E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníprof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.

Bruzek_foto

Akademický pracovník

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 00 Praha 2, přízemí 05

Telefon: (+420) 22195 1611
Email:
Yaro@seznam.cz

CV


Vědecko-výzkumné zaměření:

Během mé profesionální kariery, která započala v roce 1972 jsem působil na řadě pracovišť různých zemí. Mé odborné zaměření se proto diverzifikovalo a pokrývalo či stále pokrývá řadu směrů od auxologie, antropologie sportu, přes klinickou antropologii, až k návrhu metod v odhadu paleodemografických indikátorů a forenzní antropologii.

Od roku 1986 má vědecko-pedagogická aktivita souvisela s působením ve Francii.  Po získání druhého PhD. z paleoantropologie v roce 1991 na Institutu lidské paleontologie (IPH) v Paříži jsem nastoupil jako vědecký pracovník Národního střediska pro vědu a výzkum (CNRS) při Universitě v Bordeaux, kde jsem se v roce 1995 habilitoval a karieru jsem ukončil v roce 2014 ve funkci samostatného vědeckého pracovníka (Directeur de recherche 1re classe -DR1), která je ekvivalentní funkci vysokoškolského profesora.

Paralelně působím od roku 2008 na Katedře antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze, zpočátku jako docent, posléze jako profesor. Jsem členem týmu Laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod vedené doc. J. Velemínskou, PhD. Rovněž jsem členem Oborové rady pro antropologii a genetiku člověka. Jsem rovněž členem knihovní komise biologické sekce fakulty (od 2016 dosud).

Silnou stránkou mého odborného zaměření je akcentuace metodologického přístupu v biologické antropologii. Nejlépe symbolizuje moji výzkumnou činnost interakce poznatků mezi současnou variabilitou člověka a její odhalování v populacích minulosti. V konkrétní rovině se zabývám metodami odhadu paleodemografických indikátorů jako je věk a pohlaví podle kostry. Rovněž se zabývám výzkumem pohlavního dimorfismu skeletu. Mezi mé priority patří rovněž výzkum ontogenetických a fylogenetických aspektů lidské pánve a reprodukce.

Spolupracuji s odborníky z jiných oborů při využití technik "data mining" v antropologii. Jsem zapojen do výzkumných úloh z problematiky paleobiologie populací minulosti od svrchního paleolitu přes neolit až po středověk.

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci:

Člen Palaeoanthropology Society se sídlem ve Filadelfii (USA) (od 1997)
Člen francouzské Société de Biométrie humaine (1993–2008)
Člen společnosti a výboru francouzské Société d'Anthropologie de Paris (od 1991)
Člen European Anthropological Association (od 1988) 
Člen České antropologické společnosti (od 1971)
Člen oborové rady doktorských studijních programů „Antropologie“ a „Antropologie a genetika člověka“ (od 2009)
Koordinátor a vedoucí výzkumného Tématu 1 LAPP-PACEA-UMR 5199 CNRS-Université Bordeaux 1: Metody a bioarcheologické interpretace na úrovni jedince i populace (osteobiografie a identifikace, rekrutování, demografie, zdravotní strav a způsob života).

 

Výzkumné projekty a granty:

Spoluřešitel:
GAČR 23-06822S Lidské kosterní pozůstatky ze Zlatého koně: revize a nové interpretace výzkumu z 20. století v Koněpruských jeskyních. Hlavní řešitel: Mgr. Rebeka Rmoutilová (2023–2025)
TAČR TL03000646 Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách (2020–2022)
GAČR 17-01878S Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích (2017–2019) 
GAČR 206/04/1498 Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleoauxologie (2004–2006) 
GAČR 206/07/0699 Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny (2007–2009)

Spolupracovník:
Grant FONDATION IRENE LEVI SALA CARE pro výzkum pánví anatomicky moderního člověka z Qafzeh a Skull a neandertálců Kebara 2 a Tabun 1C (1993)

Účastnil jsem se celé řady nezinárodních grantů revidujících řadu fosilních nálezů (Lagar Velho Project, Dolní Věstonice Project), pilotovaných Prof. E. Trinkausem (USA), zakončených monografickou publikací.

