E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 3. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 3. 2021

Omezení vyplývající z mimořádného stavu; Poplatky za studium v cizím jazyce; Organizátor studentské ankety; Informace z Rozvojové komise; Poděkování dobrovolníkům; Změna statutu UK (poplatky se studiem); Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Přítomni:         dle prezenční listiny (25)

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny 

 

Organizace jednání:

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu probíhá jednání formou on line. V průběhu jednání budou mít senátoři i hosté vypnutý mikrofon, pokud nebudou právě mluvit. Hlasování o běžných bodech proběhne hlasováním ručičkou na vyzvání s využitím optické většiny hlasujících. Děkujeme za respektování omezených a limitujících podmínek jednání. 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání 18. 2. 2021 
 3. Omezení vyplývající z mimořádného stavu
 4. Poplatky za studium v cizím jazyce 
 5. Organizátor studentské ankety
 6. Informace z Rozvojové komise 
 7. Poděkování dobrovolníkům
 8. Změna statutu UK (poplatky se studiem)
 9. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 10. Sdělení a informace 
 11. Různé

 

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 3.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 25/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

2.      Kontrola a schválení zápisu z 2. jednání 18. 2. 2021

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, kromě stylistické opravy (sen. Bubeníková) či doplnění vnitřní potřeby v legislativní komisi z důvodu nestihnutí zápisu zapisovatelem (doplněno). 

Zápis byl zveřejněn 1. 3. 2021 zde.

 

Usnesení 3.2

ASF schvaluje zápis z 2.  jednání ASF ze dne 18. 2. 2021

Hlasování: 25/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

3.      Omezení vyplývající z mimořádného stavu 

Děkan fakulty prof. Zima vysvětlil omezení provozu fakulty, vyplývající z mimořádného stavu a opatření rektora 8/2021(Mimořádné opatření k organizaci práce) a 9/2021 (Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK). Informoval o schůzce s RUK, který zaslal podklady 9. 3. 2021 večer s tím, že by se od 10. 3. 2021 měly uskutečnit striktní koronavirová opatření; nakonec byl ještě týden čas na specifikaci jednotlivých opatření – krizový štáb fakulty vydal nové pokyny s platností od 17. 3. 2021. Všechny informace, pokyny a rozhodnutí jsou uvedeny na webové stránce „Koronavirus“ na hlavní stránce fakulty a informace jsou tam pravidelně aktualizovány, a to jak česky, tak i anglicky.

Dle tohoto opatření:

●      přístup na fakultu mají zaměstnanci a osoby s pracovními smlouvami či DPP/DPČ, kteří nemohou přerušit experimentální nebo laboratorní činnost nebo mají výukové povinnosti a jejichž oprávnění ke vstupu schválil před děkanem sekční proděkan nebo tajemník fakulty

 • vstup do budovy je podmíněn negativním Covid-19 testem ne starším než 7 dní, nebo čestným prohlášením o případném očkování, nebo prodělaným onemocněním Covid-19 ne starším než 90 dní 

Děkan také informoval, že pracoviště fakulty mají k dispozici také již antigenní samotestovací sady Covid-19 (zakoupeno 2000 testů) – testy rozděleny na jednotlivé sekce/pracoviště. 

V následné diskusi vystoupil sen. J. Pačes, který informoval o jednání a rozhodnutí v rámci AS univerzity a objasnil některé postoje pana rektora. Předseda ASF R. Perlín následně informoval o tom, že rozhodnutí, kdo má či nemá mít přístup na fakultu, svěřil krizový štáb fakulty sekčním proděkanům, kteří vypracovali seznam s osobami, které mají možnost vstupu na fakultu. Pan děkan rozšířil tuto informaci i na děkanátní pracoviště. Tajemník K. Mozr dodal informace z mimořádné porady tajemníků UK, kde byla problematika přítomnosti na pracovišti jeden z bodů – pan rektor se takto rozhodl na základě svého předchozího opatření 14/2020 (Výkon práce z domova (home office)), s pozdější změnou opatřením 40/2020 (Preventivní epidemiologická a karanténní opatření na RUK a na dalších součástech UK), kde může plošně nařídit práci z domova, aniž by měli pracovníci podepsanou smlouvu o home office (dále jen HO), neboť zavedení HO by vyžadovalo další procesní úkony. Děkan následně informoval o zkušenostech po jednání s dalšími děkany. Sen. J. Pačes pro potvrzení vyjádření vznesl opět přímý dotaz, zda HO nejsou povinné – pan děkan potvrdil, že HO povinný není.

