E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 10. 2012

Změna statutu fakulty, změna organizačního řádu fakulty, vyhlášení voleb do studentské komory, zřízení mateřské školy

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 10. 2012

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Bukovská, Diblíková, Holman, Hudeček, Hurný, Jedelský, Kotek, Krylov, Krýza, Kříž, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Perlín, Rothová, Šolc, Štych, Veselá, Zeisek, Žižka (24)

Omluveni: Havlík, Hrdinová, Koukol, Pospíšková (4)

Hosté: Gaš, Dvořáková, Černý, Folk, Stančík

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 14.6.2012

4. Schválení zápisu o hlasování per rollam 3/2012

5. Schválení zápisu o hlasování per rollam 4/2012

6. Schválení zápisu o hlasování per rollam 5/2012

7. Změna statutu PřF

8. Zřízení celofakultního účelového pracoviště Přírodovědná školka Rybička

9. Změna organizačního řádu fakulty

10. Průběžná zpráva komise pro volbu kandidáta na děkana

11. Informace o činnosti etické komise

12. Volby do studentské komory AS

13. Volby do ASUK

14. Různé

Průběh zasedání:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (23/0/0)

2. Schválení programu zasedání

Vzhledem k časové zaneprázdněnosti doc. Černého navrhl Jedelský změnu pořadí projednávaných bodů, tak, že bod “Informace o činnosti etické komise” bude projednán po bodu 3.

ASF schvaluje upravený program zasedání. (23/0/0)

3.  Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 14.6.2012

Členové senátu nevyužili právo přihlásit se do rozpravy. Přihlášku do rozpravy podal Stančík. Jedelský navrhl v rozpravě o zápisu z minulého zasedání nečlenovi senátu odepřít slovo.

Hlasování: 12 pro / 7 proti / 4 zdrželi se

Hudeček navrhl, aby písemné připomínky k zápisu z minulého zasedání byly přílohou tohoto zápisu. Jedelský si tento návrh osvojil a vyzval Stančíka, aby e-mailem zaslal příslušný soubor se všemi svými připomínkami k zápisu.

ASF schvaluje zápis ze zasedání 14.6.2012 (23/0/0).

4. Informace o činnosti etické komise

Černý informoval senátory o činnosti etické komise. Etická komise vyslechla asi 30 osob, z čehož některé i opakovaně. Dnes se Černý podle svého vyjádření vrátil ze slyšení dalších pěti lidí pozvaných na základě předchozích svědectví. Slyšení jsou nyní uzavřena a je již dost informací. Dále pak je uzavřena i analýza publikační činnosti prof. Bezoušky a celá řada dalších svědectví. V současné době se sepisuje závěrečné stanovisko komise. Bohužel komise stále nemá k dispozici výsledky nezávislého měření vzorků. Příprava materiálu byla velice rychle provedena, avšak všechny dosud oslovené nezávislé laboratoře odmítly provést analýzu. Analýza bude pro potřeby etické komise provedena v rámci tuzemských laboratoří. V současnosti jsou osloveny dvě laboratoře, které disponují vhodnými technikami (mikrokalorimetrie a NMR titrace). Ředitel MBÚ Bilej souběžně s těmito analýzami umožní za kontrolovaných podmínek provedení experimentů, jež celou causu odstartovaly. Bude vyzván i  Bezouška, aby tyto sporné experimenty provedl pod kontrolou paralelně a prokázal tak svou nevinu. Podle Černého bude do konce listopadu připraven text, který bude jednoznačný a stručný. Do té doby by měly být  hotové i všechny biochemické testy.

ASF bere na vědomí informaci o činnosti etické komise. (23/0/0)

5. Schválení zápisu o hlasování per rollam 3/2012

Akademický senát hlasoval ve dnech 6.-31.7. k návrhu usnesení:
"ASF schvaluje upravený harmonogram voleb zástupců PřF v AS UK."

Pro návrh: 28
proti návrhu: 0
hlasování se zdrželi: 0
a hlasování se nezúčastnili: 0
Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 28/0.

ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 6.-31.7. 2012. (24/0/0)

6. Schválení zápisu o hlasování per rollam 4/2012

Akademický senát hlasoval ve dnech 21.-28.9. k návrhu usnesení: "ASF schvaluje Podmínky přijímacího řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů pro rok 2013/14."