Vedoucí projektu:
GAUK 642218 Využití 3D modelů artikulačních ploch pánevních kostí v odhadu věku dožitého podle kostry. Hlavní řešitel: Mgr. Anežka Kotěrová (2018–2020)
GAUK 1088217 Rekonstrukce pánevního skeletu fosilních homininů z pozdního pleistocénu: paleobiologické a funkční interpretace. Hlavní řešitel: Mgr. Rebeka Rmoutilová (2017–2019)

 

Pedagogická činnost:

MB110P88 Antropologie holocenních populací stř. Evropy
MB110P85 Evoluce člověka
MB110P20 Forenzní antropologie
MB110S08 Odborný seminář z antropologie a genetiky člověka
MB110P101 Retrospektivní antropologie
MB110P14 Základní metody kosterní antropologie
Vedení studentnských prací (BP, DP a dizertace) z retrospektivní a forenzní antropologie (Bordeaux, Praha, Plzeň).

 

Publikační činnost:

Štepanovský, M., Buk, Z., Kotěrová, A. P., Brůžek, J., Bejdová, Š., Techataweewan, N., & Velemínská, J. (2023). Automated age‐at‐death estimation from 3D surface scans of the facies auricularis of the pelvic bone. Forensic Science International, 349, 111765.

Zazvonilová, E., Velemínský, P., Černíková, A., Danielisová, A., & Brůžek, J. (2022). Protocol matters: A need for standardized procedure in cementochronology. Forensic Science International, 340, 111439.

Kotěrová, A., Štepanovský, M., Buk, Z., Brůžek, J., Techataweewan, N., & Velemínská, J. (2022). The computational age-at-death estimation from 3D surface models of the adult pubic symphysis using data mining methods. Scientific Reports, 12, 10324. 

Cvrček, J., Kuželka, V., Jor, T., Dupej, J., Horák, M., Naňka, O., Brůžek, J., & Velemínský, P. (2021). Familial occurrence of skeletal developmental anomalies as a reflection of biological relationships in a genealogically documented Central European sample (19th to 20th centuries). Journal of Anatomy, 239(5), 1226–1238.

Prüfer, K., Posth, C., Yu, H.,  Stoessel, A., Spyrou, M.A., Deviese, T., Mattonai, M., Ribechini, E., Higham, T., Velemínský, P., Brůžek, J., & Krause, J. (2001). A genome sequence from a modern human skull over 45,000 years old from Zlatý kůň in Czechia. Nature Ecology & Evolution, 5, 820–825.

Velemínská, J., Fleischmannová, N., Suchá, B., Dupej, J., Bejdová, Š., Kotěrová, A., & Brůžek, J. (2021). Age-related differences in cranial sexual dimorphism in contemporary Europe. International journal of legal medicine, 135, 2033–2044.

Cvrček, J., Rmoutilová, R., Čechová, M., Jor, T., Velemínská, J., Brůžek, J., Naňka, O., & Velemínský, P. (2020). Biological relationships and frontal sinus similarity in skeletal remains with known genealogical dataJournal of Anatomy, 237(4), 798–809.

Zazvonilová, E., Velemínský, P., & Brůžek, J. (2020). The impact of using new and conventional methods for the age-at-death estimation in a Czech medieval population (Mikulčice, 9th-10th century): the relationship between age-at-death and linear enamel hypoplasia. Anthropologischer Anzeiger; Bericht Uber die Biologisch-anthropologische Literatur.

Novak, J. M., Bruzek, J., Zamrazilova, H., Vankova, M., Hill, M., & Sedlak, P. (2020). The relationship between adolescent obesity and pelvis dimensions in adulthood: a retrospective longitudinal study. PeerJ8, e8951.

Čechová, M., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., Horák, M., & Velemínská, J. (2019). Sex estimation using external morphology of the frontal bone and frontal sinuses in a contemporary Czech population. International Journal of Legal Medicine, 133(4), 1285–1294.

Jílková, M., Kaupová, S., Černíková, A., Poláček, L., Brůžek, J., & Velemínská, P. (2019). Early medieval diet in childhood and adulthood and its reflection in the dental health of a Central European population (Mikulčice, 9th-10th centuries, Czech Republic). Archives of Oral Biology, 107. 104526.

Kotěrová, A., Králík, V., Rmoutilová, R., Friedl, L., Růžička, P., Velemínská, J., Marchal, F., & Brůžek, J. (2019). Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 68, 101866.

Kotěrová, A., Velemínská, J., Cunha, E., & Brůžek, J. (2019). A validation study of the Stoyanova et al. method (2017) for age-at-death estimation quantifying the 3D pubic symphyseal surface of adult males of European populations. International Journal of Legal Medicine, 133(2), 603–312.

