E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze 7. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 21. 9. 2023

Kraiérní řád, podmínky přijímaícho řízení, pozemky Biocentrum, pozemky Rejvíz, tutoři, doplňovací volby na Chemii a další.

Přítomni:        dle prezenční listiny (15)

Omluveni:      dle prezenční listiny

Hosté:             dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání dne 22.6. 2023
 3. Zrušení pověření předsednictva
 4. Úkoly z červnového zasedání ASF
 5. Opatření děkana Kariérní řád
 6. Podmínky přijímacího řízení
 7. Odsvěření pozemků Biocentrum
 8. Koupě pozemků Rejvíz
 9. Role tutorů studia
 10. Doplňovací volby v chemickém okrsku
 11. Možnost návštěvy školení RUK
 12. Setkání se studenty 1. ročníku, představení spolků PřF UK
 13. Zpráva z AS UK
 14. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 15. Sdělení a informace
 16. Různé

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 7.1

Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění a pověřuje sen. Daniela Vaška jako zapisovatele

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

2.      Kontrola a schválení zápisu ze 6. zasedání ze dne 22. 6. 2023

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, pouze úpravy překlepů a formální/stylistické opravy (K. Komrsková, D. Šmok).

Zápis byl zveřejněn 1. 7. 2023 na adrese:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2023/copy3_of_zapis_ASF_III

Usnesení 7.2

Akademický senát PřF UK schvaluje zápis z jednání ASF ze dne 22. 6. 2023

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

3.      Zrušení pověření předsednictva ASF

ASF zmocnil předsednictvo ASF k naléhavým vyjádřením, která nesnesou odkladu v době od 23.6. do 20.9.

Předsednictvo nebylo nuceno se vyjádřit, tato lhůta uplynula a zmocnění nebylo nijak využito.

4.      Úkoly z jednání ASF

Tajemník Mozr seznámil ASF s postupem o informování vedoucích kateder a ředitele ústavů o způsobu výpočtu a váze výkonových ukazatelů uplatněných v principech pro rozdělení prostředků.

5.      Opatření děkana Kariérní řád

Úvodní slovo přednesla vedoucí zaměstnaneckého oddělení K. Konečná.

Důvodová zpráva:

Do novely OD 10/2023 k realizaci kariérního řádu a k hodnocení akademických a vědeckých pracovníků jsou zapracovány připomínky biologické sekce, a to v oddíle IV. Hodnocení akademických a vědeckých pracovníků s pracovním poměrem na dobu určitou. OR 28/2021 – Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově umožňuje nehodnotit AP a VP s úvazkem 0,4 a nižším. Tato výjimka je nově zapracovaná do novely OD 10/2023.

Rovněž nebude nutná osobní účast na hodnotícím pohovoru se zaměstnancem, který je placen pouze z projektu / grantu. Zaměstnanci, kterému na základě hodnotícího pohovoru nebude prodloužena pracovní smlouva nebo nebude povýšen na vyšší pozici, bude zaslán proděkanem sekce dopis s odůvodněním těchto skutečností.

Návrh opatření děkana je předkládán Akademickému senátu PřF UK k vyjádření na základě čl. 22 odst. 5 Statutu PřF UK.

Usnesení 7.3.

ASF schvaluje návrh Opatření děkana k realizaci kariérního řádu a k hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a doporučuje děkanovi toto OD vydat. 

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

6.      Podmínky přijímacího řízení

Úvodní slovo přednesla prod. Teplá.

Důvodová zpráva:

Prod. M. Teplá uvedla Podmínky přijímacího řízení (PPŘ) pro bakalářské a navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025 na PřF UK, senát informovala o rozdílných bodech proti předschválené verzi předložené na červnovém zasedání. Změny se týkají PPŘ pro Bc. studijní programy. Konkrétně byla lépe zdůvodněno stanovení bodové hranice nutné pro přijetí a dále pozměněno složení přijímacího testu u SP Geografie se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávání. K dalším změnám došlo u programu Science.

https://drive.google.com/drive/folders/1YTcnfznxYuUk4rlI19qen850buYrB7Qr

Usnesení 7.4.