Sen. M. Slovák vznesl dotaz, zda osoby z fakulty původem ze zahraniční, které se v této době vrátily do svých zemí, tak zda vše platí i pro tyto pracovníky, tj. je na ně uplatněno nařízení práce z domova (nikoliv HO). Tajemník potvrdil, že ano. Další dotaz sen. Slováka směřoval na testování ohledně autotestů, zda se mohou se mohou pracovníci testovat sami doma a pokud má pozitivní test, tak co je zapotřebí udělat. Tajemník reagoval informací z RUK, kde z krizového štábu UK přišla informace, že samotestování je za stanovených podmínek povoleno (nikoliv však v domácím prostředí, viz dále), přičemž PřF se rozhodla, že samotestování využije jako doplňkovou činnost. Předseda Perlín doplnil, že informace, jak postupovat v případě pozitivního testu, jsou uveřejněny na fakultních i univerzitních stránkách.

David Hurný, člen krizového štábu UK, upřesnil důvody rozhodnutí RUK jak k přísnosti opatření 8/2021 a 9/2021, tak k výkladu ohledně samotestování. Možnost „udělat si test doma a přijít na pracoviště“ byla jednoznačně dle výkladu RUK zakázána. 

Tajemník doplnil, že povinností fakulty je vést evidenci a zajistit testování, a že přítomnost na pracovišti je podmíněna schválením vedoucího, resp. děkana, negativním testem nebo čestným prohlášením.

Sen. M. Novotný informoval, že některé odkazy na anglických stránkách fakulty nefungují a poprosil o další zpřesnění informací na fakultních stránkách ohledně samotestování. Sen. A. Altová vznesla dotaz, jak se staví vedení fakulty na služební cesty. Perlín informoval (a děkan potvrdil), že služební cesty nejsou plně zakázány, ale maximálně omezeny (mohou být výjimečně povoleny sekčním proděkanem). Sen. Slovák v návaznosti na to vznesl dotaz, zda pokud sekční proděkan povolí cestu, tak zda vydá potvrzení, resp. co lze za toto potvrzení považovat. Předseda ASF Perlín informoval, že tímto potvrzením je cestovní příkaz. Sen. M. Jeníček reagoval na sen. Altovou, že na geografické sekci přes počáteční nejasnosti je již nyní vše také vyřešeno, což potvrdil prod. Ouředníček, který ale zdůraznil, že služební cesty na sekci jsou povoleny pouze na základě velmi striktních podmínek.

Sen. M. Kuthan se vrátil k problematice komunikace kolem koronaviru ve smyslu, že pokud rektor vydá pokyn plošné práce z domova, tak by to mělo být odkomunikováno vedením fakulty, tj. zároveň udělat podrobnější výklad tohoto nařízení dle fakultních možností. Perlín zopakoval celý postup krizového štábu, který následoval po vyjádření pana rektora, přičemž komunikačními vedení fakulty jsou: newsletter, informační kanál přes proděkany na jednotlivá pracoviště, stránka koronavirus a případně informace zaslané studijním oddělením. V návaznosti na formy komunikace sen. M Vinker ocenil hromadný e-mail od děkana „všem“, považuje to za nejrychlejší kanál a apeluje na to, aby byly tyto e-maily nadále dvojjazyčné. Pan děkan reagoval, že zaslání takového hromadného mailu „všem“ využívá naprosto výjimečně, přičemž má své určité technické limitace, které omezují jeho častější používání. 

 

4.      Poplatky za studium v cizím jazyce  

Úvodní slovo přednesl prod. Chromý, kdy informoval, že v únoru 2021 fakulta obdržela z RUK výzvu, která se týkala možnosti upravit výši poplatků za studium v cizím jazyce. Přehled výše poplatků se uvádí v Příloze č. 2 Statutu UK, každoročně se aktualizuje a podléhá schválení Akademickým senátem UK. Návrh materiálu k připomínkám ASF obdrží z AS UK později.


KD se případnými úpravami poplatků za studium v cizím jazyce zabývalo na svých zasedáních 15. 2. 2021 a 8. 3. 2021 a souhlasí s tím, aby poplatky za studium v navazujících magisterských studijních programech byly stanoveny následovně:

1) snížení poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro akademický rok 2021/2022

●      Ecology                                                30 000 Kč

●      Immunology                                         30 000 Kč (snížení z 60 000 Kč)

●      Parasitology and Infection Biology     60 000 Kč

 • Others                                                   60 000 Kč


2) úprava pravidel pro úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro akademický rok 2021/2022

 • Pravidla pro úlevy nenavrhujeme.


