E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 3. 2014

Návrh na jmenování nového externího člena VRF, aktuální informace o projektech Biocev a Kampus Albertov, služby v doktorském studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, informace o stavu rozpracovanosti znaku fakulty

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Břížďala, Diblíková, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Hovorka, Koukol, Krylov, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Oľhava, Perlín, Pospíšková, Rothová, Spilková, Teplý, Žižka (21)

Omluveni: Bukovská, Holman, Krýza, Kulichová, Motloch, Smyčka, Tenkl (7)

Hosté: Folk, Hodek, Kříž, Kotek, Kulman, Neustupa

 

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20.2. 2014

4. Schválení zápisu o hlasování per rollam č.2/2014

5. Návrh na jmenování nového externího člena VRF

6. Aktuální informace o projektu Biocev

7. Informace o Kampusu Albertov

8. Služby v doktorském studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

9. Informace o stavu rozpracovanosti znaku fakulty

10. Různé

 

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 17/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Kuthan oznámil, že k 1.3.2014 skončil mandát Petra Jedelského. Jako 1. náhradník byl ve volbách v roce 2011 zvolen Dr. Hovorka. který složil slib již před zasedáním k rukám předsedy. Na zasedání ASF se Hovorka krátce představil.

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 19/0/0

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20.2.2014

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 20.2.2014.

Hlasování: 15/0/4

 

4. Schválení zápisu o hlasování per rollam č.2/2014

Kuthan podotkl, že fakultní představa o pravidlech pro studium je striktnější než představa univerzity. Jednou možností bylo přijetí mírnější formy pravidel, nebo se držet naší představy o jejich zpřísnění. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě předpokládaly námitky legislativní komise ASUK, bylo z časových důvodů nutné provést hlasování per rollam. Bohužel, legislativní komise ASUK zásadně nesouhlasí s některými ustanoveními námi schválených pravidel pro doktorské studium. Jako příklad Kuthan uvedl sankce, které by podle naší verze hrozily studentům při nedostavení se na termín státní zkoušky bez řádné omluvy. Sankce jsou podle legislativní komise příliš tvrdé. Z tohoto pohledu bylo hlasování per rollam zbytečné, protože legislativní komise ASUK je ostře proti našemu návrhu.

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam č.2/2014.

Hlasování: 19/0/0

 

5. Návrh na jmenování nového externího člena VRF

Kuthan oznámil, že prof. Bohumil Kratochvíl, externí člen VRF, hodlá odstoupit z VRF na vlastní žádost. Odvolání i schvalování člena VRF musí odsouhlasit ASF. Vzhledem k tomu, že důvodem pro odvolání prof. Kratochvíla je vlastní žádost, nebude nutné hlasovat tajně.

Návrh usnesení: ASF souhlasí s odvoláním externího člena vědecké rady fakulty prof. Bohumila Kratochvíla.

Hlasování: 20/0/0

Jako kandidát na nového člena byl nominován doc. Vladimír Kočí z VŠCHT Praha. Pro tajnou volbu nového člena VRF byli zvoleni skrutátoři Perlín a Spilková.

Návrh usnesení: ASF souhlasí se jmenováním externího člena vědecké rady fakulty doc. Ing. Vladimíra Kočího, Ph.D.

Výsledek tajného hlasování:  19/1/0

 

6. Aktuální informace o projektu Biocev

Proděkan Folk informoval ASF o průběhu stavby Biocevu. Stavba podle něj pokračuje v souladu s harmonogramem. Dokončení se plánuje na jaro 2015. Dne 5. března 2014 se konal kontrolní den, kde byli přítomni též prorektoři, dne 12.3. proběhl další kontrolní den. V současné době se dokončují armatury, betonáž suterénu a přízemí včetně energocentra. V termínech 17.3 a 25.3 proběhne vědecká konference o Biocevu. Postery a další propagační materiály na téma Biocev budou postupně instalovány napříč partnerskými institucemi. Letos je nutné uspořádat výběrová řízení na přístrojové vybavení do Biocevu, aby se zvládlo pořízení a dodání přístrojů nejpozději v roce 2015. V tomto procesu bude nápomocna i 1.LF díky dobře fungujícímu oddělení veřejných zakázek. V současnosti se opět vedou diskuze o režimu core facilit, resp. diskuze o mechanismech jejich financování. Perlín se zeptal, zda jsou všechny lhůty plněny. Proděkan Folk odpověděl, že ano

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o projektu Biocev.

