E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 3. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 16. 3. 2023

Podnět k řešení mzdové situace na FF, návrh novely Pravidel pro organizaci studia na PřF UK, návrh novely Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na PřF UK, podmínky přijímacího řízení do DSP II, akreditace DSP Geoinformatika, hodnocení výuky studenty, Návrh výše poplatků za studium v cizím jazyce, snížení poplatků za studium v cizím jazyce, poplatky spojené s přijímacím řízením do studijních programů v cizím jazyce, úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce, řešení vědeckoetických sporů

Přítomni:        dle prezenční listiny (22)

Omluveni:      dle prezenční listiny 

Hosté:             dle prezenční listiny

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání 16. 2. 2023
 3. Slib nových senátorů
 4. Podnět k řešení neúnosné mzdové situace na Filosofické fakultě UK (F. Cvrčková)
 5. Návrh novely Pravidel pro organizaci studia na PřF UK
 6. Návrh novely Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na PřF UK
 7. Podmínky přijímacího řízení do DSP II
 8. Akreditace DSP Geoinformatika
 9. Hodnocení výuky studenty
 10. Návrh výše poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro ak. rok 2024/2025
 11. Snížení poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro ak. rok 2023/2024
 12. Poplatky spojené s přijímacím řízením do studijních programů v cizím jazyce
 13. Úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro ak. rok 2023/2024
 14. Řešení vědeckoetických sporů
 15. Jmenování členů komisí ASF
 16. Informace z jednání AS UK
 17. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 18. Sdělení a informace
 19. Různé

 

1.Schválení programu zasedání

Usnesení 3.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 18/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2.Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání ze dne 16. 2. 2023

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, pouze úpravy dílčích formulací, překlepů či drobných oprav (L. Šídlo, N. Sidej, K. Bubeníková).

Zápis byl zveřejněn 25. 2. 2023 na adrese

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2023/copy_of_zapis-z-11-1-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-19-1-2023

Usnesení 3.2

ASF schvaluje zápis z 2. jednání ASF ze dne 16. 2. 2023.

Hlasování: 18/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Úkoly z minulého jednání ASF

Řešení vědeckoetických sporů

 • samostatný bod pana děkana v rámci dnešního programu (č. 14)

 

3.Slib zvolených senátorů

Po přečtení slibu zvolení senátoři pronesou po uvedení jejich jména nahlas „slibuji“. 

Slib senátora:

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

Nově zvolení senátoři:

 • Daniel Vašek

 

4.Podnět k řešení neúnosné mzdové situace na Filosofické fakultě UK (F. Cvrčková)

Dne 1. 3. 2023 obdržel ASF e-mail s podnětem od prof. F. Cvrčkové.

Bod uvedla F. Cvrčková, která vysvětlila motivaci i možnosti řešení uvedeného problému.

Podklady: https://docs.google.com/document/d/1l-ajU6NA3MHjUwcmDGnhwDx0xH9ETwq0/edit?usp=drive_web&ouid=111455075804202309122&rtpof=true

Obracím se na své volené zástupce v AS UK s žádostí o předložení níže uvedených podnětů plénu Akademického senátu UK. Akademický senát PřF UK současně žádám o podporu např. formou usnesení, které pověřuje zástupce fakulty v AS UK a Ekonomické komisi vznesením následujících podnětů:

 • AS UK by měl akademické obci prostřednictvím svých webových stránek zpřístupnit dokument „Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024“ (dále Principy) schválený na jeho zasedání dne 1.4. 2022 i případné jeho pozdější modifikace, jakož i novou verzi Principů, která bude schválena na jaře 2023.
 • AS UK by měl vyzvat vedení univerzity k iniciaci změny Statutu UK, která by modifikací čl. 49 (Čl. 49 Rozpočet a rozpočtové provizorium) do budoucna zajistila přístupnost znění Principů akademické obci.
 • V souvislosti s aktuální mzdovou situací na FF UK by AS UK měl otevřít širší vnitrouniverzitní diskusi o podobě a parametrech Principů s tím, že případné systémové změny by mohly ovlivnit Principy počínaje r. 2024. (Nabízejí se např. změny relativní váhy některých parametrů, které neodrážejí přímo výzkumnou a pedagogickou činnost, případně zavedení nějaké formy systémové podpory malých oborů splňujících určitá kritéria, popřípadě i vybraných forem CŽV).“

Předseda EK ASF sen. L. Šídlo uvedl, že podnět byl projednán per rollam členy komise, která nevyjadřuje výsledné společné stanovisko, nicméně se shodují v podpoře prvních dvou uvedených bodů. Ohledně třetího bodu (otevření parametrů Principů) zastává komise spíše opatrný postoj, neboť se většinově domnívá, že jakákoliv změna parametrů může být problematická a může vést k daleko větším problémům, a to i v důsledku toho, že v současné době UK není na provedení takovýchto změn dostatečně připravena, např. i proto, že nejsou v pořádku všechna potenciální relevantní vstupní data, podle kterých by se měly případné změny uskutečnit.

