E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 6. 2014

Aktualizace dlouhodobého záměru - ADZ 2014, vyjádření k obsazení míst vedoucích kateder, podmínky přijímacího řízení, pronájem pozemků

 

Přítomni: Bosáková, Bukovská, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hovorka, Hudeček, Hurný, Kulichová, Matějka, Matoušková, Perlín, Smyčka, Spilková, Teplý, Zeman

Omluveni: Bruthans, Koukol, Krylov, Krýza, Kuthan, Macháček, Motloch, Oľhava, Rothová, Tenkl, Žižka

Hosté: Gaš, Kulman, Martínková, Folk, Kotek, Kukla, Kočová, Roithová, Kocourková, Kleisner

 

Program zasedání:


1.             Schválení zapisovatele

2.             Schválení programu zasedání

3.             Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 22. 5. 2014

4.             Aktualizace dlouhodobého záměru - ADZ 2014

5.             Vyjádření k obsazení míst vedoucích kateder

6.             Podmínky přijímacího řízení

7.             Pronájem pozemků

8.             Informace o projektu Kampus Albertov a Biocev

9.             Pověření předsednictva na období prázdnin

10.           Různé

 

Hurný představil nového člena senátu Jakuba Zemana, náhradníka za Marii Pospíškovou, která k 3. 6. 2014 rezignovala na členství v ASF. Dále uvedl, že kolega Kukla složil SZZk a tudíž se stává náhradníkem do doby zápisu k doktoktorskému studiu a nebude hlasovat.

 

1. Schválení zapisovatele

Hurný navrhl jako zapisovatele Bukovskou. Bukovská souhlasila.

Usnesení: ASF schvaluje Bukovskou jako zapisovatele.

Hlasování: 14/0/1

 

2. Schválení programu zasedání

Usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 15/0/0

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 22. 5. 2014

Usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 22. 5. 2014.

Hlasování: 13/0/2

 

4. Aktualizace dlouhodobého záměru - ADZ 2014

Gaš informoval ASF o aktualizaci dlouhodobého záměru PřF UK pro rok 2014, která již byla diskutována na společném výjezdním jednání ASF a kolegia. Jediný nový bod se týká propojení datových schránek s modulem spisové služby, který byl splněn v minulých týdnech. Bukovská se dotázala na stav řešení úkolů souvisejících s přípravou corporate identity a loga fakulty. Gaš připomněl, že rektor Zima pozastavil platnost opatření rektora, které ukládalo fakultám vytvoření fakultích znaků do 30.5. t.r. Očekává se přepracování daného opatření. Gaš konstatoval, že uvažuje o vytvoření pracovního loga pro neoficiální dokumenty. Rektor dal ústní příslib, že bude možné užití univerzitní pečeti jako fakultní znak. Na kolegiu děkana byl prezentován návrh loga ze “zakulacených trojúhelníků”.  Perlín navrhl doplnění ADZ o termíny zpracování, způsob a zodpovědné osoby k jednotlivým bodům. Domnívá se, že stávající ADZ je nepřehledná, nesrozumitelná a nekonkrétní. Gaš by byl ochoten doplnit termíny, nicméně jistě ne osoby, protože za plnění jednotlivých bodů aktualizace dlouhodobého záměru je odpovědný děkan. Folk podotknul, že ADZ je strategický dokument, jehož účelem není kontrola harmonogramu práce.

 

Usnesení: ASF schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru 2014.

Hlasování: 16/0/0.

 

5. Vyjádření k obsazení míst vedoucích kateder

U výběrových řízení na biologii byl za ASF přítomen Kuthan, na geografii Perlín. Na výběrové řízení na geologii nebyl zástupce ASF. V diskuzi předcházející hlasování, se Hurný dotázal přítomných kandidátů na posty vedoucích kateder jakým způsobem budou odměňovat členy kateder za výuku. Roithová odpověděla, že výuka je rozdělena rovnoměrně. Kocourková konstatovala, že finanční nerovnováha ve mzdách bude vyrovnána formou odměn. Kleisner odpověděl, že výuková zátěž je započítávána v platech a nevidí v daném nastavení problém. Hurný se zeptal Kocourkové, jak se bude snažit zajistit habilitaci pracovníků, aby obor nepřišel o akreditaci. Kocourková odpověděla, že v posledním období hledala možnosti, jak ulehčit pracovníkům, dále hledá možnosti a bude umožňovat pracovníkům katedry tvůrčí volno (sabbatical year).

Skrutátoři: Diblíková, Hudeček.

