E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 3. 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2012, polatky spojené se studiem, rozhodnutí MŠMT ve věci akreditace Mgr. programu FPR ZČU

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15.3. 2012

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Bukovská, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Krýza, Kříž, Kuthan, Macháček, Matoušková, Motloch, Perlín, Pospíšková, Rothová, Šolc, Štych, Zeisek (24)

Omluveni: Havlík, Matějka, Veselá, Žižka (4)

Hosté: Gaš, Dvořáková, Černý, Ettler, Folk, Langhammer

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 19. ledna 2012
4. Schválení zápisu o hlasování per rollam
5. Kontrola plnění Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2011
6. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2012
7. Opatření děkana, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem
8. Diskreditace akreditačního procesu
9. Různé

Průběh zasedání:

 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (24/0/0)

 2. ASF schvaluje program zasedání. (24/0/0)

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 19.1.2012. (24/0/0)

 4. Schválení zápisu o hlasování per rollam

Akademický senát hlasoval ve dnech 19.-26.1. k návrhu usnesení:

"Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK se připojuje k rezoluci akademické obce Univerzity Karlovy v Praze ze dne 19.1.2012."

Pro návrh: 28

proti návrhu: 0

hlasování se zdrželi: 0

a hlasování se nezúčastnili: 0

Akademický senát přijal v hlasování per rollam navržené usnesení poměrem 28/0.

Usnesení: Akademický senát schválil zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 19.-26.1. 2012 (24/0/0).

Akademický senát hlasoval ve dnech 24.1.-31.1. k návrhu usnesení:

"Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Didaktika chemie v akademickém roce 2012/2013"

Pro návrh: 28

proti návrhu: 0

hlasování se zdrželi: 0

a hlasování se nezúčastnili: 0

Akademický senát přijal v hlasování per rollam navržené usnesení poměrem 28/0.

Usnesení: Akademický senát schválil zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 19.-26.1. 2012 (24/0/0).

 

5. Kontrola plnění Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2011

Jedelský uvedl bod s tím, že se jedná o materiál, který předkládá vedení fakulty o své vůli a nepodléhá schválení AS. Jelikož byl v loňském roce připravován dlouhodobý záměr na roky 2011-2015, tak ADZ 2011 obsahuje z velké části body, které byly splněny již v době jeho přípravy. Kříž informoval členy AS, že SKAS tento dokument na schůzce předešlého dne prodiskutoval a navrhl, aby se dotazy ohledně detailů aktualizace projednaly až na výjezdním jednání v Krkonoších, popřípadě e-mailem. Kříž se po té dotázal Langhammera proč v roce 2011 byl jeden z bodů - Definice správy a rozvoje webu uveden jako nesplněn a zároveň není součástí plánu na rok 2012. Místo toho je zde pouze uveden bod týkající se struktury a grafické stránky webu. Langhammer odpověděl, že analýzy řešící systém správy a rozvoj webu byly zadány v roce 2011 a stále ještě běží. Na jaře 2012 by měly být kompletní a tento bod tak bude splněn. Gaš dále zdůraznil, že je nutné udělat také anglickou mutaci webu.

Usnesení: Akademický senát bere na vědomí zprávu o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru PřF pro rok 2011dne (24/0/0).

6. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2012

Kotek se zeptal, jaké jsou plány s programem Bakalář plus (kredity apod.). Folk odpověděl, že na doporučení studijní proděkanky by neměly být předměty v rámci bakaláře plus kreditovány a dále by také neměly být součástí normálního studijního plánu. Folk dále zdůraznil, že naše fakulta má velké množství studentů a běžné přednášky jsou koncipovány pro průměrného studenta. Program Bakalář plus by měl přinést intelektuální vyžití pro nejtalentovanější z nich. Folk dále podotkl, že v současné době existuje několik rozpracovaných modelů jak tento program koncipovat, buď jako formu semináře typu Pokroky v… nebo mentorské přednášky pro malý okruh posluchačů, či formu speciálního praktika. Jde o to, aby se sekce shodly na konkrétní a pokud možno jednotné podobě. Perlín konstatoval, že se jedná o velmi zajímavý počin, a zdůraznil, že podle jeho názoru by tento program měl být pro jednotlivé sekce dobrovolný. Perlín dále zdůraznil, že je proti jakékoliv svázané formě. Folk podotkl, že tento program musí běžet na bakalářském stupni a nesmí být tunelováním magisteriátu a že není žádoucí, aby se talentovaní bakalářští studenti příliš předčasně specializovali. Koukol se zeptal, zda se v rámci tohoto programu bude jednat o stávající či zcela nové předměty. Folk odpověděl, že se bude jednat o zcela nové předměty.

