E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Veleminska foto.jpg

Vedoucí katedry

Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 43 Praha 2, místnost

Telefon: (+420) 221951612
Email:
velemins@natur.cuni.cz


Souhrnný životopis
 

 


Vědecko-výzkumné zaměření

Biomedicínská antropologie: Výzkum kraniofaciálních malformací, především rozštěpových vad obličeje. Sledování růstu a vývoje obličeje u pacientů s rozštěpem rtu a/nebo patra s ohledem na druh vady a terapii, predikce vývoje čelistí u pacientů s rozštěpy, sledování intrakraniálních vztahů  u pacientů i kontrolních souborů probandů (spolupráce s Klinikou plastické chirurgie 3. LF a 2. LF UK a Ústavem experimentální medicíny AV ČR).

Retrospektivní antropologie: Výzkum vývoje tvaru lebky v chronologickém i geografickém horizontu, témata makroevolučních a mikroevolučních změn, diachronních trendů, biomechaniky či posuzování patologických změn na fosilním či historickém kosterním materiálu. Sledování direkcionální a fluktuační asymetrie, pohlavního dimorfismu skeletu na středověkých populacích (např. Slované z Mikulčic), srovnání s novověkými kolekcemi kosterního materiálu (spolupráce s Národním muzeem v Praze, Archeologickým ústavem AV ČR v Praze i v Brně, Slovenským národním muzeem v Bratislavě, Laboratoire d´Anthropologie CNRS UMR 5809, Université Bordeaux I,)

Forenzní antropologie: Výzkum ontogenetických změn tvaru obličeje, pohlavního dimorfismu, asymetrie obličeje, témata v souvislosti s identifikací jedince na základě fotografického či 3D záznamu. Mineralizace chrupu člověka, sekulární trend, odhad pohlaví a věku podle morfologie kostry.

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

Člen EAA (od 2003 dosud)
Člen Akademického senátu PřF UK (2006-2008)
Tajemník katedry antropologie a genetiky člověka (2006-2008)
Zástupce vedoucího katedry (2009-dosud)
Člen oborové rady doktorského studijního programu „Antropologie a genetika člověka“ (od 2010)
Člen knihovní komise (od 2006 dosud)

Výzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel:
GAČR - 304/01/P053 Craniometric Analysis and Prediction of Development of the Jaws in Cleft Patients with the Use of New Software and Grafic Databáze (2001-2003)
GAČR – 206/04/1498:  Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleoauxologie (2004-2006)
GAUK - 270/2004/B-BIO/PrF Využití nových metod digitální analýzy obrazu v osteologii (2004-2006)
Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C 37 3 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod (2008-2010)
Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT C55 Zřízení laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod (2011)

Spoluřešitel:
GAČR - 206/07/0699 Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny (2007-2009)
MSM - 0048620802 Antropologie komunikace a adaptace člověka. 2005-2011

Vedoucí projektu:
GAUK  613012 Kostra pohybového aparátu: tvar, funkce a sociální struktura. Řešitel Hana Brzobohatá.
GAUK  674812 Odhad věku trestní odpovědnosti podle morfologie obličeje: matematické modelování časových řad 3D faciálních modelů. Řešitel Jana Špačková.

 

Publikační činnost

Publikace (od r. 2008)
Velemínská J., Brůžek J. (Eds.) Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Academia, Praha, 2008.

Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P, Bigoni, L., Šefčáková, A., Katina, S. Variability of the Upper Palaeolithic Skulls from Předmostí near Přerov (Czech Republic): Craniometric Comparison with Recent Human Standards. HOMO 59: 1-26, 2008.

Žaloudková, M., Bigoni, L., Velemínská, J., Velemínský P. Locomotor apparatus asymmetry – how the medieval population (9th -12th century) differed from the recent population of Central Europe. Int J Osteoarchaeol 18: 476-491, 2008.

Velemínská, J., Velemínský, P., Bigoni,L., Jantač, M., Craniometric analysis of the Great Moravian population from Mikulčice: X-ray films study. In: Velemínský, P., Poláček, L. (Eds.) Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, 93-120, 2008.

Stránská, P.,  Velemínský, P., Velemínská, J., The State of Dentition in the Great Moravan Population. In: Velemínský, P., Poláček, L. (Eds.) Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, 121-140, 2008.

Likovský, J., Velemínský, P., Poláček, L., Velemínská, J. Frequency of Fractures of the Locomotor Apparatus at the Burial Sites in the Area of the Castle in Mikulčice. In: Velemínský, P., Poláček, L. (Eds.) Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, 235-264, 2008.

Velemínský, P., Stránská, P.,  Dobisíková, M., Velemínská, J. 2008: Biological Diversity of Non-metric Traits in the Great Moravian Population – the Comparison of the Mikulčice Power Centre and its Hinterland. In: Velemínský, P., Poláček, L. (Eds.) Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, 265-304, 2008.

Kujanová, M., Bigoni, L., Velemínská, J., Velemínský P. Skeletal Asymmetry of Locomotor Apparatus at Great Moravian Population. In: Velemínský, P., Poláček, L. (Eds.) Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, 177-208, 2008.

