E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 2. 2014

přijímací řízení do studijního oboru Medicinální chemie, kapitálový rozpočet 2014, rozpočet ASF 2014, Kampus Albertov, jazyková výuka, anketa hodnocení výuky

 

Přítomni: Bosáková, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Jedelský, Koukol, Krylov, Krýza, Kuthan, Matějka, Matoušková, Motloch, Oľhava, Perlín, Rothová, Smyčka, Spilková, Tenkl (20)

Omluveni: Bruthans, Břížďala, Bukovská, Kulichová, Macháček, Pospíšková, Teplý, Žižka (8)

Hosté: Gaš, Folk, Kříž, Kubínová, Kulman, Mozr, Martínková, Matoušek, Slepička, Škvorová

 

Program zasedání:

1.      Schválení zapisovatele

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 23. 1. 2014

4.      Zápis o hlasování per rollam č.1/2014

5.      Návrh kapitálového rozpočtu 2014

6.      Návrh rozpočtu ASF 2014

7.      Informace o Kampusu Albertov

8.      Informace o změně koncepce jazykové výuky

9.      Anketa hodnocení výuky

10.  Různé

 

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 15/0/1

 

2. Schválení programu zasedání

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 17/0/0

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 23.1.2014

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 21.1.2014.

Hlasování: 15/0/3

 

4. Zápis o hlasování per rollam č.1/2014

Akademický senát hlasoval ve dnech 6. až 13. 2. 2014 k návrhu usnesení:

"ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení do studijního oboru Medicinální chemie pro akademický rok 2014/2015"

Pro návrh: 26

Proti návrhu: 0

Hlasování se zdrželi: 0

Hlasování se nezúčastnili: 2

Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 26/2

 

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam č.1/2014.

Hlasování: 19/0/0

 

5. Návrh kapitálového rozpočtu 2014

Gaš sdělil ASF, že se v minulosti ukázalo, že není účelné schvalovat podrobný dokument s jednotlivými položkami. Vedení proto navrhuje, aby byl schvalován ASF výtah z celkové tabulky obsahující sumář nákladů na stavby a přístroje v rámci sekčních a celofakultních pracovišť. Předmětem schvalování jsou tedy pouze tyto celkové částky na celofakultní a sekční stavební akce resp. přístrojové investice. Senát samozřejmě obdržel i podrobný popis položek, které však jednotlivě nebudou předmětem schvalování. Gaš dále zdůvodnil plánovanou rozpočtovou rezervu 1,5 mil. Kč. Kuthan vyzval Motlocha, jako zástupce ekonomické komise, aby přednesl její stanovisko. Motloch tak učinil s tím, že ekonomická komise doporučuje schválit navržený kapitálový rozpočet pro rok 2014 a oceňuje položkový způsob jeho zpracování. Jedelský upozornil na skutečnost, že předložený kapitálový rozpočet obsahuje převod mezi fondy, který nebyl proveden v souladu s předpisy univerzity. Podle Jedelského by se měl nejprve uskutečnit převod a teprve poté měl být požádán ASF o schválení kapitálového rozpočtu. Folk nesouhlasil s tím, že odložením schválení se zbytečně zdržuje projednávání kapitálového rozpočtu, pouze na základě formalistní námitky. Zároveň vyzval ASF ke schválení. Hurný si vyžádal 5 min. přestávku na nalezení řešení v rámci legislativní komise. Bosáková se pozastavila nad částkou 1,1 mil Kč za rekonstrukci podatelny. Tajemník odpověděl, že částka zahrnuje jak stavební rekonstrukci podatelny, tak zároveň rekonstrukci skladového prostoru pod schodištěm a náklady na vybavení mobiliářem a potřebnou technikou. Prostor pod schody bude sloužit jako archiv. Hudeček se podobně pozastavil nad částkou 4 mil Kč za rekonstrukci posluchárny Z3 na klub. Dále se zeptal proč je v plánu výstavba dalších dvou zvířetníků a jaká je vlastně v tomto ohledu koncepce fakulty. Gaš souhlasil, že za rekonstrukci posluchárny Z3 je to na první pohled velká suma. Je nutné si ale uvědomit, že se jedná o rozsáhlou rekonstrukci několika místností, kde bude položena nová podlaha, vybudovány nové instalace a vzduchotechnika, která bude nutná pro provoz bufetu. Dále bude zapotřebí vybudovat provozní místnost pro provoz bufetu a zajistit jeho technické vybavení, jako sporáky, myčky nádobí apod. Všechny tyto položky jsou zahrnuty do celkové sumy 4 mil. Kč. Folk se vyjádřil ke koncepci chovů na fakultě. Zdůraznil, že fakulta se této problematice z hlediska investiční výstavby věnovala teprve od roku 1994, kdy byl přebudován původní zvířetník na přízemní objekt s nezbytným zázemím, který slouží dodnes. Zde je nyní po 20 letech naplánována rekonstrukce, v rámci které bude nově vybudována vzduchotechnika a dojde k výměně topení, nových rozvodů a instalace. Folk dále informoval ASF, že proběhla reakreditace chovů, která s touto rekonstrukcí počítá. Původně plánovanou vestavbu ve Viničné 7 se podařilo realizovat s využitím prostředků investičního programu a došlo tedy k úspoře prostředků z FRIM. Naopak výstavba nových chovů je proto v současnosti zahrnuta do kapitálového rozpočtu fakulty. Hurný se zeptal,za co bylo utraceno více než 300.000 Kč v rámci budování studentského klubu. Gaš odpověděl, že za přípravu projektu. Hrdinová se pozastavila nad tím, že v rozpočtu schází náklady na opravu omítky v Benátské ulici. Gaš odpověděl, že se jedná o opravu a tato částka bude pravděpodobně zahrnuta do rozpočtu provozních prostředků.

