E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 14. 6. 2012

Změna pravidel pro organizaci studia, vyhlášení voleb děkana

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 14. 6. 2012

Přítomni: Bosáková, Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hudeček, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Krýza, Kříž, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Perlín, Rothová, Šolc, Veselá, Zeisek, Žižka (23)

Omluveni: Bruthans, Bukovská, Pospíšková, Štych (4)

Hosté: Gaš, Černý, Dzúrová, Folk, Hurný (náhradník dle VaJŘ po ukončení Bc studia), Obšil, Stančík, Zima

Program zasedání:
1.    Schválení zapisovatele
2.    Schválení programu zasedání
3.    Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 4.5.2012
4.    Vyjádření k záměru děkana jmenovat vedoucí kateder a ústavů
5.    Změna názvu katedry organické a jaderné chemie
6.    Zrušení sekčního účelového pracoviště Středisko biologického vzdělávání
7.    Změna organizačního řádu fakulty
8.    Změna Pravidel pro organizaci studia
9.    Výklad čl. 18 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia
10.    Podmínky přijímacího řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů pro rok 2013/14
11.    Informace o činnosti etické komise
12.    Vyhlášení voleb kandidáta na děkana
13.    Vyhlášení voleb do studentské komory AS PřF
14.    Vyhlášení voleb do AS UK
15.    Volby předsednictva AS PřF
16.    Zmocnění předsednictva na období prázdnin
17.    Stížnost dr. Stančíka na postup děkana ve věci odmítnutí projektu OPPA
18.    Různé           

Průběh zasedání:

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (21/0/0)

ASF schvaluje program zasedání. (21/0/0)

3.  Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 4.5.2012
Stančík požadoval změnu znění zápisu v bodě netýkajícím se jeho stížnosti na postup děkana ve věci odmítnutí projektu OPPA. Stančík navrhl opravu zápisu v tomto znění: “V rámci OPPA byla řešena řada projektů, které se s podmínkami musely vyrovnat.” Stančík dále požadoval vložení následující věty: “Stančík podotknul, že se neztotožňuje s tímto výkladem, že je možné, že daný paragraf se netýká pouze materiálů sloužících ke školení pracovníků k práci s MOODLE.”

ASF schvaluje zápis ze zasedání 4.5.2012. (18/0/3)

4. Vyjádření k záměru děkana jmenovat vedoucí kateder a ústavů
Havlík vyslovil kritickou poznámku ohledně nízkého počtu uchazečů v rámci jednoho výběrového řízení. Folk a Gaš  nesouhlasili a podotkli, že důležitější je zohlednit historii kandidátů. Folk dále zdůraznil, že účast jednoho kandidáta  ještě neznamená, že se jedná o neobjektivní výběrové řízení. Langhamer na druhou stranu kvitoval připomínku Havlíka a považuje zvýšení počtu soutěžících kandidátů za klíčové pro objektivní výběr. Šolc by rád měl k dispozici i materiály neúspěšných kandidátů. Perlín s tímto nesouhlasil a zdůraznil, že AS schvaluje či neschvaluje vítěze výběrového řízení, ale nemá rozhodovací pravomoc. Podobný názor vyslovil i Jedelský.

Skrutátory byli zvoleni Hrdinová, Šolc a Perlín

V tajném hlasování se ASF vyjádřil k návrhům na jmenování:
doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. – katedra fyzické geografie a geoekologie (21/1)
doc. RNDr. Petr Nachtigall, PhD. – katedra fyzikální a makromolekulární chemie (21/1)
RNDr. Lukáš Fischer, PhD. – katedra experimentální biologie rostlin (22/0)
doc. RNDr. Tomáš Fischer, PhD. – ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a geofyziky (22/0)
prof. RNDr. Petr Horák, PhD. – katedra parazitologie (22/0)

5. Změna názvu katedry organické a jaderné chemie
Jaderná chemie byla utlumena, proto se navrhuje zkrácení názvu katedry.

Usnesení: ASF souhlasí se změnou názvu a náplně katedry organické chemie. (22/0/1)

6. Zrušení sekčního účelového pracoviště Středisko biologického vzdělávání

Středisko biologického vzdělávání v současnosti nemá žádné pracovníky, proto se navrhuje jeho zrušení. Matějka se zeptal, kdo bude vykonávat pedagogické práce. Folk odvětil, že to je v kompetenci katedry. Zeisek se chtěl ujistit, zda hlavním důvodem vzniku tohoto pracoviště byly dlouhodobé problémy s katedrou didaktiky biologie. Folk řekl, že středisko nevzniklo pouze jako reakce na problémy s katedrou a že v současné době katedra funguje velmi dobře.