3) návrh jakýchkoliv změn (tj. včetně zvýšení) poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro akademický rok 2022/2023

●      Botany                                                  30 000 Kč

●      Ecology                                                30 000 Kč

●      Immunology                                         30 000 Kč

●      Parasitology and Infection Biology     60 000 Kč

●      Demography                                        60 000 Kč

 • Others                                                   60 000 Kč

 

Poplatky za studium v cizím jazyce byly na PřF UK stanoveny ve výši 60 tis. Kč pro bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium. Pro doktorské studium se již několik let nestanovují. V navazujících magisterských studijních programech se předepisuje poplatek 60 tis. Kč, ale dosud se týkal pouze studijního programu Ecology, kde byl v minulosti snížen na polovinu (30 tis. Kč). V bakalářském studiu se předepisuje poplatek 60 tis. Kč.

V aktuálním přijímacím řízení do studia pro rok 2021/2022 se uchazeči hlásí do 3 navazujících studijních programů v cizím jazyce:

●      Ecology                                                     21 přihlášených (2020/2021: přihl. 5, zapsaní 2)

●      Immunology                                             11 přihlášených     –

 • Parasitology and Infection Biology          10 přihlášených     –

 

V následné diskusi sen. D. Vašek informoval, že studijní komise neměla žádné připomínky k tomuto bodu. D. Hurný doplnil, že je zapotřebí tento materiál schválit a rychle poslat, přičemž prod. P. Chromý potvrdil, že RUK o těchto změnách již ví, a že PřF dodržuje všechny termíny. 

Sen. M. Novotný potřeboval dovysvětlit, zda částka za studium znamená, že na tyto studenty již nejsou dostávány žádné finance. Prod. P. Chromý reagoval, že ano, a že dle informací z jednotlivých sekcí/pracovišť to je finančně udržitelný, a navíc se to pozitivně promítá i v jiných hodnoceních (kvalita studijního programu atd.). 

V návaznosti na to sen. M. Vinker prohlásil, že ekonomická úvaha není v tomto případě na místě a že studiu v cizím jazyce má i své další benefity. Tajemník K. Mozr potvrdil, že se to projevuje v rámci rozpisu v koeficientu K (výkonová část, ukazatele mobility). Sen. M. Kuthan doplnil, že je ještě možnost využít ve výkonové části položku za samoplátce. Na dotaz sen. K. Marcollové, zda se může do cizojazyčného studijního programu přihlásit i Čech, prod. P. Chromý odpověděl, že ano a že se tomu tak výjimečně děje (potvrdil i děkan). 

D. Hurný doplnil zprávu z AS UK, kdy rektor byl vyzván AS UK, aby se u jednotlivých děkanů zeptal, u jakých studijních programů budou plošně prominuty poplatky za delší studium, přičemž rektor reagoval kladně. Prod. P. Chromý potvrdil, že tato výzva na fakulty dorazila, ale celá záležitost kolem prominutí poplatků za delší studium je složitější a je nutné oddělit od sebe studenty, kteří objektivně nemohli naplnit podmínky studia (práce v laboratořích), a studenty, kteří neplní svoje povinnosti. Sen. J. Pačes prohlásil, že SKAS UK si uvědomuje, že to je finančně náročné, ale že se snaží se apelovat na vedení UK k získání finančních prostředků navíc jinými cestami. 

 

Usnesení 3.3

ASF souhlasí s návrhem výše poplatků za studium v cizím jazyce v navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 2021/2022 a 2022/2023. 

Hlasování: 24/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

5.      Organizátor studentské ankety

Sen. D. Vašek ze SKAS informoval o projednávání návrhu na nového organizátora studentské ankety, kdy byl nominován Hugo Kocek (z biologické sekce).

 

Usnesení 3.4 

ASF jmenuje Huga Kocka (Bi sekce) jako organizátora studentské ankety. 

Hlasování: 24/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

6.      Informace z Rozvojové komise (RK)

Na úvod předseda ASF R. Perlín informoval, že RK se bude vždy scházet čtvrtek týden před jednáním ASF.

Následně se slova se ujal sen. M. Novotný, předseda RK, který informoval, že RK ASF se sešla na online jednání 12. 3. 2021 a seznámila se s postupem vyhodnocení stávajícího dlouhodobého záměru a přípravě nového dlouhodobého záměru fakulty. Členové komise jsou připraveni poskytnout vedení fakulty maximální součinnost při přípravě nového dlouhodobého záměru a preferují konkrétní cíle dlouhodobého záměru, které budou naplňovat poslání fakulty.

