E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24. 4. 2014

Rozpis příspěvku a dotace 2014, změna pravidel pro organizaci studia, akreditace nového oboru bioinformatika

 

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Břížďala, Bukovská, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Hovorka, Krylov, Kulichová, Kuthan, Macháček, Matějka, Oľhava, Perlín, Rothová, Spilková, Tenkl (20)

Omluveni: Koukol, Krýza, Matoušková, Motloch, Pospíšková, Smyčka, Teplý, Žižka (8)

Hosté: Gaš, Folk, Hodek, Konečná, Kříž, Mozr, Neustupa, J.Novotný, M. Novotný, Obšil

 

Program zasedání:

 

1.         Schválení zapisovatele

2.         Schválení programu zasedání

3.         Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 3. 2014

4.         Rozpis příspěvku a dotace 2014

5.         Změna pravidel pro organizaci studia

6.         Akreditace nového oboru bioinformatika

7.         Různé

 

 

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 18/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 19/0/0

 

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 3. 2014

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 20. 3. 2014.

Hlasování: 17/0/2

 

 

4. Rozpis příspěvku a dotace 2014

Gaš shrnul klíčové aspekty navrhovaného rozpisu příspěvku a dotace na rok 2014. Hudeček za ekonomickou komisi doporučil ASF schválit rozpis příspěvku a dotace 2014 a souhrn příjmů a výdajů celofakultních pracovišť. Perlín - pochválil dodržení nárůstu celofakultních výdajů, který je v souladu s nárůstem příjmů z výkonových složek fakulty.

Návrh usnesení: ASF schvaluje rozdělení finančních prostředků Přírodovědecké fakulty pro rok 2014.

Hlasování: 19/0/1

 

 

5. Změna pravidel pro organizaci studia

Kuthan zrekapituloval historii projednávání změn pravidel pro organizaci studia. Striktnější přístup PřF hlavně z pohledu sankcí za neomluvení se ze státní doktorské zkoušky byl odmítnut na univerzitní úrovni. Pravidla byla uvedena do souladu s univerzitními požadavky.

Návrh usnesení: ASF schvaluje návrh vnitřního předpisu, jímž se mění Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě.

Hlasování: 20/0/0

 

6. Akreditace nového oboru bioinformatika

Gaš - vyzdvihl důležitost nově zaváděného oboru bioinformatika a informoval o vůli MFF spolupracovat s PřF při budoucí akreditaci magisterského stupně tohoto oboru. Marian Novotný podal obecné informace o navrhovaném oboru, garantem by měl být doc. Stopka. Macháček - kdy by měl být obor otevřen? M. Novotný - příští rok, pokud vše půjde dobře. Macháček - jak to vypadá s magisterským oborem bioinformatika, plánuje se spojení s VŠCHT? M. Novotný - za rok by měly být připraveny materiály pro schválení a je zde vůle na spolupráci s VŠCHT. Perlín - jaké je stanoviskou sekční vědecké rady? M. Novotný - sekční vědecká rada o návrhu jednala a předložený materiál byl schválen na březnovém zasedání. Bosáková - v čem bude podpora VŠCHT? Novotný - nejedná se o podporu, spíše se bude jednat o přednášky v rámci chemických oborů, které budou nabízeny našim studentům. Hudeček - kvituje odklon od modulového systému v rámci oboru bioinformatika. Proč je pro studenty dána povinnost absolvovat pouze jeden ze dvou předmětů bioinformatiky vyučovaných na naší fakultě? M. Novotný - důvodem je, že druhý z předmětů (Úvod do bioinformatiky), byl na žádost přednášející vyřazen z povinných předmětů. Hovorka - neplánuje se účast geografů? Perlín - v rámci geografické sekce existuje samostatná katedra geoinformatiky. Hurný - která fakulta bude garantem oboru? Novotný - obor je společný, ale akreditaci podává PřF UK a budou to naši studenti.

Návrh usnesení: ASF souhlasí s akreditací nového bakalářského studijního programu a oboru Bioinformatika.

Hlasování: 20/0/0

 

7. Různé

Kuthan - Roman Šolc rezignoval na členství ve studijní komisi ASF. Krylov - jaká bude praxe plánovaných atestací akademických pracovníků? Plánuje se diverzifikace spodních limitů pro úspěšné absolvování akreditací v rámci ´ bílých´  a ´ zelených´ oborů? Gaš a Kuthan - atestace jsou rozpracovány a jednotlivé parametry (limity) budou oborově specifické. Bukovská připravuje se nové opatření tajemníka o proplácení cestovného studentům - proč? Kdy má vejít v platnost? Proč se nejde osvědčenou cestou, kterou zvolila většina fakult UK a mnohé další fakulty/univerzity? Jaká bude praxe uznávání cestovních náhrad u studentů? Gaš - Studenti nebudou v pracovněprávním vztahu k fakultě, ale cestovní náhrady jim budou vypláceny analogickým postupem jako u zaměstnanců. Hovorka - Uvažuje se o degresi režijních nákladů u velkých zakázek? Gaš - neuvažuje, protože v současnosti z 20 % nepřímých nákladů projektu získá 50 % zpět pracoviště zadavatele zakázky. Gaš - není možné uvažovat o nulových režijních nákladech, protože je potřeba financovat celofakultní pracoviště, poskytující servisní služby i samotným řešitelům. Bosáková - odborné praxe u studentů, platí původní smlouvy? Co dělat, když nějaké pracoviště má své smlouvy a nechce akceptovat smlouvu PřF UK. Gaš - ještě se s tím nesetkal. Bosáková - je možné předložit i mimofakultní smlouvu? Gaš - pracoviště by měla akceptovat naše smlouvy, jsou to naši studenti.

 

Přijatá usnesení:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

2. ASF schvaluje program zasedání.

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 20. 3. 2014.

4. ASF schvaluje rozdělení finančních prostředků Přírodovědecké fakulty pro rok 2014.

5. ASF schvaluje návrh vnitřního předpisu, jímž se mění Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě.

6. ASF souhlasí s akreditací nového bakalářského studijního programu a oboru Bioinformatika.

 

 

Zapsal Vladimír Krylov 24.4.2014

Ověřil Martin Kuthan

Akce dokumentů