E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 13. 12. 2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 11. 2012

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Bukovská, Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Krýza, Kříž, Macháček, Matějka, Perlín, Pospíšková, Rothová, Štych, Veselá, Žižka (24)

Omluveni: Kuthan, Matoušková, Motloch, Šolc, Zeisek (4)

Hosté: Dzúrová Folk, Obšil, Zima

 

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze zasedání 15.11.2012
4. Zápis o hlasování per rollam č. 8/2012
5. Zápis o hlasování per rollam č. 9/2012
6. Podmínky dodatečného přijímacího řízení
7. Převod hospodářského výsledku PřF UK do fondu provozních prostředků
8. Volby do SKAS
9. Informace o činnosti etické komise
10. Návrhy změn vnitřních předpisů UK
11. Informace o přípravě novely VŠ zákona
12. Různé

Průběh zasedání:
1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (22/0/0)

2. Schválení programu zasedání

ASF schvaluje program zasedání. (22/0/1)

3. Schválení zápisu ze zasedání 15.11.2012

ASF schvaluje zápis ze zasedání 15.11.2012. (23/0/0)

4. Zápis o hlasování per rollam č. 8/2012

Akademický senát hlasoval ve dnech 19.-26.11. k návrhu usnesení:
"ASF souhlasí s vyplacením stipendia za vynikající studijní výsledky ve výši 16.000,- Kč."

Pro návrh: 28
proti návrhu: 0
hlasování se zdrželi: 0
a hlasování se nezúčastnili: 0
Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 28/0.

Usnesení: ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 19.-26.11. 2012. (23/0/0)

5. Zápis o hlasování per rollam č. 9/2012

Akademický senát hlasoval ve dnech 3.-10.12. k návrhu usnesení:
"ASF akceptuje připomínku legislativní komise AS UK a souhlasí s legislativně-technickou opravou (vypuštění textu ", jejich zařazení do sekcí") vnitřního předpisu, jímž se mění statut PřF, schváleného dne 18.10.2012."

Pro návrh: 26
proti návrhu: 0
hlasování se zdrželi: 2
a hlasování se nezúčastnili: 0
Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 26/2.

Usnesení: ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 3.-10.12. 2012. (23/0/0)

Perlín doporučil používat hlasování per rollam ve výjimečných případech a jednotlivé body přednostně projednávat na řádných zasedáních senátu. Jedelský konstatoval, že ve všech případech by odložení na řádné zasedání vedlo ke zbytečnému prodlení a vysvětlil důvody, proč bylo přistoupeno ke konkrétním hlasováním per rollam.

6. Podmínky dodatečného přijímacího řízení

Perlín se zeptal, zda se v blízké budoucnosti očekává projednávání dalších akreditací. Dzúrová odpověděla, že nikoliv.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení do oborů zaměřených na vzdělávání v bakalářských studijních programech Biologie, Chemie a Geologie v českém jazyce  pro akademický rok 2013/2014. (23/0/0)

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení do oborů zaměřených na vzdělávání v navazujících magisterských studijních programech Biologie, Chemie a Geologie v českém jazyce  pro akademický rok 2013/2014. (23/0/0)

Koukol se zeptal, zda bylo nějaké akreditační řízení zamítnuto? Dzúrová odpověděla, že všechny reakreditace byly schváleny.

7. Převod hospodářského výsledku PřF UK do fondu provozních prostředků

Vedoucí ekonomického oddělení, Ing. Trla, zdůvodnil žádost o schválení převodu hospodářského výsledku za rok 2011 do fondu provozních prostředků. Podotkl, že fakulta za tento rok zaplatila 240 tis. Kč na dani z příjmu právnických osob. Hospodářský výsledek po zdanění je nutné rozdělit, např. převodem do fondu provozních prostředků. Jen tak je možné s těmito financemi nakládat. Hudeček konstatoval, že ekonomická komise návrh podporuje.

ASF souhlasí s návrhem děkana na převod hospodářského výsledku za rok 2011 do fondu provozních prostředků. (23/0/0)

Hudeček se poté zeptal Trly, zda by nebylo možné optimalizovat daň z příjmu právnických osob (snížit ji). Trla odpověděl, že jediným řešením je negenerovat zisk z doplňkové činnosti, nebo jej pokud možno minimalizovat odpovídajícím souběžným čerpáním na nákladové straně jednotlivých projektů, což však není vždy možné.


8. Volby do SKAS
Kříž seznámil AS s výsledky voleb. Ve všech volebních okrscích byli řádně zvoleni senátoři. Volební účast se pohybovala od 7-26% podle volebních okrsků. Nově zvolení senátoři se ujmou mandátu na lednovém zasedání.
ASF bere na vědomí zprávu volební komise. (23/0/0)

9. Informace o činnosti etické komise

Černý se z účasti na zasedání omluvil s tím, že je na setkání ministra školství s účastníky středoškolských olympiád. Jedelský AS oznámil, že děkan rozvázal pracovní úvazek s Bezouškou a to dohodou. Kříž přednesl otázky Zeiska a odpovědi Gaše v rámci kauzy Bezouška:

1.     Kdy a kde bude k dispozici závěrečná zpráva etické komise?

Celá věc je patrně mnohem složitější, než se na počátku předpokládalo. Bohužel předseda komise prof. Karel Štulík je nemocen a nemůže se jednání komise zúčastňovat a k práci komise přispívat. Podle poslední informace od doc. Jana Černého bude zpráva hotova do 20.12.2012.