Hlasování bylo zrušeno a bylo zahájeno nové hlasování o modifikovaném podkladovém materiálu.

ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 21.-28.9. 2012. (24/0/0)

7. Schválení zápisu o hlasování per rollam 5/2012

Akademický senát hlasoval ve dnech 26.9.-3.10. k návrhu usnesení: "ASF schvaluje Podmínky přijímacího řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů pro rok 2013/14."

Pro návrh: 20
proti návrhu: 0
hlasování se zdrželi: 0
a hlasování se nezúčastnili: 8
Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 20/8.

ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 26.9.-3.10. 2012. (24/0/0)

8. Změna statutu PřF

Gaš byl požádán o úvodní slovo k návrhu a řekl, že hlavním důvodem ke změně statutu fakulty je to, aby struktura fakulty nebyla rigidní záležitostí a dala se změnit podle budoucích aktuálních potřeb. Organizační řád fakulty nebude nadále pouhým výčtem pracovišť, ale budou zde patrné i vzájemné vztahy pracovišť a pravomoce a odpovědnosti vedoucích pracovníků. Jedelský uvedl, že návrh byl v předstihu rozeslán legislativní komisi a k návrhu nebyly závažné připomínky, pouze zazněly dva rozdílné názory, z nichž jeden reprezentoval Šolc a druhý Matoušek. Jedelský požádal přítomného Šolce, aby osobně prezentoval svůj názor. Šolc zdůraznil, že nevidí jako vhodné vypouštět z textu statutu formulaci týkající se vyjadřovací role senátu k organizačnímu řádu fakulty. Podle Šolce by tato formulace měla zůstat i v novém statutu fakulty. Šolc navrhl orientační hlasování s tím, zdali i ostatní členové senátu se chtějí vzdát možnosti se vyjadřovat ke změnám statutu. Jedelský prezentoval Matouškovo stanovisko, podle něhož je vyjadřovací povinnost k organizačnímu řádu fakulty nadbytečná, jelikož senát má právo vyjadřovat se ke všem relevantním dokumentům, nadto vyjadřovací pravomoc nemůže plnit funkci pojistky a pro kvalitní fungování fakulty nepostačují předpisy, ale je potřeba aktivní přístup vedoucích pracovníků. Perlín se zeptal, co je vlastně předmětem změny statutu fakulty, dále podotkl, že neobdržel k tomuto bodu žádné materiály. Jedelský ukázal e-mail, který rozesílal všem senátorům, kde na konci byl uveden odkaz na podkladové materiály. Perlín uznal, že chyba byla na jeho straně. Perlín se dále zeptal podle jakého statutu (starý či nový) se bude schvalovat organizační řád fakulty předložený k projednání na dnešním zasedání. Jedelský odpověděl, že změna organizačního řádu se bude schvalovat podle stávajícího platného statutu. Perlín upozornil, že se zároveň posiluje funkce organizačního řádu a zároveň oslabuje role senátu. Perlín chápe, že senát má rozsáhlou agendu, ale tuto pojistku vidí jako potenciálně důležitou v nejistých dobách. Kříž podotkl, že návrh neoslabuje roli senátu, který se i nadále bude moci vyjadřovat, pokud to uzná za vhodné. Senát má pouze vyjadřovací, nikoliv schvalovací pravomoc. V případě, že vedení fakulty bude chtít určitý kontroverzní návrh prosadit, může to učinit i podle stávajícího statutu. Na druhou stranu podle Kříže současná praxe vede ke zpomalení práce pracovišť, kterých se změny týkají a to tím, že senát o každé změně musí nyní hlasovat. Hudeček podpořil Perlína s tím, že by se AS neměl vzdávat důležitého prerogativu a také navrhl ponechat stávající znění této pasáže i v novém znění statutu fakulty. Bruthans  zdůraznil, že vyjádření o změně organizačního řádu fakulty lze provést pomocí hlasování per rollam, které je dostatečně rychlé a nikterak nezdrží činnost zainteresovaných pracovišť. Matějka se také kloní k ponechání vyjadřovací pravomoci AS ke změnám organizačního řádu fakulty. Zeisek podotkl, že změny organizačního řádu nevznikají každý den a není tedy důvod tuto pravomoc senátu rušit. Pokud je návrh dobře připraven, pak následná diskuze nebude problematická a změna projde senátem velice rychle. Gaš řekl, že jakékoliv vyjádření senátu má pro něj velký význam. Změny předpisů jsou diskutovány s vedoucími pracovišť a jinými relevantními osobami. Členové AS mohou také změny statutu připomínkovat v připomínkovacím řízení, které probíhá při projednávání jakékoli vnitřní směrnice. Tajemnice fakulty podotkla, že před změnami organizačního řádu jsou oslovována dotčená pracoviště a že vypořádání připomínek je obligatorní součást připomínkového řízení. Rothová uvedla, že současná podoba připomínkového řízení je definována opatřením děkana, které se do budoucna může změnit.