Perlín zdůraznil, že přípravy projektů Biocentrum a Globecentrum by měly být řešeny s plným vědomím AS a senát by dále měl fungovat jako kontrolní orgán a měl by mít tudíž možnost se seznámit s jednotlivými kroky v rámci věcné tak i stavební náplně. Jedelský podotkl, že v celé řadě záležitostí týkajících se výstavby výše zmíněných center jedná rektorát a to i bohužel se všemi negativními důsledky. Gaš podotkl, že rektorovi byla navržena manažerská struktura a hlavní manažerka by měla být tajemnice Přírodovědecké fakulty.

Perlín podotkl, že by osobně byl pro větší míru svobody s ohledem na striktní zavedení Google apps. Jedelský odpověděl, že přechod na Google apps měl primárně vyřešit problémy s e-mailem a to se také podařilo. Ostatní moduly jsou více méně dobrovolné. Langhammer dále podotkl, že systém musí být z principu centralizovaný, jinak ztrácí smysl (platby za více než jedno úložiště dat apod.).

Šolc se zeptal, jakým způsobem budou rozdělovány peníze na PRVOUKy. Gaš odpověděl, že v současné době máme připraveno 5 PRVOUKů. Ty musí schválit vědecká rada a současné době se zároveň píše přihláška programu. Rozdělování peněz mezi jednotlivé PRVOUKy poběží na základě stávajícího systému. Zeisek se dotázal, kde konkrétně jsou zakotveny povinnosti zaměstnanců s ohledem na používání Google apps. Jedelský odpověděl, že toto je obsahem Opatření děkana 5/2012. Gaš podotkl, že se vedla diskuze nad tím, zda zakotvit povinnost používat emaily v doméně natur.cuni.cz i pro studenty. Tato povinnost nakonec zakotvena nebyla a Gaš věří, že studenti tuto doménu budou používat dobrovolně.

Koukol se zeptal proč je navrhováno jednotné pojištění pro zaměstnance vyjíždějící na zahraniční cestu a zda se bude jednat o jednu pojišťovnu, či jednotné pojistné podmínky. Tajemnice odpověděla, že to bude jedna pojišťovna. Zaměstnanec dostane kartičku a bude tím pádem krytý. Tajemnice dále zdůraznila, že zaměstnavatel nese za zaměstnance na pracovních cestách v zahraničí plnou zodpovědnost, bez ohledu na jejich soukromé pojištění..

Kotek se zeptal, do kdy bude fungovat menza. Tajemnice odpověděla, že stanovení harmonogramu bude jedním z prvních úkolů, které se budou řešit po definitivním rozhodnutí o managementu projektu, toto rozhodnutí je na RUK. Kotek se dále zeptal na sportovní vyžití v rámci budovaných center. Tajemnice podotkla, že v novém kampusu vznikne nová menza a dále podniky typu kavárna či restaurace a místnosti pro kulturní a sportovní vyžití.

Perlín se zastavil u bodu 6 - Sjednocení zadávání veřejných zakázek a řekl, že se obává, že tento krok povede k nadprodukci formalismu. Tajemnice odpověděla, že fakulta odebírá zboží za více jak 200.000 kč za rok od velkého množství firem a proto je nutné centralizaci co nejdříve zavést a zároveň ustanovit referenta pro veřejné zakázky, který tuto agendu bude řídit, aby byrokratické povinnosti neležely na pracovnících vědecko-pedagogických pracovišť.

Usnesení: Akademický senát bere na vědomí Aktualizaci dlouhodobého záměru PřF pro rok 2012 (24/0/0).

7. Opatření děkana, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem

Jedelský uvedl, že se jedná o aktualizaci poplatků, z nichž se část týkající se studia v českém jazyce odvíjí od normativu, tudíž změny navržené studijní proděkankou reflektují snížení normativu. Část poplatků spojených se studiem v angličtině je na libovůli fakulty a v doktorském studiu oborových rad.

Ettler informoval členy AS, že v současné době má fakulta 26 samoplátců v doktorských studijních programech, což je s výjimkou demografie. Langhammer zdůraznil, že je skvělé, že máme stipendijní program typu STARS pro špičkové zahraniční studenty, ale na druhé straně je nutné zpoplatnit studijní programy pro průměrné či podprůměrné zahraniční studenty.

Usnesení: Akademický senát schvaluje návrh opatření děkana, kterým se stanovují poplatky (24/0/0).

 

8. Diskreditace akreditačního procesu

Jedelský shrnul události spojené s rozhodnutím ministra ŠMT ve věci akreditace magisterského studijního programu FPR ZČU. A navrhl tři usnesení.: “AS PřF UK odmítá zásahy vedení MŠMT do nezávislosti akreditačního procesu, které způsobují destabilizaci a diskreditaci vysokoškolského vzdělávání v ČR.

