E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 11. 2014

Návrhy výše stipendií, podmínky dalšího přijímacího řízení pro geografické obory, prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Praktická geobiologie, přihlašování ke SZZK

 

Přítomni: Bosáková, Diblíková, Gregor, Holman, Hovorka, Hudeček, Hurný, Koukol, Krylov, Kukla, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Oľhava, Rothová, Smyčka, Teplý, Zeman (19)

Omluveni: Bruthans, Bukovská, Hrdinová, Krýza, Kulichová, Perlín, Spilková, Tenkl (8)

Hosté: Dzúrová, Fenclová, Folk, Gaš, Havelka, Hodek, Kříž, Kulman, Martínek, Martínková, Mihaljevič, Novotný, Obšil, Rejchrtová, Tichý

 

Program zasedání:

 

1.         Schválení zapisovatele

2.         Schválení programu zasedání

3.         Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 16. 10. 2014

4.         Návrhy výše stipendií

5.         Podmínky dalšího přijímacího řízení pro geografické obory

6.         Prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Praktická geobiologie

7.         Přihlašování ke SZZK

8.         Různé

 

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 15/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Hurný požádal o přesun bodu 7 za bod 4.

Nový program zasedání:

 

1.         Schválení zapisovatele

2.         Schválení programu zasedání

3.         Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 16 10. 2014

4.         Návrhy výše stipendií

5.         Přihlašování ke SZZK

6.         Podmínky dalšího přijímacího řízení pro geografické obory

7.         Prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Praktická geobiologie

8.         Různé

 

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 16/0/0

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 16.10.2014

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 16. 10. 2014.

Hlasování: 15/0/3

 

4. Návrhy výše stipendií

Martínková informovala ASF, že loni bylo přistoupeno k definici částek u stipendií pro všechny stupně studia formou opatření děkana. Toto OD se bude každý rok aktualizovat. Minimální výše stipendia u doktorského studia je dána částkou, která je diktována nadřazenými předpisy. 10% nejlepších studentů má nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky ve výši 14.000 Kč. Musí splňovat studijní průměr do 1,5 a získat alespoň 56 kreditů. Loni tato částka činila 13.500 Kč, v roce 2012 činila výše stipendia za vynikající studijní výsledky 16.000 Kč. Kvůli žalobě studenta z Masarykovy univerzity týkající se stanovení výše poplatků spojených se studiem, resp. kvůli judikátu Nejvyššího správního soudu k této záležitosti, došlo ke snížení příjmu finančních prostředků do stipendijního fondu. Proto bylo nutné v roce 2013 přistoupit ke značnému zkrácení výše stipendia. Martínková dále konstatovala, že pro letošní rok počítá s navýšením stipendia za vynikající studijní výsledky o 500 Kč, ale je možné jednat o případném dalším navýšení až na částku 14.500 Kč.  Hudeček se pozastavil nad nepoměrem mezi motivačním stipendiem a stipendiem za vynikající studijní výsledky. Martínková odpověděla, že původně byly tyto částky rovnocenné a že současný rozdíl jde na vrub soudnímu precedentu, resp. snížení příjmů stipendijního fondu. Hurný doplnil, že pokud student končí s červeným diplomem z bakalářského stupně je možné, aby získal jak motivační stipendium, tak stipendium za vynikající studijní výsledky. Hudeček se zeptal, zda jde částka za červený diplom také ze stipendijního fondu. Martínková odpověděla, že ano. Smyčka upozornil na nespravedlnost v udělování stipendií za vynikající studijní výsledky v Mgr studiu. Problém je s vykonáváním zkoušek např. volitelných předmětů - pokud by student dostal dvojku, tak by s největší pravděpodobností nedosáhl na stipendium. Z tohoto důvodu zkoušku raději nevykoná což není příliš motivační. Macháček odpověděl, že studijní komise o tomto problému ví a do budoucna chce navrhnout spravedlivější systém. Diblíková kritizovala malou výši doktorandského stipendia. Poukázala na to, že se zvýšila minimální mzda a tím pádem i odvody na zdravotní a sociální pojištění. Takže ve výsledku je stipendium cca o 100 Kč nižší a bylo by třeba toto stipendium zvýšit. Martínková podotkla, že jeho výši nemůžeme příliš ovlivnit, protože je to hlavně záležitost ministerstva školství, připustila však zvýšení v řádech stokorun. Gaš poukázal na to, že by případné přilepšení doktorandským studentům mohlo pocházet z toku 10, který zahrnuje platy zaměstnanců. Koukol podpořil Diblíkovou. Podle něho by se dalo stipendium zvednout o několik stokorun. Martínková odpověděla, že je třeba to propočítat. Dále pak podotkla, že stipendium stále představuje vyšší částku než čistá minimální mzda. Hudeček navrhl, že by bylo možné stipendium zvyšovat postupně po každém roce. Martínková navrhla, že o všech těchto návrzích můžeme dále diskutovat, až detailně propočítáme stávající systém. Oľhava uvedl, že zvýšení minimální mzdy zvýšilo odvody o 15 procent, což činí více než 1000 Kč. Tímto vyvrátil argument, že se jedná o pouhé stokoruny, jak tvrdí studijní proděkanka. Martínková uvedla, že je třeba vzít do úvahy také to, že doktorandi, kteří vykonají DZ, mají automaticky navýšeno stipendium o 2000,- Kč. Navíc sociální a zdravotní pojištění mají povinnost platit až studenti nad 26 let a to zpravidla nejsou první ročníky, které mají stiendium nejmenší. Nicméně je třeba pro první ročníky zachovat nejnižší možnou částku stipendia, protože řada studentů prvních ročníků svá studia zanechá. Na závěr kalendářního roku na účtu doktorských stipendií zbude určitá částka a ta se rozpočítá mezi jednotlivé OR a jsou odměněni nejúspěšnější doktorandi. Smyčka podotkl, že by raději volil individuální odměňování před plošným. Krylov zdůraznil, že zjistit, který student je dobrý a který špatný, je možné až od poloviny druhého ročníku. Do této doby je nutné studenty určitě odměňovat plošně. Folk řekl, že máme velmi otevřený systém doktorského studia. Je na týmech a pracovištích, aby přidala studentům prostředky nad rámec základního stipendia. Vedoucí týmu nejlépe pozná koho odměnit a i laboratoř si může dovolit podporovat jenom tolik studentů na kolik má zdroje. Upozornil, že lze buďto systém ponechat otevřený, kdy je ovšem mandatorní částka na stipendium zejména v 1. r. nízká, a nebo jít cestou vysokých stipendií ale omezeného počtu přijímaných studentů. Poukázal na analýzy které od vedení fakulty obdrželi senátoři dříve a ze kterých vyplývá, že většina studentů pobírá další příjmy (stipendia SVV, grantová, částečné úvazky na pracovištích etc). Martínková přislíbila diskuzi nad možným zvýšením doktorských stipendií s platností od ledna 2015. Návrh by byl projednán na prosincovém zasedání ASF.

