E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 11. 2012

Volba kandidáta na děkana a další...

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 11. 2012

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Bukovská, Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Krýza, Kříž, Kuthan, Matějka, Matoušková, Motloch, Perlín, Pospíšková, Rothová, Šolc, Štych, Veselá, Zeisek, Žižka (27)

Omluveni: Macháček (1)

Hosté: Gaš, Dvořáková, Černý, Folk, Obšil, Dzúrová, Langhammer, Ettler, Hodek

Program zasedání:

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 18.10.2012

4. Schválení zápisu o hlasování per rollam 6/2012

5. Schválení zápisu o hlasování per rollam 7/2012

6. Informace o volbách do ASUK

7. Volba kandidáta na děkana na období 2013-2017

8. Informace o činnosti etické komise

9. Volby do studentské komory AS

10. Svěření pozemků do správy PřF

11. Různé

Průběh zasedání:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (25 pro/0 proti/0 zdrželi se)

2. Schválení programu zasedání

Jedelský navrhl začlenění nového bodu 11 „Podmínky dodatečného příjímacího řízení“

ASF schvaluje doplněný program zasedání. (25/0/0)

3.  Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 18.10.2012

ASF schvaluje zápis ze zasedání 18.10.2012. (25/0/0)

4. Schválení zápisu o hlasování per rollam 6/2012

Akademický senát hlasoval ve dnech 30.10.-5.11. k návrhu usnesení:

"ASF jmenuje dalším členem dílčí volební komise pro volby do AS UK na PřF UK Zdeňka Žižku."

Pro návrh: 27

proti návrhu: 0

hlasování se zdrželi: 0

a hlasování se nezúčastnili: 1

Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 27/1.

ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 30.10.-5.11. 2012. (25/0/0)

5. Schválení zápisu o hlasování per rollam 7/2012

Akademický senát hlasoval ve dnech 30.10.-5.11. k návrhu usnesení:

"ASF jmenuje dalším členem dílčí volební komise pro volby do AS UK na PřF UK Štěpánku Houskovou."

Pro návrh: 26

proti návrhu: 0

hlasování se zdrželi: 0

a hlasování se nezúčastnili: 2

Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 26/2.

ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 30.10.-5.11. 2012. (25/0/0)

6. Informace o volbách do ASUK

Předseda dílčí volební komise Hudeček seznámil ASF s výsledky voleb. Ve volbách byli zvoleni zaměstnanci Kuthan a Hodek a studenti Kříž a Havlík, ostatní kandidáti s výjimkou Břížďaly byli zvoleni náhradníky. Hudeček konstatoval, že k dnešnímu datu neobdržel k průběhu voleb žádný protest ani námitku. Jedelský poděkoval Hudečkovi a celé volební komisi za odvedenou práci v nepříjemných klimatických podmínkách.

ASF bere na vědomí informace dílčí volební komise a blahopřeje zvoleným senátorům. (24/0/1)

7. Volba kandidáta na děkana na období 2013-2017
Jedelský seznámil senát s průběhem předvolebních akcí. Hudeček a Perlín byli určeni jako skrutátoři. Rothová se zeptala Gaše, jaké plánuje složení proděkanského týmu. Gaš uplatnil své právo tuto informaci neposkytnout.
Průběh a výsledek tajného hlasování: celkem bylo vydáno i odevzdáno 25 hlasovacích lístků, z toho 19 pro, 6 proti. Jedelský oznámil, že Gaš byl zvolen kandidátem na děkana na další čtyřleté období a po uplynutí lhůty pro stížnosti bude informován rektor.
ASF zvolil prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. kandidátem na děkana pro funkční období 2013-2017. (19/6)

8. Informace o činnosti etické komise

Černý řekl, že etická komise v současné době formuluje závěrečné stanovisko s tím, že stále dochází k úpravám na základě aktuálních informací. Jedelský upřesnil, že katedra biochemie vyzvala v tomto týdnu Bezoušku, aby pracoval z domova a zabýval se zpracováním nových úloh pro praktikum a byl mu udělen zákaz publikovat jakékoliv vědecké články pod hlavičkou fakulty. Perlín zdůraznil, že by bylo třeba co nejrychleji celou kauzu uzavřít a vyzval etickou komisi, aby podle plánu do konce listopadu přišla s konkrétním a jasným stanoviskem. Motloch se zeptal, kde budou probíhat rozhodčí experimenty v kauze Bezouška. Černý odpověděl, že pokusy probíhají v Mikrobiologickém ústavu AV ČR.

ASF bere na vědomí informaci o činnosti etické komise. (27/0/0)

9. Volby do studentské komory AS

Člen volební komise, Kříž, informoval ASF o průběhu voleb. Sdělil, že obálky s kandidáty byly otevřeny a všichni přihlášení kandidáti splnili náležitosti. Ve volebních okrscích biologie, geologie a chemie je počet kandidátů vyšší nebo roven počtu mandátů. Problém nastal u geografického okrsku, kde jsou přihlášeni 2 kandidáti na 3 mandáty. V případě proběhnutí řádných voleb, by v tomto okrsku musely vzápětí proběhnout doplňovací volby na jedno volné křeslo. Po dohodě oba kandidáti geografického okrsku své kandidatury stáhli a tím se otevřela možnost vyhlásit doplňovací volby na všechny mandáty připadající geografickému okrsku, které budou mít posunutý termín uzávěrky přihlášek a technicky proběhnou zároveň s řádnými volbami. Takto bude získán čas pro přihlášení dalšího či dalších kandidátů, tak aby jejich počet minimálně souhlasil s počtem mandátů.