Šefčáková, A., Katina, S., Brůžek, J., Velemínská, J., Velemínský, P. Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (južné Slovensko): porovnanie s recentnou populáciou pomocou geometrickej morfometrie. Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci 54: 75 – 86, 2008.

Šmahel, Z., Velemínská, J., Trefný, P., Müllerová, Ž. Three-Dimensional Morphology of the Palate in Patients with Bilateral Complete Cleft Lip and Palate at the Stage of Permanent Dentition Cleft Palate Craniofac J. 46: 399-408, 2009.

Bigoni, L., Velemínská, J., Brůžek J. (2010): Three-dimensional geometric morphometric analysis of cranio-facial sexual dimorphism in a Central European sample of known sex. HOMO 61: 16-32, 2010.

Bejdová Š., Velemínská J.,  Bejda P.,  Velemínský P. Tvar dolní čelisti u velkomoravské populace za využití metod 3-D geometrické morfometrie. Slov Antropol. 13 (1): 1-5, 2010.

Cagáňová, V., Šmahel, Z., Velemínská, J. Pohlavní dimorfismus kraniofaciální oblasti u pacientů s jednostranným rozštěpem rtu a patra ve věku 10 let. Slov Antropol. 13 (1): 10-15, 2010.

Chvojková, M., Krajíček, V., Velemínská J. Kraniometrická variabilita historických populací z oblasti Údolí Nilu. Slov. Antropol. 13 (2): 19-23-5, 2010.

Nehasilová, L., Pelikán, J., Velemínská, J., Velemínský, P., Brůžek, J. Pohlavní dimorfismus tvaru incisura ischiadica major pánevní kosti člověka: aplikace 2D geometrické morfometrie pro potřeby identifikace ve forenzní antropologii a bioarcheologii. Slov. Antropol. 13 (2): 36-39, 2010.

Procházková, L., Pelikán, J., Velemínská J. Hodnocení asymetrie obličeje dospělé české populace: 3D studie. Slov. Antropol. 13 (1): 44-49, 2010.

Sefcakova, A., Katina, S., Veleminska, J., Bruzek, J., Veleminsky, P., Thurzo, M. Size factor as one of the problems in the sex estimation of skulls: Upper Palaeolithic sample from Predmosti (Czech Republic) as an example. Anthrop. Anz. 68: 221–237, 2011.

Velemínská, J., Bigoni, L., Krajíček, V., Borský, J.,  Šmahelová, D. Cagáňová, V., Peterka, M. Surface facial modelling and allometry in relation to sexual dimorphism. HOMO, 2012, 63(2):81-93.

Bejdová, Š., Krajíček, V., Peterka, M., Trefný, P., Velemínská, J. Palatal shape and size variability in patients with bilateral complete cleft lip and palate using dense surface model construction and 3-D geomketric morphometrics. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2012, 40(3):201-8.

Ivanov ChI, Velemínská J, Dostálová T, Foltán R. 2011. Adolescent patient with bilateral crossbite treated with surgically assisted rapid maxillary expansion: a case report evaluated by the 3D laser scanner, and using FESA method. Prague Med Rep 112:305–315,

Brůžek J, Guyomarch P, Velemínská J, Švenkrtová I, Chaumoitre K, Mesteková Š, Dobisíková M. 2012. Impact of secular trends on the reliability of sex assessment methods from the skeleton: contribution of the virtual anthropology. Slov Antropol 15:1–4.

Velemínská J, Dostálová T, Müllerová Ž, Kašparová M, Cagáňová V, Peterka M. 2012. Influence of therapy on the development of maxila in two orofacial cleft patients: 3-D longitudinal evaluation. Slov Antropol 15:57–64.

Krajíček V, Dupej J, Velemínská J, Pelikán J. 2012. Morphometric analysis of mesh asymmetry. Journal of WSCG 20(1):65–72, ISSN 1213-6972, Union Agency.

Peterka M, Hrudka J, Spoutil F, Veleminska J, Panczak A, Borsky J,  Likovsky Z, Peterkova R. (2012). Extension of orofacial cleft and vaginal bleeding in early pregnancy. Acta Chir Plast. 54: 39–44, 2012.

Go´mez-Valde´s JA, Quinto-Sa´nchez M, Mene´ndez Garmendia A, Veleminska J, Sa´nchez-Mejorada G, Bruzek J. 2012.  Comparison of methods to determine sex by evaluating the greater sciatic notch: visual, angular and geometric morphometrics. Forensic Sci Int 221:156. e1–7.

Borsky J, Veleminska J, Jurovčík M, Kozak J, Hechtova D, Tvrdek M, Cerny M, Kabelka Z, Fajstavr J, Janota J, Zach J, Peterkova R, Peterka M. 2012. Successful early neonatal repair of cleft lip within first 8 days of life. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 76:1616–26.

Brzobohatá H, Prokop J, Horák M, Jančárek A, Velemínská J. 2012. Accuracy and benefits of 3D bone surface modelling: A comparison of two methods of surface data acquisition reconstructed by laser scanning and computed tomography outputs. Collegium Anthropologicum 36(3):801–6.