Návrh usnesení:

ASF souhlasí s výší stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2014/2015, ve výši 14000,- Kč.

ASF souhlasí s výší doktorandských  stipendií v akademickém roce 2014/2015, ve výši 6300,- Kč v prvním roce studia a 7600 Kč ve druhém až čtvrtém roce studia.

ASF souhlasí s výší motivačních stipendií v akademickém roce 2014/2015, ve výši 30000,- Kč pro Bc. studenty a 15500 pro Mgr. studenty.

Hlasování: 17/0/0.

 

5.  Přihlašování ke SZZK

Gaš informoval ASF, že Folk a Janský (garanti příslušných programů) jej přesvědčili o závažných důvodech, které ho vedly k povolení dodatečného přihlášení k SZZ čtyřem studentům. Jako hlavní důvod Gaš uvedl, že žádost vznesli garanti programů, což jsou velmi významné osobnosti na fakultě a neviděl důvod jejich tvrzení nevěřit. Hurný zdůraznil, že to, co považuje za problematické, není udělení pardonu, ale to, že byli podrobně přezkoumány žádosti pouze těchto čtyř studentů, a to hlavně kvůli přímluvě garantů programů. Vzniká tak podezření, že studenti se stejně závažnými problémy měli smůlu, protože se za ně nepostavil jejich garant. Martínková podotkla, že v případě posuzování žádostí si nastavila svá vnitřní pravidla. Gaš upozornil, že Martínková o udělení prominutí věděla. Hurný podotkl, že Martínková s tímto krokem nesouhlasila a přesto to Gaš podepsal. Macháček zdůraznil, že většinu studentů ani nenapadne jít za garantem programu/oboru, aby jim pomohl se přihlásit k SZZ po uplynutí termínu. Gaš řekl, že inkriminovaní čtyři studenti projevili velký zájem o studium a jejich žádosti byly podpořeny i vedoucími příslušných kateder. Hudeček se vyslovil  pro to, aby byly předpisy upraveny jen zásadní věci, a jejich dodržování pak bylo víceméně striktně vyžadováno. Naopak u většiny záležitostí je pro to, aby nebyly dekretovány předpisy a přístup byl liberálnější. Koukol řekl, že by garanti oborů neměli v této problematice zasahovat do rozhodování děkana. Macháček opáčil, že mu intervence garantů programů/oborů v principu nevadí, ale o této možnosti by měli vědět všichni (garanti i studenti). Hudeček se zeptal, jak má instruovat studenty pokud se např. zapomenou zapsat ke zkoušce v SISu. Gaš odpověděl, že každý student má právo podat individuální žádost. Matoušková uvedla: 1) je třeba vést studenty k dodržování řádných termínů k přihlašování, 2) je třeba zajistit jednoznačnost a funkčnost SIS, 3) v určitých situacích, např. technické problémy se SIS, zahraniční studenti, je dobré zachovat možnost individuálního přezkoumání. Krylov podotkl, že pokud má kterýkoliv člen senátu pochybnost o rozhodnutí děkana má právo podat stížnost. Folk zdůraznil, že v případě zmíněných 4 studentů byly pro zrušení původního rozhodnutí velmi vážné důvody.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci pana děkana týkající se  přihlašovaní na SZZK.

