E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 7. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 16. 9. 2021

Pověření předsednictv; Podmínky přijímacího řízení Bc, Mgr, Ph.D; Volba zaměstnanecké komory ASF; Volba rektora - diskuze kandidátů; Studenti studentům v menze; Položení základního kamene BIOCENTRUM; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Přítomni:         dle prezenční listiny 

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny 

 

Program zasedání:

1)    Schválení programu zasedání

2)    Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání 17. 6. 2021 

3)    Pověření předsednictva

4)    Podmínky přijímacího řízení Bc, Mgr, Ph.D

5)    Volba zaměstnanecké komory ASF

6)    Volba rektora - diskuze kandidátů

7)    Studenti studentům v menze

8)    Položení základního kamene BIOCENTRUM

9)    Covidová opatření 

10) Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

11) Sdělení a informace 

12) Různé

 

Schválení zapisovatele

Z důvodu omluvy Luďka Šídla navrhl Perlín jmenovat zapisovatelem Jana Pačese

Usnesení 7.1

ASF souhlasí se jmenováním Jana Pačese zapisovatelem jednání ASF

Hlasování: 20/0/0  Návrh usnesení byl přijat.

 

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 7.2

Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 20/0/0  Návrh usnesení byl přijat.

 

2.     Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání 17.6. 2021

Kristýna Bubeníková - oprava překlepů

Jan Pačes - oprava překlepu doplnění věty

Sen. J. Pačes informoval, že řadu opatření si mohou fakulty nastavit samy a centrálně zavedený mimořádný stav se může podepisovat na fungování rektorátu.

Radek Pileček oprava stylistiky,

Anna Altová - oprava stylistiky, doplnění informace

Sen. A. Altová vznesla dotaz, zda by šlo někam na Albertov 6 dát jasnou vizuální informaci, že se studijní oddělení nachází v areálu Botanické zahrady, případně tuto informaci zdůraznit na webu fakulty.  Zápis byl zveřejněn 28. 06. 2021 na adrese:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2021/zapis-z-6-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-17-6-2021

Usnesení 7.3

ASF schvaluje zápis z 6. jednání ASF ze dne 17.6. 2021

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Úkoly z 6. jednání

Výše stipendií STARS  KD diskutovalo možnost zvýšení stipendií STARS a konstatovalo, že zvýšení z rozpočtu děkana tedy ze (stipendijního fondu) není v současnosti možné. Další zvýšení stipendia je možné prostřednictvím projektové podpory v rámci týmu.

Zvýšení prostředků na stipendia pro doktorské studenty je zatím v nedohlednu.  Očekává se zvýšení základního stipendia pro doktorského studenty na 15 000 Kč. Proděkan Chromý informoval o záměru MŠMT reformovat doktorské studium v podobě, jak ho představil náměstek Doleček. Reforma má za cíl snížit počet doktorandů a zlepšit jejich finanční zajištění. Výuka již podle záměru nebude smět být zahrnuta do studijních plánů. Pačes doplnil, že studium by mělo podle záměru zabírat čas odpovídající 0,7 úvazku, a že by stipendium mohlo být navázáno na minimální mzdu a zamýšlená varianta se stipendiem odpovídajícím minimální mzdě by při snížení počtu studentů nevyžadovala získání dalších prostředků. Varianty s vyšším stipendiem, zmiňováno je až 1,5 násobek minimální mzdy, by zřejmě vyžadovaly další prostředky. Děkan potvrdil Pačesova a Chromého slova. Chromý zdůraznil, že systém, jak je představován, by měl fungovat i bez navýšení prostředků na stipendia.

Mapa na děkanátě mimo jiné s vyznačením Studijního oddělení (Podnět z ASF)

Na vrátnicích budou umístěny mapy, plánky s umístěním budov fakulty včetně studijního oddělení, plánek podle vzoru z webu fakulty připraví OVV.

Perlín poděkoval kolegiu za vytvoření map.

 

3.      Pověření předsednictva

Čl. 26, bod 4 Jednací řád ASF

„Nesnese-li věc odkladu, je v době mezi zasedáními senátu předsednictvo oprávněno usnášet se na vyjádřeních senátu, pro která není tímto jednacím řádem stanoveno tajné hlasování. Na nejbližším následujícím zasedání senátu se k vyjádření přijatému předsednictvem koná rozprava; pokud se tak senát usnese, pozbývá vyjádření další platnosti.“

ASF pověřil předsednictvo ASF k neodkladnému jednání v období od posledního jednání ASF do dnešního dne. Předsednictvo v tomto období se pouze kladně vyjádřilo ke jmenování vedoucího ústavu a doporučilo panu děkanovi od 1.9. jmenovat ředitelem ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky prof. RNDr. Davida Mašína, M.Phil., Ph.D.

Byl to jediný kandidát. Ve výběrové komisi byl zástupcem ASF Bruthans a ten potvrdil standardní průběh celé procedury.

 Usnesení 7.4

ASF bere na vědomí doporučení Předsednictva ASF jmenovat prof. D. Mašína ředitelem ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky .

Hlasování: 21/0/0  Návrh usnesení byl přijat.

