E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16.10.2014

Atestace akademických a vědeckých pracovníků, interní partnerská dohoda ve věci Kampus Albertov, prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Molekulární biologie a biochemie organismů, volby do obou komor ASF, delegace zástupce fakulty do RVŠ

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Diblíková, Gregor, Hovorka, Hudeček, Hurný, Koukol, Krylov, Kukla, Kulichová, Kuthan, Matějka, Oľhava, Rothová, Teplý (16)

Omluveni: Bukovská, Holman, Hrdinová, Krýza, Macháček, Matoušková, Perlín, Smyčka, Spilková, Tenkl, Zeman (11)

Hosté: Gaš, Kulman, Novotný, Obšil, Folk, Forstová, Kříž, Kotek

 

Program zasedání:

 

1.         Schválení zapisovatele

2.         Schválení programu zasedání

3.         Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 19.6.2014

4.         Opatření děkana k provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků

5.         Interní partnerská dohoda ve věci Kampus Albertov

6.         Prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Molekulární biologie a biochemie organismů

7.         Volby do obou komor ASF

8.         Delegace zástupce fakulty do RVŠ

9.         Různé

 

Před vlastním zahájením zasedání ASF vyzval předseda senátu Bc. Tadeáše Gregora zvoleného jako 1. náhradíka v geografickém okrsku, aby složil slib. Gregor tak učinil podpisem pod text slibu.

 

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 15/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Kuthan navrhl zařazení dalšího bodu (bod 6) - Předfinancování fakultní ho projektu OP VaVpI. Ostatní body budou přečíslovány.

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 15/0/0

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 19. 6. 2014

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 19. 6. 2014.

Hlasování: 13/0/2

 

4. Opatření děkana k provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků

Gaš shrnul důvody navrhovaného atestačního řízení. Hlavním důvodem je novela zákoníku práce, která zrušila předchozí výjímku, umožňující vysokým školám opakované řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Navrhovaná kritéria budou platná od příštího roku. Krylov podotkl, že navrhovaný vzorec pro výpočet VED povede k omezení spoluprací mezi laboratořemi. Gaš odpověděl, že většina pracovníků bude mít určitě několikanásobně více bodů než stanovené minimum a atestací bez problémů projde. Koukol se zeptal, zda se vždy bude jednat o minimální kritéria nebo se bude bodové hodnocení zvyšovat, aby bylo motivační. Gaš odpověděl, že počítá s minimálními kriterii. Koukol nevidí jako rozumné dělat atestace v červnu a červenci, protože se jedná o nejvíce hektické měsíce. Gaš a Kuthan vyjádřili pro výtku pochopení, ale konstatovali, že toto bylo podrobně prodiskutováno na zasedání kolegia a navržený termín byl nakonec vybrán jako nejvhodnější. Kuthan a Gaš dále zdůraznili, že hlavním cílem atestačního řízení je nastavení jistých minimálních kritérií. Koukol dále namítl, že minimalistická kritéria nebudou podporovat přijímání nových a možná lepších pracovníků. Folk zdůraznil, že není důvod vytvářet bič na zaměstnance, což podle jeho názoru povede pouze k obranným strategiím. Bosáková se zeptala, zda existuje nějaká zkušenost s atestačními řády z jiných fakult. Gaš odpověděl, že ano a že náš systém vychází např. ze systému Mikrobiologického ústavu. Folk dále podotkl, že fakulty, které mají smlouvy na dobu neurčitou dnes čelí problémům, protože už nemohou zavést atestační řád. Důvod je, že až 80% jejich pracovníků má smlouvy na dobu neurčitou a tím je není možné atestovat aniž by podepsali nové smlouvy. Hudeček se zeptal  jaké jsou zkušenosti z proběhlých soudních sporů s ohledem na podobná atestační řízení. Zdůraznil, že často ani nezáleží na zaměstnanci, jestli bude mít publikací (např. odejde klíčový spolupracující kolega nebo student). Gaš odpověděl, že hraniční případy budou individuálně projednávány atestační komisí. Neznamená to, že  s pracovníkem, který nebude splňovat minimální číselná kriréria, bude okamžitě rozvázán pracovní poměr. Gaš dále podotkl, že podle zkušeností na Akademii věd k žádným soudním sporům zatím nedochází a zaměstnanci kteří neplní atestační kritéria hledají jiné zaměstnání. Koukol by uvítal, aby např. AP pracovník mohl být přeřazen na pozici lektora, pokud by bodově (VED) neuspěl. Gaš dpověděl, že tomu nic nebrání, záleží na dohodě mezi pracovníkem a vedoucím katedry.

 

Návrh usnesení: Akademický senát vyjadřuje kladné stanovisko k Atestačním pravidlům hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a Kritériím hodnocení akademických a vědeckých pracovníků č.1.

Hlasování o usnesení: 16/0/0.

 

5. Interní partnerská dohoda ve věci Kampus Albertov

Gaš upozornil na to, že mnoho výdajů, vznikajících v souvislosti s rozvojovými projekty, není uznatelných a fakulty je budou muset hradit z vlastních zdrojů. Hudeček se zeptal, co jsou to neuznatelné náklady. Gaš odpověděl, že např. náklady na přípravu architektonické soutěže. Rothová podotkla, že ve smlouvě je podepsané striktní rozložení nákladů mezi fakultami. Gaš a Kuthan odpověděli, že zatím budou platná tato procenta (PřF 30%, 1. LF 10%, MFF 10%)., ale v budoucnu  dojde k úpravám reflektujícím reálné podíly jednotlivých fakult. Předpokládá se maximální částka 20 mil. Kč, přičemž univerzita se podílí fixním poměrem 50%, což se již určitě měnit nebude. To co se v budoucnu může změnit je rozložení nákladů mezi fakultami.

