from 6 years of age to early adulthood: data modelling using 3D geometric morphometrics. Clinical Oral Investigations, 27(5), 2347–2358.

Velemínská, J., Kožejová Jaklová, L., Kočandrlová, K., Hoffmannová, E., Koudelová, J., Suchá B., & Dupej, J. (2022). Three‑dimensional analysis of modeled facial aging and sexual dimorphism from juvenile to elderly age. Scientific Reports, 12, 21821.

Zazvonilová, E., Velemínský, P., Černíková, A., Danielisová, A., & Brůžek, J. (2022). Protocol matters: A need for standardized procedure in cementochronology. Forensic Science International, 340, 111439.

Eisová, S., Velemínský, P., Velemínská, J., & Bruner, E. (2022). Diploic vein morphology in normal and craniosynostotic adult human skulls. Journal of Morphology, 283(10), 1318–1336.

Kotěrová, A., Štepanovský, M., Buk, Z., Brůžek, J., Techataweewan, N., & Velemínská, J. (2022). The computational age-at-death estimation from 3D surface models of the adult pubic symphysis using data mining methods. Scientific Reports, 12, 10324. 

Velemínská, J., Fleischmannová, N., Suchá, B., Dupej, J., Bejdová, Š., Kotěrová, A., & Brůžek, J. (2021). Age-related differences in cranial sexual dimorphism in contemporary Europe. International journal of legal medicine, 135, 2033–2044.

Bejdová, Š., Dupej, J., Velemínský, P., Poláček, L., & Velemínská, J. (2021). Facial skeleton morphology: does it reflect social stratification in an Early Mediaeval population from Great Moravia (ninth–tenth century AD, Czech Republic)?. Archaeological and Anthropological Sciences, 13(3), 1–17.

Kočandrlová, K., Dupej., J., Hoffmannová, E., & Velemínská, J. (2021). Three-dimensional mixed longitudinal study of facial growth changes and variability of facial form in preschool children using stereophotogrammetry. Orthodontics & Craniofacial Research, 24(4), 511–519.

Kožejová Jaklová, L., Hoffmannová, E., Dupej, J., Borský, J., Jurovčík, M., Černý, M., & Velemínská, J. (2021). Palatal growth changes in newborns with unilateral and bilateral cleft lip and palate from birth until 12 months after early neonatal cheiloplasty using morphometric assessment. Clinical Oral Investigations, 25(6), 3809–3821.

Cvrček, J., Rmoutilová, R., Čechová, M., Jor, T., Velemínská, J., Brůžek, J., Naňka, O., & Velemínský, P. (2020). Biological relationships and frontal sinus similarity in skeletal remains with known genealogical data. Journal of Anatomy, 237(4), 798–809.

Zazvonilová, E., Velemínský, P., & Brůžek, J. (2020). The impact of using new and conventional methods for the age-at-death estimation in a Czech medieval population (Mikulčice, 9th-10th century): the relationship between age-at-death and linear enamel hypoplasia. Anthropologischer Anzeiger; Bericht Uber die Biologisch-anthropologische Literatur, 77(3), 259–268.

Jaklová, L., Borský, J., Jurovčík, M., Hoffmannová, E., Černý, M., Dupej, J., & Velemínská, J. (2020). Three-dimensional development of the palate in bilateral orofacial cleft newborns 1 year after early neonatal cheiloplasty: classic and geometric morphometric evaluation. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 48(4), 383–390.

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Velemínský, P., & Velemínská, J. (2019). Three-dimensional geometry of human tibial anterior curvature in chronologically distinct population samples of Central Europeans (2900 BC - 21st century AD). Scientific Reports, 9(1), 4234.

Čechová, M., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., Horák, M., & Velemínská, J. (2019). Sex estimation using external morphology of the frontal bone and frontal sinuses in a contemporary Czech population. International Journal of Legal Medicine, 133(4), 1285–1294.