Kranioti, E. F., Štovíčková, L., Karel, M. A., & Brůžek, J. (2019). Sex estimation of os coxae using DSP2 software: A validation study of a Greek sample. Forensic Science International, 297, 371.e1–371.e6.

Musilová, B., Dupej, J., Brůžek, J., Bejdová, Š., & Velemínská, J. (2019). Sex and ancestry related differences between two Central European populations determined using exocranial meshes. Forensic Science International, 297, 364–369.

Rmoutilová, R., Gómez-Olivencia, A., Brůžek, J., Holliday, T., Ledevin, R., Couture-Veschambre, C., Madelaine, S., Džupa, V., Velemínská, J., & Maureille, B. (2019). A case of marked bilateral asymmetry in the sacral alae of the Neandertal specimen Regourdou 1 (Périgord, France). American Journal of Physical Anthropology, doi.org/10.1002/ajpa.23968.

Salesse, K., Kaupová, S., Brůžek, J., Kuželka, V., & Velemínský, P. (2019). An isotopic case study of individuals with syphilis from the pathological-anatomical reference collection of the national museum in Prague (Czech Republic, 19th century A.D.). International Journal of Paleopathology, 25, 46–55.

Santos, F., Guyomarc'h, P., Rmoutilová, R, & Brůžek J. (2019). A method of sexing the human os coxae based on logistic regressions and Bruzek's nonmetric traits. American Journal of Physical Anthropology, 169(3), 435–447.

Rmoutilová, R., Guyomarc’h, P., Velemínský, P., Šefčáková, A., Samsel, M., Santos, F., Maureille, B., & Brůžek, J. (2018). Virtual reconstruction of the Upper Palaeolithic skull from Zlatý Kůň, Czech Republic: Sex assessment and morphological affinity. PloS one, 13(8), e0201431.

Lacoste Jeanson, A., Santos, F., Villa, C., Banner, J., & Brůžek, J. (2018). Architecture of the femoral and tibial diaphyses in relation to body mass and composition: Research from whole‐body CT scans of adult humans. American Journal of Physical Anthropology, doi: 10.1002/ajpa.23713

Kotěrová, A., Velemínská, J., Cunha, E., & Brůžek, J. (2018). A validation study of the Stoyanova et al. method (2017) for age-at-death estimation quantifying the 3D pubic symphyseal surface of adult males of European populations. International Journal of Legal Medicine, doi: 10.1007/s00414-018-1934-1.

Kaupová, S., Velemínský, P., Herrscher, E., Sládek, V., Macháček, J., Poláček, L., & Brůžek, J. (2018). Diet in transitory society: isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth–eleventh century AD, Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences, 10(4), 923–942.

Cvrček, J., Velemínský, P., Dupej, J., Vostrý, L., & Brůžek, J. (2018). Kinship and morphological similarity in the skeletal remains of individuals with known genealogical data (Bohemia, 19th to 20th centuries): A new methodological approach. American Journal of Physical Anthropology, 167(3), 541–556.

Kacki, S., Velemínský, P., Lynnerup, N.,  Kaupová, S., Lacoste Jeanson, A., Povýšil, C., Horák, M., Kučera, J., Rasmussen, R.L., Podliska, J., Dragoun, Z., Smolík. J., Vellev, J., & Brůžek, J. (2018). Rich table but short life: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Danish astronomer Tycho Brahe (1546–1601) and its possible consequences. PloS one, 13(4), e0195920.

Kotěrová, A., Navega, D., Štepanovský, M., Buk, Z., Brůžek, J., & Cunha, E. (2018). Age estimation of adult human remains from hip bones using advanced methods. Forensic science international, 287, 163–175.

Lacoste Jeanson, A. Santos, F., Dupej, J., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2018). Sex‐specific functional adaptation of the femoral diaphysis to body composition. American Journal of Human Biology, e23123.

SALESSE, K., FERNANDES, R., DE ROCHEFORT, X., BRUZEK, J., CASTEX, D., & DUFOUR, É. (2017). IsoArcH. eu: An open-access and collaborative isotope database for bioarchaeological samples from the Graeco-Roman world and its margins. Journal of Archaeological Science: Reports, doi: 10.1016/j.jasrep.2017.07.030.