AS PřF UK vyslovuje podporu stanovisku Akreditační komise ve věci akreditace FPR ZČU v Plzni. AS PřF UK vyzývá emeritního rektora UK, prof. Ivana Wilhelma, aby nadále nepoškozoval dobré jméno Univerzity Karlovy v Praze a rezignoval na post náměstka.”

Šolc informoval  AS, že se v úterý sešla legislativní komise velkého senátu. Šolc dále podotkl, že je sporné vyjadřovat podporu AK v rámci konkrétní kauzy (plzeňská práva), když nemáme dostatek informací. Koukol informoval AS, že na webu akreditační komise je podle jeho názoru dostatek informací, že je možné případné podpůrné usnesení přijmout. Kuthan zdůraznil, že plně podporuje třetí bod usnesení vzhledem k neochotě či neschopnosti prof. Wilhelma se mediálně distancovat od bývalého působení na UK.  Bruthans upozornil, že takto formulované body usnesení mohou být lehce mediálně zneužity různými skupinami a nejsou mediálně dostatečně přitažlivá. Jedelský podotkl, že se jedná hlavně o signál dovnitř fakulty a univerzity, nikoli směrem k médiím. Hudeček podotkl, že by osobně spojill první a druhý bod usnesení a třetí by vypustil. Perlín nesouhlasil byl pro zvolení prvních dvou bodů s tím, že jejich pořadí by prohodil. Gaš podotkl, že Wilhelm jako náměstek ministra musí být do určité míry loajální a nepřijde mu tedy vhodné ho takto silně kritizovat. Zeisek nesouhlasil a podotkl, že Prof. Wilhelm dobře věděl do čeho jde a pozici náměstka přijal dobrovolně. Hudeček podotkl, že nelze chtít po jakémkoliv bývalém rektorovi, aby se po skončení svého funkčního období choval stále podle představ své alma mater. Ztratil by tím značnou část své svobody. Černý zdůraznil, že pokud má AS v úmyslu takto kritizovat prof. Wilhelma, bylo by taktéž žádoucí té samé kritice podrobit i ministra Dobeše. V této souvislosti Černý řekl, že Dobeš přirovnal rozhodnutí akreditační komise k soudním procesům z 50. Let, což je podle Černého skandální. Koukol podotkl, že ne prof. Wilhelm, ale media spojují jeho osobu s bývalým působením na UK a tudíž poškozují její dobré jméno. Šolc navrhl svou variantu první části usnesení: “AS PřF UK odmítá kroky vedení MŠMT nerespektující nezávislá stanoviska Akreditační komise, kterými způsobuje destabilizaci a diskreditaci vysokoškolského vzdělávání v ČR.” Jedelský dal orientačně hlasovat o přijetí Šolcovy či Jedelského varianty. V orientačním hlasování byla vybrána Jedelského varianta.

Usnesení: AS PřF UK odmítá zásahy vedení MŠMT do nezávislosti akreditačního procesu, které způsobují destabilizaci a diskreditaci vysokoškolského vzdělávání v ČR. (24/0/0)

Usnesení: AS PřF UK vyslovuje podporu stanovisku Akreditační komise ve věci akreditace FPR ZČU v Plzni. (19/0/5)

Varianty třetí části usnesení byly v orientačním hlasováním odmítnuty, Jedelský a Šolc své návrhy třetího usnesení stáhli.

9. Různé

Perlín kritizoval SKAS, že podcenil mediální stránku studentské ankety Velemlok, zejména prodlevu mezi udělením cen a zveřejněním na webu. Macháček se za SKAS ohradil, že se nejedná o náplň činnosti SKAS. Gaš uvedl, že by to měla být náplň OVV.


Přijatá usnesení:

 1. ASF schválil Krylova jako zapisovatele. (24/0/0)

 2. ASF schválil program zasedání. (24/0/0)

 3. ASF schválil zápis ze zasedání 19.1.2012. (24/0/0)

 4. Akademický senát schválil zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 19.-26.1. 2012. (24/0/0)

 5. Akademický senát schválil zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 19.-26.1. 2012. (24/0/0)

 6. Akademický senát bere na vědomí zprávu o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru PřF pro rok 2011. (24/0/0)

 7. ASF schvaluje návrh opatření děkana, kterým se stanovují poplatky. (24/0/0)

 8. AS PřF UK odmítá zásahy vedení MŠMT do nezávislosti akreditačního procesu, které způsobují destabilizaci a diskreditaci vysokoškolského vzdělávání v ČR. (24/0/0)

 9. AS PřF UK vyslovuje podporu stanovisku Akreditační komise ve věci akreditace FPR ZČU v Plzni. (19/0/5)

Zapsal Vladimír Krylov 15.3.2012

Ověřil Petr Jedelský 17.3.2012

Akce dokumentů