Diskuse:

 • K. Bubeníková, sen. AS UK:
 • nedoporučuje otevřít jednací řád na základě předchozích zkušeností
 • jako zástupkyně PřF v AS UK dává informace panu tajemníkovi i předsedovi EK ASF, snaha otevřít tuto problematiku i mimo uzavřený okruh
 • předseda ASF R. Perlín:
 • diskuse je důležitá, ale samotné principy jsou velice složité, a ne zcela pro všechny pochopitelné… doporučuje, aby se rozšiřovalo povědomí o tom, co do vědomí vstupuje, jak se co počítá, ale nedoporučuje, aby z toho vznikaly nějaké legislativní povinnosti; pokud se nejedná o tajný dokument, tak by měl být zveřejněn po schválení AS UK
 • děkan J. Zima:
 • děkanát má materiály k dispozici, neví, proč se materiál nezveřejňuje; přesto upozorňuje, že se jedná o složitý výpočet, který stejně neznalému moc neřekne…

 

Usnesení 3.3

AS PřF UK doporučuje AS UK zveřejnění schválených Principů pro rozdělení finančních prostředků na UK včetně komentáře a průběžně seznamovat akademickou obec s hlavními zásadami a mechanismy vnitrouniverzitního rozdělování finančních prostředků.

Hlasování: 20/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

5.Návrh novely Pravidel pro organizaci studia na PřF UK

Úvodní slovo přednesl prod. P. Chromý, který předložil důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva:

Aktuálně platná Pravidla pro organizaci studia na PřF UK (POS) jsou účinná od 1. 10. 2021. POS je třeba novelizovat tak, aby byla účinná od 1. 10. 2023, a to z následujících důvodů:

 1. Je třeba ošetřit podmínky SZZK v nově akreditovaných studijních programech: Bc Science, Bc a NMgr Geologie – Geoarcheologie (určit pořadí částí SZZK, počet kreditů pro konání jiné než poslední části státní zkoušky a aktualizovat seznam specializací),
 2. Reflektovat stávající praxi rozhodování, odstranit nepřesnosti a upřesnit podmínky: a) upravit podmínky pro uznávání předmětů, b) upřesnit kontroly splnění předmětu.
 3. Předepsat studentům povinnost evidovat mobilitu (studijní a výzkumné pobyty) v modulu Evidence stáží v SIS.
 4. Vypustit “vyhaslé” ustanovení o možnosti úprav disertační práce na výzvu komise pro obhajobu. Po odevzdání práce již nelze práci upravovat.

Větší změnu Pravidel lze očekávat až po schválení novely zákona o VŠ a následných změnách vnitřních předpisů UK.

Návrh novely POS byl projednán KD (27. 2. 2023) a studijní komisí ASF (3. 3. 2023).

Podklady: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c9zNNVLXirnIqpXm0rlIHTnaiUSFpJxP

Diskuse:

 • sen. D. Vašek, předseda studijní komise ASF:
 • potvrdil projednání obsahu na komisi a kladné stanovisko
 • prosí o větší osvětu ohledně evidence stáží mezi studenty i školiteli
 • sen. L. Kunstmüllerová, předsedkyně legislativní komise ASF:
 • potvrdila projednání obsahu na komisi, která vyjadřuje souhlas
 • žádá o dodání podkladů na komisi s větším předstihem, stejně jako předjednat s legislativní komisí AS UK
 • předseda ASF R. Perlín:
 • informoval, že se uskuteční schůzka i s právníkem fakulty Mgr. Touškem, aby se připravil dokument tak, aby prošel legislativní komisí AS UK bez větších problémů
 • sen. K. Komrsková:
 • dotaz na evidenci stáží, jaké všechny stáže se mají evidovat (prod. P. Chromý: „všechny“)
 • J. Pačes, člen LEG K AS UK:
 • informoval, že pokud se novela vnitřního předpisu má schválit v červnu, tak je nutné vše rychle projednat a poslat, protože to má svůj proces a musí se počítat s určitými časovými průtahy

Usnesení 3.4

ASF schvaluje návrh novely Pravidel pro organizaci studia na PřF UK a ukládá předsedovi ASF předložit tuto novelu do legislativního procesu AS UK.