V rámci hodnocení naplnění cílů je možné využívat i mezifakultního srovnání mezi stejnými nebo podobnými fakultami nebo obory jak v Česku, tak v zahraničí. Rozvojová komise také diskutovala atestační řízení a žádá vedení fakulty o stručnou souhrnnou informaci a první zkušenosti s atestačním řízením (počty provedených atestačních řízení, úspěšnost na jednotlivých sekcích).

V dalším jednání se RK ASF věnovala některým rozpracovaným podnětům modernizace a obnovy prostředí na PřF UK a doporučuje vedení fakulty dále pokračovat při naplnění některých cílů a dílčích projektů (např. příručka pro zaměstnance či Twitter účet fakulty). 

Pan děkan reagoval, že zpráva za atestační řízení proběhlá v roce 2020 bude předložena na další schůzi ASF. Ohledně Twitter účtu není panu děkanovi nic známo, ale vznese dotaz u dr. Andrle z OVV. 

Předseda ASF R. Perlín doplnil, že RK má seznam činností, které by chtěla komise průběžně projednávat s vedením fakulty.

 

7.      Poděkování dobrovolníkům

Úvodního slova se ujal sen. P. Škaloud, který předložil důvodovou zprávu: 

Důvodová zpráva:

Přes obtížnou situaci se nemálo zaměstnanců a studentů PřF UK zapojilo či zapojuje do dobrovolné činnosti spojené se zvládáním pandemie Covid-19. AS PřF UK považuje tuto činnost za vysoce chvályhodnou a domnívá se, že tito lidé si zaslouží od vedení fakulty slova díků spojené se symbolickou finanční odměnou.

V diskusi předseda ASF R. Perlín upozornil, že na fakultní stránce „Koronavirus“ je formulář k přihlášení se k dobrovolnictví, ale že není příliš využíván. Tajemník K. Mozr potvrdil, že je vedení fakulty k tomu kroku nakloněno, a že při rozpisu bude na toto myšleno a bude na finanční odměnu vyčleněna určitá částka. Prod. P. Chromý apeloval, aby se nezapomnělo na studenty-dobrovolníky. 

 

Usnesení 3.5 

ASF děkuje všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do dobrovolné činnosti spojené se zvládáním pandemie Covid-19, a doporučuje vedení fakulty vyplatit zaměstnancům – dobrovolníkům mimořádnou odměnu a studentům – dobrovolníkům mimořádné stipendium.

Hlasování: 24/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

8.      Změna statutu UK

ASF a obdržel návrh na změnu statutu UK spočívající v dílčí technické úpravě spočívající v zapracovaní poplatků spojených se studiem. Fakulta se může k návrhu vyjádřit do 16. 4. 2021.

Podklady jsou umístěné na sdíleném disku

 

Usnesení 3.6

Návrh: ASF se připojuje k vyjádření fakulty z 8. 3. 2021 se změnou statutu UK ve věci poplatků za studium a souhlasí se snížením poplatků za studium u programu Immunology ze 60 000 Kč na 30 000 Kč. 

Hlasování: 24/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

9.     Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Senátor D. Vašek uvedl, že v současnosti nebyly předloženy žádné nové žádosti. 

 

10.  Sdělení a informace

Změna vnitřních předpisů

Předseda ASF R. Perlín informoval, že AS UK schválil na jednání v pátek 12. 3. 2021 Statut PřF UK s doplněným znakem fakulty a vnitřní předpis Volební řád. Vnitřní předpisy byly opatřeny podpisy a nyní se čeká na podpis předsedy AS UK a nové (upravené) předpisy budou vydány a zveřejněny na webové stránce ASF. 

Doručování e-mailů členům ASF 

Předseda ASF R. Perlín se tázal členů ASF, zda všem přicházejí informace prostřednictvím hromadného mailu: akadsen@natur.cuni.cz, neboť v posledních dnech musel opětovně doplnit sen. Marcollovou a sen. Pražákovou a další. Nebyl zaznamenán žádný další problém.