ASF schvaluje zrušení sekčního účelového pracoviště biologické sekce Středisko biologického vzdělávání. (23/0/0)

7. Změna organizačního řádu fakulty
Gaš seznámil členy AS se změnami organizačního řádu fakulty. Tajemnice podotkla, že se nejedná o rozsáhlé změny. Dále zdůraznila, že číselník pracovišť se upravuje, aby odpovídal realitě a dokument obsahuje dosud chybějící přílohu, která uvádí oficiální anglické názvy pracovišť. Gaš poznamenal, že všechny anglické názvy byly konzultovány s rodilými mluvčími a odborníky. Perlín žádal nápravu chyb v dokumentu. Nesouhlasil s údaji typu XX, a požadoval dopsání konkrétního čísla opatření děkana a datum schválení. Jedelský poukázal na to, že tato fakta nebrání schválení a nemohou být předložena předem. Gaš se omluvil, že byla v dokumentu omylem uvedena informace o budoucím schvalování vědeckou radou, protože ta tento dokument neschvaluje.

ASF souhlasí s návrhem organizačního řádu fakulty. (23/0/0)

8. Změna Pravidel pro organizaci studia
Dzúrová upozornila na úskalí se změnou čl 17. Cítí, že jistý problém by mohl být s opakováním testů v rámci zápočtů. Podle změněných pravidel by průběžný test ,který je klíčový pro absolvování závěrečného testu mohl student opakovat celkem 3 x.  Perlínovi se nelíbilo, že AS novelizuje novelu. Podle jeho názoru by mělo dojít ke zrušení starého a k přijmutí nového řádu. Jedelský konstatoval, že postupujeme v souladu s vnitřními předpisy Univerzity. Koukol upozornil na chybu v používání termínů forma a způsob studia a požadoval zaměnit slovo forma za způsob. Způsob zkoušky je ústní a písemný. Forma zkoušky je zápočet, kolokvium apod. Dzúrová si za předkladatele osvojila Koukolovy návrhy. Kuthanovi vadila zvýšené komplexita v rámci zápočtů.  Dále se zeptal, jak dopadla e-mailová diskuze o opravování známek v SIS. Kříž odpověděl, že pro rozhodnutí o udělení, či neudělení červeného diplomu současný návrh bere v potaz pouze celkový průměr. Dále zdůraznil, že není možné v SIS opravovat již zapsané známky. Folk s tímto omezením nesouhlasil. Kříž oponoval, že předmětem schvalování není téma oprav známek v SIS ale že si pouze vyjasňujeme předpisy. Havlík se zeptal, zda je v pravidlech někde explicitně uveden způsob výpočtu průměru a uvedl nejednoznačné způsoby výpočtu na matematicko-fyzikální fakultě. Dzúrová se tomu podivila a uvedla, že se průměr počítá podle jasného předpisu a není možné používat různé způsoby jeho propočtu.

ASF schvaluje vnitřní předpis, jímž se mění Pravidla pro organizaci studia. (22/0/1)

9. Výklad čl. 18 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia
Koukol se zeptal, zda výklad má mít retrospektivní platnost. Jedelský odpověděl, že se jedná pouze o výklad pro případ sporu, ale k problémům by nemělo docházet.

ASF se usnesl na výkladu čl. 18 odst. 1. Pravidel pro organizaci studia: "Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce prostřednictvím Studijního informačního systému fakulty (SIS) je postupem podle čl. 18 odst. 1. Pravidel pro organizaci studia." (23/0/0)

