E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 19. 1. 2023

Slib nových senátorů a senátorek; úkoly z minulého jednání ASF; volba nového vedení ASF; vyjádření ke jmenování vedoucích ústavů/kateder; nové studijní programy; jmenování komisí ASF.

Zápis z 11/1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 19. 1. 2023

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:      dle prezenční listiny 

Hosté:             dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 10. zasedání 15. 12. 2022
 3. Slib nových senátorů
 4. Volba orgánů senátu
 5. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder/ústavů
 6. Nové studijní programy – záměr
 7. Zánik oprávnění uskutečňovat studijní obor
 8. Jmenování členů komisí ASF
 9. Informace o průběhu doplňovacích voleb
 10. Informace z jednání AS UK
 11. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 12. Sdělení a informace
  1. Spolupráce s Monash University, Melbourne, AUS
  2. Termíny pro státnice
  3. Náklady na kurzy
 13. Různé

 

1.Schválení programu zasedání

Usnesení 11/1.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 17/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2.Kontrola a schválení zápisu z 10. jednání ze dne 15. 12. 2022

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, pouze úpravy dílčích formulací, překlepů či drobných oprav (V. Opatová); chybně uvedené jméno sen. Kunstmüllerové v diskusi na místo sen. Pražákové (opraveno); sen. M. Jeníček „…pro zpřesnění možná doplnit, že jde o překlady vnitřních předpisů fakulty“ – doplněno.

Zápis byl zveřejněn 3. 1. 2023 na adrese

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2022

 

Usnesení 11/1.2

ASF schvaluje zápis z 10. jednání ASF ze dne 15. 12. 2022.

Hlasování: 17/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Úkoly z minulého jednání ASF

Předat usnesení ASF AS UK:

Akademický senát PřF UK doporučuje AS UK nepodpořit vyčlenění odměny aktuálně ve výši 1,5 % pro vedení programu Cooperatio a celou částku zahrnout do rozpisu programu Cooperatio.

Hlasování: 15/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 • zasláno předsedovi AS UK, který přijetí potvrdil a přislíbil předání EK ASUK
 • tajemník K. Mozr potvrdil, že je s tímto počítáno v rámci rozpisu UK 2023

Poděkování

Děkujeme senátorům, kterým dnes končí svůj mandát, za jejich práci, ochotu naslouchat a za trpělivost, když se někdy některá témata nedařila rychle prosadit.

Děkujeme Nikoletě Anderlové, Kristýně Bubeníkové, Matyáši Hiřmanovi, Vojtěchu Koštířovi, Janu Pačesovi, Radkovi Pilečkovi, Aloisovi Burianovi a Tereze Kořánové.

 

3.Slib zvolených senátorů

Po přečtení slibu zvolení senátoři pronesou po uvedení jejich jména nahlas „slibuji“. 

Slib senátora:

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

Nově zvolení senátoři:

 • Anna Altová
 • Arina Andreyeva
 • Miroslav Bašta
 • Markéta Byronová
 • Lucie Kunstmüllerová
 • Arnošt Polák
 • Lucie Pražáková
 • Natan  Sidej
 • Tomáš Svoboda
 • Dominik Šmok
 • Jiří-Jakub Zévl

 

4.Volba orgánů senátu

Za účelem zorganizování tajné volby členů nového představenstva ASF bylo zapotřebí zvolit volební komisi. Navrženi byli sen. M. Jeníček, sen. M. Mazuch, sen. K. Komrsková.

Volební komise se určuje pro tajné volby členů předsednictva ASF ve složení: předseda ASF, místopředseda ASF za SKAS, místopředseda ASF za ZKAS.

 

Usnesení 11/1.3

ASF jmenuje volební komisi pro volby orgánů ASF ve složení sen. M. Jeníček, sen. M. Mazuch, sen. K. Komrsková.

