E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVybavení 3D laboratoře

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod

Přístrojové vybavení

Faciální skener 3dMDface Systém
Obličejový skener se skládá z šesti vzájemně synchronizovaných optických kamer. Systém 3dMD umožňuje snadnou konfiguraci a rekonfiguraci v terénu. Mezi další výhody patří úsporná údržba pro maximalizaci provozní doby a efektivní aktualizace systému, která zvyšuje objem snímání a poskytuje flexibilitu potřebnou pro užívané pracovní postupy. Skener je snadno použitelný a dostatečně spolehlivý, aby odpovídal požadavkům zachycení velkého počtu subjektů v rušném prostředí s přesností, rychlostí a spolehlivostí. Automaticky generuje souvislý 3D polygonální povrch se souřadnicovým systémem x, y, z průměrně za 7 sekund.

Faciální sken před úpravou a po úpravě

 

Faciální skener Vectra 3D
Výhodou optického skeneru Vectra 3D je využití principu stereofotogrametrie, nikoli laserového skenování. Proto lze využít v rámci biomedicíny či antropologie, kde by škodlivé laserové snímání bylo nežádoucí. Výsledkem snímání je 3D model obličeje (případně jiné části těla) s příslušnou texturovanou digitální fotografií, která lze v softwarových programech dále upravovat. Faciální skener slouží například k výzkumu vývoje obličeje a jeho změn při stárnutí, určení příbuzenské podobnosti, růstu obličeje u jedinců s orofaciálními rozštěpy a jejich komparaci se zdravými kontrolními jedinci a další.

Laserový skener Breuckmann smartSCAN
Skener snímá dvěma barevnými CCD kamerami s rozlišením 1,4 MPix, čočkou FOV M-600 při zorném poli 480 x 360 mm. Rozlišení činí v osách x, y 360 μm. Základem tohoto systému je práce na podkladě strukturovaného světla. Součástí skeneru je otočný stůl pro umístění snímaného předmětu s nosností až 3 kg. Další úpravy skenu mohou být prováděny za pomoci programu OPTOCAT SW, který zajišťuje například koordinaci snímání, obsluhu rotačního stolu, automatické spojování jednotlivých skenů, zarovnání získaných dat a jejich export.

Roland Picza 3D Laser Scanner LPX-1200 DS a LPX-250
Skener uvedené série slouží k rychlé generaci trojrozměrných digitálních dat. Součástí je software Roland EZ Studio ™ pro automatické skenování s vysokým rozlišením. Systém automaticky odstraňuje další polygony a vyplňuje vzniklé otvory pro bezchybné 3D modely. Zahrnuje také software Roland Dr. PICZA 3 ™ pro plné ovládání skenovacích funkcí.

Kontaktní skener MicroScribe G2X
Pětiosý digitizér MicroSribe G2X je složen z grafitových ramen, která jsou schopna zaznamenávat hodnoty souřadnic jednotlivých bodů a na základě toho vytvářet spojité křivky nejrůznějších tvarů. Digitální optický senzor obsažený v každém kloubu eliminuje okolní ruch, což zabezpečuje práci v jakémkoli prostředí.

Faciální skener 3D Mega Capturor II
Technologie skeneru je založená na halogenovém osvětlení a nikoli na laseru, proto lze bezpečně použít pro digitalizaci lidí. Tato verze skeneru dokáže zachytit přes milión bodů za sekundu při rozlišení 0,3 mm.

HP 3D Structured light scanner PRO S3 (dříve David SLS-3)
Povrchový skener je založený na strukturovaném světle a jeho výhodami jsou mobilita skeneru, rychlost snímání, možnost zachycení textury objektu a možnost uložení ve 3 typech formátů (stl, obj, ply). Skener je vhodný spíše na statické objekty do 50 cm. Ke skeneru přísluší software HP 3D Scan Software Pro v5.

Sken pánevní kosti s texturou
Sken pánevní kosti bez textury

 

 

 

 

 

 

 

InBody 230
Biompedanční analýza využívá šíření střídavého proudu velmi nízké intenzity biologickými strukturami a je založena na specifických elektrických vlastnostech tkání, tělesné vody a tuku. Tukuprostá hmota obsahuje vysoký podíl vody a elektrolytů a je tudíž vynikajícím vodičem elektrického proudu. Oproti tomu tuková tkáň má vlastnosti izolátoru. InBody 230 využívá frekvencí 5, 50, 250 a 500 kHz. Vstupními údaji nutnými k analýze jsou věk, pohlaví a výška vyšetřované osoby. 

 

Softwarové vybavení

Morphome3cs  - vlastní softwarové vybavení
Vlastní softwarové vybavení Laboratoře zobrazovacích a analytických metod Morphome3cs II je vyvíjen od roku 2009 ve spolupráci se Skupinou počítačové grafiky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Program obsahuje například algoritmy pro vkládání landmarků u 2D fotografií, 3D povrchových skenů a u objemových dat, dále data statisticky vyhodnocuje a výsledky vizualizuje. Morphome3cs umožňuje explorativní a konfirmativní analýzu dat. Analýza celých povrchových modelů je v programu uskutečněna za pomoci dentrendované korespondenční analýzy (DCA), coherent point drift – dence correspondence analýzy (CPD-DCA), párové analýzy nebo analýzy asymetrie.

Rhinoceros NURBS modeling, v. 3.0
Pomocí programu Rhinoceeros lze vytvářet, upravovat, analyzovat, dokumentovat, vykreslovat, animovat a překládat křivky, povrchy a pevné látky, polygonové sítě a další.

RapidForm XOS
Rapidform umožňuje úpravu 3D skenů a používá se v oblastech jako je věda a výzkum, výroba, inspekce kvality, medicína, stavební inženýrství a další. Úprava snímků zahrnuje například oříznutí postradatelných částí, odstranění nerovností a zacelení otvorů, které vznikají v důsledku nenaskenování některých ploch.   

Avizo 6.0
Avizo je softwarová aplikace, která umožňuje uživatelům provádět interaktivní vizualizaci a výpočet na 3D datech. Uživatelé manipulují s daty, která mohou být interaktivně propojena a řízena několika parametry. Vytváří tak vizuální síť, jejíž výstup je zobrazen v 3D prohlížeči.

vPACS
Systém vytvořený firmou Audioscan slouží k archivaci a přenosu obrazových informací. vPACS nabízí kompletní sadu funkcí: archivaci DICOM souborů, jejich správu, zálohování na externí média, forwarding (distribuce DICOM dat dle předem nastavených pravidel), softwarové vybavení prohlížecí stanic umožňuje měření vzdáleností, úhlů apod., dále postprocesingové zpracování včetně tvorby multiplanárních rekonstrukcí, DICOM tisk. V rámci systému je zabudován plug in umožňující funkci surface rendering.

Akce dokumentů