10.     Podmínky přijímacího řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů pro rok 2013/14
Dzúrová sdělila AS, že se žádné zásadní změny nepředkládají s tím, že dochází ke vzniku nového navazujícího Mgr. oboru Hispanistika a geografie. Vznik tohoto oboru zdůvodnila existencí bakalářského ekvivalentu, který nemá žádné pokračování. Problém s pozdním odevzdáním materiálu padá podle Dzúrové na vrub filozofické fakulty, která materiály dodala pozdě. Kříž polemizoval o správnosti věty: ´Uchazeči o studium v navazujícím Mgr. studiu GEOGRAFIE, kteří mají celkový výsledek atd.´ a podotkl, že je špatně aplikovatelná. Dzúrová souhlasila a byla pro zrušení této věty. Hurný kritizoval absenci přijímacích testů z chemie při přijímacím řízení na obor chemie (je pouze test všeobecných znalostí) a zasazoval se o jejich znovuzavedení. Gaš a Obšil odpověděli, že pro tento rok přijímací testy z chemie nebudou. Bosáková by se přimlouvala za zjednodušení přijímacích testů z chemie. Pokud by se tak stalo, byla by pro jejich znovuzavedení. Hlavní úskalí vidí v krátkém čase na zpracování úlohy. Havlík vyslovil opačný názor než Hurný. Krylov projevil souhlas s Hurným. Hudeček se zeptal, zda je nutné, aby všichni měli přijímačky z testu všeobecných studijních předpokladů a zda je nutné vybírat z modelových otázek. Dzúrová odpověděla, že test všeobecných studijních předpokladů představuje srovnávací kritérium, které udělá pořadí uchazečů pro studium na naší fakultě. Na druhou otázku odpověděla, že není nutné vybírat z modelových otázek. Obšil reagoval na Krylova s vysvětlením, že spousta studentů přicházejících z kvalitních gymnázií neumí chemii. Krylov – se zeptal, proč je malý zájem o studium na chemii a jak je možné, že na studijní programy chemie se hlásí studenti s malými znalostmi tohoto předmětu. Obšil odpověděl, že v současné době je celkově malý zájem o tzv. tvrdé vědy. Hurný podotknul, že by byl pro zavedení přijímacích testů z chemie nejen na chemii, ale i na biologii. Perlín podotkl, že na fakultě máme velmi sofistikovaný systém pro přijímání do bakalářského stupně, ale schází nám tento systém na úrovni magisterských programů. Krylov odpověděl, že není možné stejným způsobem přijímat studenty do bakalářského a magisterského stupně a zdůraznil nutnost ústního způsobu přijímání do navazujícího mgr. studia. Kotek sdělil, že důvodem, proč se studenti hlásí na VŠCHT místo na chemii je fakt, že je tam často nasměřuje jejich učitel chemie. Gaš poznamenal, že v kontextu s touto informací je nutné na mladé lidi působit již na středních a základních školách.

ASF schvaluje Podmínky přijímacího řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů pro rok 2013/14. (22/0/1)

11.  Informace o činnosti etické komise
Černý informoval o činnosti etické komise. Komise se sešla celkem čtyřikrát a vyslechla celou řadu osob. V současné době má již dost informací ke zpracování závěrečné zprávy. Celkově bude vyslechnuto asi 20 osob. Černý dále informoval, že komise bude pracovat přes léto. Zároveň však nelze říct, kdy bude její práce ukončena. Činnost komise je podle Černého limitována vysokou vytížeností všech jejích členů. Gaš poznamenal, že komisi budou poskytnuty služby advokátní kanceláře při finalizaci závěrečné zprávy. Jedelský Černému a celé komisi poděkoval

ASF bere na vědomí průběžnou zprávu o činnosti etické komise. (23/0/0)

12.    Vyhlášení voleb kandidáta na děkana
Zřízena volební komise – Hudeček (22/0/1), Jedelský (22/0/1), Kříž (22/0/1), Perlín (22/0/1), Zeisek (22/0/1).
Harmonogram:
podávání návrhů: do 16.10.2012 24:00
začátek volební kampaně: 18.10.2012 18:00
konec volební kampaně: 13.11.2012 24:00
termín volby: 15.11.2012 na zasedání AS od 14:00

ASF schvaluje navržený harmonogram a pověřuje předsednictvo vyhlášením volby kandidáta na děkana. (23/0/0)

13.    Vyhlášení voleb do studentské komory AS PřF
ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb do studentské komory. Počet mandátů a termíny určí ASF na zasedání 18. října 2012. (23/0/1)

14.    Vyhlášení voleb do AS UK
Návrh volební komise – Bukovská, Jedelský, Kříž
Rozšíření komise – Diblíková, Holman. Jedelský navrhuje rozšíření na středu a o budovu Hlavova. Čas 10:00-14:00. Do volební komise se posléze přihlásila Bosáková
Hlasování o členech volební komise:
Dibliková 23/0/1
Holman 23/0/1
Hudeček 23/0/1
Bukovská 24/0/0
Jedelský 24/0/0
Kříž 23/0/1
Bosáková 24/0/0
Hurný 24/0/0
Krýza 23/0/1
Matějka – 23/0/1
Motloch – 23/0/1
Harmonogram:
podávání návrhů: do 7.10.2012 24:00
termín volby: pondělí 15.10.2012 10:00-14:00, úterý 16.10.2012 10:00-14:00
místo konání: vestibul A6, V7 a H8 (online voličské seznamy)

ASF schvaluje harmonogram a pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb zástupců PřF v AS UK. (23/0/1)


15.    Volby předsednictva AS PřF
Skrutátory byli zvoleni Krýza, Perlín, Šolc
Návrh – ponechání stávajícího předsednictva. Z řad senátorů nevzešel žádný jiný návrh na předsedu či místopředsedy.