 

4.      Podmínky přijímacího řízení Bc, Mgr, Ph.D 

Úvodní slovo proděkanka Martínková

Důvodová zpráva:

Podmínky přijímacího řízení byly projednány se studijní komisí ASF, vycházejí z podmínek a dlouhodobých záměrů jednotlivých sekcí PřF UK a zohledňují vývoj počtu uchazečů o studium. Pro všechny studijní programy jsou stanoveny podmínky přijímacího řízení, do žádného programu není možné přijmout uchazeče bez přijímacího (byť symbolického) řízení. 

 Proděkanka Martínková požádala o možnost případných změn v závislosti na udělení akreditací.

Usnesení 7.5

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení na roky 2022/2023 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK.

Hlasování: 21/0/0  Návrh usnesení byl přijat.

 

5.      Volby zaměstnanecké komory ASF

Důvodová zpráva:

Podle aktualizovaného Volebního řádu PřF UK musí do konce listopadu proběhnout volby do zaměstnanecké komory ASF. Proto je nutné vyhlásit termín voleb a stanovit volební komisi. Volby vyhlašuje předsednictvo, ale je důležité společně domluvit termíny a zvolit volební komisi. Termín voleb: nejméně 2 a nejvýše 4 po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka, tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně 4 hodiny. Volby se konají v pracovních dnech.

Forma voleb: elektronické volby

Volební komise: nejméně 4 osoby, z každé sekce jeden. Ve volební komisi musí být zástupci akademické obce z každého okrsku, a to pouze takoví, kteří sami nekandidují. 

Proběhla krátká diskuse, během které Pačes připomněl některé změny volebního řádu, objasnil rozdíly mezi legislativou upravující volby do ASF a AS UK a pro snazší orientaci kandidátů i voličů požádal o konání voleb do ASF i AS UK ve stejném termínu. Perlín s připomínkami souhlasil. Pačes připomněl manuál pro volby do ASF, který v minulém volebním období připravila legislativní komise ASF pod vedením Vojtěcha Kubíčka a poděkoval Kubíčkovi za iniciativu a za hlavní díl práce na dokumentu.

Usnesení 7.6 

ASF vyhlašuje termín voleb do zaměstnanecké komory na dny: 9.-10.-11. 11. 2021 (Út – Čt)

ASF schvaluje elektronickou formu voleb

ASF volí volební komisi ve složení:

Daniel Vašek, Natan Sidej, Radek Pileček, Aneta Formáčková, Marian Novotný

 

Hlasování: 21/0/0  Návrh usnesení byl přijat.

 

6.      Volba rektora - diskuze kandidátů

Lhůty k volbě kandidáta na rektora UK podle harmonogramu AS UK:

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta                   středa 22.9. 2021 do 18:00

Představení kandidáta v plánu AS UK                       pátek 15.10. 2021

Volba kandidáta na funkci rektora                             pátek 22.10. 2021

 

Dosud známí kandidáti prof. Králíčková a prof. Stehlík, oba vystoupili na jednání ASF

ASF sliboval veřejnou diskuzi se členy akademické obce s oběma (více) kandidáty, tato diskuze by musela proběhnout v týdnu 4.10. – 8.10. nebo v týdnu 10.10. – 14.10. ve VG

Rekonstrukce VG by měla být ukončena do 30.9. Proběhla debata o tom, zda uspořádat debatu kandidátů.

Novotný a Kotora podpořili myšlenku uspořádání debaty. Chromý, upozornil, že debata konaná během semestru nutně naruší výuku. Pačes také podpořil myšlenku, ale upozornil, že v závěru kampaně může být obtížné nalezení časového průniku mezi kandidáty.

 

Usnesení 7.7 

ASF doporučuje svolat veřejnou diskuzi s kandidáty na rektora pro členy akademické obce PřF UK.

Hlasování: 21/0/0  Návrh usnesení byl přijat.

 

7.      Studenti studentům v menze

ASF děkuje studentům, zástupcům SKAS, kteří se podíleli na přípravě a organizaci přípravných kursů pro nastupující první ročníky.

Zástupci SKAS vyjádřili vůli uspořádat tradiční setkání se studenty v menze.

Organizace akce se rozhodly ujmout Altová a Bubeníková. Bubeníková uvedla, že termín bude stanoven co nejdříve. Tajemník poděkoval všem účastníkům i organizátorům úvodních kurzů za jejich hladký průběh.

 

 

Usnesení 7.8 

Akademický senát děkuje studentům, členům ASF i dalším studentům, kteří se podíleli na přípravě přípravných kursů PřF UK.

Usnesení bylo přijato tichým souhlasem Návrh usnesení byl přijat.

 

8.      Položení základního kamene BIOCENTRUM

Úvodní slovo: děkan prof. Zima

 

V pondělí dne 4. 10. proběhne slavnostní poklepání základního kamene pro výstavbu Biocentra v prostoru před menzou za účasti min. fin. A. Schillerové, JM rektora UK T. Zimy a dalších představitelů státu a univerzity.