Hlasování: 18/0/3 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Volba předsedy ASF:

 • navržený kandidát: Radim Perlín
 • další navržení kandidáti: žádní
 • vyjádření kandidáta: souhlasí
 • volba proběhla formou tajné volby společně s volbou místopředsedů ASF

Volba místopředsedů ASF:

 • navržení kandidáti:
  • zaměstnanecká komora: Martin Kotora
  • studentská komora: Anna Altová
 • další navržení kandidáti: žádní
 • vyjádření kandidátů: souhlasí

Tajné hlasování

Na lístečku každý senátor/senátorka označil svou volbu.

Volební komise vyhlásila výsledky voleb (platných hlasovacích lístků 22):                                             

 • Radim Perlín, předseda ASF                                       22/0/0                                  
 • Anna Altovou, místopředsedkyně ASF za SKAS       21/0/1 
 • Martin Kotora, místopředseda ASF za ZKAS            19/0/3 

Nově zvolený předseda ASF R. Perlín poděkoval za zvolení a projevenou důvěru; v rámci děkovného projevu ocenil, že fakulta vystupuje jako celek, stejně jako ocenil konstruktivní spolupráci s panem děkanem a proděkany.

 

Usnesení 11/1.4

ASF zvolil předsedou ASF Radima Perlína, Annu Altovou místopředsedkyní ASF za SKAS, a Martina Kotoru místopředsedou ASF za ZKAS.

Hlasování: 24/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

Jmenování zapisovatele ASF:

V souladu s Jednacím řádem ASF senát jmenuje na další období zapisovatelem ASF Luďka Šídla

 

Usnesení 11/1.5

ASF jmenuje zapisovatele senátu na další volební období Luďka Šídla.

Hlasování: 23/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

5.Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder/ústavů

Děkan fakulty předložil ASF výsledky výběrových řízení na obsazení míst vedoucích kateder/ústavu, a to na katedře biochemie a katedře sociální geografie a regionálního rozvoje.  V rámci proběhlých výběrových řízení ASF jmenoval své zástupce do komisí a to sen. S. Janouškovou a sen. L. Šídla.

Výběrové komise jednoznačně doporučily děkanovi fakulty jmenovat:

 • prof. RNDr. Helenu Ryšlavou, CSc. – vedoucí katedry biochemie,
 • prof. RNDr. Jiřího Blažka, Ph.D. – vedoucím katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Podklady za jednotlivé kandidáty jsou k dispozici na:

Sen. S. Janoušková i sen. L. Šídlo potvrdili, že výběrová řízení proběhla bez problémů.

Protože se jedná o hlasování o jménech, bude provedena jako tajná volba, volební komise je stejná jako pro volbu orgánů ASF.

Volební komise vyhlásila výsledky voleb (platných hlasovacích lístků 24):                                             

 • prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.               23/0/1                                    
 • prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.                      21/0/3 

 

Usnesení 11/1.6

ASF doporučuje děkanovi fakulty jmenovat prof. RNDr. Helenu Ryšlavou, CSc. vedoucí katedry biochemie, a prof. RNDr. Jiřího Blažka, Ph.D. vedoucím katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Hlasování: 23/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

6.Nové studijní programy – záměr  

Úvodní slovo přednesla prod. M. Teplá, která předložila důvodovou zprávu:

Důvodová zpráva:

Akademický senát se dle. čl. 12 Akreditačního řádu UK vyjadřuje k předkládaným návrhům akreditací nových studijních programů. Před tím však musí být sekčními vědeckými radami a kolegiem děkana schválen úmysl předložit návrh studijního programu rektorovi. 

Prod. Teplá ASF informovala o úmyslu akreditovat DSP Didaktika integrovaných přírodovědných oborů a úmyslu NMgr. SP Environmental surveying and natural hazard assessment (“Analýza přírodních ohrožení a rizik”). 

Předpokládanou garantkou DSP Didaktika integrovaných přírodovědných oborů by měla být doc. Janoušková. Úmysl byl projednán napříč oborovými didaktikami Přírodovědecké fakulty UK a byl schválen na všech SVR PřF a projednán a doporučen i KD PřF UK. Důraz bude kladen především na výzkum v oblasti integrace přírodovědných oborů ve smyslu Science s využitím synergie oborů, které lze v rámci učitelství studovat na PřF UK.