Návrh usnesení: ASF souhlasí s návrhem děkana na převod prostředků ve výši 15 mil. Kč z fondu provozních prostředků do fondu reprodukce investičního majetku. ASF schvaluje kapitálový rozpočet na rok 2014 za předpokladu  souhlasu rektora s převodem z fondu provozních prostředků do fondu reprodukce investičního majetku.

Hlasování: 20/0/0

 

6. Návrh rozpočtu ASF 2014

Kuthan informoval o plánované výši rozpočtu akademického senátu na rok 2014. Uvedl, že návrh počítá s částkou 50 tisíc korun na podporu studentských aktivit a spolků. O návrzích na čerpání této části rozpočtu rozhoduje SKAS (dle platných pravidel). Čerpání zbylé části rozpočtu je v kompetenci předsednictva ASF.

Návrh usnesení: ASF schvaluje návrh rozpočtu ASF na rok 2014.

Hlasování o usnesení: 18/0/1

 

7. Informace o Kampusu Albertov

Gaš vyzdvihl činnost nového rektora s tím, že se práce na projektu značně urychlila a rektor chce zrevidovat jednotlivé části organizační struktury. Na návrh rektora byli do strategické skupiny jmenováni prof. Hála (prorektor pro rozvoj) a doc. Konvalinka (prorektor pro vědeckou činnost). Za naši fakultu byl nominován prof. Horák (předseda VR KA). Gaš uvedl, že fakulta preferuje vypsání architektonické soutěže a že cílem by měly být krásné a zároveň provozně a energeticky úsporné budovy. Rektor dále rozhodl, že vedoucími strategické skupiny budou postupně proděkani jednotlivých fakult s tím, že perioda vedení bude čtyři měsíce. Proděkan Novotný z naší fakulty započne vedení strategické skupiny od března do června tohoto roku.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o projektu Kampus Albertov.

Hlasování: 19/0/0

 