Jílková, M., Kaupová, S., Černíková, A., Poláček, L., Brůžek, J., & Velemínský, P. (2019). Early medieval diet in childhood and adulthood and its reflection in the dental health of a Central European population (Mikulčice, 9th-10th centuries, Czech Republic). Archives of Oral Biology, 107. 104526.

Kotěrová, A., Králík, V., Rmoutilová, R., Friedl, L., Růžička, P., Velemínská, J., Marchal, F., & Brůžek, J. (2019). Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 68, 101866.

Kotěrová, A., Velemínská, J., Cunha, E., & Brůžek, J. (2019). A validation study of the Stoyanova et al. method (2017) for age-at-death estimation quantifying the 3D pubic symphyseal surface of adult males of European populations. International Journal of Legal Medicine, 133(2), 603–312.

Koudelová, J., Hoffmannová, E., Dupej., J., & Velemínská, J. (2019). Simulation of Facial Growth Based on Longitudinal Data: Age Progression and Age Regression Between 7 and 17 Years of Age Using 3D Surface DataPLoS One, 14(2), e0212618.

Kranioti, E. F., Štovíčková, L., Karel, M. A., & Brůžek, J. (2019). Sex estimation of os coxae using DSP2 software: A validation study of a Greek sample. Forensic Science International, 297, 371.e1–371.e6.

Musilová, B., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., & Velemínská, J. (2019). Sex and ancestry related differences between two Central European populations determined using exocranial meshes. Forensic Science International, 297, 364–369.

Rmoutilová, R., Gómez-Olivencia, A., Brůžek, J., Holliday, T., Ledevin, R., Couture-Veschambre, C., Madelaine, S., Džupa, V., Velemínská, J., & Maureille, B. (2019). A case of marked bilateral asymmetry in the sacral alae of the Neandertal specimen Regourdou 1 (Périgord, France). American Journal of Physical Anthropology, doi.org/10.1002/ajpa.23968.

Salesse, K., Kaupová, S., Brůžek, J., Kuželka, V., & Velemínský, P. (2019). An isotopic case study of individuals with syphilis from the pathological-anatomical reference collection of the national museum in Prague (Czech Republic, 19th century A.D.)International Journal of Paleopathology, 25, 46–55.

Santos, F., Guyomarc'h, P., Rmoutilová, R., & Brůžek J. (2019). A method of sexing the human os coxae based on logistic regressions and Bruzek's nonmetric traits. American Journal of Physical Anthropology, 169(3), 435–447.

Lacoste Jeanson, A., Santos, F., Villa, C., Banner, J., & Brůžek, J. (2018). Architecture of the femoral and tibial diaphyses in relation to body mass and composition: Research from whole‐body CT scans of adult humans. American Journal of Physical Anthropology, 167 (4), 813–826.

Rmoutilová, R., Guyomarc’h, P., Velemínský, P., Šefčáková, A., Samsel, M., Santos, F., Maureille, B., & Brůžek, J. (2018). Virtual reconstruction of the Upper Palaeolithic skull from Zlatý Kůň, Czech Republic: Sex assessment and morphological affinity. PloS one, 13(8), e0201431.

Velemínská, J., Danková, S., Břízová, M., Červenková, L., & Krajíček, V. (2018). Variability of facial movements in relation to sexual dimorphism and age: three-dimensional geometric morphometric study. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 69(3), 110–117.

Cvrček, J., Velemínský, P., Dupej, J., Vostrý, L., & Brůžek, J. (2018). Kinship and morphological similarity in the skeletal remains of individuals with known genealogical data (Bohemia, 19th to 20th centuries): A new methodological approach. American Journal of Physical Anthropology, 167(3), 541–556.

Kotěrová, A., Navega, D., Štěpánovský, M., Buk, Z., Brůžek, J., & Cunha, E. (2018). Age estimation of adult human remains from hip bones using advanced methods. Forensic Science International, 287, 163–157. 