Hlasování: kandidát na předsedu Jedelský: 20/3
kandidát na místopředsedu Kříž: 21/2
kandidát na místopředsedu  Hudeček: 20/3

16.    Zmocnění předsednictva na období prázdnin
Akademický senát podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 15. června do 30. září k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech. (23/0/0)

17.    Stížnost dr. Stančíka na postup děkana ve věci odmítnutí projektu OPPA

Projednání bodu řídil Hudeček.

Stančík byl vyzván, aby přednesl své stanovisko, aby shrnul, co považuje za jádro stížnosti a jaké řešení by požadoval od AS. Stančík podotkl, že hovořil s děkanem a ten údajně tvrdí, že právně je vše v pořádku. Stančíkův právník je toho názoru, že Stančík nemá v ruce podepsanou smlouvu a tudíž je celá kauza právně nenapadnutelná. Přes toto si Stančík myslí, že došlo k poškození jeho osoby a cítí jako křivdu, že byl z procesu schvalování projektu vyloučen. Stančík trvá na tom, že schválení by neohrozilo fakultu. V rozpravě Bosáková žádala vysvětlení, jak Stančík vypočítal ušlý zisk na 250000 Kč. Perlín ostře reagoval na Stančíka dotazem, zda má v ruce děkanem podepsanou smlouvu o grantovém projektu. Po negativní odpovědi Stančíka podotkl, že tímto projekt nebyl schválen a v takovém případě je jedno, jaký byl postoj vyhlašovatele soutěže k Stančíkovu návrhu. Podle Perlína je tudíž celá diskuze bezpředmětná.  Jedelský  poučil Stančíka, že nevyužil všechny legální možnosti, jak spor řešit pouze se zainteresovanými osobami, jako např. přímá diskuze s děkanem. Stančík opáčil, že se s ním děkan údajně odmítl bavit. Z tohoto důvodu využil tuto možnost (oslovení ASF), jak celou kauzu řešit. Hurný  a Zeisek se podivili, proč nebyly zodpovězeny otázky obsažené ve stížnosti. Šolc řekl, že Stančík na jednu stranu argumentuje v morálním duchu a na druhou stranu to vypadá, jao by šlo Stančíkovi pouze o peníze. Stančík prohlásil, že mu jde v prvé řadě  o řešení problémů v komunikaci s děkanem a sekundárně o ušlý zisk. Bosáková se zeptala, zda by po podepsání  smlouvy měl Stančík vyšší úvazek Stančík odpověděl, že ano, a to o 0,4.  Dále sdělil, že toto navýšení bylo předem projednáno s děkanem. Folk zdůraznil, že fakulta stojí o správné fungování Moodle a to byl důvod, proč byl Stančík osloven. Fakt, že se s Moodle počítá i nadále je podle Folka jasným důkazem, že fakulta neměla nejmenší zájem shazovat projekt tzv. pod stůl. Folk dále informoval členy AS, že najatá firma Grantgarant tvrdila, že je vše OK. Po té co fakulta obdržela smlouvu od magistrátu, se zjistilo, že je neakceptovatelná, kvůli povinnosti umístit všechny přednášky na webových stránkách magistrátu. Folk podotkl, že neměl možnost vidět smlouvu dříve. Folk zdůraznil, že odmítnutí projektu nesouviselo s osobou Stančíka a děkan měl na toto odmítnutí plné právo. Folk dále sdělil, že Stančíkovi nebylo upřeno právo na odměnu. Perlín důrazně podotkl, že nechápe, o čem se tady diskutuje. Podle něj musí být každý grant odsouhlasen děkanem, pak teprve může být návrh z fakulty odeslán. Dále pak není možné diskutovat o jakémkoliv nároku na odměnu, dokud nebyl projekt podepsán oběma stranami. Vše ostatní je irelevantní. Kuthan řekl, že nemáme právo vstupovat do rozhodnutí děkana. Bosáková se přimlouvala za položení otázky č. 7 ´ Proč nebyl Dr Stančík přizván a nebylo s ním konzultováno předem Vaše rozhodnutí projekt zamítnout?´  Folk odpověděl, že hlavním důvodem byl časový tlak. Dále pak Folk upozornil na obrovský rozdíl mezi projekty GAČR a rozvojovým projektem. U GAČR lze předpokládat schválení vedením fakulty bez posuzování odborné stránky návrhu, ale u rozvojového projektu je situace jiná. Na základě stanoviska firmy Grantgarant fakulta původně došla k závěru, že projekt bude možné podat. Praha ale poté chtěla podepsat, že budeme zveřejňovat všechny materiály vzniklé v rámci projektu, bez ohledu na autorská práva. Folk diskutoval tento problém s jinými firmami, které dostaly podobný grant a zjistil, že velmi často dochází k ignorování podmínek z jejich strany. Zástupci firem sice podepíší svůj závazek týkající se zveřejňování, ale ve skutečnosti nic nezveřejní. V případě soudního sporu jsou připraveni vše zveřejnit. Fakulta je ale v jiné pozici.  Gaš – fakulta má právo projekt nepřijmout.