Zamýšlený SP Environmental surveying and natural hazard assessment je studijním programem typu joint degree, bude vyučován v anglickém jazyce a na jeho výuce by se měli podílet kromě PřF UK též zahraniční partneři: Univerzita Milano (Università degli Studi di Milano) a Univerzita Heidelberg (Heidelberg University). Program je v rámci UK unikátní zaměřením na extrémní přírodní procesy s velkým dopadem na společnost. Program bude cílit na mezinárodní uchazeče. Předkladateli jsou doc. Treml a prof. Vilímek. Úmysl byl projednán a schválen VR geografické sekce a též kolegiem děkana.

Diskuse:

 • sen. J. Bruthans: tento návrh byl projednán v rámci VRGS, byl také projednán v jiných sekcích (obsahově lze vidět částečný překryv s geologií) – nebylo by vhodné projednat i na sekční geologické radě? Prod M. Teplá: jedná se zatím o úmysl, který schvaluje pouze příslušná VR, v rámci níž je předkládán tento návrh;
 • sen. K. Komrsková podpořila tento záměr a vznesla dotaz, zda někdo ví, jak si stojí participující zahraniční univerzity v rámci mezinárodního rankingu (přesné hodnoty nikdo nevěděl, ale pan děkan sdělil, že jsou před Univerzitou Karlovou);
 • upřesnění prod. M. Teplé: celý proces bude časově náročný, musí se schvalovat i na zahraničních univerzitách, předpoklad otevření nejdříve od ak. roku 2025/2026

 

Usnesení 11/1.7

ASF se seznámil se záměrem akreditace nových studijních programů DSP Didaktika integrovaných přírodovědných oborů a úmyslu NMgr. SP Environmental surveying and natural hazard assessment („Analýza přírodních ohrožení a rizik”) a doporučuje pokračovat v přípravě materiálů pro akreditaci.

Hlasování: 24/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

7.Zánik oprávnění uskutečňovat studijní obor   

Úvodní slovo přednesla prod. M. Teplá, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva:

Navazující magisterský studijní obor Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur je studijní obor, jenž je akreditován na dostudování (do 31. 12. 2024) a nejsou v něm již žádní studující (ani aktivní, ani "přerušení"). Dle Akreditačního řádu UK (čl. 20) oprávnění uskutečňovat studijní program zaniká oznámením univerzity o zrušení studijního programu na základě návrhu děkana fakulty ve veřejné části internetových stránek univerzity. Návrh na zrušení studijního programu podává rektorovi děkan fakulty po projednání vědeckou radou a akademickým senátem fakulty. Z výše uvedeného důvodu prod. M. Teplá žádá o projednání zániku SO Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur na akademickém senátu PřF UK.

 

Diskuse:

 • Dotaz předsedy ASF R. Perlína, zda existuje možnost studovat v některým v blízkých studijních oborů? Prod. M. Teplá: ano, existují navazující/příbuzné obory.
 • Sen. M. Bašta: jaký byl zájem v předchozích letech? Prod. M. Teplá: velmi malý, jedná se o specifický obor.
 • Sen. N. Sidej: dotaz na upřesnění vůči jinému studijnímu oboru, který se nazývá stejně, vysvětleno.
 • Sen. D. Rösel: kdo navrhuje zrušení oboru? Prod. M. Teplá: návrh podává sekční proděkan, sekční VR to schválila.
 • Sen. J. Bruthans: jak přešli studenti do jiného oboru? Prod. P. Chromý: jeden z nových oborů začal přijímat nové studenty, ti, co studovali „starý“ obor dostudovali a již žádní jiní nevstupovali.

 

Usnesení 11/1.8

Akademický senát PřF UK souhlasí se zánikem studijního oboru Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur.