Kacki, S., Velemínský, P., Lynnerup, N., Kaupová, S., Jeanson, A. L., Povýšil, C., Horák, M., Kučera, J., Rasmussen, K.L., Podliska, J., Dragoun, Z, Smolík, J., Vellev, J., & Brůžek, J. (2018). Rich table but short life: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Danish astronomer Tycho Brahe (1546-1601) and its possible consequences. PloS one13(4), e0195920.

Kaupová, S., Velemínský, P., Herrscher, E., Sládek, V., Macháček, J., Poláček, L., & Brůžek, J. (2018). Diet in transitory society: isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth–eleventh century AD, Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences, 10(4), 923–942.

Lacoste Jeanson, A., Santos, F., Dupej, J., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2018). Sex-specific functional adaptation of the femoral diaphysis to body composition. American Journal of Human Biology, e23123.

Hoffmannová, E., Moslerová, V., Dupej, J., Borský, J., Bejdová, Š., & Velemínská, J. (2018) Three-dimensional development of the upper dental arch in unilateral cleft lip and palate patients after early neonatal cheiloplasty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 109, 1–6.

Moslerová, V., Dadáková, M., Dupej, J., Hoffmannová, E., Borský, J., Černý, M., Kočandrlová, K., & Velemínská, J. (2018). Three-dimensional assessment of facial asymmetry in preschool patients with orofacial clefts after neonatal cheiloplasty. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 108, 40–45.

Bejdová, Š., Dupej, J., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2018). Stability of upper face sexual dimorphism in Central European populations (Czech Republic) during the Modern Age. International Journal of Legal Medicine, 132, 321–330. (IF 2,714) 

Zedníková Malá, P., & Velemínská, J. (2018). Eyeball position in facial approximation: accuracy of methods for predicting the globe position in lateral view. Journal of Forensic Sciences, 63, 221–226. (IF 1,16)

Zedníková Malá, P., Krajíček, V.,  & Velemínská, J. (2018). How tight is the relationship between the skeletal and soft-tissue facial profile: A geometric morphometric analysis of the facial outline. Forensic Science International, 292, 212-223.

Štepanovský, M., Ibrová, A., Buk, Z., & Velemínská, J. (2017). Novel age estimation model based on development of permanent teeth compared with classical approach and other modern data mining methods. Forensic Science International, 279, 72–82. (IF 1,989)

Ibrová, A., Dupej, J., Stránská, P., Velemínský, P., Poláček, L., & Velemínská, J. (2017). Facial skeleton asymmetry and its relationship to mastication in the Early Medieval period (Great Moravian Empire, Mikulčice, 9th-10th century). Archives of Oral Biology, 84, 64–73. (IF 1,748)

Rmoutilová, R., Dupej, J., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2017). Geometric morphometric and traditional methods for sex assessment using the posterior ilium. Legal Medicine, 26, 52–61. (IF 1,442)

Kotěrová, A., Velemínská, J., Dupej, J., Brzobohatá, H., Pilný, A., & Brůžek, J. (2017). Disregarding population-specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia. International Journal of Legal Medicine, 131, 251–261. (IF 2,862)

Brzobohatá, H., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2016). Sexual Dimorphism of the Human Tibia through Time: Insights into Shape Variation using a Surface-based Approach. PLoS ONE, 11, e0166461. (IF 3,54)

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximal tibia in Central Europe during the latest 1200 years. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 67, 433–446. (IF 0,579)

Musilová, B., Dupej, J., Velemínská, J., Chaumoitre, K., & Brůžek, J. (2016). Exocranial surfaces for sex assessment of the human skull. Forensic Science International, 269, 70–77. (IF 1,95)

Hoffmannová, E., Bejdová, Š., Borský, J., Dupej, J., Cagáňová, V., & Velemínská, J. (2016). Palatal growth in complete unilateral cleft lip and palate patients following neonatal cheiloplasty: classic and geometric morphometric assessment. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 90, 71–76. (IF 1,125)