DUPEJ, J., LACOSTE JEANSON, A., PELIKAN, J., & BRUZEK, J. (2017). Semiautomatic extraction of cortical thickness and diaphyseal curvature from CT scans. American Journal of Physical Anthropology, 164(4), 868–876.

BRŮŽEK, J., SANTOS, F., DUTAILLY, B., MURAIL, P., & CUNHA, E. (2017). Validation and reliability of the sex estimation of the human os coxae using freely available DSP2 software for bioarchaeology and forensic anthropology. American Journal of Physical Anthropology, 164 (2), 440–449.

JEANSON, A. L., DUPEJ, J., VILLA, C., & BRŮŽEK, J. (2017). Body composition estimation from selected slices: equations computed from a new semi-automatic thresholding method developed on whole-body CT scans. PeerJ, 5, e3302.

KAUPOVÁ, S., VELEMÍNSKÝ, P., HERRSCHER, E., SLÁDEK, V., MACHÁČEK, J., POLÁČEK, L., & BRŮŽEK, J. (2016). Diet in transitory society: isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth–eleventh century AD, Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences, 10(4), 1–20.

RMOUTILOVÁ, R., DUPEJ, J., VELEMÍNSKÁ, J., & BRŮŽEK, J. (2017). Geometric morphometric and traditional methods for sex assessment using the posterior ilium. Legal Medicine, 26, 52–61.

TACAIL, T., KOVAČIKOVÁ, L., BRŮŽEK, J., & BALTER, V. (2017). Spatial distribution of trace element Ca-normalized ratios in primary and permanent human tooth enamel. Science of The Total Environment, 603, 308–318.

KOTĚROVÁ, A., ŠŤOVÍČKOVÁ, L., GUYOMARC’H, P., & BRUZEK, J. (2017).  Nároky na metody odhadu biologického profilu v období globalizace: současný stav a úkoly pro budoucnost. Slovenská antropológia, 20, 44–47.

RMOUTILOVÁ, R., MAUREILLE, B., MEYER, V.,  COUTURE-VESCHAMBRE CH., GÓMEZ-OLIVENCIA A.,, HOLLIDAY T.,VELEMÍNSKÁ, J., & BRŮŽEK J. (2017). První pohled na asymetrii křídel neandertálské křížové kosti Regourdou 1 (Dordogne, Francie). Slovenská antropológia, 20(1), 70–75.

KUČERA J., RASMUSSEN K. L., KAMENÍK J., KUBEŠOVÁ M., SKYTTE L., POVÝŠIL C., KARPENKO V,  HAVRÁNEK V., VELEMÍNSKÝ P., LYNNERUP N., BRŮŽEK J. SMOLÍK J., & VELLEV J. (2017). Was He Murdered or Was He Not?—Part II: Multi‐Elemental Analyses of Hair and Bone Samples from Tycho Brahe and Histopathology of His Bones. Archaeometry, 59(5), 918–933.

KOTĚROVÁ, A., VELEMÍNSKÁ, J., DUPEJ, J., BRZOBOHATÁ, H., PILNÝ, A., & BRŮŽEK, J. (2016). Disregarding population specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia. International Journal of Legal Medicine, 131, 251–261.

LACOSTE JEANSON, A. SANTOS, F., BRUZEK, J., & URZEL, V. (2016). Detecting menarcheal status through dental mineralization stages?. American Journal of Physical Anthropology, 161(2), 367–373.

GUYOMARC’H, P., VELEMINSKA, J.,SEDLAK, P., DOBISIKOVA, M., & BRUŽEK, J. (2016). Impact of secular trends on sex assessment evaluated through femoral dimensions from the Czech population. Forensic Science International, 262, 284.e1–6. 

MUSILOVÁ, B., DUPEJ, J., VELEMÍNSKÁ, J., CHAUMOITRE, K., & BRUZEK, J. (2016). Exocranial surfaces for sex assessment of the human skull. Forensic Science International, 269, 70–77.

MESTEKOVA, S., BRUZEK, J., VELEMINSKA, J., & CHAUMOITRE, K. (2015). AA Test of the DSP sexing method on CT images from a modern French sample. Journal of Forensic Sciences, 60, 1295–9. 

KOUDELOVA, J., BRUZEK, J., CAGANOVA, V., KRAJICEK, V., & VELEMINSKA, J. (2015). Development of facial sexual dimorphism in children between 12 to 15 years: three-dimensional longitudinal study. Orthodontics & Craniofacial Research, 18, 175–84.

