E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 4. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 20. 4. 2023

Úkoly z minula, etická komise, organizační řád fakulty, prostředky z Cooperatio, výroční zpráva, zpráva z rozvojové komise, využití umělé inteligence,

Přítomni:        dle prezenční listiny (21)

Omluveni:      dle prezenční listiny 

Hosté:             dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání 16. 3. 2023
 3. Úkoly z březnové zasedání ASF
 4. Ustanovení Etické komise PřF UK
 5. Organizační řád fakulty
 6. Rozdělení prostředků Cooperatio
 7. Výroční zpráva o hospodaření fakulty
 8. Zpráva rozvojové komise
 9. Stanovisko fakulty k využití umělé inteligence
 10. Stanovisko ASF k předpisu o podpoře spolků UK Informace z jednání AS UK
 11. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 12. Sdělení a informace
 13. Různé

 

1.Schválení programu zasedání

Usnesení 4.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2.Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání ze dne 16. 3. 2023

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, pouze úpravy překlepů (K. Komrsková) a termínů jednání ASF (J. Hraníček).

Zápis byl zveřejněn 24. 3. 2023 na adrese

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2023/zapis_ASF_III

 

Usnesení 4.2

ASF schvaluje zápis z 3. jednání ASF ze dne 16. 3. 2023.

Hlasování: 20/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

3.Úkoly z březnového zasedání ASF

 • Předseda R. Perlín odeslal usnesení ASF k řešení neúnosné mzdové situace na Filosofické fakultě UK (podnět F. Cvrčková), sekretariát AS UK potvrdil převzetí stanoviska
 • R. Perlín ve spolupráci s prod. Chromým a Mgr. Touškem dokončuje formální úpravy přijatých vnitřních předpisů tak, aby předpis mohla projednat legislativní komise AS UK a následně plénum AS UK.

 

 

4.Ustanovení Etické komise PřF UK

Děkan fakulty J. Zima na základě podnětu ASF navrhuje opatřením děkana ustanovit Etickou komisi PřF UK, které bude řešit podněty členů akademické obce na porušování etických principů v akademické obci.

Návrh vychází z předlohy z rektorátní Etické komise a zohledňuje specifickou strukturu PřF UK a její členění na sekce.

Návrh byl opakovaně projednán s legislativní komisí ASF a poslední připomínky na garanci účasti studentů v komisi při řešení problémů, které se dotýkají studentů, byly zapracovány do textu.

Pan děkan J. Zima se k dané problematice osobně vyjádřil a popsal okolnosti vedené k ustanovení Etické komise. Členové komise jsou jmenováni na 4 roky. Zdůrazněno bylo doplnění bodu 3.6, tj. začlenění studenta nominovaného SKAS v případě, že se problematický případ týká studenta.

 

Diskuse:

 • sen. D. Šmok: obecný dotaz k výběru členů komise
 • sen. A. Altová: poděkovala za zřízení komise; kvituje zařazení bodu 3.6, přesto dává znovu na zvážení, zda nezařadit do komise studenta „nastálo“ a vyjmenovala tři důvody, proč by tomu tak mělo být
 • děkan J. Zima reagoval, že o tomto bodu uvažoval, ale nakonec důvodem bylo, že na zaslaný návrh členům VRF nevznikl žádný negativní komentář a VRF návrh následně schválila a případná změna by znamenala opětovné schválení, což by oddálilo vznik komise
 • předseda ASF R. Perlín doufá, že činnost komise bude minimální, a že lze doufat, že se daří tlumit veškeré nepřiměřené projevy chování; dotaz na pana děkana, kdo z navržených pěti členů bude předseda; odpověď děkana J. Zimy – uvažuje o J. Černém, ale nebylo dosud diskutováno
 • sen. D. Rösel k návrhu zahrnutí studentů – komise by měla řešit až již finální verzi případného sporu, mělo by předcházet jednání v rámci gesce garantů programů apod., poté až případně etická komise
 • sen. V. Opatová vznesla dotaz, pokud bude student přizván do komise a komise bude mít sudý počet členů, jak se to bude řešit u hlasování – odpověď děkana, že lze nominovat vždy lichý počet členů
 • sen. P. Škaloud vznesl návrh na formulační vylepšení bodů 3.5 a 3.6
 • sen. D. Vašek poděkoval za možnost diskutovat tento bod, snažil se vyjasnit si skutečnost, proč by student nemohl být členem komise, ideálně nastálo… nicméně je ochotný přijmout navrhovanou variantu; k čl. 1.2 návrh na změnu textu „se týká zaměstnanců fakulty“ na „se týká akademické obce“ – k návrhu se vyjádřil právník Mgr. Toušek, který objasnil znění výkladu
 • sen. P. Škaloud vznesl domněnku, že by členem měl být doktorand

S ohledem na nejasné výsledky diskuze a na více návrhů na doplnění nebo opravy navrhovaného dokumentu předseda ASF vznesl návrh na přerušení projednání tohoto bodu a snahu projednat potenciální sporné body mezi navrhovatelem a leg komisí ASF.