Hlasování: 22/0/0  
Návrh usnesení byl přijat.

 

6.Návrh novely Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na PřF UK

Úvodní slovo přednesl prod. P. Chromý, který předložil důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva:

Aktuálně platná Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na PřF UK byla schválena AS UK dne 2. 6. 2017. Pravidla SRZ je třeba novelizovat tak, aby byla účinná od 1. 10. 2023, a to z důvodu:

 1. Upuštění od povinnosti odevzdávat tištěnou verzi rigorózní práce.
 2. Zavedení možnosti konat zkoušky a obhajoby distančně (Rigorózní řád UK z roku 2021).
 3. Reflektovat stávající praxi rozhodování, odstranit nepřesnosti v postupech a upřesnit podmínky (např. omlouvání z termínu, odevzdávání a zveřejňování prací).
 4. Vypustit “vyhaslé” ustanovení o možnosti úprav rigorózní práce na výzvu komise pro obhajobu. Po odevzdání práce již nelze práci upravovat.

Návrh novely POS byl projednán KD (27. 2. 2023) a studijní komisí ASF (3. 3. 2023).

Podklady: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CxAWjTx9zaReda_X_b5d03f-a_BqgMIr

 

Diskuse:

 • předseda ASF R. Perlín:
 • předpokládá se, že se předpis vydá nově (nikoliv jako revize)
 • sen. D. Vašek, předseda studijní komise ASF:
 • potvrdil projednání obsahu na komisi, bez výhrad doporučuje ke schválení
 • sen. L. Kunstmüllerová, předsedkyně legislativní komise ASF:
 • potvrdil projednání obsahu na komisi, bez výhrad doporučuje ke schválení
 • prod. P. Chromý:
 • oproti jednání na komisích dodán ještě bod, že předseda komise nemůže být oponentem rigorózní práce
 • sen. K. Komrsková:
 • upozornila, že se řeší genderová vyváženost v textech (uchazeč/uchazečka apod.) – zda neinkorporovat do nových dokumentů
 • sen. M. Slovák:
 • zpřesňující dotaz na způsob odevzdání a formu „interních obhajob“

Usnesení 3.5

ASF schvaluje návrh novely Pravidel pro konání státní rigorózní zkoušky na PřF UK a ukládá předsedovi ASF předložit tuto novelu do legislativního procesu AS UK.

Hlasování: 22/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

7.Podmínky přijímacího řízení do DSP II

Úvodní slovo přednesla prod. M. Teplá, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva:

Podmínky přijímacího řízení k doktorskému studiu II musí být dle Harmonogramu přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 (OR 11/2022) nejpozději 30. dubna 2023 zapsány v SIS ke schválení na RUK. Podmínky přijímacího řízení byly až na v textu žlutě vyznačené změny (termíny, přidání podmínek pro DSP Bioinformatika a výpočetní biologie, změny u popisu DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie) zanechány ve stejném znění jako jsou již schválené podmínky přijímacího řízení do DSP s nástupem od 1.10.2023 (tedy uchazeči u většiny DSP předkládají anotační projekt). Oproti letošnímu přijímacímu řízení do DSP II budou otevřeny navíc DSP: Biochemie a Imunologie. Pro přijímací řízení do DSP II v akadem. roce 2023/2024 se navrhují následující termíny:

 • Odevzdání přihlášky: do 15. 12. 2023 (pouze elektronicky),
 • Žádost (SSP/distančně) do 20. prosince 2023,
 • Termín přijímací zkoušky: 2. 2. 2024 (řádný); 9. 2. 2024 (náhradní),
 • Předložení dokladu o ukončeném Mgr. vzdělání: do 29. 2. 2024.

Podklady:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16nWDm4Q_H-KOTSMC8FzNkB_dwgaBzkwy

Diskuse:

 • sen. K. Komrsková:
 • poznámka, že lze očekávat případné změny se změnou Vysokoškolského zákona

Usnesení 3.6

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení do DSP II.