BOCHERENS, H., DRUCKER, D. G., GERMONPRE, M., LAZNICKOVA-GALETOVA, M., NAITO, Y. I., WISSING, C., BRUZEK, J., & OLIVA, M. (2015). Reconstruction of the Gravettian food-web at Předmostí I using multi-isotopic tracking (13 C, 15 N, 34 S) of bone collagen. Quaternary International, 359–360, 211–228.

GALETA, P., & BRŮŽEK, J. (2015). NEOLITICKÝ DEMOGRAFICKÝ PŘECHOD VE STŘEDNÍ EVROPĚ: EMPIRICKÉ DOKLADY A DEMOGRAFICKÉ MODELOVÁNÍ (Neolithic transition in Central Europe: empirical evidences and demographic Modelling). Historicka demografie, 39(1), 1–34.

DUCHESNE, S., CRUBEZY, E., AGUERRE, M., BACH, S., BARTHELEMY, I., BESSOU, M., BRUZEK, J., CATAFAU, A., CAZES, J.-P., DUHAMEL, CH., DUPOUEY, P., GAURY, P., GUYON, J., MARTIN, A., MOREL, L., MURAIL, P., RAYNAUD, CL., RICAUT, F.‑X., ROMON, T., ROUGE, D., SAINTE-MARIE, S., & VIDAL, M. (2015). DONNÉES MORPHOLOGIQUES. IN: Duchesne, S., & Crubézy, É. Cimetières du haut Moyen Âge en Languedoc. Presses universitaires de Perpignan: 147–168.

KOUDELOVA, J., DUPEJ, J., BRUZEK, J., SEDLAK, P., & VELEMINSKA, J. (2015). Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Science International, 248, 33–40. 

GALETA, P., & BRUZEK, J. (2014). Neolithic transition in Europe: the challenge for bioarchaeology. Anthropologie, 52 (1), 3–13.

KAUPOVA, S., HERRSCHER, E., VELEMÍNSKÝ, P., CABUT, S., POLÁČEK, L., & BRŮŽEK, J. (2014). Urban and rural infant‐feeding practices and health in early medieval Central Europe (9th–10th Century, Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology, 155(4), 635–651.

SALESSE, K., DUFOUR, E., LEBON, M., WURSTER, C., CASTEX, D., BRUZEK, J., & ZAZZO, A. (2014). Variability of bone preservation in a confined environment: The case of the catacomb of Sts Peter and Marcellinus (Rome, Italy). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 416, 43–54.

SANTOS, F., GUYOMARC’H, P., & BRUZEK, J. (2014). Statistical sex determination from craniometrics: Comparison of linear discriminant analysis, logistic regression, and support vector machines. Forensic Science International, 245, 204.e1–204.e8.

KAUPOVA, S., HERRSCHER, E., VELEMINSKY, P., CABUT, S., POLACEK, L., & BRUZEK, J. (2014). Urban and rural infant-feeding practices and health in early medieval Central Europe (9th–10th Century, Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology, 155, 635–651.

GALETA, P., BRUZEK, J., & LAZNICKOVA-GALETOVA, M. (2014). Is sex estimation from handprints in prehistoric cave art reliable? A view from biological and forensic anthropology, Journal of Archaeological Science, 45, 141–149,

RASMUSSEN, K. L., KUCERA, J., SKYTTE, L., KAMENÍK, J., HAVRÁNEK, V., SMOLÍK, J., VELEMÍNSKÝ, P., LYNNERUP, N., BRUZEK, J., & VELLEV, J. (2013). Was he murdered or was he not?-Part I: Analysis of mercury in the remains of Tycho Brahe. Archaeometry, 55(6), 1187–1195.

VELEMINSKA, J., KRAJICEK, V., DUPEJ, J., GOMÉZ-VALDÉS, J.A.,VELEMÍNSKÝ, P.,ŠEFČÁKOVÁ, A., PELIKÁN, J., SÁNCHEZ-MEJORADA, G., & BRŮŽEK, J. (2013). Geometric morphometrics and sexual dimorphism in the greater sciatic notch of adults from two skeletal collections: the accuracy and reliability of sex classification. American Journal of Physical Anthropology, 152, 558–65.