Usnesení 4.3 – nehlasuje se

5.Organizační řád fakulty

S ohledem na přerušení bodu 4 byl tento bod stáhnut z jednání.

Usnesení 4.4 – nehlasuje se

 

6. Rozdělení prostředků Cooperatio

Úvodní slovo přednesl prod. V. Krylov, který předložil důvodovou zprávu:

Důvodová zpráva:

Prod. Krylov předkládá návrh na rozdělení institucionálního finančního příspěvku na podporu vědy Cooperatio mezi jednotlivé sekce a vědní obory na fakultě. Rozdělení příspěvků vychází z dlouhodobě platných pravidel pro rozdělení tohoto příspěvku a to tak, že 80 % příspěvku se rozděluje podle loňského příspěvku a 20 % se rozděluje podle výkonosti sekcí měřených publikační aktivitou v 1. decilu a v 1. a 2. kvartilu podle JCR Clarivate.

Podrobná pravidla byla opakovaně projednávána s předsedou ekonomické komise ASF sen. L. Šídlem a dále došlo ke zpřesňování rozdělení publikačních výsledků.

Ekonomická komise ASF doporučuje prod. Krylovovi ve spolupráci s L. Šídlem navrhnout nástroj na automatické zařazení publikačních výstupů z OBD a jejich doplnění do systému, který umožní rychle a jednoznačně tyto výsledky zpracovat. 

Návrh na rozdělení prostředků Cooperatio projednala Ekonomická komise ASF na svém jednání dne 19. 4. 2023 a doporučuje dokument přijmout.

 

Diskuse:

 • sen. L. Šídlo, předseda EK
 • potvrdil poměrně intenzivní jednání s prod. Krylovem, které bylo vedeno především za účelem větší systematičnosti, transparentnosti, a především jednoznačnosti výkladu algoritmu pro zpracování podkladů
 • předseda ASF R. Perlín
 • kvituje další spolupráci, která povede k vytvoření nástroje, který by nejen pokryl požadavky na rozdělení prostředků Cooperatio, ale také by byl využitelný pro tvorbu podkladů potřebných k vypočtení hodnot ukazatelů VED v rámci atestačního řízení na PřF UK
 • sen. J. Žurmanová
 • dotaz ohledně potenciálně predátorských nakladatelství, zda jsou zahrnuty či nikoliv; odpověď prod. V. Krylova – nyní jsou zahrnuty všechny časopisy. Otázku predátorských časopisů nelze vztahovat na celá nakladatelství, ale jasně definované časopisy, ale takový verifikovaný seznam jasně definovaných predátorských titulů dosud neexistuje.

 

Usnesení 4.5

ASF schvaluje Algoritmus na výpočet podílů projektů COOPERATIO na Přírodovědecké fakultě UK na rok 2023.

ASF schvaluje rozdělení prostředků na sekce a vědní obory na PřF UK takto:

CELKOVÁ ČÁSTKA K ROZDĚLENÍ:                                        384 973 636 Kč

 

Fond děkana (5 %)                                                                               19 248 682 Kč

 

Didaktická Cooperatia (arbitrárně přidělená částka):                         2 700 000 Kč    (100,00 %)

 

COOPERATIO (Subject Specific Education Research):                   2 192 940 Kč      (81,20 %)

COOPERATIO (General Education and Pedagogy):                            507 060 Kč      (18,80 %)
 

Cooperatia k rozdělení na sekce:                                                       363 024 954 Kč    (100,00 %)

 

Sekce Biologie:                                                                                   155 240 687 Kč     (42,76 %)

COOPERATIO (Biology):                                                             150 583 467 Kč      (97,00 %)

COOPERATIO (Psychological Sciences):                                         1 552 407 Kč        (1,00 %)

COOPERATIO (History):                                                                  3 104 814 Kč        (2,00 %)

 

Sekce Chemie:                                                                                    111 654 035 Kč     (30,76 %)