Návrh usnesení: ASF souhlasí s navrženým rozdělením nákladů a schvaluje výši příspěvku PřF UK na investiční akci Kampus Albertov.

Hlasování:15/0/0

 

6. Předfinancování fakultního projektu OP VaVpI

Nákupem přístrojů si zhoršujeme cashflow, takže by bylo vhodné využít možnosti zapůjčení zdrojů od univerzity. Tajemník fakulty upozornil na to, že není ani tak problém dotaci OP VaVpI získat, jako jí čerpat. V současné době se připravují výběrová řízení. Celkový objem akvizice je 180.000.000 Kč. Tento rok to budou pravděpodobně statisíce korun, ale v následujících letech se již budou částky pohybovat v řádech desítek milionů korun. Protože na začátku roku nelze čerpat finanční prostředky, byla univerzita požádána o půjčku ve výši 50.000.000 Kč. Hudeček se chtěl ujistit, zda se jedná o technickou záležitost a ne o skutečnou půjčku. Tajemník podotkl, že pokud by podmínky byly ideální, tak bychom půjčku možná ani nepotřebovali. Matějka upozornil na to, že dlouhodobě máme poměrně vysoký fond provozních prostředků, s tím, že by se potřebné finanční prostředky mohly čerpat z něj. Tajemník odpověděl, že stejně na počátku roku nelze z těchto fondů čerpat v potřebném objemu a problém to neřeší.

Návrh usnesení: ASF vyjadřuje kladné stanovisko k využití prostředků z FPP UK na předfinancování fakultního projektu Op VaVpI.

Hlasování: 15/0/0

 

7. Prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Molekulární biologie a biochemie organismů

Folk řekl, že se jedná o reakreditaci oboru, který se osvědčil, a nejsou zde zásadní změny. Hudeček se pozastavil nad tím, že se v tomto studijním programu neobjevuje žádná z přednášek Katedry biochemie, když se jedná o biologicko-chemický program. Na druhou stranu do chemických programů byly zařazeny přednášky z biologických oborů. Forstová odpověděla, že Biologie má vlastní přednášku z biochemie, ale pokud si student zvolí přednášku z chemické sekce, tak mu bude uznána. Rozdíl oproti čistě biologickým programům je povinnost odebrat 40 kreditů z chemických oborů. Matějka se zeptal, kde se budou vypracovávat bakalářské práce. Forstová odpověděla, že kdekoliv v rámci biologické či chemické sekce nebo na externích pracovištích.

Návrh usnesení: ASF souhlasí s prodloužením akreditace bakalářského studijního oboru Molekulární biologie a biochemie organismů.

Hlasování: 15/0/0

 

8. Volby do obou komor ASF

Kuthan seznámil senátory s navrženým časovým harmonogramem voleb. Do 21.11. (včetně) bude umožněn příjem přihlášek kandidátů, zveřejnění kandidátů proběhne nejpozději do 28.11. Vlastní elektronické volby proběhnou v termínu 8. až 12. 12. 2014. Byla navržena volební komise ve složení: Diblíková, Hudeček, Kukla, Kuthan, Koukol, Matějka, Oľhava, Teplý.

Návrh usnesení: ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb do obou komor ASF dle navrženého harmonogramu.

Hlasování: 15/0/0

ASF schválil volební komisi ve složení: Diblíková (14/0/1), Hudeček (14/0/1), Kukla (14/0/1), Kuthan (14/0/1), Koukol (14/0/1), Matějka (14/0/1), Oľhava (15/0/0), Teplý (14/0/1).

 

9. Delegace zástupce fakulty do RVŠ

Kuthan oznámil, že ASF byl požádán o nominaci delegáta za naši fakultu do Rady vysokých škol pro období let 2015 až 2017 a navrhl opět jako kandidáta Romana Matouška. Naše nominace musí být ještě potvrzena plénem Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze. Tento bod bude projednáván v AS UK dne 21. listopadu 2014.

Návrh usnesení: ASF v tajném hlasování schválil RNDr. Romana Matouška jako kandidáta na zástupce fakulty ve Sněmu Rady vysokých škol.

Skrutátoři:

Výsledek tajného hlasování: 15/0/0

Matoušek byl zvolen.

 

10. Různé

Pan děkan informoval členy AS o otevření bistra a studentského klubu v budově Albertov 6 a pozval všechny k návštěvě tohoto bistra a prohlídce klubu po ukončení zasedání senátu.

Dle stížností studentů došlo k nerovnému přístupu při povolování dodatečného zápisu k SZZK děkanem fakulty, pan děkan situaci vysvětlil, proběhla následná diskuze, avšak senát již nebyl usnášeníschopný, tak situace nebyla na tomto zasedání dořešena. 

 

Schválená usnesení:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

2. ASF schvaluje program zasedání.

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 19. 6. 2014.

4. Akademický senát vyjadřuje kladné stanovisko k Atestačním pravidlům hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a Kritériím hodnocení akademických a vědeckých pracovníků č.1.

5. ASF souhlasí s navrženým rozdělením nákladů a schvaluje výši příspěvku PřF UK na investiční akci Kampus Albertov.

6. ASF vyjadřuje kladné stanovisko k využití prostředků z FPP UK na předfinancování fakultního projektu Op VaVpI.

7. ASF souhlasí s prodloužením akreditace bakalářského studijního oboru Molekulární biologie a biochemie organismů.

8. ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb do obou komor ASF dle navrženého harmonogramu.

9. ASF v tajném hlasování schválil RNDr. Romana Matouška jako kandidáta na zástupce fakulty ve Sněmu Rady vysokých škol.

 

Zapsal Vladimír Krylov 16.10.2014

Ověřil Martin Kuthan

Akce dokumentů