E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Rebeka Rmoutilová

Ph.D. Cotutelle student

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 43 Praha 2

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.

Email: vejnaror@natur.cuni.cz

CV


Disertační práce:

Věrná rekonstrukce poškozeného kosterního materiálu pro využití v bioarcheologii

Fosilní nálezy jsou často poškozené a nekompletní, a proto je nezbytné nejprve aplikovat rekonstrukční metody, které umožňují získat z daného materiálu více informací. K tomuto účelu se v současné době používají virtuální metody na základě matematických a geometrických principů. Oproti fyzickému modelování uplatňovanému dříve jsou tyto metody vhodnější ze dvou hlavních důvodů: nejsou invazivní a poskytují objektivní výsledky, které lze testovat a následně replikovat.

Ve svém doktorandském výzkumu se věnuji rekonstrukci několika paleoantropologických nálezů, které spadají do období pozdního pleistocénu. Dosud jsem pracovala především na rekonstrukci magdalénské lebky ze Zlatého koně u Koněprus, která je jedním z mála lidských kosterních pozůstatků z doby znovuosídlování střední Evropy po maximu doby ledové.

Ve spolupráci s laboratoří PACEA Univerzity Bordeaux, na které jsem rovněž zapsána k doktorskému studiu v rámci programu „co-tutelle“ (doktorát pod dvojím vedením), dále pracuji na nekompletně zachovalých pánevních skeletech neandertálců, které nám mohou poskytnout informace o pohlavním dimorfismu či způsobu porodu u tohoto fosilního druhu hominina.

Reliable reconstruction of fragmentary and incomplete skeletal remains for use in bioarcheology

Fossil remains are often found fragmentary or incomplete and it is, therefore, necessary to apply reconstruction methods in order to obtain more information about the analyzed specimen. To accomplish this purpose, virtual methods of reconstruction have recently come in use. They are based on mathematical and geometrical principles and comparing to physical modeling they have two main advantages: they are non-invasive and they provide objective results which are possible to further test and replicate.

In my PhD research I work on reconstruction of several paleoanthropological findings belonging to the Late Pleistocene. Until now I have been working mainly on the reconstruction of the Magdalenian skull from Zlatý kůň near Koněprusy (Czech republic) which is one of the few human skeletal remains from the recolonization of Central Europe after the Last Glacial Maximum.

In collaboration with the laboratory PACEA from the University of Bordeaux (under the joint PhD studying program or “co-tutelle”) I work also on incompletely preserved Neanderthal pelvic remains which can provide more information about sexual dimorphism or the manner of parturition in this hominin species.

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 1088217 Rekonstrukce pánevního skeletu fosilních homininů z pozdního pleistocénu: paleobiologické a funkční interpretace (2017–2019)

 

Publikační činnost:

Kotěrová, A., Králík, V., Rmoutilová, R., Friedl, L., Růžička, P., Velemínská, J., Marchal, F., & Brůžek, J. (2019). Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 68, 101866.

Santos, F., Guyomarc'h, P., Rmoutilová, R., & Brůžek J. (2019). A method of sexing the human os coxae based on logistic regressions and Bruzek's nonmetric traits. American Journal of Physical Anthropology, 169(3), 435–447.

Rmoutilová, R., Gómez-Olivencia, A., Brůžek, J., Holliday, T., Ledevin, R., Couture-Veschambre, C., Madelaine, S., Džupa, V., Velemínská, J., & Maureille, B. (2019). A case of marked bilateral asymmetry in the sacral alae of the Neandertal specimen Regourdou 1 (Périgord, France). American Journal of Physical Anthropology, doi.org/10.1002/ajpa.23968.

Rmoutilová, R., Guyomarc’h, P., Velemínský, P., Šefčáková, A., Samsel, M., Santos, F., Maureille, B., & Brůžek, J. (2018). Virtual reconstruction of the Upper Palaeolithic skull from Zlatý Kůň, Czech Republic: Sex assessment and morphological affinity. PloS ONE, 13(8), e0201431.

Rmoutilová, R., Dupej, J., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2017). Geometric morphometric and traditional methods for sex assessment using the posterior ilium. Legal Medicine, 26, 52–61.

Rmoutilová, R., Maureille, B., Meyer, V., Couture-Veschambre, C., Gómez-Olivencia, A., Holliday, T., Velemínská, J., & Brůžek, J. (2017). První pohled na asymetrii křídel neandertálské křížové kosti Regourdou 1 (Dordogne, Francie). Slovenská antropológia, 20(1), 70–75.

 

 

Akce dokumentů