Perlín dále vznesl připomínku k formulaci slibu děkana (čl.18, bod 4), kde je uvedeno pouze sousloví Přírodovědecké fakulty a nikoliv Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, což je oficiální název. Jedelský se vyslovil proti s tím, že tato drobnost jakkoli nesnižuje váhu slibu děkana a požádal Perlína o stažení návrhu. Perlín na své připomínce trval a vyslovil záměr oslovit fakultní právničku o výklad v této věci. Jedelský navrhl, aby v takovém případě byla taková žádost adresována legislativní komisi akademického senátu nebo kancléři Univerzity. Dále však zdůraznil, že právě univerzitní senát předmětný statut fakulty schvaloval a na názvu fakulty ve formulaci slibu děkana neshledal nic závadného. Perlín nakonec od námitky ustoupil. Jedelský vyhlásil orientační hlasování o ponechání klauzule týkající se vyjadřovací pravomoci senátu ke změnám organizačního řádu fakulty.

Výsledek orientačního hlasování: 19/5/0

Návrh na ponechání stávající pasáže byl přijat a Jedelský oslovil Gaše, zda si takový návrh jako předkladatel osvojí či zda trvá na předloženém znění. Gaš se vyslovil pro ponechání diskutované pasáže v platnosti a v tomto smyslu modifikoval předložený návrh.
Jedelský navrhl usnesení: ASF schvaluje vnitřní předpis, kterým se mění statut Přírodovědecké fakulty. Perlín přišel s protinávrhem, aby se výslovně specifikovalo, že se schvaluje návrh v předloženém znění. O protinávrhu bylo hlasováno s výsledkem 20/2/2.

ASF schvaluje vnitřní předpis, kterým se mění statut Přírodovědecké fakulty, v předloženém znění. (23/0/1)

9. Zřízení celofakultního účelového pracoviště Přírodovědná školka Rybička

Tajemnice uvedla tento bod odkazem na dlouhodobý záměr fakulty, v němž si fakulta jako jeden z cílů vytkla slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců, a to konkrétně vybudováním zařízení pro denní péči o předškolní děti zaměstnanců. Na zřízení školky získala fakulta také grant OPPA. V současné době probíhá rekonstrukce budovy v Benátské ulici. Pro řádné fungování školky je třeba pracoviště formálně zřídit a zařadit do organizační struktury fakulty. Bosáková se zeptala, které děti mohou být přijaty, zda děti zaměstnanců fakulty, či dokonce univerzity, a zda se týká doktorandů. Tajemnice odpověděla, že projekt se týká celé univerzity, a doktorandů s pracovním úvazkem.

ASF schvaluje zřízení celofakultního účelového pracoviště Přírodovědná školka Rybička. (24/0/0)

10. Změna organizačního řádu fakulty

Tajemnice poukázala na nutnost změny organizačního řádu právě kvůli vzniku nového pracoviště Přírodovědná školka Rybička od 1.11.2012. Tajemnice dále řekla, že stávající tříciferné označování pracovišť nevyhovuje potřebám vedení zakázek a bude se měnit na čtyřciferné v souvislosti s probíhající reimplementací finančního informačního systému. U většiny pracovišť se přidává nula jako poslední cifra a ponechávají se neúplné řady, aby změna byla pro většinu pracovišť co nejmenší. Hudeček se zeptal, jak se změna číslování pracovišť dotkne SISu. Tajemnice odpověděla, že zásah do číslování předmětů v SIS není v tuto chvíli možný, protože SIS je celouniverzitní, nikoliv fakultní aplikace. Folk dále podotkl, že je nutné zachovat číslování předmětů (vč. obsažených čísel pracovišť) v SIS z důvodu vazby na minulost (předmět by přečíslováním náhle zmizel ze systému, nebo by měl dvě čísla).