Dadáková, M., Cagáňová, V., Dupej, J., Hoffmannová, E., Borský, J., & Velemínská, J. (2016). Three-dimensional evaluation of facial morphology in pre-school cleft patients following neonatal cheiloplasty. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 44, 1109–16. (IF 1,592)

Guyomarc'h, P., Velemínská, J., Sedlak, P., Dobisíková, M., Švenkrtová, I., & Brůžek, J. (2016). Impact of secular trends on sex assessment evaluated through femoral dimensions from the Czech population. Forensic Science International, 262, 284.e1–6.  (IF 1,95)

Zedníková Malá, P., & Velemínská J. (2016). Vertical lip position and thickness in facial reconstruction: a validation of commonly used methods for predicting the position and size of lips. Journal of Forensic Sciences, 61, 1046–54. (IF 1,322)

Drgáčová, A., Dupej, J., & Velemínská, J. (2016). Facial soft tissue thicknesses in the present Czech population. Forensic Science International, 260, 106.e1–106.e7. (IF 1,95)

Trefný, P., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2016). Three-dimensional analysis of palatal shape in patients treated with SARME using traditional and geometric morphometrics. Orthodontics & Craniofacial Research, 19, 18–27. (IF 1,64)

Mydlová, M., Dupej, J., Koudelová, J., & Velemínská, J. (2015). Sexual dimorphism of facial appearance in aging human adults: A cross-sectional study. Forensic Science International, 257, 518.e1–518.e7. (IF 2,140)

Koudelová, J., Brůžek, J., Cagáňová, V., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2015). Development of facial sexual dimorphism in children between 12 to 15 years: three-dimensional longitudinal study. Orthodontics & Craniofacial Research, 18, 175–84. (IF 1,64)

Koudelová, J., Dupej, J., Brůžek, J., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2015). Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Science International, 248, 33–40. (IF 2,140)

Mesteková, S., Brůžek, J., Veleminská, J., & Chaumoitre, K. (2015). A Test of the DSP sexing method on CT images from a modern French sample. Journal of Forensic Sciences, 60, 1295–1299. 

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., & Velemínská, J. (2015). Sex determination of humans using tibia shape, size and a population-specific approach. Journal of Forensic Sciences, 60, 29–40.

Dupej, J., Krajíček, V., & Pelikán, J. (2015). Low-rank matrix approximations for Coherent point drift. Pattern Recognition Letters, 52, 53–58.

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Velemínský, P., Poláček, L., & Velemínská, J. (2014). The shape variability of human tibial epiphyses in an Early Medieval Great Moravian population (9th -10th century AD): a geometric morphometric assessment. Anthropologischer Anzeiger, 71, 219–236.

Rusková, H., Bejdová, Š., Peterka, M., Krajíček, V., & Velemínská, J. (2014). 3-D shape analysis of palatal surface in patients with unilateral  complete cleft lip and palate. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 42, e140–e147.

Cagáňová, V., Borský, J., †Šmahel, Z., & Velemínská, J. (2014). Facial growth and development in unilateral cleft lip and palate after secondary alveolar bone grafting: a comparative study. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 51, 15–22.

Velemínská, J. Pilný, A., Čepek, M., Koťová, M., & Kubelková, R. (2013). Dental age estimation and different predictive ability of various tooth types in the Czech population: data mining methods. Anthropologischer Anzeiger, 15, 331–345.

Bejdová, Š., Krajíček, V., Velemínská, J., Horák, M., & Velemínský, P. (2013). The variability of sexual dimorphism of the mandible. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 64, 437–453.

Velemínská, J., Krajíček, V., Dupej, J., Gómez-Valdés, J. A., Velemínský, P., Šefčáková, A., Sánchez-Mejorada, G., Pelikán, J., & Brůžek, J. (2013). Geometric morphometrics and sexual dimorphism in the greater sciatic notch of adults from two skeletal collections: the accuracy and reliability of sex classification. American Journal of Physical Anthropology, 152,558–65.