Hlasování: 15/0/2

 

6. Podmínky dalšího přijímacího řízení pro geografické obory

Folk apeloval na to, aby se do materiálů týkajících se přijímacího řízení nedávaly formalizované bodové hodnoty. Bodové hodnocení je v pravomoci přijímací komise složené z odborníků a není důvod tuto pravomoc zužovat zbytečnou formalizací. Hurný se zeptal, jak bude brán zřetel na jednotlivé studenty, kteří na fakultu přicházejí z jiných škol. Dzúrová informovala ASF ve věci přijímacího řízení do magisterských oborů Sociální epidemiologie (studijní program Epidemiologie) a Globální migrační a rozvojová studia (studijní program Geografie). Jedná se o ústní zkoušku s tím, že uchazeč předkládá motivační dopis, výtisk bakalářské práce a výpis výsledků z absolvovaných předmětů z předchozího studia. Macháček se obává, aby tyto požadavky nevedly k rozporování výsledků přijímacího řízení neúspěšnými studenty. Mohli by si stěžovat na to, že místo jejich vědomostí byly posuzovány známky z předcházejícího studia apod. Hurný podotkl, že z pohledu promíjení přijímacích zkoušek si nejsou rovni studenti přihlášení na jarní resp. podzimní termín. Dzúrová upozornila, že snahou je, aby se studenti přihlašovali hlavně k jarnímu termínu.

Návrh usnesení:

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu do bakalářského studijního programu Geografie, studijního oboru Sociální geografie a geoinformatika v českém jazyce, pro akademický rok 2015/2016.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu Geografie, studijního oboru Globální migrační a rozvojová studia v českém jazyce, pro akademický rok 2015/2016.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu Epidemiologie, studijního oboru Sociální epidemiologie v českém jazyce, pro akademický rok 2015/2016.

Hlasování: 17/0/0

 

7.    Prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Praktická geobiologie

Macháček se zeptal, jaké je směřování studentů z pohledu jejich dalšího studia v rámci magisterských oborů. Košťák odpověděl, že někteří studenti pokračují i na biologických magisterských oborech.

Návrh usnesení:

ASF souhlasí s prodloužením akreditace bakalářského studijního oboru Praktická geobiologie.

Hlasování:  15/0/0

 

8.  Různé

Macháček otevřel problematiku názvu nově vybudovaného bistra na Albertově 6. Zeptal se Gaše, proč nebylo přihlédnuto k výsledku veřejného hlasování a bistro nenese vítězný návrh pojmenování „Závrt“. Gaš odpověděl, že provizorní název bistra je „U Medvěda“ a že lze o konečném názvu vést ještě diskuzi. Kuthan se připojil k Macháčkovi, že by bylo vhodné respektovat vítězný návrh názvu, jinak hrozí, že se studenti napříště odmítnou ve veřejných hlasováních vyjadřovat, protože budou mít pocit, že je vše rozhodnuto předem. Hurný se zeptal na skutečné náklady na vybudování bistra na Albertově 6. Gaš odpověděl, že se výsledná suma pohybovala kolem 3 mil. Kč. Hudeček vyjádřil obavu o budoucnost klubu Golda. Gaš ho ujistil, že klub zůstane zachován s tím, že byl prodloužen pronájem s panem Trnkou o další tři roky. Hurný apeloval na vedení fakulty, aby zasílalo studentům informace např. o výzvách GAUK prostřednictvím newsletterů. Macháček se zeptal, zda je možné vzkázat studentským spolkům, že můžou opakovaně žádat o příspěvek, vzhledem k tomu, že jsou v rozpočtu ASF ještě volné prostředky. Kuthan  odpověděl, že ano.

 

Schválená usnesení:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

2. ASF schvaluje program zasedání.

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 16. 10. 2014.

4. ASF souhlasí s výší stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2014/2015, ve výši 14000,- Kč.

ASF souhlasí s výší doktorandských  stipendií v akademickém roce 2014/2015, ve výši 6300,- Kč v prvním roce studia a 7600 Kč ve druhém až čtvrtém roce studia.

ASF souhlasí s výší motivačních stipendií v akademickém roce 2014/2015, ve výši 30000,- Kč pro Bc. studenty a 15500 pro Mgr. studenty.

5.  ASF bere na vědomí informaci pana děkana týkající se  přihlašovaní na SZZK.

6. ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu do bakalářského studijního programu Geografie, studijního oboru Sociální geografie a geoinformatika v českém jazyce, pro akademický rok 2015/2016.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu Geografie, studijního oboru Globální migrační a rozvojová studia v českém jazyce, pro akademický rok 2015/2016.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu Epidemiologie, studijního oboru Sociální epidemiologie v českém jazyce, pro akademický rok 2015/2016.

7.  ASF souhlasí s prodloužením akreditace bakalářského studijního oboru Praktická geobiologie.

 

Zapsal Vladimír Krylov 20.11.2014

Ověřil Martin Kuthan

 

Akce dokumentů