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

8.Akreditace DSP Geoinformatika

Úvodní slovo přednesla prod. M. Teplá, která předložila důvodovou zprávu:

Důvodová zpráva:

Vzhledem k tomu, že platnost původní akreditace DSP Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země končí 23. 10. 2024, byly připraveny nové akreditační podklady tohoto studijního programu. Jedná se tedy o žádost o opětovné udělení oprávnění.

Doktorský studijní program Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země umožňuje absolventům získat pokročilé teoretické a praktické znalosti v oblasti geoinformatiky, kartografie a dálkového průzkumu Země, seznamuje je s moderními metodickými přístupy, nástroji a technikami využívanými v daných oborech a s možnostmi jejich uplatnění při řešení aktuálních interdisciplinárních problémů v oblasti věd o Zemi i dalších vědních disciplín zaměřených na studium přírodních a socioekonomických systémů a jejich interakce. 

Návrh byl schválen na VR geografické sekce dne 9. února 2023, na VRF pak 9. března 2023. 

Podklady: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RdtbdFtlzHBoVQUcQH6E-GiXd6pj1kr0

Usnesení 3.7

ASF schvaluje DSP Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země.

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

9.Hodnocení výuky studenty   

Úvodní slovo přednesla prod. M. Teplá, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva:

Na PřF probíhá Hodnocení výuky studenty (tzv. studentská anketa) v souladu s Řádem pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy. Vyhodnocování probíhá jednou ročně, a to vždy zpětně za celý akademický rok. Výsledkem je předkládaná sumarizující zpráva, na které se podíleli vedoucí kateder, ředitelé ústavů, sekční proděkani a proděkanka pro koncepci studia. Předmětem studentského hodnocení byla kvalita výuky studijních předmětů a též kvalita pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících. Vedoucí kateder a ředitelé ústavů se detailně zabývali hodnocením studentské ankety, projednávali výstupy ankety na svých katedrách, resp. ústavech, i s konkrétními vyučujícími. Diskutovali případná negativní či naopak pozitivní stanoviska studentů, která byla více či méně detailně obsažena v případných slovních komentářích. Ve svých shrnujících stanoviscích většinou jmenovali nejlépe nebo naopak nejhůře hodnocené kurzy, zabývali se nízkým procentem návratnosti ankety a pojmenovali možné problémy, které vyřešili nebo soustavně řeší (například nízká kreditová dotace kurzů apod.).

Podklady:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zThDdraQRsvm92ZDga7ENPBTKGTC7sPo

Vyhodnocení ankety bude zveřejněno na fakultních webových stránkách.

Diskuse:

 • sen. D. Vašek:
 • studijní komise projednala a schvaluje dokument i uveřejnění na webu (verze bez uvedení jmen)
 • zástupci studijní komise ASF se zúčastnili jednání studijní komise AS UK, informoval o rozdílech mezi fakultami, včetně snahy RUK přístupu k odpovídajícímu vyhodnocení
 • předseda R. Perlín:
 • anketa je jedno z nejdiskutovanějších témat na kolegiu děkana; upozornil, že je nutné navazovat na výsledky ankety, vyhodnocovat na jednotlivých pracovištích… viditelnost zpětné vazby je jedna z cest, jak zvýšit podíl vyplněnosti
 • prod. M. Teplá:
 • informovala o počtech vyplněných dotazníků a procentuální návratnosti, kdy jako příklad dobré praxe poukázala na sekci geografie, kdy prod. M. Ouředníček aktivně přistoupil k možnostem vyplnění hodnocení, což se projevilo i ve vysoce nadprůměrném procentem vyplnitelnosti
 • sen. A. Altová:
 • dle údajů z AS UK je PřF UK mezi fakultami s nejvyšším procentem návratnosti

Usnesení 3.8

ASF bere na vědomí zprávu o výsledcích Hodnocení výuky studenty a doporučuje všem vedoucím pracovníkům na fakultě uplatnit výsledky studentské ankety v praxi.

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

10.Návrh výše poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro akademický rok 2024/2025   

Úvodní slovo přednesl prod. P. Chromý, který předložil důvodovou zprávu:

Důvodová zpráva:

Dne 23. 2. 2023 se uskutečnilo jednání se zástupci MFF ve věci zajištění bakalářského SP Science, na kterém byla dohodnuta i výše poplatků, které PřF navrhne do Přílohy 2 Statutu UK pro akademický rok 2024/2025. Poplatky v SP Science budou odlišné pro studenty z EU/EHP/Ukrajiny a mimo tyto země, tedy podle praxe uplatňované MFF.

