E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 4. 5. 2012

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 4.5. 2012

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Bukovská, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hudeček, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Kříž, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Perlín, Pospíšková, Rothová, Šolc, Štych, Veselá, Žižka (23)

Omluveni: Havlík, Hurný, Krýza, Kuthan, Zeisek (5)

Hosté: Gaš, Dvořáková, Černý, Stančík

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15.3.2012
4. Kontrola a schválení zápisu z mimořádného zasedání 12.4.2012
5. Rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2012
6. Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2011
7. Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2011
8. Informace o jmenování etické komise
9. Stanovisko Dr. Stančíka k odmítnutí projektu OPPA
10. Různé

Průběh zasedání:

 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (20/0/0)

 1. Schválení programu zasedání

Jedelský vzhledem k nepřítomnosti studijní proděkanky, navrhl odložení bodu 9. programu na červnové zasedání. Návrh na odložení bodu 9 nebyl přijat (9/9/4). ASF poté hlasoval o celém programu zasedání.

AS schvaluje program zasedání. (22/0/0)

3.  Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15.3.2012

AS schválil zápis ze zasedání 15.3.2012 (22/0/0).

4.     Kontrola a schválení zápisu z mimořádného zasedání 12.4.2012

Matějka požádal o vymazání jedné věty svého výroku, neboť nedává dostatečný smysl v celém kontextu.

AS schválil upravený zápis z mimořádného zasedání 12.4.2012 (22/0/0)

5. Rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2012

Gaš seznámil AS s rozdělením finančních prostředků fakulty pro rok 2012. Perlín informoval AS, že se ekonomické komise kromě schůzky na Patejdlově boudě sešla opětovně a to ve třech členech. Ekonomická komise konstatuje, že rozpis je transparentní, jasný a srozumitelný. Perlín jménem ekonomické komise za přípravu a hlavně kvalitu přípravy rozpisu poděkoval. Ekonomická komise doporučuje přijmout rozpis ve stávající podobě, se dvěma úpravami: 1. změnou názvu tohoto bodu jednání AS  na “´Návrh rozdělení státního příspěvku a dotace na provoz Přírodovědecké fakulty na rok 2012” podle znění zákona; 2. schválit jednotlivé listy v rámci rozpisu, jmenovitě list 1 a list 3. Dále zdůraznil, že v kompetenci AS je schvalování limitů rozpisu. Perlín dále podotkl, že by byl rád, kdyby ekonomická komise měla možnost se podílet na vypracování rozpisu již v zárodku a ne jej vidět až těsně před schválením. Hudeček podotkl, že podrobnější rozprava o rozpisu byla  vedená na výjezdním zasedání. Jedelský reagoval s tím, že se změnou názvu tohoto bodu zasedání nesouhlasí a odvolal se na formulaci, která je v souladu s vnitřními předpisy a která zároveň koresponduje se stávajícím názvem bodu, ale podporuje Perlínův návrh na změnu usnesení. Jedelský dále konstatoval, že u zrodu rozpisu byl přítomen Kuthan a není podle jeho názoru potřeba, aby všichni členové ekonomické komise byli zatěžováni poměrně komplikovanou úvodní fází vypracování rozpisu. Hudeček zdůraznil, že ekonomická komise je před senátem odpovědná za správnost rozpisu a měla by tudíž u zrodu tohoto dokumentu být. Gaš informoval AS, že veškeré podklady poslal Kuthanovi a bylo na něm, zda-li je pošle ostatním členům ekonomické komise. Hudeček podotkl, že Kuthan nic neposlal. Perlín za svou osobu zdůraznil, že považuje za vhodné, aby byla stanovena rámcová pravidla pro rozdělování finančních prostředků na jednotlivé sekce a tato pravidla by měla být vodítkem pro sekční proděkany. Podle Perlína, by se zde neměla objevovat žádná konkrétní čísla, ale jakési relativní limity. Jedelský podotkl, že pokud budou rámcová pravidla příliš obecná a nekonkrétní, nic nevyřeší. Podle jeho názoru je lepší důsledný dohled děkana na práci proděkanů. Šolc podotkl, že by spíš měla existovat neformální dohoda o tom, že proděkani přednesou návrh rozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých sekcí na AS a v případě určitého podezření by mohl AS zasáhnout ad hoc.

AS schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2012. (23/0/0)

6.     Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2011

Tajemnice seznámila členy AS s výroční zprávou o hospodaření PřF za rok 2011. Tajemnice dále upozornila AS, že Kříž objevil chybu u prvního grafu zprávy, kdy na ose y jsou místo milionů uvedeny tisíce a tento graf bude ve výsledném dokumentu opraven. Perlín za ekonomickou komisi konstatoval, že tato doporučuje výroční zprávu přijmout v předloženém znění, ale s úpravou řádů na ose y u inkriminovaného prvního grafu. Perlín dále zdůraznil, že AS by se neměl omezit pouze na schvalování rozpočtu, ale taká provádět kontrolu jeho plnění. Tajemnice reagovala s tím, že vlastní rozpočet schvaluje univerzitní senát. Pro fakulty taková právní úprava neplatí. AS PřF pouze schvaluje rozpis a ne rozpočet a tudíž kontrola rozpočtu ani nemůže být v kompetenci AS PřF. Perlín přesto doporučil ke zvážení, zda-li by AS PřF neměl mít nějakou formu kontroly.