Hlasování o usnesení: 20/0/0

 

7. Informace o Kampusu Albertov

Proděkan Novotný informoval ASF o pokrocích v rámci plánování Kampusu Albertov. Novotný si postěžoval, že dosud nebyla rozhodnuta otázka postupu při získání projektové dokumentace (PD) - tzn., zda bude uskutečněna soutěž o architektonický návrh, na kterou bude navazovat zadání zpracování PD nebo zda půjde pouze o veřejnou soutěž na zpracovatele PD. Všechny fakulty nakonec vyjádřily přání, aby architektonická soutěž proběhla, což je podle Novotného správné. Na rozhodnutí o volbě postupu získání PD závisí investiční záměr č. 1 - peníze na projektovou dokumentaci. Do podkladů je nutné dát i základní požadavky ohledně plánovaných ploch pro vědecký program a výuku. Po sečtení prostorových požadavků dle plánu Vědecké rady KA se zjistilo, že mírně překračují plochy uvedené v zátěžové studii z r. 2008. Bude proto ještě třeba provést určitou redukci. Toto mělo být provedeno do 10.4. Podle názoru Novotného se asi posune harmonogram plánu v řádech týdnů. Novotný dále uvedl, že je vypovězená smlouva s firmou Skanska na bourání menzy. Koleje a menzy vyslovily přání provozovat menzu do poslední chvíle, než bude muset dojít k její demolici. Bosáková se zeptala, jak to vypadá s Ing. Slámou, který dříve vyjádřil nespokojenost s  nejasným nastavením řídící struktury projektu Kampusu Albertov. Novotný odpověděl, že cca za 14 dní by měl být k dispozici nový organizační řád týkající se i kompetencí manažera Slámy.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o projektu Kampus Albertov.

Hlasování: 20/0/0

 

8. Služby v doktorském studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

Hurný objasnil celou kauzu před ASF. Dvě studentky podaly stížnost na povinnost vykonávat různorodé služby na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, jako např. příprava občerstvení, roznos pošty apod. Studijní proděkanka k tomuto vydala stanovisko, že služby by neměly být povinné. Po nějaké době, ale jedné ze dvou studentek opět přišlo e-mailem nařízení, že má za úkol okopírovat nějaké materiály. Hurný tedy požádal studijní a legislativní komisi, aby k této kauze vydaly stanovisko. Doc. Drbohlav, předseda jedné ze tří oborových rad na katedře informoval ASF, že interní pravidla pro fungování katedry jsou společná pro všechny tři oborové rady. Vzhledem k tomu, že v minulosti byl vedoucím katedry, cítí kompetenci se k této kauze vyjádřit. Drbohlava celá kauza mrzí, a nelíbí se mu způsob jejího prezentování přes ASF. Uvedl, že celý problém je vytržený z kontextu a vadí mu dva aspekty. Za prvé, že se studentky obrátily nejdříve na ASF a dále, že neměl možnost reakce. Podle Drbohlava si studentky dlouhodobě neplnily své studijní povinnosti a skončily se studiem. Považuje proto jejich stížnost spíše za akt msty. Drbohlav dále podotkl, že požadavek na služby vznikl před 6 lety a byl iniciován samotnými studenty, kteří na katedře pracovali, zatímco jiní studenti, pobírající to samé stipendium na katedru nedocházeli. Novotný, který je členem jedné z oborových rad na katedře, před otevřením diskuze apeloval na ASF, aby ke kauze přistupoval s respektem k oborovým rozdílům. Podle Hudečka není správné po studentech služby vymáhat legislativou. Drbohlav zdůraznil, že neúčast studentů na službách nešla na úkor hodnocení studijních povinností. Folk podotkl, že dosud jsme se obešli bez stritkních pravidel, přičemž je jistě vhodné, aby se student zapojil do přípravy praktik či jiné výuky. Je ale nepředstaveitelné aby studenti dělali práce, které nesouvisí s jejich studiem. Klíčová je dohoda student - školitel. Perlín souhlasil s Folkem, že se takto ´ulegislativujeme´ k smrti. Hurný řekl, že mu vadí, že katedra si zjišťovala, kdo podal stížnost na ASF. Uvedl, že situace se nejdříve řešila v rámci dohody, ta ale byla porušena a proto nezbývalo než se obrátit na ASF. Matějka podotkl, že jednu ze studentek vedl v rámci jejího PGS studia. Podle Matějky podala stížnost v říjnu a teprve v lednu následného roku byla ze studia vyloučena. Není tedy pravda, že se zpětně mstila. Matějka dále řekl, že důvodem k vyloučení bylo nevyplnění studijního plánu, na čemž se se studentkou dohodl, jinak řečeno, studentka své studium ukončila dobrovolně. Hurný se zeptal, jaká je úloha školitelů na katedře. Proč zkrátka nedostávali negativní hodnocení ti studenti, kteří si neplnili své povinnosti. Kuthan uvedl, že na biologii je na mnoha katedrách pouze zlomek studentů vedených na katedře, většina ostatních je školena mimo ni. Drbohlav reagoval, že toto ale není u daných oborů možné, protože byl v 90. letech zrušen Geografický ústav AV. Krylov se zeptal, proč studentky podávaly stížnost, když podle Drbohlava jsou služby nepovinné a nehrozí za jejich nesplnění žádné sankce. Drbohlav odpověděl, že by sám rád věděl, proč si obě studentky stěžovaly. Kříž podotkl, že studenti si raději stěžují senátu než katedře protože se cítí potenciálně ohroženi. Oľhava podotkl, že mu vadí, že zadávání služeb má charakter formálních příkazů, Diblíková se k němu připojila.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o tzv. službách na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a žádá studijní proděkanku o nalezení řešení, jehož výsledkem bude stav v souladu s platnou legislativou.