URZEL, V. & BRUZEK, J. (2013). Dental Age Assessment in Children: A Comparison of Four Methods in a Recent French Population. Journal of Forensic Sciences, 58(5), 1341–1347.

Šefčáková, A., Katina, S., Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P.,  & Thurzo, M. (2011). SSize factor as one of the problems in the sex estimation of skulls: Upper Palaeolithic sample from Predmosti (Czech Republic) as an example. Anthropologisher Anzeiger, 68, 221–237.

Guyomarc’h, P. & Bruzek, J. (2010). Dimorphisme sexuel du crâne de sujets identifiés (collection Olivier, MNHN, Paris): évaluation par morphométrie géométrique (Cranial sexual dimorphism of identified subjects (collection Olivier, MNHN, Paris): an evaluation by geometric morphometrics). Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 22 (3–4), 216–229.

Garcin,  V., Velemínský, P., Trefný, P., Alduc-Le Bagousse, A., Lefebvre, A., & Bruzek, J. (2010). Dental health and lifestyle in four early mediaeval juvenile populations: Comparisons between urban and rural individuals, and between coastal and inland settlements. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 61(6), 421–439.

Bigoni, L., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2010). Three-dimensional geometric morphometric analysis of cranio-facial sexual dimorphism in a Central European sample of known sex. Homo - Journals of Comparative Human Biology, 61, 16–32.

Galeta, P. & Bruzek, J. (2009). Demographic model of the Neolithic transition in Central Europe. . Documenta Praehistorica XXXVI, 36, 139–150.

Bruzek J., & Schmitt A. (2008). L’identification du sexe d’un individu à partir du squelette. In: Charlier Ph. (ed.), Ostéo-archéologie et techniques médico-légales. Tendances et perpectives. Pour un “Manuel pratique de paléopathologie humaine”. Paris: Éd. De Boccard, pp. 259-267.

Velemínská, J., & Brůžek, J. (Eds.) (2008). Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Praha: Academia. 

Bruzek, J., & Veleminsky, P. (2008). Reliable sex determination based on skeletal remains for the early medieval population of Great Moravia (9th- 10th century). In: Velemínský, P., & Poláček, L. (Eds.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno, 27. 

Hajek, M., Cerny ,V., & Bruzek, J. (2008). Mitochondrial DNA and Craniofacial Covariability of Chad Basin Females Indicate Past Population Events. American Journal of Human Biology, 20, 465–474.

Tillier, A.-M., Arensburg, B., & Bruzek, J. (2008). Identité biologique des artisans moustériens de Kebara (Mont Carmel, Israël). Réflexions sur le concept de Néanderthalien au Levant Méditerranéen. Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 20(1–2), 33–58.

Bruzek J., & Schmitt, A. (2008) - L’identification du sexe d’un individu à partir du squelette. - In : Charlier Ph. (ed.), Ostéo-archéologie et techniques médico-légales. Tendances et perpectives. Pour un “Manuel pratique de paléopathologie humaine”. - Paris : Éd. De Boccard, p. 259-267.

Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P., Bigoni, L., Šefčáková, A., & Katina, S. (2008). Variability of the Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (Czech Republic): craniometric comparison with recent human standards. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 59, 1–26.

Castex, D., Bruzek, J., Veleminsky, P., & Sellier, P. (2007). Epidemic mortality crises of the past: bioarchaeological approach. Slovenská Antropológia, 10(1), 6–13.

Cerny, V., Veleminsky, P., Bruzek, J., & Stranska, P. (2007). Antropologie pravěkých holocénních populací (Anthropologie des populations humaines du holocène). In: Kuna M. (Ed.), Pravek Cech (Préhistoire de la Bohême), vol. 1, pp. 68–88.

Henry-Gambier, D., Bruzek, J., Schmitt, A., Houët, F., & Murail, P. (2007). Changement de paradigme dans la détermination du sexe et de l'âge au décès des sujets adultes à partir du squelette: application aux fossiles du Paléolithique supérieur d'Europe. In: Evin, J. (dir.), Un siècle de construction du discours scientifique en Préhistoire. Actes du XXVIè Congrès Préhistorique de France, Avignon, 20-25 septembre 2004, volume III. - Paris: Société préhistorique française, pp. 515–525.

Maestracci, J., Laznickova-Galetova, M., & Bruzek, J. (2007). Can hand stencils in parietal art indicate the sex of the authors? Slovenská Antropológia, 10(1), 83–89.

