E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 12. 4. 2012

Hlasování o záměru odvolat vedoucího katedry biochemie.

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 12.4. 2012

Přítomni: Bosáková, Bukovská, Diblíková, Havlík, Holman, Hudeček, Hurný, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Krýza, Kříž, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Perlín, Pospíšková, Rothová, Veselá, Zeisek, Žižka (24)

Omluveni: Bruthans, Hrdinová, Šolc, Štych (4)

Hosté: Gaš, Bezouška

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Vyjádření k záměru odvolat vedoucího katedry

Průběh zasedání:

  1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (22/0/0)

  2. ASF schvaluje program zasedání. (23/0/0)

  3. Vyjádření k záměru odvolat vedoucího katedry

Jedelský uvedl bod programu s tím, že jej děkan fakulty před týdnem za základě postupu popsaného v jednacím řádu AS fakulty požádal o svolání mimořádného zasedání AS, v čemž mu bezodkladně vyhověl. K odvolání vedoucího katedry v poslední dekádě nedošlo a jedná se o výjimečný krok. Podle Statutu je nutný souhlas VR a AS fakulty, přičemž na pořadí nezáleží. O návrhu se hlasuje tajným hlasováním. Dále Jedelský požádal děkana fakulty o úvodní slovo. Gaš informoval členy AS o podezření, že se prof. Bezouška v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i. dopustil jednání, při němž v nočních hodinách vstoupil do cizích laboratoří a manipuloval se vzorky, což bylo zachyceno infrakamerami, a je interpretováno jako záměr ovlivnit výsledky experimentu. Vrhá to nepříznivé světlo i na předešlé vědecké práce tohoto autora a potažmo i všech spolupracovníků. Gaš dále podotkl, že se ředitel MBÚ s prof. Bezouškou dohodli na rozvázání pracovního poměru.  Jedelský informoval AS o tom, že se vedení fakulty kauzou zabývalo na zasedání 2.4.2012 a následně děkan  Gaš zdůraznil, že v současné době není vůbec jasné, která ze stran sporu má pravdu (prof. Bezouška vs. prof. Křen) a takto je nutné k celé kauze přistupovat. Ověření sporných experimentů bude svěřeno nezávislým laboratořím v USA, přičemž na přípravě ověřovacích experimentů se podílí společná pracovní skupina MBU a PřF. Jediné, co je podle Jedelského jisté, je fakt, že na MBÚ nejsou v pořádku mezilidské vztahy. Bezouška uvedl, že je ´zaskočen´ slušným a korektním jednáním děkana a AS v rámci této kauzy. Písemné vyjádření, které prof. Bezouška v předstihu zaslal členům AS, bylo podle jeho slov motivováno tím, že jsou protistranou do kauzy nemístně zatahování studenti. Prof. Bezouška shrnul klíčové aspekty sporu s prof. Křenem a s vedoucí spolupracující zahraniční laboratoře prof. Feizi. Výsledkem tohoto sporu byl požadavek prof. Křena na ověření získaných experimentálních dat, který byl motivován, podle prof. Bezoušky, pomlouvačným rozhovorem prof. Feizi s prof. Křenem. V únoru tohoto roku bylo testování ukončeno, a to s pozitivním výsledkem. Přes to se vztahy s prof. Křenem dále vyhrotily a vyústily ve sledovací akci organizovanou prof. Křenem a zakončenou stíháním prof. Bezoušky na půdě MBÚ.  Jedelský se zeptal prof. Bezoušky, zda souhlasí s navrženým postupem ověřování experimentů nezávislou laboratoří a s faktem, že děkan PřF UK navrhuje jeho odvolání z funkce vedoucího katedry biochemie. Bezouška reagoval, že tento návrh zcela chápe, považuje postup děkana za korektní a podřídí se mu. Co se týče nezávislého ověření experimentů, Bezouška prohlásil, že tento postup vítá. Zeisek se zeptal na osud studentů pracujících pod vedením prof. Bezoušky. Prof. Bezouška odpověděl, že v současné době studenti pracují na odlišných experimentech a není důvod jejich práci zpochybňovat. Prof. Bezouška dále podotkl, že ví o jedné studentce, která rozesílala pomlouvačné e-maily poškozující jeho osobu. Zdůraznil však, že proti ní nepovede žádné kroky a označil její jednání za mladickou nerozvážnost. Bosáková se dotázala, zda by nebylo vhodnější kvůli přetestování vzorků oslovit českou laboratoř. Jedelský i Bezouška nesouhlasili a zdůraznili potřebu zahraničního ekvivalentu. Krylov se dotázal na reakci prof. Bezoušky týkající se nařčení, že některé negativní kontroly vyšly pozitivně. Bezouška prohlásil, že inkriminované vzorky netestoval a tudíž nemůže relevantně na toto nařčení odpovědět. Matějka  dotázal, zda je opravdu nutné prof. Bezoušku odvolával z funkce vedoucího katedry, když z dostupných prohlášení obou stran jasně nevyplývá, kde je pravda. Kuthan se přihlásil s technickou poznámkou a zdůraznil, že právě proto, že do kauzy nevidíme, je správné Bezoušku odvolat a po té, co se záležitost vyjasní, může být jmenován zpět do funkce. Prof. Gaš potvrdil, že v případě očištění jména prof. Bezoušky jej opětovně navrhne do funkce vedoucího katedry biochemie. Kotek se zeptal na předběžný harmonogram experimentů, které mají ověřit publikované výsledky. Prof. Gaš odpověděl, že danou dobu odhaduje na 2-3 měsíce. Dále se Kotek zeptal na technickou stránku případného opětovného jmenování prof. Bezoušky do funkce vedoucího katedry, jak bude řešen např. ušlý příjem apod. Prof. Bezouška odpověděl, že ušlý příjem rozhodně nebude požadovat, že v této situaci je mnohem horší ztráta kreditu.

Jedelský navrhl skrutátory Bukovskou, Perlína a Rothovou. Skrutátoři byli jednomyslně odsouhlaseni. Jedelský představil návrh usnesení:

AS souhlasí se záměrem děkana fakulty odvolat prof. RNDr. Karla Bezoušku, DSc. z funkce vedoucího katedry biochemie.

K návrhu usnesení nebyly připomínky. Jedelský seznámil senát s procedurou hlasování, při němž je hlas pro návrh vyznačen křížkem ve vymezeném poli, jiné úpravy hlasovacího lístku jsou hlasem proti.

Skrutátoři vyzvali členy senátu k tajnému hlasování, při němž senátoři za plentou upravili hlasovací lístky.

Byly vydány i odevzdány 24 hlasovací lístky. Návrh usnesení byl schválen poměrem 21 pro, 3 proti.

Jedelský oznámil, že se příští řádné zasedání uskuteční 4.5. 2012 od 10:00 v posluchárně pravá rýsovna. Následně Jedelský zasedání ukončil.

 

Přijatá usnesení:

AS souhlasí se záměrem děkana fakulty odvolat prof. RNDr. Karla Bezoušku, DSc. z funkce vedoucího katedry biochemie. (21/3)

Zapsal Vladimír Krylov 12.4.2012

Ověřil Petr Jedelský 14.4.2012


pozn. zápis byl schválen na zasedání 4.5.2012

Akce dokumentů