Bigoni, L., Krajíček, V., Sládek, V., Velemínský, P., & Velemínská, J. (2013). Skull shape asymmetry and the socioeconomic structure of Early Medieval Central European society. American Journal of Physical Anthropology, 150, 349–364.

Brzobohatá, H., Prokop, J., Horák, M., Jančárek, A., & Velemínská, J. (2012). Accuracy and benefits of 3D bone surface modelling: a comparison of two methods of surface data acquisition reconstructed by laser scanning and computed tomography outputs. Collegium Anthropologicum, 36, 801–6.

Borský, J., Velemínská, J., Jurovčík, M., Kozak, J., Hechtová, D., Tvrdek, M., Cerny, M., Kabelka, Z., Fajstavr, J., Janota, J., Zach, J., Peterková, R., & Peterka, M. (2012). Successful early neonatal repair of cleft lip within first 8 days of life. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 76, 1616–26.

Gómez-Valdés, J. A., Quinto-Sánchez, M., Menéndez Garmendia, A., Velemínská, J., Sánchez-Mejorada, G., & Brůžek, J. (2012).  Comparison of methods to determine sex by evaluating the greater sciatic notch: visual, angular and geometric morphometrics. Forensic Science International, 221, 156.e1–7.

Peterka, M., Hrudka, J., Spoutil, F., Veleminska, J., Panczak, A., Borsky, J.,  Likovsky, Z., & Peterkova, R. (2012). Extension of orofacial cleft and vaginal bleeding in early pregnancy. Acta chirurgiae plasticae, 54, 39–44.

Krajíček, V., Dupej, J., Velemínská, J., & Pelikán, J. (2012). Morphometric Analysis of Mesh Asymmetry, Journal of WSCG, 20, 65–72.

Velemínská, J., Dostálová, T., Müllerová, Ž., Kašparová, M., Cagáňová, V., & Peterka, M. (2012). Influence of therapy on the development of maxila in two orofacial cleft patients: 3-D longitudinal evaluation. Slovenská Antropológia, 15, 57–64.

Brůžek, J., Guyomarch, P., Velemínská, J., Švenkrtová, I., Chaumoitre, K., Mesteková, Š., & Dobisíková, M. (2012). Impact of secular trends on the reliability of sex assessment methods from the skeleton: contribution of the virtual anthropology. Slovenská Antropológia, 15, 1–4.

Velemínská, J., Bigoni, L., Krajíček, V., Borský, J., Šmahelová, D., Cagáňová, V., & Peterka, M. (2012). Surface facial modelling and allometry in relation to sexual dimorphism. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 63, 81–93.

Bejdová, Š., Krajíček, V., Peterka, M., Trefný, P., & Velemínská, J. (2012). Palatal shape and size variability in patients with bilateral complete cleft lip and palate using dense surface model construction and 3-D geometric morphometrics. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 40, 201–208.

Ivanov, Ch., Velemínská, J., Dostálová, T., & Foltán, R. (2011). Adolescent patient with bilateral crossbite treated with surgically assisted rapid maxillary expansion: a case report evaluated by the 3D laser scanner, and using FESA method. Prague Medical Report, 112, 305–315.

Šefčáková, A., Katina, S., Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P., & Thurzo, M. (2011). Size factor as one of the problems in the sex estimation of skulls: Upper Palaeolithic sample from Predmosti (Czech Republic) as an example. Anthropologisher Anzeiger, 68, 221–237.

Procházková, L., Pelikán, J., & Velemínská J. (2010). Hodnocení asymetrie obličeje dospělé české populace: 3D studieSlovenská antropológia, 13, 44–49.

Nehasilová, L., Pelikán, J., Velemínská, J., Velemínský, P., & Brůžek, J. (2010). Pohlavní dimorfismus tvaru incisura ischiadica major pánevní kosti člověka: aplikace 2D geometrické morfometrie pro potřeby identifikace ve forenzní antropologii a bioarcheologii. Slovenská antropológia, 13, 36–39.