COOPERATIO (Chemistry):                                                          111 654 035 Kč    (100,00 %)

 

Sekce Geografie:                                                                                  40 493 462 Kč     (11,15 %)

COOPERATIO (Geography):                                                          40 493 462 Kč    (100,00 %)

 

Sekce Geologie:                                                                                    40 251 870 Kč     (11,09 %)

COOPERATIO (Geological Sciences):                                            40 251 870 Kč    (100,00 %)

 

Ústav pro životní prostředí (ÚŽP):                                                    15 384 901 Kč       (4,24 %)

COOPERATIO (Environmental Science and Sustainability):         15 384 901 Kč    (100,00 %)

 

 

Hlasování: 21/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

7.Výroční zpráva o hospodaření fakulty

Úvodní slovo přednesla tajemník K. Mozr, který předložil důvodovou zprávu:

Důvodová zpráva:

V souladu se statutem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a s Jednacím řádem Akademického senátu PřF UK předkládám k projednání na plénu ASF Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za rok 2022 a žádám ASF o její schválení.

Výroční zprávu projednala Ekonomická komise ASF a doporučuje dokument přijmout.

Podklady: https://drive.google.com/drive/folders/1PXuYAThJhfS0gOi43sqYKsH5tIZutr83

 

Diskuse:

 • sen. L. Šídlo, předseda EK
 • potvrdil projednání a schválení dokumentu EK ASF a poděkoval panu tajemníku za vstřícnost a flexibilitu velmi rychle zakomponovat dílčí připomínky „technického“ charakteru

 

Usnesení 4.6

ASF schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za rok 2022 v předloženém znění.

Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

8.Zpráva rozvojové komise 

Předseda Komise rozvoje ASF sen. J.J. Zévl informoval o jednání komise 11. 4. 2023 a doporučil věnovat pozornost zajištění institucionálních sponzorů fakulty podobně jako to mají jiné fakulty UK nebo fakulty jiných VŠ. Mimo to vznesl další otázky, které by bylo vhodné diskutovat, a poprosil vedení fakulty o vyjádření k předneseným tématům.

RK doporučuje se tomuto tématu podrobněji zabývat na výjezdním zasedání ASF a KD.

Znění zprávy:

Komise pro rozvoj se na svém zasedání 11. 4. 2023 zabývala vyhodnocením rozvojových podnětů a iniciativ z dřívější činnosti. Na základě diskuze předkládá na plénum ASF následující dotazy či podněty a zdvořile žádá vedení fakulty o reakci.

Dotazy:

 • Jaké jsou nyní oficiální podmínky pro držení fakultních e-mailů po skončení studia/pracovního poměru? Jakým způsobem jsou podmínky komunikovány akademické obci a zapadají do koncepce práci s absolventy (alumni)?
 • Plánuje se (potažmo kdy) dílčí vyhodnocení Strategického záměru a jeho případná aktualizace? Bylo by možné být do procesu vyhodnocování a aktualizace od počátku zapojeni? V tomto kontextu si dovolujeme připomenout závazek dodatečného zařazení cíle úvazků pro Ph.D. studenty. 
 • Jakým způsobem bylo naloženo s kariérním řádem UK a jeho fakultní verzí?
 • Jak se projevilo šetření energiemi v letošní zimě? Je možné na základě letošní zkušenosti vyvodit poučení? Objevil se případně potenciál pro investice v tomto ohledu?

Podněty:

 • Komise apeluje na včasné zahájení diskuze o praktickém fungování nových pracovišť v Kampusu Albertov s důrazem na zajištění řízení, lidské zdroje v akademické i neakademické oblasti a na odhad nákladů spojených s provozem pracovišť.
 • Komise závěrem navrhuje zahájit diskuzi o koncepci fundraisingu, k níž již vznikají pracovní podklady.

 

Diskuse:

 • Předseda ASF R. Perlín vyzval předsedu KR o zaslání aktuálního znění témat a poprosil pana tajemníka o přípravu vyjádření k potenciální diskusi na výjezdním zasedání.

 

 

9.Stanovisko fakulty k využití umělé inteligence

Úvodní slovo si vzal předseda ASF R. Perlín, který nastínil okolnosti, které vedly ke stanovisku fakulty. Prod. J. Langhammer následně dodal další informace a postoje vedení fakulty.

ASF se seznámil se stanoviskem KD z března 2023 k možnostem využívání a zneužití „Umělé inteligence“.

ASF uvítal uspořádání fakultního semináře k tomuto tématu (pravděpodobně v druhé polovině května) a žádá prod. Langhammera, aby dále sledoval vývoj postojů k využití AI ve výuce a ve vědě.