ASF schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 pro bakalářské a navazující magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK.

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

7.      Odsvěření pozemků Biocentrum

Úvodní slovo pronesl tajemník Mozr.

Důvodová zpráva:

Vedení univerzity rozhodlo, že pozemky dotčené výstavbou budou vyňaty ze stávající správy fakult a součástí a budou převedeny do správy Správy budov a zařízení (SBZ) Univerzity Karlovy. U naší fakulty bude výstavbou zasažen pozemek parc. č. 1556/4 v k.ú. Nové Město, který máme dosud ve správě.

Vedení univerzity prosí o projednání souhlasu s převedením správy tohoto pozemku do správy SBZ v Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty UK. Výstavbou dojde ke změnám hranic předmětných pozemků a jejich pozdější správa bude řešena po dostavbě Biocentra.

K projednání byl přiložen dopis pana (ex) prorektora Pavla Dolečka, dále přehled pozemků, u kterých se předpokládá převedení správy na Rektorát UK a mapku pozemků.

Usnesení 7.5

ASF souhlasí s odsvěřením pozemku parc. č. 1556/4 v k.ú. Nové Město ze správy Přírodovědecké fakulty UK a jeho svěřením do správy Rektorátu UK prostřednictvím jeho Správy budov a zařízení Univerzity Karlovy za účelem přípravy výstavby Biocentra Kampusu Albertov.

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

8.      Koupě pozemků Rejvíz

Úvodní slovo přednesla vedoucí odboru OSBI B. Šejblová.

Důvodová zpráva:

Přírodovědecká fakulta byla oslovena majitelem sousedního pozemku, parc. č. 237/1, k. ú. Rejvíz, LV 998, p. ing. Petrem Foltýnem, s návrhem o odkup části jeho pozemku. Tímto dojde k scelení pozemku ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve správě Přírodovědecké fakulty, parc. č. 229/3, na němž stojí terénní stanice Rejvíz č. p. 77.

Přírodovědecká fakulta neoprávněně a po řadu let, užívá sousední plochu, na níž je umístěn např. dřevník nebo ohniště. V návaznosti na tyto skutečnosti byla fakulta vyzvána majitelem k odkoupení části předmětného pozemku.

Odkupem dojde k sjednocení zahrady, kterou fakulta spravuje, a předejde se tím případným neshodám s majiteli sousedních pozemků.

Jedná se o část pozemku, parc. č. 237/1, k. ú. Rejvíz, LV 998, ve vlastnictví ing. Petra Foltýna, bytem Loučky 2264/29, 708 00 Ostrava – Poruba. Druh pozemku – trvalý travní porost. Odkoupená část je o přibližné výměře cca 700 m2, s nabízenou cenou 700,-/m2.

Usnesení 7.6

ASF souhlasí s návrhem odkoupení části pozemku, parc. č. 237/1, k. ú. Rejvíz, o výměře cca 700 m2.

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

9.      Role tutorů studia

Prod. Chromý uvedl koncepci studijních poradců z řad studentů – tutorů. Tutoři studia plní velmi důležitou roli při seznamování studentů prvního ročníku s průběhem studia a organizačními otázkami spojenými s životem na fakultě, legislativou a dalšími tématy.

Tutory doporučuje a jmenuje studijní oddělení po neformální diskuzi se SKAS a jedná se o studenty, kteří se aktivně zapojují do úvodních kurzů.

Předseda ASF R. Perlín poděkoval tutorům za jejich činnost a aktivitu v průběhu úvodních soustředění a zápisů studentů do 1. ročníků.