Chvojková, M., Krajíček, V., & Velemínská J. (2010). Kraniometrická variabilita historických populací z oblasti Údolí Nilu. Slovenská antropológia, 13,19–23.

Cagáňová, V., Šmahel, Z., & Velemínská, J. (2010). Pohlavní dimorfismus kraniofaciální oblasti u pacientů s jednostranným rozštěpem rtu a patra ve věku 10 let. Slovenská antropológia, 13, 10–15.

Bejdová, Š., Velemínská, J.,  Bejda, P.,  & Velemínský, P. (2010). Tvar dolní čelisti u velkomoravské populace za využití metod 3-D geometrické morfometrie. Slovenská antropológia, 13, 1–5.

Bigoni, L., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2010). Three-dimensional geometric morphometric analysis of cranio-facial sexual dimorphism in a Central European sample of known sex. Homo - Journals of Comparative Human Biology, 61, 16–32.

Šmahel, Z., Velemínská, J., Trefný, P., & Müllerová, Ž. (2009). Three-dimensional morphology of the palate in patients with bilateral complete cleft lip and palate at the stage of permanent dentition. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 46, 399–408.

Velemínská, J., & Brůžek, J. (Eds.) (2008). Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Praha: Academia.

Kujanová, M., Bigoni, L., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2008). Limb bones asymmetry and stress in medieval and recent populations of Central Europe. International Journal of Osteoarchaeology, 18, 476–491.

Šefčáková, A., Katina, S., Brůžek, J., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2008). Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (južné Slovensko): porovnanie s recentnou populáciou pomocou geometrickej morfometrie. Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 54, 75–86.

Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P., Bigoni, L., Šefčáková, A., & Katina, S. (2008). Variability of the Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (Czech Republic): craniometric comparison with recent human standards. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 59, 1–26.

Kujanová, M., Bigoni, L., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2008). Skeletal Asymmetry of Locomotor Apparatus at Great Moravian Population. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.) Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 177–208.

Velemínský, P., Stránská, P.,  Dobisíková, M., & Velemínská, J. (2008). Biological Diversity of Non-metric Traits in the Great Moravian Population – the Comparison of the Mikulčice Power Centre and its Hinterland. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 265–304.

Žaloudková, M., Bigoni, L., Velemínská, J., & Velemínský, P. (2008). Locomotor apparatus asymmetry – how the medieval population (9th–12th century) differed from the recent population of Central Europe.  International Journal of Osteoarchaeology, 18, 476-491.

Likovský, J., Velemínský, P., Poláček, L., & Velemínská, J. (2008). Frequency of Fractures of the Locomotor Apparatus at the Burial Sites in the Area of the Castle in Mikulčice. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 235–264.

Stránská, P., Velemínský, P., & Velemínská, J. (2008). The state of dentition in the Great Moravian population. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 121–140.

Velemínská, J., Velemínský, P., Bigoni, L., & Jantač, M. (2008).  Craniometric analysis of the Great Moravian population from Mikulčice: X-ray films study. In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27, pp. 93–120.

Velemínský, P., Likovský, J., Trefný, P., Dobisíková, M., Velemínská, J., Poláček, L., & Hanáková, H. (2005). Großmährisches Gräberfeld auf „Kostelisko“ im Suburbium des Mikulčicer Burgwalls. Demographie, Spuren nicht spezifischer Belastung physiologischen und physischen Charakters auf Skeletten, Gesundheitszustand. In: Poláček, L. (Ed.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band VI, Spisy AÚ AV ČR Brno, pp. 539–633.

Stránská, P., & Velemínská, J. (1999). Keltové a antropologie. In: Waldhauser, J. (Ed),  Jak se kopou keltské hroby. Lidové noviny, Praha, pp. 133–154.

 

Akce dokumentů