2.  Bude k tomu pan děkan vydávat nějaké prohlášení, zprávu pro akademickou

obec nebo tak něco?

Pokud bude prohlášení ke zprávě vydáno, bude to společně s Dr. Martinem Bilejem, ředitelem MBÚ AV ČR, protože jsme komisi pověřovali úkolem společně.

3.  Předpokládám, že důvodem je pozitivní nález komise. Bude v souvislosti s

tím fakulta podnikat nějaké právní kroky?

V tuto chvíli mám jenom částečné zprávy o jednání a nálezech komise. Už na základě těchto předběžných nálezů jsem hovořil s panem profesorem Karlem Bezouškou a dohodli jsme se na tom, že ukončí pracovní poměr na fakultě dohodou k 30.11.2012

4.  Dojde ke stažení nebo nějakém anulování publikovaných podezřelých článků?

Z toho co od komise vím, jsem přesvědčen, že stažení některých článků či jejich částí bude nezbytné.

Po diskusi (Hudeček, Perlín) formuloval Hudeček návrh usnesení.

ASF doporučuje děkanovi informovat po ukončení práce etické komise o výsledcích a závěrech vhodnou formou akademickou obec. (23/0/0)

10. Návrhy změn vnitřních předpisů UK

Jedelský seznámil senát s připomínkami, které projednalo kolegium děkana a navrhl proceduru, v níž připravované společné připomínky děkana a senátu budou moci členové senátu připomínkovat v průběhu vypracování. Dále navrhl usnesení, kterým AS pověří předsedu uplatněním připomínek jménem ASF.

Perlín nesouhlasí s návrhem usnesení. Pokud stanovisko nebude schvalováno hlasováním per rollam, nemá to být stanovisko senátu ale pouze předsedy senátu a děkana. Vzhledem k tomu, že Perlín nepředložil protinávrh, nechal Jedelský hlasovat o původním návrhu.


ASF pověřuje předsedu, aby v koordinaci s děkanem fakulty uplatnil připomínky k návrhům změn vnitřních předpisů UK. (15/2/6)

11. Informace o přípravě novely VŠ zákona

Jedelský informoval AS o průběhu zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Folk v diskusi uvedl, že "navrhovaný" termínový kalendář ze strany MŠMT je velmi napjatý a dle názoru vedení UK, vyjádřeného na poslední poradě děkanů, nedává moc šancí na to dospět ke kvalitnímu materiálu. Perlín nesouhlasí s radikálním stanoviskem ASUK. Jedelský podotkl, že to vnímá podobně. Perlín zformuloval stanovisko AS:

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze doporučuje zástupcům akademické obce aktivně se zapojit do přípravy textu novely a apriori neodmítat navrhované postupy. (20/0/2)

12. Různé

Jedelský informoval o zveřejnění úplného znění Statutu po novelizaci.

 

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (22/0/0)
 2. ASF schvaluje program zasedání. (22/0/1)
 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 15.11.2012. (23/0/0)
 4. ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 19.-26.11. 2012. (23/0/0)
 5. ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 3.-10.12. 2012. (23/0/0)
 6. ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení do oborů zaměřených na vzdělávání v bakalářských studijních programech Biologie, Chemie a Geologie v českém jazyce  pro akademický rok 2013/2014. (23/0/0)
 7. ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení do oborů zaměřených na vzdělávání v navazujících magisterských studijních programech Biologie, Chemie a Geologie v českém jazyce  pro akademický rok 2013/2014. (23/0/0)
 8. ASF souhlasí s návrhem děkana na převod hospodářského výsledku za rok 2011 do fondu provozních prostředků. (23/0/0)
 9. ASF bere na vědomí zprávu volební komise. (23/0/0)
 10. ASF doporučuje děkanovi informovat po ukončení práce etické komise o výsledcích a závěrech vhodnou formou akademickou obec. (23/0/0)
 11. ASF pověřuje předsedu, aby v koordinaci s děkanem fakulty uplatnil připomínky k návrhům změn vnitřních předpisů UK. (15/2/6)
 12. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze doporučuje zástupcům akademické obce aktivně se zapojit do přípravy textu novely a apriori neodmítat navrhované postupy. (20/0/2)

Zapsal Vladimír Krylov 13.12.2012

Ověřil Petr Jedelský 14.12.2012


 

pozn. zveřejněno 20.12. 2012

pozn. zápis schvaluje akademický senát na svém následujícím zasedání

Akce dokumentů