Usnesení a hlasování:

ASF souhlasí se jmenováním Mgr. Karla Kleisnera, Ph.D. vedoucím katedry filozofie a dějin přírodních věd. 13/1/1

ASF souhlasí se jmenováním prof. Mgr. Jany Roithové, Ph.D. vedoucí katedry organické chemie. 12/1/2

ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Tomáše  Cajthamla, Ph.D. ředitelem ústavu pro životní prostředí. 14/0/1

ASF souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Jana Jehličky, Dr. ředitelem ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. 15/0/0

ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Jiřiny Kocourkové, Ph.D. vedoucí katedry demografie a geodemografie. 13/1/1

ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Jany Velemínské, Ph.D. vedoucí katedry antropologie a genetiky člověka. 15/0/0

ASF souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Pavla Munclingera, Ph.D.vedoucím katedry zoologie. 14/1/0

 

6. Podmínky přijímacího řízení

Proděkanka Martínková prezentovala podmínky pro přijímací řízení, které byly diskutovány s garanty. Hurný pozitivně ocenil nahrazení testu všeobecných předpokladů testem z chemie u některýh oborů. Dotázal se, jakou roli hraje předkládání výpisů studijních výsledků nebo indexu u přijímacího řízení. Martínková konstatovala, že to není podmínkou a důvodem k nepřijetí, ale že dává možnost nastavení představy o uchazečích přicházejících z jiných univerzit.

Usnesení: ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2015/2016.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2015/2016.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2015/2016.

Hlasování: 16/0/0


7. Pronájem pozemků

Gaš uvedl smlouvu k pronájmu pozemků ČVUT. Konstatoval, že smlouva s Revmatologickým ústavem bohužel zatím není připravena, nicméně podle občanského zákoníku platí smlouva z loňského roku za stejných podmínek. Revmatologický ústav požaduje prostory v nových budovách Kampusu Albertov, což bylo diskutováno s vedoucí odboru výstavby RUK. Hudeček uvedl, že ekonomická komise smlouvu s ČVUT prostudovala, nemá námitek a navrhuje souhlasné vyjádření.

Usnesení: ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít nájemní smlouvu s ČVUT na pronájem částí pozemků parc.č. 1411, 1412 a parc.č. 1413/1 v k. ú. Nové Město.

Hlasování: 15/0/1

 

8. Informace o projektu Kampus Albertov a Biocev

Novotný seznámil ASF s novinkami ve vývoji projektu Kampus Albertov: manažer projektu KA  ing. Sláma požádal o uvolnění z této funkce ke 30.5.2014. Na schůzi pracovní skupiny 19.6. byl představen kandidát RUK na tuto funkci ing. Dvořák. Za 14 dní (3.6.) předloží návrh koncepce dalšího postupu projektu na základě doposud zpracovaných materiálů. Novotný podotkl, že doufá, že rychlá náhrada manažera významně nezdrží postup prací, zejm. přípravy zadání pro soutěž o arch. návrh a přípravu této soutěže. Za úspěch by nadále považoval, kdyby se soutěž podařilo vyhlásit tento rok. Pozemky vedle menzy, kde je dnes zahradnictví byly navráceny řádu albertinek. Prorektor Konvalinka, resp. RUK, oslovil řád alžbětinek s dotazem ohledně dalšího využití těchto pozemků. Univerzita by o pozemky měla zájem a je ochotna je odkoupit za odhadní cenu. V květnu doporučil monitorovací výbor KA vědecké radě KA přehodnotit rozsah zvěřinců, což se také následně stalo. Byl podán investiční záměr pro získání projektové dokumentace na ministerstvu. Nedořešená zůstává otázka pozemků využívaných Revmatologickým ústavem. 1.LF ponechá toto na dohodě mezi PřF a RÚ. Bosáková se dotázala, zda bude menza zachována ve stejném rozsahu. Novotný odpověděl, že s menzou se od počátku počítá do Globcentra. Rozsah byl navržen KaM UK.

Folk informoval o vývoji projektu Biocev. Ve Vestci se betonuje, v harmonogramu došlo k dílčím zpožděním, která se řeší se stavebníkem. V červenci budou pokračovat železobetonové stavby. Univerzita by ráda využila projekt pro aplikaci do H2020 Teaming and Twinning, kdy by měla být navázána spolupráce s univerzitou v Lovani (Leuven). Mělo by být projednáno do září. Zároveň s tím jsou plánovány další žádosti do H2020. Na přelomu září a října by měl být vypsán konkurz na manažera core facility zobrazovacích technik.

 

Usnesení: ASF bere na vědomí informace o projektech Kampus Albertov a Biocev.

Hlasování: 15/0/1

 

9. Pověření předsednictva na období prázdnin

 

Hurný požádal ASF o pověření předsednictva pro období prázdnin do příštího zasedání ASF pro řešení neodkladných záležitostí.

 

Usnesení: Akademický senát podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 20. června do 15. října 2014 k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech.

 

10. Různé

Perlín poděkoval za otevření diskuze o využití pozemku pod menzou. Proděkan Novotný  odpověděl, že tato záležitost již byla zmíněna (viz výše bod 8).

Hurný se dotázal Martínkové, zda se chystají dodatky k ISP, kde by mělo být zmíněno, že výuka nebude finančně ohodnocována. Martínková konstatovala, že se jedná o fámu. Forma ISP bude mírně pozměněna, stejně jako harmonogram, kdy sestavení a hodnocení ISP bude zahájeno dříve. Uvedla, že pedagogickou zátěž studenta určuje jeho školitel a může být součástí ISP.