Stát zatím usnesením vlády uvolnil prostředky na výstavbu Biocentra, prostředky na Globcentrum jsou plánovány, ale zatím neuvolněny.

Menza bude v provozu do konce tohoto školního roku, tedy nejméně do června 2022, zahájení stavby tak může proběhnout až po likvidaci menzy.

Děkan potvrdil seznam účastníků a vyzval senátory k účasti na akci. Potvrdil, že se akce koná přibližně v 10 hodin.

Perlín také vyzval senátory k účasti. Jeníček se zeptal na stav přípravy Globcentra. Děkan upozornil, že stavba bude následovat po stavbě Biocentra. Uvedl, že se zvyšují očekávané náklady.

Tajemník řekl, že byly uvolněny 3,3 mld. na stavbu Biocentra a 280 mil na jeho vybavení. Na Globcentrum nebylo uvolněno nic a je ve hře úvěr i na stavbu. Dochází k posunu realizace staveb cca o 2 roky. Na výstavbě Biocentra bude 10% spoluúčast university. Zřejmě však bude možné čerpat další prostředky na financování spoluúčasti.

Škaloud upozornil, že se dle jeho názoru jedná o volební akci hnutí ANO a zeptal se jestli existují nějaké záruky realizace a finančního krytí. Matějka a prod. Chromý upozornili, že peníze jsou alokovány v rámci Národního plánu obnovy. Novotný se zeptal, zda je čerpání peněz provázáno s realizací dalších projektů z plánu obnovy. Děkan a Novotný upozornili na skepsi vůči realizaci projektu na některých fakultách. Perlín potvrdil, že obě části mají stavební povolení. Prod. Chromý upozornil na zájem státu na realizaci projektu a na nutnost pečlivě naplánovat vědeckou udržitelnost projektu.

 

9.     Covidová opatření

Úvodní slov prod. Chromý

Krizový štáb přijal dne 13.9. nové shrnující usnesení k epidemiologickým omezením a kromě usnesení KŠ bude vydána i přehledová tabulka, která shrnuje všechny platná omezení a opatření

Pačes poděkoval vedení fakulty a zaměstnancům právního oddělení za práci na srozumitelných přehledech aktuálně platných opatření.

Prod. Chromý upozornil na to, že by výuka v prezenčních programech měla probíhat prezenčně. Prod. Chromý apeloval na používání zdravého rozumu ve vztahu k protiepidemickým opatřením a vyjadřoval víru v to, že letos lze MŠMT snahu o udržení prezenční výuky věřit.

 

10.  Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Úvodní slovo Dan Vašek, Aneta Formáčková

SKAS doporučuje ke schválení žádost o stipendium pro Mgr. Terezu Matějkovou na organizační zajištění víkendu pro mladé biology (talentované studenty ZŠ) ve výši 10 000 Kč.

Bubeníková představila aktivity Terezy Matějkové.

Perlín požádal Formáčkovou o připravení přehledu podpořených studentských aktivit v roce 2021

Usnesení 7.9

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro Mgr. Terezu Matějkovou ve výši 10 000 Kč.

Hlasování: 21/0/0  Návrh usnesení byl přijat.

 

11.  Sdělení a informace

Perlín opět vznesl dotaz: Kdo spravuje sdílený kalendář ASF?

Perlín informoval o dopisech s filosofickými podněty, které dorazily na adresu ASF.

Novotný poděkoval panu tajemníkovi za přípravu Příručky zaměstnance

Tajemník představil detaily Příručky a stav příprav a slíbil poskytnout na příštím jednání ASF informace o finalizaci dokumentu.

Kuthan se zeptal na navýšení limitu vstupní pro investice. Tajemník odpověděl, že limit zůstává 40 000 Kč, zvýšení na 80 000 Kč se netýká universit a je jen pro potřeby daňové legislativy.

Kuthan se zeptal na možnosti převodu prostředků z FÚUP (fond účelově určených prostředků) do NUUP (nevyčerpané účelově určené prostředky).

Tajemník odpověděl, že je možné převádět 5 %. Dále tajemník upozornil na problém financování a vyčerpání prostředků v souvislosti s přechodem z programu Progres na Cooperatio.

Chromý poděkoval za přípravu Příručky prváka a Příručky zaměstnance.

Perlín se zeptal tajemníka fakulty na stav kanalizační přípojky v loděnici PřF UK, jejíž absence brání tomu, aby již objekt mohl sloužit jako místo pro studentské spolkové aktivity. Tajemník řekl, že v současnosti k tomu nemá dostatek informací. Perlín požádal tajemníka fakulty, aby využil všechny možnosti k urychlení celé záležitosti.

 

12.  Různé

Termíny jednání ASF

vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6

V následujícím zimním semestru 2021/2022

21.10., 18.11., 16.12., 20.1., 17.2.

Termín plesu: 11.2. na Žofíně.

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                              akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF (Matyáš Hiřman)  matyas.hirman@natur.cuni.cz

            

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF:  perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201

 

Zapsal:            Jan Pačes                    16. 9. 2021

Ověřil:             Radim Perlín              17. 9. 2021

Publikováno:  Matyáš Hiřman         27.9. 2021

Akce dokumentů