Bruzek, J., & Murail, P. (2006). Methodology and reliability of sex determination from the skeleton. In: A. Schmitt, E. Cunha, J. Pinheiro (eds.), Forensic Anthropology and Medicine: Complementary Sciences From Recovery to Cause of Death. Totowa : Humana Press, pp. 225–242.

Bruzek, J., Houët, F., Veleminsky, P., & Murail, P. (2006). Computer-assisted sexing from the skeleton: probabilistic approach. Ceska antropologie, 56, 23–24.

Duchesne, S., Staniasek, L., Bruzek, J., Murail, P., & Crubézy, E. (2006). Le recrutement du cimétiere. In: Crubézy E., Duchesne S., Arlaud C. (Eds.): La mort, les morts et la ville (Montpellier-Xe-XIVe siècle). Paris: Ed. Errance, pp. 278–291.

Henry-Gambier, G., Bruzek, J., Schmitt, A., Houët, F., & Murail, P. (2006). Révision du sexe et de l’âge au décès des fossiles de Cro-Magnon (Dordogne, France) à partir de l'os coxal. Comptes Rendus Palevol, 5(5), 735–741.

Blazek, V., & Bruzek, J. (2005). Vnimani obliceje a fyziognomicka odlisnost - mozny biologicky podklad xenofobniho chovani (Perception des visages et des différences sexuelles - une base possible du comportement xénophobe humain). Slovenská Antropológia, 8(1), 21–24.

Bruzek, J., Cerny, V., & Stranska, P. (2005). Promeny vysky postavy v prubehu veku - Rozdily mezi jedinci, populacemi i generacemi. (Evolution de la stature et des différences entre des individus, des populations et des générations). Vesmir, 84, 165–168

Bruzek, J., Franciscus, R. G., Novotny, V., Trinkaus, E. (2005). Chapter 7. The Assessment of Sex. In: Trinkaus, E., & Svoboda, J. (Eds.): Early Modern Human Evolution in Central Europe. The People of Dolní Vestonice and Pavlov.  Oxford: Oxford University Press, pp. 46–62.

Bruzek, J., Schmitt, A., & Murail, P. (2005). Identification biologique individuelle en paléoanthropologie. Détermination du sexe et estimation de l’âge au décès à partir du squelette. In: O. Dutour,  J.-J. Hublin, B. Vandermeersch (Dir.): Objets et méthodes en paléoanthropologie. Paris: Editions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, pp. 217–246.

Bruzek, J., Sefcakova, A., & Cerny, V. (2005). Application d’une diagnose sexuelle probabiliste aux squelettes épipaléolithiques de Taforalt et d’Afalou-bou-Rhummel. In: Baali A., Hilali M.K., Susanne, Ch., Boetch G. (Eds.): Actes du XXVIe Colloque « Biodiversité des Populations Méditerrannéennes », Groupement des Anthropologistes de Langue Française, Marrakech (Maroc), 22-25 septembre 2003, Laboratoire d’Ecologie Humaine, Faculté des Sciences, Université Caadi Ayyad, Marrakech, Maroc, pp. 31–37.

Cerny, V., Cmejla, R., Bruzek, J., Hajek, M., & Brdicka, R. (2005). Relations génétiques des populations péri-sahariennes révélées par l’étude des séquences mitochondriales (HVS-1). In: Baali A., Hilali M.K., Susanne Ch., Boetch G. (Eds.), Actes du XXVIe Colloque « Biodiversité des Populations Méditerrannéennes », Groupement des Anthropologistes de Langue Française, Marrakech (Maroc), 22-25 septembre 2003, Laboratoire d’Ecologie Humaine, Faculté des Sciences, Université Caadi Ayyad, Marrakech, Maroc, pp. 245–254.

Courtaud, P., Romon, T., Amouric, H., Bruzek, J., Dutour, O., Tatilon, C., Vallauri, L. ,& Verrand, L. (2005). Les cimetières d’esclaves. L’exemple d’Anse Sainte-Marguerite (Le Moule, Guadeloupe). In: L’Homme et ses images, Mesures, Représentations, Constructions. Actes du XXVe colloque du GALF, Marseille, 2001, pp. 325–337.

Murail, P., Bruzek, J., Houët, F., & Cunha, E. (2005). DSP: a tool for probabilistic sex diagnosis using worldwide variability in of hip-bone measurements. Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 17 (3-4), 167–176.
 

 

Akce dokumentů