 

Diskuse:

 • Předseda ASF R. Perlín uvítal vedení diskuse na toto téma, jelikož nástroje mohu být jak zneužitelné, tak stejně i tak podporující výuku a vzdělávání. Zároveň vyzval členy ASF, aby pokud mohou přispět informacemi a zkušenostmi, nechť se přihlásí prod. J. Langhammerovi.
 • Sen. J. J. Zévl dotaz k cílové skupině semináře. Odpověď: co nejširší okruh potenciálních zájemců.
 • Sen. D. Rösel přidal komentář, že fakulta zareagovala přesně, jak bylo potřeba; naopak nový vysokoškolský zákon na to nereaguje, což by mohl být problém.
 • Sen. L. Kunstmüllerová kvitovala vyjádření fakulty, přičemž vznesla dotaz, zda se neplánuje zakoupení fakultní licence.

 

 

10.Stanovisko ASF k předpisu o podpoře spolků UK 

R. Perlín informoval ASF, že ASF obdržel žádost o vyjádření k předpisu UK v podpoře spolků na univerzitě.

R. Perlín informoval členy ASF a na základě korespondenční diskuze vyzval AS UK ke koncepční změně pravidel k podpoře spolků tak, aby bylo možné podobně jako na VŠCHT podporovat nejen formálně registrované spolky, ale i neformální uskupení studentů, kteří se podílejí na studentském nebo spolkovém životě na fakultách UK. Neformální spolky, tedy spolky neregistrované v rejstříku spolků, by se mohly registrovat na fakultě a na základě této registrace by mohly žádat o podporu v rámci UK. 

 

11.Informace z jednání AS UK

Sen. A. Altová předala pozvánku pozvat na ples UK (v pátek 21. dubna, vstupenky ještě jsou) a pozvala zástupce PřF UK na diskusi k internacionalizaci studijních programů, která se uskuteční 25. 4. od 17 hodin v Modré posluchárně (+ online). 

Ve Velikonočním týdnu proběhl kulatý stůl k hodnocení výsledků výuky studenty (ke studentským anketám).

 

 

12.Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Sen A. Altová doporučila k podpoře předloženou žádost a informovala o jejich projednání v rámci SKAS:

 • Biozvěst (Veronika Kučminová) – na korespondenční seminář ve výši 5 000 Kč

 

Usnesení 4.7

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty: 

 • Veronika Kučminová ve výši 5 000 Kč

 

Hlasování: 19/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

13.Sdělení a informace

Předseda ASF R. Perlín: výjezdní zasedání ASF a KD

 • Výjezdní zasedání ASF a KD se bude konat v motorestu Naháč – Chocerady u dálnice D1, v termínu 29. 5. – 31. 5. (pondělí–středa); zahájení je plánováno na pondělí odpoledne, přesný termín bude zahájení bude upřesněn. Ukončení je naplánováno na středu dopoledne.
 • Na jednání nebude organizován společná odjezd autobusem, ale domluvíme se na odjezdu osobními auty s tím, že cestovní příkazy budou proplaceny.
 • Nabídka řidičů a naplnění aut bude zajištěno ve sdíleném dokumentu, který bude zveřejněn na sdíleném webu ASF.
 • Podněty a náměty k projednávání prosím zasílejte na mail předsedy ASF nejpozději do 22.5. 2023.

 

Sen. L. Kunstmüllerová informovala o akci Šutroskop

 

Taj. K. Mozr informoval, že bylo vylepšeno parkování ve „vnitrobloku“ v Horské ul. o kameru, která usnadní vjezd a výjezd na parkoviště. Zaměstnanci budou skrze sekretářky informováni a budou povinni nahlásit SPZ, které bude do systému zaneseno.

 

14.Různé

Termíny jednání ASF:

Termíny jednání ASF jsou naplánovány takto: 1. 6., 22. 6., 21. 9., 19. 10. 2023.

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

29. 5. – 31. 5. 2023 výjezdní zasedání ASF (2 dny).

Termíny jsou zapsány do digitálních kalendářů senátorů.

 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                                  akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                     ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                      legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF Jiří-Jakub Zévl        jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

           

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF:
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201.

 

Zapsal:              Luděk Šídlo                         20. 4. 2023

Ověřil:               Radim Perlín                                   20. 4. 2023

Publikováno:     Jiří-Jakub Zévl                                 1. 6.  2023

 

Akce dokumentů