Doktorandská stipendia za tzv. dobu narušeného studia

Prod. Chromý informoval o dění ohledně doktorandských stipendií za tzv. dobu narušeného studia, a to na základě rektorátní porady k doktorskému studiu ze dne 18. 3. 2021. Vznikl problém, že ačkoli se vždy na dotaz UK u MŠMT, zda poskytne finance na stipendia s ohledem na tzv. dobu narušeného studia, dostalo kladné odpovědi, tak nakonec došlo ke změně vyjádření, a že se případně vyplatí jen část. To by znamenalo výrazné finanční nároky na jednotlivé fakulty (viz tabulka níže). Studijní proděkani se prozatím dohodli, že budou informovat jednotlivé ASF, ale nebudou zatím nic podnikat, resp. nebudou vyžadovat prozatím usnesení ASF, nicméně budou iniciovat snahu k jednání ohledně dorovnání finančních prostředků. 

 

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

Sen. J. Pačes potvrdil, že studentští zástupci v senátu UK se snaží spojit síly s ostatními zástupci studentů z jiných fakult. Navrhl, zda by nemohly být ztížené podmínky studia zmiňovány v současné době mediálně aktivními osobami fakulty v rámci jejich vystoupení v médiích. D. Hurný potvrdil informaci ohledně vyššího mediálního dopadu, jako jedné z cest „nátlaku“ na MŠMT, stejně jako o tom, že z MŠMT přišlo vyjádření, dle kterého mají VŠ na svých „rezervních fondech“ (zvlášť UK) vysoké prostředky a že si toto dorovnání mají zaplatit z těchto fondů, a pokud ne, tak že se se to může posléze projevit ve snížených finančních prostředcích na vědu…

Děkan J. Zima informoval, že tato záležitost bude v jednání také na schůzce děkanů přírodovědeckých fakult. Proděkan P. Chromý potvrdil, že to bude probíráno i na jiných platformách, ale také, že na vedení UK není jednotné stanovisko, zda je vhodné vést s MŠMT na toto téma jednání. Tajemník K. Mozr upozornil, že PřF nemá naplněn rezervní fond, takže z něho není možné čerpat finance a že zmiňovanými rezervními fondy jsou myšleny spíše fondy provozních prostředků. Sen. M. Vinker potvrdil, že je nutné, aby bylo apelováno, že není možné ubírat prostředky z vědy pro řešení stipendijních záležitostí. 

Předseda ASF R. Perlín doplnil, že se v rámci rozpisu promítá i délka studia a nezohlednění tzv. narušené doby studia by se mohlo negativně propsat i v těchto rozpisech, tj. rozdělování financí na fakulty. Proto je nutné, aby byla vyvíjena maximální aktivita, která povede k vyřešení tohoto problému. 

 

11.  Různé

Předložení metodických pravidel vstupujících do hodnocení výsledků vědy a výzkumu pro rozdělení financí v rámci PROGRES

Sen. L. Šídlo připomněl usnesení ASF 8.9 ze jednání 19. 11. 2020, kde ASF žádá kolegium děkana o nastavení jasných metodických pravidel vstupujících do hodnocení výsledků vědy a výzkumu pro rozdělení financí v rámci PROGRES s ohledem na změny postavení jednotlivých časopisů v hodnoceném období, a to ještě před rozdělením finančních prostředků v roce 2021.

S ohledem na blížící se termín předložení a projednávání fakultního rozpisu by bylo vhodné informovat ASF o těchto pravidlech dříve, než bude návrh Progresu předložen ASF ke schválení (v roce 2020 projednáváno na březnovém zasedání).

Vyhodnocení Velemloka

Děkan J. Zima poděkoval za dokončení vyhodnocení Velemloka, informoval, že již kontaktoval nominované, ale že prozatím není přesně stanovené, kdy budou např. natočeny medailonky a kdy budou předána ocenění. 

Podepsání slibu senátora

Předseda ASF R. Perlín vyzval sen. M. Slováka, N. Andrlovou a V. Koštíře, aby se v nejbližší době dostavili na děkanát a podepsali slib akademického senátora.

Termíny jednání ASF

V letním semestru 2020/21: 15. 4. 2021, 27. 5. 2021, 17. 6. 2021, 16. 9. 2021; vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6 nebo online prostřednictvím Google Meet.

Výjezdní zasedání ASF – Patejdlova bouda: 24.–26. 5. 2021 

Posunutí plesu PřF UK na sobotu 19. 6. 2021 (sobota) na Žofíně

Termíny byly zapsány do digitálních kalendářů senátorů. 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                              akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                      legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                             studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládaní informací na web ASF (Matyáš Hiřman)    matyas.hirman@natur.cuni.cz

            

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF: 
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201

 

Zapsal:            Luděk Šídlo               18. 3. 2021

Ověřil:             Radim Perlín               18. 3. 2021

Publikováno:  Matyáš Hiřman           29. 3. 2021

Akce dokumentů