ASF bere na vědomí zprávu volební komise. (27/0/0)

ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením doplňovacích voleb do studentské komory v geografickém okrsku. Volby proběhnou prostřednictvím počítačové sítě ve dnech 3. až 9. 12. 2012. Přihlášky kandidátů přijímá volební komise prostřednictvím podatelny do 23.11. 2012 15:00. Příslušnost voličů k okrsku se řídí usnesením z 18.10.2012. (27/0/0)

ASF schvaluje volební komisi pro doplňovací volby ve složení: Veselá (26/0/1), Zeisek (26/0/1), Kříž (26/0/1), Jedelský (26/0/1).

10. Svěření pozemků do správy PřF

Kuthan oznámil kladné stanovisko ekonomické komise k oběma návrhům.

ASF souhlasí se svěřením  pozemku parc. č. 1524/1 v katastrálním území Nové Město do správy Přírodovědecké fakulty. ASF souhlasí se svěřením pozemků parc. č. 3188, 3190 a 3208 v katastrálním území Horusice do správy Přírodovědecké fakulty UK. (27/0/0)

11. Podmínky dodatečného příjímacího řízení

Dzúrová řekla, že studijní obor demografie s ekonomií získal prodloužení akreditace až toto pondělí. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k dodatečnému přijímacímu řízení. Dzúrová dále zdůraznila, že ve studijním programu nedošlo k žádné změně. Po schválení ASF je nutný také podpis rektora. Teprve po té bude možné vypsat dodatečné přijímací řízení. Zeisek se zeptal, zda do budoucna bude nutné podobný problém řešit již jen s učitelskými kombinacemi. Dzúrová odpověděla, že ano.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Demografie, studijního oboru Demografie s ekonomií v českém jazyce pro akademický rok 2013/2014. (26/0/1)

12. Různé

Jedelský oznámil, že 19.10. 2012 akademický senát UK schválil vnitřní předpis, kterým se mění Pravidla organizace studia. Platné úplné znění je zveřejněno na stránkách ASF.

Šolc oznámil, že MŠMT zveřejnilo katalog klíčových témat, která budou řešena v rámci přípravy nového vysokoškolského zákona. Dále podotkl, že tuto tabulku (katalog) rozešle všem senátorům prostřednictvím e-mailu.

Perlín se zeptal, zda fakulta, či ASF plánuje nějakou slavnostní akci u příležitosti výročí 17. listopadu. Gaš odpověděl, že se žádná oficiální akce neplánuje.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (25 pro/0 proti/0 zdrželi se)
 2. ASF schvaluje doplněný program zasedání. (25/0/0)
 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 18.10.2012. (25/0/0)
 4. ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 30.10.-5.11. 2012. (25/0/0)
 5. ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 30.10.-5.11. 2012. (25/0/0)
 6. ASF bere na vědomí informace dílčí volební komise a blahopřeje zvoleným senátorům. (24/0/1)
 7. ASF zvolil prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. kandidátem na děkana pro funkční období 2013-2017. (19/6)
 8. ASF bere na vědomí informaci o činnosti etické komise. (27/0/0)
 9. ASF bere na vědomí zprávu volební komise. (27/0/0)
 10. ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením doplňovacích voleb do studentské komory v geografickém okrsku. Volby proběhnou prostřednictvím počítačové sítě ve dnech 3. až 9. 12. 2012. Přihlášky kandidátů přijímá volební komise prostřednictvím podatelny do 23.11. 2012 15:00. Příslušnost voličů k okrsku se řídí usnesením z 18.10.2012. (27/0/0)
 11. ASF schvaluje volební komisi pro doplňovací volby ve složení: Veselá (26/0/1), Zeisek (26/0/1), Kříž (26/0/1), Jedelský (26/0/1).
 12. ASF souhlasí se svěřením  pozemku parc. č. 1524/1 v katastrálním území Nové Město do správy Přírodovědecké fakulty. ASF souhlasí se svěřením pozemků parc. č. 3188, 3190 a 3208 v katastrálním území Horusice do správy Přírodovědecké fakulty UK. (27/0/0)
 13. ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Demografie, studijního oboru Demografie s ekonomií v českém jazyce pro akademický rok 2013/2014. (26/0/1)

 

Zapsal Vladimír Krylov 15.11.2012

Ověřil Petr Jedelský 16.11.2012

 

pozn. zveřejněno 19.11. 2012

pozn. zápis schvaluje akademický senát na svém následujícím zasedání

 

Příloha č. 1 - Podmínky dodatečného přijímacího řízení:
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/dokumenty/2012/priloha-zapisu-ze-dne-15.11.-2012-1

Akce dokumentů