Hlasování: (19/0/1)

Návrh usnesení: ASF doporučuje vedení fakulty se zabývat obecným konceptem požadavků pro studenty doktorského studia.

Hlasování: (10/5/4)

 

9. Informace o stavu rozpracovanosti znaku fakulty

Kotek informoval ASF o stavu rozpracovanosti znaku fakulty a krátce představil historii vývoje. Univerzitní soutěž na nové logo měla být uzavřena ke konci února a v březnu měl být znám její vítěz.  Prorektor pro vnější vztahy se vyjádřil v tom smyslu, že nové kolegium rektora cítí jako důležité mít vyřešenou grafickou identitu fakult. Na dotaz týkající se pokroků v této oblasti pan prorektor odpověděl, že situaci v tuto chvíli řeší pan rektor a kvestor. Postupem času bylo zjištěno, že soutěž nebyla zatím vůbec vyhlášena, což naši fakultu v této záležitosti pozdrží cca o půl roku. Podle Kotka jsou dvě možnosti. 1.Zveřejnit tři varianty loga, které má připravené děkan 2. Vyčkat na vypsání soutěže. Bohužel pak nesplníme lhůtu do konce května, kdy by měla být připravena nová grafická identita fakulty. Nové vedení UK bohužel nevydalo prozatím žádné stanovisko. Většina kolegia děkana se kloní k druhé variantě. Kříž informoval ASF, že legislativně je zakázáno používat znak univerzity pro fakultní účely a stejně tak i znak s okružím. De jure do 31.5. smíme používat “trojúhelníky”, po 31.5. bude jejich užití v rozporu s opatřením rektora. Kuthan podotkl, že v rámci velkého senátu plánuje v této věci interpelovat rektora. Hudeček se zeptal, zda je používání trojúhelníků povinné a zda je tedy vlastně legální. Folk odpověděl, že povinné není a je legální. Dále pak řekl, že po 31.5. se nic nestane, protože problém vznikl na straně UK. Bosáková se zeptala, zda je možné se vrátit k logu s okružím? Kříž odpověděl, že teoreticky ano, ale je to nepravděpodobné.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o stavu rozpracovanosti fakultního znaku.

Hlasování: 19/0/0

 

10. Různé

Výjezdní jednání - odjezd 14. 4. v 16:30 od budovy Abertov 6, příjezd 16. 4. v cca 16:00

Kuthan informoval ASF, že náš návrh na změnu studijních předpisů se opět setkal se zamítavým stanoviskem legislativní komise ASUK. Dále informoval o vývoji rozpočtu UK a dopadech na fakulty. Celkově je naše fakulta i přes ukončení podpory výzkumných záměrů v kladných číslech, ale z pohledu koncových pracovišť to nevypadá tak povzbudivě. Univerzitní senát má připravenou stížnost na vedení GAČR za nastolení nových pravidel při podávání grantů. Macháček informoval ASF, že Oľhava rezignuje na vlastní žádost na členství ve studijní komisi. Hurný informoval ASF, že proděkanka pro studium plánuje schůzku se studenty ohledně koncepce výuky cizích jazyků. Schůzka se bude konat  4.4. v posluchárně CH1 od 13:00.

 

Přijatá usnesení:

1.         ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

2.         ASF schvaluje program zasedání.

3.         ASF schvaluje zápis ze zasedání 20.2.2014.

4.         ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam č.2/2014.

5.         ASF souhlasí s odvoláním externího člena vědecké rady fakulty prof. Bohumila Kratochvíla. ASF souhlasí se jmenováním externího člena vědecké rady fakulty doc. Ing. Vladimíra Kočího, Ph.D.

6.         ASF bere na vědomí informace o projektu Biocev.

7.         ASF bere na vědomí informace o projektu Kampus Albertov.

8.         ASF bere na vědomí informace o tzv. službách na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a žádá studijní proděkanku o nalezení řešení, jehož výsledkem bude stav v souladu s platnou legislativou. ASF doporučuje vedení fakulty se zabývat obecným konceptem požadavků pro studenty doktorského studia.

9.         ASF bere na vědomí informace o stavu rozpracovanosti fakultního znaku.


Zapsal Vladimír Krylov 20.3.2014

Ověřil Martin Kuthan

 

Akce dokumentů