Bukovská se dotázala na stav opatření děkana, které se připravuje k cestám studentů. Gaš předal slovo Kulmanovi. Kulman konstatoval, že opatření prošlo v pondělí na kolegiu děkana s kosmetickými změnami od minulé verze. Opatření se připravuje proto, že stávající praxe není vhodná. Fakulta nemá pojistné krytí pro škody způsobené havárií, v případě že řídí student. Neustupa, který se podílel na přípravě daného opatření, konstatoval, že problémem je, že stávající stav činí ze studentů zaměstnance a novelizací se má nahradit vypisování nesmyslných dohod o provedení práce smlouvami nepojmenovanými, které vše upraví. Tento postup bude administrativně jednodušší a  flexibilnější. Bukovská podotkla, že chápe problém a je ráda, že se věc řeší, nicméně zákaz použití silničních motorových vozidel studenty může významně omezovat studenty, kteří provádí jakékoli terénní práce. Dále Bukovská upozornila na to, že možnost využití jakýchkoli vozidel pouze na území ČR bude problémem pro studenty, kteří potřebují jezdit do terénu kamkoli za hranice ČR. Smyčka podotknul, že na fakultě není dostatek aut k dispozici.Neustupa konstatoval, že bude možné používat vozidla poskytnutá fakultou, včetně vozidel zapůjčených z autopůjčovny. Hovorka uvedl, že z vlastní praxe ví, že zapůjčení vozidla může být levnější variantou. Folk konstatoval, že problémem je nedostatečně zákonem podložený vztah student - fakulta a připravované změny vycházejí ze změny občanského zákoníku. Smyčka se dotázal, zda by bylo možné odložit platnost na pozdější datum než je 1.7., kdy začíná většině studentů terénní sezona. Gaš zkusí ještě prodiskutovat s Kulmanem a právníkem, co je možné.

Novotný upozornil na nešťastné nastavení formulářů pro program Erasmus+, který v letošním roce nahradil původní Erasmus. Formuláře byly připraveny ze strany univerzity a evropských struktur nedostatečně a nevhodně vzhledem ke způsobu administrativy programu, zejména je nebylo umožněno je náležitě připomínkovat fakultami před jejich uvedením do provozu.

Hurný uvedl, že SKAS dostal několik stížností na administrativní postupy Erasmu a chtěl by doporučit nahrazení podpisu garanta programu garantem oboru. Novotný uvedl, že ví o jedné stížnosti. Nemyslí si, že je situace nastavena špatně, garant programu je nejdůležitější osobou, která nese za finální návrh studijního plánu odpovědnost. Hurný doplnil, že jelikož pravidla vycházejí z doporučení univerzity, inicioval diskuzi na poli rektorátu.

Informace z ASUK: prorektoři pro doktorské studium se přes prázdniny chtějí zabývat otázkou pravidel doktorského studia.

 

Zapsala Zita Bukovská, 19. 6. 2014

Ověřil David Hurný, 23. 6. 2014

 

Schválená usnesení:

 

 1. ASF schvaluje Bukovskou jako zapisovatele. (14/0/1)
 2. ASF schvaluje program zasedání. (15/0/0)
 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 22. 5. 2014. (13/0/2)
 4. ASF schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru 2014. (16/0/0)
 5. ASF souhlasí se jmenováním Mgr. Karla Kleisnera, Ph.D. vedoucím katedry filozofie a dějin přírodních věd. (13/1/1)
 6. ASF souhlasí se jmenováním prof. Mgr. Jany Roithové, Ph.D. vedoucí katedry organické chemie. (12/1/2)
 7. ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Tomáše  Cajthamla, Ph.D. ředitelem ústavu pro životní prostředí. (14/0/1)
 8. ASF souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Jana Jehličky, Dr. ředitelem ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. (15/0/0)
 9. ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Jiřiny Kocourkové, Ph.D. vedoucí katedry demografie a geodemografie. (13/1/1)
 10. ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Jany Velemínské, Ph.D. vedoucí katedry antropologie a genetiky člověka. (15/0/0)
 11. ASF souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Pavla Munclingera, Ph.D.vedoucím katedry zoologie. (14/1/0)
 12. ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2015/2016. (16/0/0)
 13. ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2015/2016. (16/0/0)
 14. ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2015/2016. (16/0/0)
 15. ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít nájemní smlouvu s ČVUT na pronájem částí pozemků parc.č. 1411, 1412 a parc.č. 1413/1 v k. ú. Nové Město. (15/0/1)
 16. ASF bere na vědomí informace o projektech Kampus Albertov a Biocev. (15/0/1)
 17. Akademický senát fakulty podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 20. června do 15. října 2014 k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech. (16/0/0)

Akce dokumentů