Bigoni L, Krajíček V, Sládek V, Velemínský P, Velemínská J. 2013. Skull shape asymmetry and the socioeconomic structure of Early Medieval Central European society. Am J Phys Antropol 150 (3), 349–364.

Cagáňová V, Borský J, †Šmahel Z, Velemínská J. Facial growth and development in unilateral cleft lip and palate after secondary alveolar bone grafting: a comparative study. Cleft Palate Craniofac J 2013, http://dx.doi.org/10.1597/11-174.

Bejdová Š, Krajíček V, Velemínská J, Horák M, Velemínský P. The variability of sexual dimorphism of the mandible. HOMO, 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jchb.2013.05.003.

Velemínská J., Pilný A, Čepek M, Koťová M, Kubelková R. Dental age estimation and different predictive ability of various tooth types in the Czech population: data mining methods. Anthrop Anz 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1127/0003-5548/2013/0311.

Velemínská J, Krajíček V, Dupej J, Gómez-Valdés JA, Velemínský P, Šefčáková A, Sánchez-Mejorada G, Pelikán J, Bruzek J. 2013. Geometric morphometrics and sexual dimorphism in the greater sciatic notch of adults from two skeletal collections: the accuracy and reliability of sex classification. Am J Phys Antropol 152:558–65.

Cagáňová V, Borský J, †Šmahel Z, Velemínská J. 2014. Facial growth and development in unilateral cleft lip and palate after secondary alveolar bone grafting: a comparative study. Cleft Palate Craniofac J 51:15–22. 

Rusková H, Bejdová Š, Peterka M, Krajíček V, Velemínská J. 2014. 3-D shape analysis of palatal surface in patients with unilateral  complete cleft lip and palate. J Cranio Maxill Surg.42:e140–e147. 

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Velemínský, P., Poláček, L., Velemínská, J. (2014). The shape variability of human tibial epiphyses in an Early Medieval Great Moravian population (9th -10th century AD): a geometric morphometric assessment. Anthrop Anz 71:219–236. 

Brzobohatá, H, Krajíček, V, Horák, Z, Velemínská, J. (2015). Sex determination of humans using tibia shape, size and a population-specific approach. J Forensic Sci  60:29–40 (IF 1,16)

Mestekova, S, Bruzek, J, Veleminská, J, Chaumoitre K. (2015) A Test of the DSP sexing method on CT images from a modern French sample. J Forensic Sci 60:1295-9. (IF 1,16)

Koudelová J., Dupej., J., Bruzek, J., Sedlak, P., Velemínská J. (2015). Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Sci Int 248:33-40. (IF 2,140)

Koudelová J, Brůžek J, Cagáňová V, Krajíček V, Velemínská J. (2015). Development of facial sexual dimorphism in children between 12 to 15 years: three-dimensional longitudinal study. Orthodontics & Craniofacial Research  18(3):175-84. (IF 1,061)

Mydlová M, Dupej J, Koudelová J, Velemínská J. (2015) Sexual dimorphism of facial appearance in aging human adults: A cross-sectional study. Forensic Sci Int 257 518.e1–518.e7. (IF 2,140)

Trefný P, Krajíček V, Velemínská J. (2016). Three-dimensional analysis of palatal shape in patients treated with SARME using traditional and geometric morphometrics. Orthodontics & Craniofacial Research 19:18–27. (IF 1,061)

Drgáčová A, Dupej J, Velemínská J. (2016). Facial soft tissue thicknesses in the present Czech population. Forensic Sci Int 260:106.e1–106.e7 (IF 2,140)

Zedníková Malá P, Velemínská J. (2016). Vertical lip position and thickness in facial reconstruction: a validation of commonly used methods for predicting the position and size of lips. J Forensic Sci 61(4):1046-54. (IF 1,16)

Guyomarc'h P, Velemínská J, Sedlak P, Dobisíková M, Švenkrtová I, Bruzek J. (2016) Impact of secular trends on sex assessment evaluated through femoral dimensions from the Czech population. Forensic Sci Int 262:284.e1-6.  (IF 2,140)

Kotěrová A, Velemínská J, Dupej J, Brzobohatá H, Pilný A, Brůžek J (in print). Disregarding population-specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia. International Journal of Legal Medicine (IF 2,714)

Dadáková M., Cagáňová V, Dupej J., Hoffmannová E., Borský J, Velemínská J. (in print). Three-dimensional evaluation of facial morphology in pre-school cleft patients following neonatal cheiloplasty. J Cranio Maxill Surg. (IF 2,933)

Pedagogická činnost

Magisterské studium
MB110P04A - Anatomie člověka I
MB110P04B - Anatomie člověka II
MB110P14 - Základní metody kosterní antropologie
MB110P20 - Forenzní antropologie
MB110C77 - 3D zobrazovací metody aplikované v antropologii
MB110P92 -  Metody biomedicínské antropologie II
MB110S06 - Odborný seminář antropologie a genetiky člověka
MB110S08 - Odborný seminář antropologie a genetiky člověka

Akce dokumentů