ASF souhlasí se změnou organizačního řádu fakulty. (24/0/0)

11. Průběžná zpráva komise pro volbu kandidáta na děkana

Jedelský informoval členy senátu o práci komise, s tím, že předchozího dne proběhla schůze spojená s registrací kandidatur na funkci děkana. Přihlášky se podávaly podobně jako u výběrových řízení veřejných zakázek, tj. v uzavřené obálce prostřednictvím podatelny. Komise obdržela jedinou obálku, jež obsahovala všechny náležité dokumenty. Volební komise konstatuje, že prof. Bohuslav Gaš je jediným kandidátem na děkana. Volební komise dohodla termín celofakultního shromáždění, které se uskuteční 6.11. od 15:40. Bude probíhat informační kampaň pomocí e-letterů a fakultního webu.

ASF bere na vědomí informaci volební komise. (24/0/0)

12. Volby do studentské komory AS

Jedelský seznámil senátory s výpočtem rozdělení mandátů. Návrh prověřilo paralelně několik členů senátu a neshledali chybu. Návrh volební komise ve složení Jedelský, Kříž, Zeisek a Veselá. Do 14.11 bude umožněn příjem přihlášek kandidátů na podatelně. Zveřejnění kandidátů proběhne nejpozději do 20.11. Vlastní elektronické volby proběhnou v termínu 3.-9. 12.2012

ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb do studentské komory. Volby proběhnou prostřednictvím počítačové sítě dle navrženého harmonogramu. (24/0/0)

ASF schvaluje volební komisi ve složení Jedelský (23/0/1), Kříž (23/0/1), Veselá (23/0/1) a Zeisek (23/0/1).

ASF stanovuje rozdělení mandátů mezi volební okrsky: biologie 6, chemie 3, geografie 3, společný okrsek geologie + ochrana životního prostředí 2. Pro účely voleb se stanovuje příslušnost studentů ve studijních programech do volebních okrsků takto:
Okrsek biologie: Biologie, Speciální chemicko-biologické obory, Anatomie a fyziologie rostlin, Antropologie, Antropologie a genetika člověka, Biologie - hydrobiologie, Botanika, Ekologie, Filosofie a dějiny přírodních věd, Fyziologie živočichů, Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Parazitologie, Teoretická a evoluční biologie, Vývojová a buněčná biologie, Vývojová biologie, Zoologie
Okrsek chemie: Biochemie, Chemie, Klinická a toxikologická analýza, Analytická chemie, Anorganická chemie, Biochemie, Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur, Organická chemie, Vzdělávání v chemii, Didaktika chemie
Okrsek geografie: Geografie, Demografie, Fyzická geografie a geoekologie, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Obecné otázky geografie, Regionální a politická geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj
Okrsek geologie a ochrana životního prostředí: Geologie, Ekologie a ochrana prostředí, Aplikovaná matematika - zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách, Aplikovaná geologie - aplikovaná geologie se zaměřeními, Environmentální vědy, Geologie - geologie se zaměřeními.

Usnesení schváleno poměrem 24/0/0.

13. Volby do ASUK

Jedelský navrhl na předsedu dílčí volební komise Hudečka. Hudeček souhlasil. Jedelský dále vyzval k doplnění volební komise schválené na minulém zasedání ASF. Přihlásili se Krylov, Rothová a Kotek

ASF jmenuje další členy dílčí volební komise: Krylov (23/0/1), Rothová (23/0/1), Kotek (23/0/1).

ASF jmenuje Hudečka předsedou dílčí volební komise. (23/0/1)

14. Různé

Mgr. Jan Šatra rezignoval na členství v AS UK. Vzhledem k termínu řádných voleb se nebudou konat doplňovací volby.