Gaš podotkl, že tzv. výkonová pracoviště mohou uspořené finanční prostředky převádět do následujícího roku. Celofakultní pracoviště však tuto možnost nemají. Přebytky se automaticky převádějí do fondu provozních prostředků. Bukovská podotkla, že na str. 9 je uvedeno, že firma OKD poskytla dar. Bukovská požádala o zpřesnění formulace v tom smyslu, že poskytnutá částka byla také použita na vědeckou konferenci.

AS schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2011. (23/0/0)

7. Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2011

Gaš seznámil členy AS s výroční zprávou o činnosti PřF za rok 2011.

AS schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2011. (23/0/0)

8. Informace o jmenování etické komise

Gaš seznámil členy AS se jmenováním etické komise, která bude mít za úkol řešit podezření na neetické chování prof. Bezoušky. Komise umožní slyšení zainteresovaným studentům, prof. Bezouškovi a prof. Křenovi. Černý se vyjádřil k časovému plánu práce etické komise a konstatoval, že je i členem pracovní skupiny, která má za úkol přípravu experimentů pro testování v USA. Černý odhadl, že první zprávy z etické komise lze očekávat zhruba za měsíc. Černý podotkl, že první setkání etické komise je plánováno na dnešní den ve 12:30. Koukol se zeptal, zda-li se AS a veřejnost dozví o výsledcích práce etické komise. Gaš odpověděl, že ano.

AS bere na vědomí informaci o jmenování etické komise. (22/0/1)


9.    Stanovisko Dr. Stančíka k odmítnutí projektu OPPA

Stančík zevrubně seznámil AS se svým negativním stanoviskem k odmítnutí projektu OPPA. Plný text stanoviska zašle dodatečně a požaduje jeho zařazení jako přílohu tohoto zápisu. Kříž poté podotkl, že je klíčové, že vedení fakulty nadále podporuje implementaci Moodle bez ohledu na daný projekt a jeho nepřijetí a zeptal se Stančíka, jak by bylo možné vyřešit problematickou klauzuli týkající se autorských práv. Stančík odpověděl, že že v rámci OPPA byla řešena řada projektů, které se s podmínkami musely vyrovnat. Vedení fakulty vědělo znění pravidel OPPA při vyhlášení výzvy a nemělo tudíž povolit vypracování projektu již na samém počátku a ne po 10 měsících práce a že se jedná o záměr vedení fakulty poškodit jeho práci. Jedelský zdůraznil, že kolegium se projektem intenzivně zabývalo a rozhodnutí odmítnout projekt učinil děkan až na základě stanoviska, kterým právnička fakulty nedoporučila děkanovi projekt přijmout z důvodu kolize s autorskými právy na výukové materiály. Gaš podotkl, že Stančíkovi vyplatil mimořádnou odměnu, kterou ocenil odvedenou práci při přípravě projektu, nicméně ho nemůže ocenit za práci, kterou nevykonal. Stančík reagoval konstatováním, že částka odměny není adekvátní a považuje ji za výsměch.

Senát bere na vědomí  stanovisko Dr. Stančíka k odmítnutí projektu OPPA. (23/0/0)

10. Různé

Gaš informoval, že podle Opatření rektora č. 20/2011 AS schvaluje návrh rozdělení institucionální podpory přidělované na fakultu na jednotlivé Programy rozvoje vědních oblastí Prvouk. AS tyto částky fakticky schválil při hlasování o rozpisu, Jedelský navrhl přijmout samostatné usnesení o rozdělení těchto prostředků.

AS schvaluje rozdělení prostředků pro programy rozvoje vědních oblastí UK na fakultě. (23/0/0)

Jedelský informoval senát o tom, že připomínkovým řízením prochází návrh novely Řádu celoživotního vzdělávání. Černý, proděkan pro CŽV uvedl, že fakulty byly osloveny již při přípravě novely a že pokládá novelu za přínosnou. Jedelský podotkl, že studijní proděkanka rovněž neshledala problém v souvislosti s mimořádným studiem k získání pedagogické způsobilosti. Jedelský vyzývá členy k zaslaní případných připomínek k jeho rukám do 18.5. Následně shromážděné připomínky zašle senátů k připomínkám a v termínu 22.5. zašle na sekretariát AS UK.

Příští zasedání se koná 14.6.2012 od 14:00 v pravé rýsovně, Albertov 6.

 

Přijatá usnesení:

 1. AS schvaluje Krylova jako zapisovatele. (20/0/0)

 2. AS schvaluje program zasedání. (22/0/0)

 3. AS schválil zápis ze zasedání 15.3.2012 (22/0/0).
 4. AS schválil upravený zápis z mimořádného zasedání 12.4.2012 (22/0/0)
 5. AS schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2012. (23/0/0)

 6. AS schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2011. (23/0/0)
 7. AS schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2011. (23/0/0)

 8. AS bere na vědomí informaci o jmenování etické komise. (22/0/1)
 9. AS bere na vědomí  stanovisko Dr. Stančíka k odmítnutí projektu OPPA. (23/0/0)

 10. AS schvaluje rozdělení prostředků pro programy rozvoje vědních oblastí UK na fakultě. (23/0/0)


Zapsal Vladimír Krylov 4.5.2012

Ověřil Petr Jedelský 11.5.2012

 

Odkazy na přílohy zápisu:

Rozdělení státní neinvestiční dotace a příspěvku
Dopis RNDr. Daniela Stančíka, Ph.D. akademickému senátu ve věci výhrady k nepřijetí projektu OPPA

Akce dokumentů