Hlasování: 23/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

 

8.Jmenování členů komisí ASF

Seznam zapsaných členů (tučně dosavadní předsedové komisí):  

Ekonomická komise:

 • Šídlo Luděk, Škaloud Pavel, Rösel Daniel, Bruthans Jiří, Kuthan Martin, Jeníček Michal, Bubeníková Kristýna, Zévl Jiří-Jakub, Šmok Dominik

Legislativní komise:

 • Perlín Radim, Zévl Jiří-Jakub, Kunstmüllerová Lucie, Pačes Jan, Rothová Olga, Opatová Věra, Vašek Daniel, Šmok Dominik, Polák Arnošt, Bašta Miroslav

Studijní komise:

 • Sidej Natan, Slovák Marek, Komrsková Kateřina, Pileček Radek, Žurmanová Jitka, Matějka Dobroslav, Kotora Martin, Janoušková Svatava, Mazuch Martin, Altová Anna, Kunstmüllerová Lucie, Svoboda Tomáš, Vašek Daniel, Tesárková Hulíková Klára, Macháček Tomáš, Rothová Olga, Pražáková Lucie, Juha Ondřej, Byronová Markéta, Bašta Miroslav

Komise rozvoje:

 • Novotný Marian, Perlín Radim, Vinkler Michal, Sidej Natan, Slovák Marek, Rösel Daniel, Komrsková Kateřina, Žurmanová Jitka, Kotora Martin, Jeníček Michal, Janoušková Svatava, Kunstmüllerová Lucie, Bubeníková Kristýna, Altová Anna, Pačes Jan, Anderlová Nikoleta, Zévl Jiří-Jakub, Šmok Dominik, Pražáková Lucie, Hiřman Matyáš

 

Předseda ASF R. Perlín zdůraznil, že kdykoliv je možné navrhnout dalšího člena, kterého v následujícím zasedání ASF lze jmenovat do příslušné komise, a stručně popsal obsahovou činnost jednotlivých komisí.

Usnesení 11/1.9

ASF jmenuje členy komisí podle přílohy (viz výpis výše).

Hlasování: 23/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

Předseda ASF R. Perlín prosí předsedy jednotlivých komisí, aby aktualizovali příjemce mailů z hromadné adresy komise. Zároveň prosí sen. J.-J. Zévla, aby aktualizoval seznam senátorů a členů komisí na webu ASF https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/clenove-senatu.

9.Informace o průběhu doplňovacích voleb

Předseda volební komise Michal Jeníček informoval průběhu doplňovacích voleb do ASF do studentské komory na biologické sekci.

Volby proběhnou v termínu 6. až 8. února 2023

ASF prosí všechny senátory z biologické sekce, aby se pokusili ve svém okolí podpořit propagaci voleb a zajistili vyšší volební účast studentů – členů akademické obce. 

 

10.Informace z jednání AS UK

Sen. A. Altová informovala o projednávaných tématech v rámci AS UK:

 • UK bude spolupracovat s Wikipedií
 • vedení UK se chystá na „Tour“ po Spojeném království z důvodu, že v rámci Erasmu+ již není Spojené království v EU – cílem je domluvit spolupráci
 • nový ředitel ÚVT: Ing. Marek Kalika, Ph. D.

 

Předseda ASF R. Perlín informoval, že se projednává univerzitní rozpis a návrh principů pro rok 2024, který není pro PřF UK příliš příznivý. Děkan J. Zima zdůraznil, že je důležité, aby členové ekonomické komise AS UK za PřF UK toto diskutovali a zdůrazňovali v rámci projednávání nutnost aplikovat nové principy na „starý“ rozpis a tím poukazovali vzniklé rozdíly.

Tajemník K. Mozr informoval, že by se měly ještě rozdělovat nízké finanční prostředky, které MŠMT dává k dispozici na konci roku (cca 34 mil.), a to pravděpodobně s návrhem, že by byly tyto prostředky přesunuty do fondu „Mikuláš“. V tomto fundu došlo k velké změně – mělo by jít pouze o „půjčovací“ fond (bezúročný).

 

11.Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

SKAS neobdržel žádnou žádost o podporu spolků.

Sen. A. Altová požádala pana tajemníka K. Mozra, zda by bylo možné tak, jako každý rok vyčlenit finance pro účely poskytování mimořádných stipendií.