ASF v orientačním hlasování odsouhlasil ukončení diskuze (22/0/1).

Na Perlínův návrh ASF přijal usnesení: ASF se seznámil se stížností Stančíka a bere na vědomí závěry legislativní komise k této stížnosti. (22/0/1)

18.    Různé

Zima informoval AS o zasedání zahraniční komise. Ze závěrů vyplývá, že fakulta byla nucena snížit počet vyjíždějících studentů.  Kritérium pro posouzení žádostí o Erasmus byl prospěch. Práce komise se účastní členka senátu Milada Matoušková.

Další zasedání 18.10. v 15:00 v pravé rýsovně
Přijatá usnesení:

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (21/0/0)

ASF schvaluje program zasedání. (21/0/0)
ASF schvaluje zápis ze zasedání  4.5.2012. (18/0/3)
ASF se kladně vyjádřil k návrhům na vedoucí kateder:

doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. – katedra fyzické geografie a geoekologie 21/1
doc. RNDr. Petr Nachtigall, PhD. – katedra fyzikální a makromolekulární chemie 21/1
RNDr. Lukáš Fischer, PhD. – katedra experimentální biologie rostlin 22/0
doc. RNDr. Tomáš Fischer, PhD. – ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a geofyziky 22/0
prof. RNDr. Petr Horák, PhD. – katedra parazitologie 22/0


ASF souhlasí se změnou názvu a náplně katedry organické chemie. (22/0/1)

ASF schvaluje zrušení sekčního účelového pracoviště biologické sekce Středisko biologického vzdělávání. (23/0/0)

ASF souhlasí s návrhem organizačního řádu fakulty. (23/0/0)

ASF schvaluje vnitřní předpis, jímž se mění Pravidla pro organizaci studia. (22/0/1)

ASF se usnesl na výkladu čl. 18 odst. 1. Pravidel pro organizaci studia: "Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce prostřednictvím Studijního informačního systému fakulty (SIS) je postupem podle čl. 18 odst. 1. Pravidel pro organizaci studia." (23/0/0)

ASF schvaluje Podmínky přijímacího řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů pro rok 2013/14. (22/0/1)

ASF vzal na vědomí průběžnou zprávu o činnosti etické komise. (23/0/0)

ASF schválil komisi pro volbu děkana ve složení Hudeček (22/0/1), Jedelský (22/0/1), Kříž (22/0/1), Perlín (22/0/1), Zeisek (22/0/1).
ASF schvaluje navržený harmonogram a pověřuje předsednictvo vyhlášením volby kandidáta na děkana. (23/0/0)
ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb do studentské komory. Počet mandátů a termíny určí ASF na zasedání 18. října 2012. (23/0/1)
ASF schváluje dílčí volební komisi pro volby do AS UK ve složení: Diblíková (23/0/1), Holman (23/0/1), Hudeček (23/0/1), Bukovská (24/0/0), Jedelský (24/0/0), Kříž (23/0/1), Bosáková (24/0/0), Hurný (24/0/0), Krýza (23/0/1), Matějka (23/0/1), Motloch (23/1/0).
ASF schvaluje harmonogram a pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb zástupců PřF v AS UK. (23/0/1)
ASF zvolil předsedou Jedelského (20/3). Místopředsedy zvolil Kříže (21/2) a Hudečka (20/3).
Akademický senát podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 15. června do 30. září k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech. (23/0/0)
ASF se seznámil se stížností Stančíka a bere na vědomí závěry legislativní komise k této stížnosti (22/0/1)

Zapsal: Vladimír Krylov 14.6.2012
Ověřili: Petr Jedelský a Jiří Hudeček 20.6.2012

pozn. zápis byl schválen na zasedání 18.10.2012

Akce dokumentů