Návrh výše poplatků byl projednán KD (27. 2. 2023) a následně studijní komisí ASF (3. 3. 2023). Výsledek jednání o poplatku v NMgr SP Geology – specializaci Geodynamics bude upřesněn po zasedání KD 13. 3. 2023.

Podklady: 

https://docs.google.com/document/d/1oiF8yCZjcJhNLPxshI3zwRUxeeAHXEXx/edit

 

Usnesení 3.9

ASF souhlasí s navrženou výší poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních programech uskutečňovaných na PřF UK pro akademický rok 2024/2025.

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

11.Snížení poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro akademický rok 2023/2024   

Úvodní slovo přednesl prod. P. Chromý, který předložil důvodovou zprávu:

Důvodová zpráva:

PřF UK, podobně jako v minulých letech, nenavrhuje snížit poplatky za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro akademický rok 2023/2024. Návrh byl projednán KD (27. 2. 2023) a následně studijní komisí ASF (3. 3. 2023).

Podklady: 

https://docs.google.com/document/d/1oiF8yCZjcJhNLPxshI3zwRUxeeAHXEXx/edit

Usnesení 3.10

ASF souhlasí s tím, že PřF UK nenavrhuje snížit poplatky za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro akademický rok 2023/2024.

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

12.Poplatky spojené s přijímacím řízením do studijních programů v cizím jazyce

Úvodní slovo přednesl prod. P. Chromý, který předložil důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva:

PřF UK navrhuje, aby poplatek spojený s přijímacím řízením do studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na PřF UK, podobně jako v minulých letech, odpovídal výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče o studium ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce.

Návrh byl projednán KD (27. 2. 2023) a následně studijní komisí ASF (3. 3. 2023).

Podklady: 

https://docs.google.com/document/d/1oiF8yCZjcJhNLPxshI3zwRUxeeAHXEXx/edit

 Usnesení 3.11

ASF souhlasí s tím, aby poplatky spojené s přijímacím řízením do studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na PřF UK odpovídaly výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče o studium ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce..

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

13.Úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro akademický rok 2023/2024

Úvodní slovo přednesl prod. P. Chromý, který předložil důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva:

RUK aktuálně připravuje nové opatření rektorky, v něm by byly přehledně specifikovány podmínky pro snížení či upuštění od poplatků za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce.

KD dále diskutovalo podněty k poskytování úlev na poplatcích, které vzešly ze sekce biologie a z jednání k zajištění mezifakultního Bc studijního programu Science.

PřF UK bude navrhovat, aby podmínky pro snížení či upuštění poplatku mohl upravit svým opatřením po projednání v ASF děkan fakulty.

Podklady: 

https://docs.google.com/document/d/1oiF8yCZjcJhNLPxshI3zwRUxeeAHXEXx/edit

 

14. Řešení vědeckoetických sporů

Děkan fakulty prof. Zima představil koncept vzniku poradní komise děkana, která by se měla věnovat řešení problémů tohoto typu a také seznámil s předběžným návrhem zaměření práce této komise.

Definitivním návrh statutu komise včetně jmenování členů a věcného zaměření předloží děkan ASF na jednání v dubnu 2023.

Diskuse:

 • předseda R. Perlín:
 • sdělil podrobnosti navrhovaného textu – každá sekce bude mít své zástupce, které bude schvalovat ASF; předpokládá se zřízení komise děkana během LS 2022/2023
 • mělo by dojít také ke zpřesnění názvů dalších etických komisí na PřF UK tak, aby bylo jednoznačné, o jaké komise se jedná

 

15.Jmenování členů komisí ASF

Schválení členové (tučně předsedové komisí):  

Ekonomická komise:

 • Šídlo Luděk, Škaloud Pavel, Rösel Daniel, Bruthans Jiří, Kuthan Martin, Jeníček Michal, Bubeníková Kristýna, Zévl Jiří-Jakub, Šmok Dominik, Čermák Zdeněk

Legislativní komise:

 • Perlín Radim, Zévl Jiří-Jakub, Kunstmüllerová Lucie, Pačes Jan, Rothová Olga, Opatová Věra, Vašek Daniel, Šmok Dominik, Polák Arnošt, Bašta Miroslav, Žitnay Andrej

Studijní komise:

 • Sidej Nathan, Slovák Marek, Komrsková Kateřina, Pileček Radek, Žurmanová Jitka, Matějka Dobroslav, Kotora Martin, Janoušková Svatava, Mazuch Martin, Altová Anna, Kunstmüllerová Lucie, Svoboda Tomáš, Vašek Daniel, Tesárková Hulíková Klára, Macháček Tomáš, Rothová Olga, Pražáková Lucie, Juha Ondřej, Byronová Markéta, Bašta Miroslav, Zévl Jiří-Jakub

Komise rozvoje:

 • Novotný Marian, Perlín Radim, Vinkler Michal, Sidej Nathan, Slovák Marek, Rösel Daniel, Komrsková Kateřina, Žurmanová Jitka, Kotora Martin, Jeníček Michal, Janoušková Svatava, Kunstmüllerová Lucie, Bubeníková Kristýna, Altová Anna, Pačes Jan, Anderlová Nikoleta, Zévl Jiří-Jakub, Šmok Dominik, Pražáková Lucie, Hiřman Matyáš, Bašta Miroslav, Knotek Petr

Předseda ASF R. Perlín zdůraznil, že kdykoliv je možné navrhnout dalšího člena, kterého v následujícím zasedání ASF lze jmenovat do příslušné komise. Příští jednání již tento bod nebude automaticky zařazován.

Usnesení 3.12

ASF jmenuje členy komisí podle přílohy (viz výpis výše).

Hlasování: 21/0/1
Návrh usnesení byl přijat.

 

16.Informace z jednání AS UK

K. Bubeníková informovala o projednávaných tématech v rámci AS UK:

 • Nové jmenování prorektorky pro zahraniční záležitosti
 • Koncepční dokumenty UK
 • Strategie udržitelného rozvoje UK
 • Akční plán implementace Strategie udržitelného rozvoje UK: Na cestě k udržitelnosti 2030 v letech 2023–2024
 • Kulatý stůl – 23. března 2023 od 10.00 do 12.00 hod., více informací níže
 • Připomínkování – od 6. března do 6. dubna 2023 prostřednictvím formulářů: https://cuni.cz/UK-12285.html

 

Sen. A. Altová sdělila Kulatý stůl k anketám – 13. 4. 2023 od 16 h.

 

17.Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Sen A. Altová doporučila k podpoře předložené žádosti a informovala o jejich projednání v rámci SKAS:

 • Veronika Kučminová ve výši 10 000 Kč,

 

Usnesení 3.13

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty: 

 • Veronika Kučminová ve výši 10 000 Kč

Hlasování: 22/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

18.Sdělení a informace

Děkan J. Zima

 • informoval o průběhu a organizaci soutěže UNIkvíz a nutnosti pořadatelů poskytovat podrobnější informace o akcích, které se budou konat na fakultě, a to především z důvodu předcházení nedorozumění a nepochopení
 • sen. T. Svoboda se vyjádřil a pokusil se zdůvodnit některé aspekty konání akce
 • ASF ocenil velkou účast a dobrou organizaci celé akce
 • sen. J. Žurmanová: prosba, zda by mohla být akce více popsána při překládání žádosti o spolufinancování
 • sen. M. Slovák: otázka do potenciální diskuse, zda lze nějak legislativně podchytit konání takovýchto akcí… co je a co není povoleno, jasně definované podmínky

Proděkan P. Chromý

 • k diskusi kolem cen v ubytovacích zařízeních v rámci povinné výuky – tato problematika se otevřela v rámci vedení univerzity;
 • v případě sociálně tíživé situace se poskytne studentům stipendium;
 • ohledně kurzů tělesné výuky KTV slíbilo, že bude nabízena i náhradní možnost plnění, pokud někdo nemůže se z finančních důvodů akcí zúčastnit

 

19.Různé

Termíny jednání ASF:

Termíny jednání ASF jsou naplánovány takto: 20. 4., 1. 6., 22. 6., 21. 9., 19. 10. 2023.

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

29. 5. – 31. 5. 2023 výjezdní zasedání ASF.

Termíny budou zapsány do digitálních kalendářů senátorů.

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                              akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                      legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládaní informací na web ASF Jiří-Jakub Zévl        jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

           

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF:
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201.

 

Zapsal:              Luděk Šídlo                                    16. 3. 2023

Ověřil:               Radim Perlín                                   16. 3. 2023

Publikováno:     Jiří-Jakub Zévl                                 24. 3. 2023

 

Akce dokumentů