10.  Doplňovací volby v chemické okrsku

Uvedl sen. Jeníček:

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK dne 1. 6. 2023 přijal usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do chemického okrsku Studentské komory Akademického senátu PřF UK. Volí se obsazení jednoho mandátu, který se uvolnil po úspěšném ukončení studia jednoho ze senátorů.

Vzhledem k tomu, že v tomto okrsku nebyli v posledních řádných volbách zvoleni náhradníci, vyhlašuje ASF doplňovací volby, které proběhnou v termínu 3. až 5. října 2023.

Volby proběhnou elektronicky v nové aplikaci UK.

Podání kandidatury je stanoveno nejpozději 7 dní před konáním voleb, tedy do 25. 9. 2023 (včetně) elektronicky k rukám předsedy volební komise Michala Jeníčka michal.jenicek@natur.cuni.cz

Nejpozději 27. 9. 2023 zveřejní volební komise seznam kandidátů.

Podrobnosti o organizaci voleb na webu Akademického senátu PřF UK v záložce Volby na PřF UK a složce volby do ASF

11.  Možnost návštěvy školení RUK

RUK připravil 5 seminářů, které proběhnou na podzim 2023. 10. 10. 2023: Zákon o VŠ, vnitřní předpisy a jejich vztahy, Řízení podle SŘ a rozhodování podle ZVŠ, 31. 10. 2023: Doručování, ukončování studia, 21. 11. Přerušení studia, stipendium, 28. 11. a 12. 12. Uznávání studijních povinností. Přihlášení na semináře probíhá prostřednictvím vzdělávacího portálu UK, viz https://cuni.cz/UK-8434.html.

Garant za fakultu paní Ivana Fraňková Studijní odbor. Školení jsou otevřena pro členy ASF, účast je dobré koordinovat s paní ing. Ivanou Fraňkovou. Případní zájemci z řad děkanátu, KD, ASF či fakultní veřejnosti se mohou přihlásit prostřednictvím vzdělávacího portálu UK.

12.  Setkání se studenty 1. ročníků, představení spolků PřF UK

Představení spolků PřF UK proběhne tradičně 26. 10. ve čtvrtek v prostorách A6 od 18 hodin. Zveme všechny senátory i senátorky, pana děkana, pana tajemníka a další členy akademické obce fakulty.

Organizačně zajišťují sen AS UK K. Bubeníková a A. Altová

13.  Zprávy z AS UK

Sen. Bubeníková zaslala informace o jednání AS UK. Plénum AS UK se v mezidobí zasedání ASF nesešlo, proběhlo však jednání několika komisí. ASF byl seznámen s personální změnou k KR, o jednání Studijní komise, Ekonomické komise a Komise pro vědu. Dále bylo informováno o zasedání společné Komise pro třetí roli a Petiční komise v čase jednání ASF.

14.  Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Sen D. Vašek doporučil k podpoře předloženou žádost a informoval o jejich projednání v rámci SKAS: 

 • Fluorescenční noc - Vojtěch Brož - 10 000 Kč

Usnesení 7.6

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty: Vojtěch Brož 10 000 Kč.

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

15.  Sdělení a informace

Nikdo z přítomných nepřednesl žádné sdělení či informace.

16.  Různé

Termíny jednání ASF:

Termín jednání ASF jsou naplánovány takto: 19. 10. 2023, 23.11. 2023, 14. 12. 2023, 18. 1. 2024, 22. 2. 202, 21. 3. 2024

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

Termíny budou zapsány do digitálních kalendářů senátorů.

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                             akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                     senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                   ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                           rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                    legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                           studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládaní informací na web ASF Jiří-Jakub Zévl       jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

 

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF:

e-mail: perlin@natur.cuni.cz; tel.: 702 091 201.

 

Zapsal:                        Daniel Vašek              21. 9. 2023

Ověřil:                         Radim Perlín               21. 9. 2023

Publikováno:               Jiří-Jakub Zévl            30. 9. 2023

 

Akce dokumentů