 

12.Sdělení a informace

 • Sen. Kateřina Komrsková informovala o navázané spolupráci s Monash University, Melbourne, Austrálie, a o možnosti výjezdu akademických pracovníků a rozvoji spolupráce v rámci výzkumných týmů. Viz: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CSy35yDzgCta9tYohP4mi7c8ZI4cFZMj
   
 • Sen. Jiří Bruthans se dotázal stud. proděkanů na stanovení termínů pro letní termíny SZK, které jsou stanoveny v poměrně krátkém rozpětí v termínu 15. 5. do 6. 6. pro magistry, což znamená že hned po konci semestru je okno na státnice a obhajoby. Proč má okno jen 3 týdny a proč je termín takto těsně natlačen na konec semestru, kdy ještě nemohla proběhnout bloková výuka, neproběhl zápočtový týden, nemohl nikdo v oficiálním termínu získat zkoušku za letní semestr.
  • reakce prod. P. Chromý: vysvětlil přístup, kdy se čeká na harmonogram ak. roku od paní rektorky a k tomu sledují další termíny dle fakultních předpisů, a slíbil, že do příštího jednání ASF připraví podrobnější vysvětlení

 

 • Studenti PřF UK jako zázemí pro kursy TV i kursy kateder a ústavů využívají zařízení správy budov UK:
  • Správa výcvikových středisek
   • Výcvikové středisko Albeř
   • Výcvikové středisko Dobronice
   • Výcvikové středisko Poříčí
   • Výcvikové středisko Patejdlova bouda
   • Výcvikové středisko Pec pod Sněžkou
  • Sportovní centrum Hostivař

 

Od 1. 1. 2023 Správa budov UK formou opatření kvestora UK nasadila nové ceny za pobyt studentů v jednotlivých zařízeních v cenách od 300 do 600 Kč/osobu/noc s cenou stravování plná penze ve výši 400 Kč/den viz https://cuni.cz/UK-148-version1-oq___10_2022___sbz___cenik_ubytovacich_sluzeb_a_stravovani.pdf

 

Tyto ceny za pobyt nejsou pro studenty akceptovatelné, pohybují se na úrovni hotelového ubytování a jak kursy KTV, tak i další terénní výuky tradičně organizované na Albeři nebo v Dobronicích hledají jiné možnosti ubytování pro potřebné zajištění výuky.
 

Diskuse:

 • Děkan J. Zima: fakulta se dotáže univerzity
 • Sen. M. Jeníček: příklad zimního kurzu na Patejdlovce, podařilo se do konce března vyjednat kompromis v nižší ceně, přesto při plné cen pro mnoho studentů nereálné (Patejdlovka: původně 150 Kč, nyní 600 Kč, stravování původně 250 Kč, nyní 400 Kč); navýšení je neúměrné.
 • Sen. A. Altová: o tomto opatření byl ASF informován na říjnovém jednání – bylo by zvláštní nyní k tomu hlasovat o usnesení zpětně
 • Sen. P. Škaloud: možné zdůvodnění, proč se zpětně vyjadřujeme k již prezentovanému je skutečnost, že dle posledních informací je zřejmé, že RUK finance má na diskutabilní výdaje, tak zda nelze tyto prostředky použít na spolufinancování výcvikových kurzů

 

Usnesení 11/1.10

ASF žádá děkana fakulty a tajemníka fakulty, aby zahájili jednání s kvestorem UK a představiteli Správy budov a zařízení o snížení cen pobytu pro studenty v rámci pravidelné výuky.

Hlasování: 23/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

13.Různé

Termíny jednání ASF:

Termíny jednání ASF jsou naplánovány takto: 16.2. 16. 3., 20. 4., 25. 5., 15. 6., 21. 9., 19. 10. 2023.

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

22. 5. – 24. 5. 2023 výjezdní zasedání ASF (2 dny).

Termín plesu PřF UK: 3. 2. 2023, Žofín.

Termíny budou zapsány do digitálních kalendářů senátorů.

 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                               akadsen@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                      legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF Jiří-Jakub Zévl        jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

           

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF:
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201.

 

Zapsal:              Luděk Šídlo                                     19. 1. 2023

Ověřil:               Radim Perlín                                   20. 1. 2023

Publikováno:     Jiří-Jakub Zévl                                 31. 1. 2023

 

Akce dokumentů