Šolc informoval o kladném stanovisku legislativní komise akademického senátu Univerzity k návrhu vnitřního předpisu, kterým se mění Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě.

Kuthan informoval o tom, že AS UK projedná smlouvu na pronájem pozemku fakulty, který slouží jako parkoviště pro Revmatologický ústav. Jedelský se dotázal na způsob řešení uplynulého období, v němž nebyl uzavřen smluvní vztah. Kuthan uvedl, že smlouva nemůže být uzavřena zpětně.

Příští zasedání se uskuteční 15. 11. 2012 od 14:00 v posluchárně pravá rýsovna.

Přijatá usnesení:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (23/0/0)

2. ASF schvaluje upravený program zasedání. (23/0/0)

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 14.6.2012 (23/0/0).

4. ASF bere na vědomí informaci o činnosti etické komise. (23/0/0)

5. ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 6.-31.7. 2012. (24/0/0)

6. ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 21.-28.9. 2012. (24/0/0)

7.ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 26.9.-3.10. 2012. (24/0/0)

8. ASF schvaluje vnitřní předpis, kterým se mění statut Přírodovědecké fakulty, v předloženém znění. (23/0/1)

9. ASF schvaluje zřízení celofakultního účelového pracoviště Přírodovědná školka Rybička. (24/0/0)

10. ASF souhlasí se změnou organizačního řádu fakulty. (24/0/0)

11. ASF bere na vědomí informaci volební komise. (24/0/0)

12. ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb do studentské komory. Volby proběhnou prostřednictvím počítačové sítě dle navrženého harmonogramu. (24/0/0)
13. ASF schvaluje volební komisi ve složení Jedelský (23/0/1), Kříž (23/0/1), Veselá (23/0/1) a Zeisek (23/0/1).
14. ASF stanovuje rozdělení mandátů mezi volební okrsky: biologie 6, chemie 3, geografie 3, společný okrsek geologie + ochrana životního prostředí 2. Pro účely voleb se stanovuje příslušnost studentů ve studijních programech do volebních okrsků takto:
Okrsek biologie: Biologie, Speciální chemicko-biologické obory, Anatomie a fyziologie rostlin, Antropologie, Antropologie a genetika člověka, Biologie - hydrobiologie, Botanika, Ekologie, Filosofie a dějiny přírodních věd, Fyziologie živočichů, Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Parazitologie, Teoretická a evoluční biologie, Vývojová a buněčná biologie, Vývojová biologie, Zoologie
Okrsek chemie: Biochemie, Chemie, Klinická a toxikologická analýza, Analytická chemie, Anorganická chemie, Biochemie, Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur, Organická chemie, Vzdělávání v chemii, Didaktika chemie
Okrsek geografie: Geografie, Demografie, Fyzická geografie a geoekologie, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Obecné otázky geografie, Regionální a politická geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj

Okrsek geologie a ochrana životního prostředí: Geologie, Ekologie a ochrana prostředí, Aplikovaná matematika - zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách, Aplikovaná geologie - aplikovaná geologie se zaměřeními, Environmentální vědy, Geologie - geologie se zaměřeními. Usnesení schváleno poměrem 24/0/0.

15. ASF jmenuje další členy dílčí volební komise: Krylov (23/0/1), Rothová (23/0/1), Kotek (23/0/1).

16. ASF jmenuje Hudečka předsedou dílčí volební komise. (23/0/1)

Zapsal Vladimír Krylov 18.10.2012

Ověřil Petr Jedelský 19.10.2012

 

pozn. zveřejněno 26.10. 2012

pozn. zápis schvaluje akademický senát na svém následujícícm zasedání

 

Příloha č. 1 - Připomínky Dr. Stančíka k zápisu ze 14.6.2012: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/dokumenty/2012/priloha-zapisu-ze-dne-18.10.-2012-1

Příloha č. 2 - Vnitřní předpis, kterým se mění Statut PřF UK: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/dokumenty/2012/priloha-zapisu-ze-dne-18.10.-2012-2

Příloha č. 3 - Opatření děkana, kterým se mění organizační řád fakulty: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/dodatek-c.1-k-opatreni-dekana-c.12-2012-organiz.-rad-uk-v-praze-prirodovedecke-fakulty

Příloha č. 4

Akce dokumentů