8.         Informace o změně koncepce jazykové výuky

Gaš představil návrh nové koncepce výuky AJ. Martínková řekla, že se jedná o reflexi na dosavadní nemožnost výuky jazyků pro všechny studenty. Dalším problémem, který nová koncepce výuky řeší, je určení optimální jazykové úrovně pro dané stupně studia. Zdůraznila, že nová koncepce počítá s částečnou finanční spoluúčastí studentů, přičemž výuka na optimální úroveň jazykových znalostí bude vždy nejvíce dotována fakultou, t.j. bude zde nejnižší spoluúčast studentů. Výuka jazyků bude převedena pod kurzy celoživotního vzdělávání, což umožní spoluúčast studentů a zároveň zrušení kreditů. Martínková podotkla, že někteří garanti měli problém s plánovanou nepovinností AJ, protože se obávalí fatální neznalosti anglického jazyka u svých studentů. Všichni garanti si podle svého uvážení zařadí diskusi v anglickém jazyce o bakalářské práci a základech daného oboru do podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských oborů. Bosáková se zeptala, zda bude zachováno rozdělení na odbornou a obecnou angličtinu a kdo bude odbornou angličtinu vyučovat. Martínková odpověděla na první otázku kladně. Na druhou otázku řekla, že vedení fakulty nadále počítá se spoluprací s  ÚJOP. Navíc bude postupně nutné přizvat k výuce AJ i externí firmu(y). Hudeček se zeptal, zda se pracovní skupina zabývala problematikou rozvrhování hodin pro výuku AJ. Gaš připustil, že při velkém zájmu o výuku mohou nastat kolize v rámci rozvrhu. Martínková podotkla, že navrhovaná koncepce bude platit pouze na jeden rok a pak dojde k jejímu vyhodnocení. Vedení fakulty si vyhrazuje právo po zkušenostech z prvního roku modifikovat tuto koncepci.  Bosáková se zeptala, kolik by představovala 100% spoluúčast studenta na výuce AJ. Gaš odpověděl, že by to bylo několik tisíc korun za dva semestry . Smyčka pochválil koncepci, s tím, že vidí problém ve vyšší spoluúčasti studentů, kteří mají zájem o vyšší než doporučenou úroveň angličtiny. Jako příklad uvedl výuku z úrovně B2+ na C1, u kterého má být spoluúčast studentů 80%. Hrdinová se zeptala, zda bude na případné externí firmy vypsáno výběrové řízení. Gaš odpověděl, že v první fázi počítá hlavně se spoluprácí s ÚJOP. Hrdinová se zeptala, jaká je úroveň učitelů ÚJOP a na výsledky ankety. Hurný odpověděl, že se anketa zpracovává. Krylov se zeptal, jak to vypadá s výukou jazyků na jiných fakultách. Hurný odpověděl, že je mnohde vyšší, zároveň však podotkl, že  naše fakulta nechce jazyky financovat na úkor odborné výuky. Hurný na novém konceptu vyzvihl, že nyní dostanou možnost navštěvovat kurzy angličtiny studenti ve všech stupních studia. Diblíková se zeptala, jak bude akademická obec o tomto konceptu výuky informována. Martínková odpověděla, že v době přijímaček budou k dispozici letáčky s informací o nové koncepci výuky jazyků. Ostatní studenti budou informováni pomocí e-mailu nebo newsletterem. Dále vedení fakulty počítá s celofakultním setkáním na kterém se nová koncenpce představí studentům a celé fakultní veřejnosti. Dále pak bude posíleno personální zajištění celoživotního vzdělávání. Gaš tuto informaci doplnil s tím, že nedojde k přijímání nových zaměstnanců, ale k přesunům stávajících pracovníků. Hudeček řekl, že pokud by kurzy začínaly v 18:00, pak by odpadl problém s posluchárnami. Bosáková se zeptala, jak to bude s rozřazovacím testem. Martínková odpověděla, že se testy budou konat každoročně. Následně dal Kuthan slovo slečně Škvorové, hostu zasedání ASF. Ta předala otevřený dopis děkanovi fakulty. Obsahem bylo podle jejích slov to, co studenti vnímají jako problém v rámci nové koncepce výuky jazyků. Škvorová zdůraznila, že výuka AJ je důležitá a studenti by měli dostat maximální vzdělání v cizím jazyce. Není proti tomuto konceptu a vnímá ho jako pozitivní změnu. Škvorová však nesouhlasí se spoluúčastí studentů, která je podle ní demotivující. Pro určitou skupinu sociálně slabých studentů to může být nepřekonatelná překážka. Škvorová pak poukázala na vyšší financování tělesné výchovy oproti jazykům. Gaš reagoval na argumenty slečny Škvorové s tím, že si nemyslí, že určitá spoluúčast studentů je demotivující, ba právě naopak. Na problematiku vyššího financování tělesné výchovy reagoval tak, že v současné době řešíme problematiku výuky jazyků a ne tělesnou výchovu. Připustil, že lze do budoucna uvažovat o jistém vyrovnání nákladů na jazyky a tělesnou výchovu.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o změně koncepce jazykové výuky.

Hlasování: 16/0/0

 

9. Anketa hodnocení výuky

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o projednání studentského hodnocení výuky vedoucími pracovišť.

Hlasování: 16/0/0

 

10. Různé

Havlík rezignoval na členství v senátu UK. Na jeho místo nastoupil Šolc, který dosud figuroval jako náhradník. Matoušek, jako člen RVŠ, informoval ASF o připomínkování novely zákona 130. Hurný informoval ASF, že se stal předsedou sociální komise velkého senátua a nabídl ke zvážení ostatním, zda se nechtějí zapojit do práce komisí AS UK. Hurný apeloval na Martínkovou, aby nebylo možné po uzavření SISu oznámit zapsaným studentů, že se určitý předmět nebude v daném semestru vyučovat. Katedry by měly mít dopředu rozhodnuté, jaké předměty se budou a jaké nebudou vyučovat. Martinkova souhlasila ale dodala, že nemá možnost k tomu garanty donutit.  Hudeček se podivil, proč pisatelé otevřeného dopisu děkanovi neoslovili jako první SKAS. Kubínová za Erasmus anoncovala program podpory začlenění nových Erasmus studetů do života fakulty za pomoci studentů (budies).

 

Příští zasedání se koná 20. 3. 2014 od 14:00 v posluchárně Pravá rýsovna, budova Albertov 6.

 

Přijatá usnesení:

 

1.         ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

2.         ASF schvaluje program zasedání.

3.         ASF schvaluje zápis ze zasedání 21.1.2014.

4.         ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam č.1/2014.

5.           ASF souhlasí s návrhem děkana na převod prostředků ve výši 15 mil. Kč z fondu provozních prostředků do fondu reprodukce investičního majetku. ASF schvaluje kapitálový rozpočet na rok 2014 za předpokladu  souhlasu rektora s převodem z fondu provozních prostředků do fondu reprodukce investičního majetku.

6.         ASF schvaluje návrh rozpočtu ASF na rok 2014.

7.         ASF bere na vědomí informace o projektu Kampus Albertov.

8.         ASF bere na vědomí informace o změně koncepce jazykové výuky.

9.        ASF bere na vědomí informace o projednání studentského hodnocení výuky vedoucími pracovišť.

 

Zapsal Vladimír Krylov 20.2.2014

Ověřil Martin Kuthan

Akce dokumentů