E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 2. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 16. 2. 2023

Výsledky doplňovacích voleb, nové studijní programy, kapitálový rozpočet, schválení provozního rozpočtu ASF, aktualizace webu, jmenování členů komisí ASF, zprávy z ASUK, mimořádná stipendia SKAS

Přítomni:        dle prezenční listiny

Omluveni:      dle prezenční listiny 

Hosté:             dle prezenční listiny

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 11/1. zasedání 19.1. 2023
 3. Výsledky doplňovacích voleb
 4. Slib nových senátorů
 5. Nové studijní programy
 6. Kapitálový rozpočet
 7. Schválení provozního rozpočtu pro ASF
 8. Sdílení studijních materiálů
 9. Aktualizace webových stránek
 10. Jmenování členů komisí ASF
 11. Zprávy z AS UK
 12. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 13. Sdělení a informace
  1. Ceny ubytování a stravování na výcvikových zařízení RUK
  2. Harmonogram akademického roku
  3. Řešení vědeckoetických sporů
 14. Různé

 

1. Schválení programu zasedání   

Usnesení 2.1 Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 16/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 11/1. zasedání 19.1. 2023

Usnesení 2.2 Akademický senát PřF UK schvaluje zápis z jednání ASF dne 19. 1. 2023. Hlasování: 16/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Výsledky doplňovacích voleb

Volební komise ve složení: Michal Jeníček (předseda), Jakub Hraníček, Martin Mazuch a Pavel Škaloud zjistila na svém zasedání dne 9. 2. 2023, že voleb se ve dnech 6.-8. 2. 2023 zúčastnilo 204 voličů z celkového počtu 2642 oprávněných voličů, tj. 7,7 %. Volba byla provedena elektronicky, všechny hlasy byly platné. Sen. Škaloud informoval, že nebyla doručena žádná stížnost na průběh voleb. Zdvojení informace, je již výše

 

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:    

 • Petr Knotek - 108 hlasů, zvolen senátorem
 • Martin Kivader - 96 hlasů, zvolen náhradníkem

R.Perlín poděkoval oběma kandidátům a popřál zvolenému senátorovi mnoho štěstí v nové roli.

 

4. Slib zvolených senátorů

Po přečtení slibu zvolení senátoři pronesou po uvedení jejich jména nahlas „slibuji“. 

Slib senátora:

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

Nově zvolení senátoři (kteří složili slib):

 • Petr Knotek
 • Andrej Žitnay

 

5. Nové studijní programy

Akademický senát se dle. čl. 12 Akreditačního řádu UK vyjadřuje k předkládaným návrhům akreditací nových studijních programů. Proto studijní proděkanka M. Teplá představila navrhované studijní programy k reakreditaci i nový SP k akreditaci. Se záměrem akreditací byl ASF seznámen již na jednání v lednu 2023. 

Návrhy projednala studijní komise ASF a doporučuje akreditace schválit.

 • Geologie se zaměřením na vzdělávání  (bakalářský SP  ) - reakreditace
 • Učitelství geologie pro střední školy (magisterský SP) - reakreditace
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský SP) - reakreditace
 • Učitelství biologie pro střední školy  (magisterský SP) - reakreditace
 • Učitelství chemie pro střední školy
 • Bioinformatika a výpočetní biologie (doktorský SP) - nová akreditace

Proděkanka Teplá informovala, že oproti předchozím akreditacím proběhly drobné změny (např. v zajišťování pedagogicko-psychologického bloku). Nicméně u učitelských programů se jedná o regulovaná povolání, a proto nemáme v tvorbě akreditací příliš volnosti (např. v rámci volitelných předmětů). Proběhla spolupráce v tvorbě akreditací a předpokládáme, že MŠMT předkládané akreditace schválí.

Prod. Teplá dále informovala o nové akreditaci DSP Bioinformatika a výpočetní biologie. Jedná se o logické vyústění, jelikož již máme programy Bc a NMgr. Předkladatelem této akreditace je MFF. Marian Novotný (host) doplnil, že se jedná o standardní DSP, většina práce studentů je soustředěna do projektů studentů. Garant doufá, že se v programu podaří navázat spolupráci s průmyslem, což by mohlo pomoci k udržení doktorandů (studenti v programech bioinformatiky často odcházejí již po Bc. studiu, jelikož mají dobré nabídky práce z průmyslu). Program bude akreditován jak v ČJ tak v AJ. Garantem programu bude doc. Hoksza z MFF. Na MFF již došlo ke schválení programu. SP je předkládán jako společný program spolu s MFF UK  Sen. Rösel se ptal na státní doktorskou zkoušku. Marian Novotný informoval, že se inspirovali návrhem nového zákona o VŠ a cílí spíše na rozpravu o rozpracovanosti disertační práce. Proděkan Chromý doplnil, že návrh novely zákona nepočítá s tzv. státní doktorskou zkouškou, ale spíše rozpravou, aby se ověřil průběh studia. Sen. Kotora se tázal, co si má představit pod pojmem “rozprava”. Prod. Chromý odpověděl, že se jedná o představení dosud zpracované části disertace, například teoreticko-metodologické části, hypotéz. Jedná se o diskuzi nad tím, čím se doktorand zabývá a komise ověřuje, jestli je doktorand připraven práci dělat. Máme již zkušenosti z některých geografických DSP, kde probíhá státnice formou rozpravy a jedná se o praxi, se kterou jsme spokojeni.

 

            Usnesení 2.3

ASF schvaluje návrh na akreditaci studijních programů:

 • Geologie se zaměřením na vzdělávání  (bakalářský SP)
 • Učitelství geologie pro střední školy (magisterský SP) 
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (bakalářský SP)
 • Učitelství biologie pro střední školy  (magisterský SP)
 • Učitelství chemie pro střední školy
 • Bioinformatika a výpočetní biologie (doktorský SP)

Hlasování: 22/0/0 Návrh usnesení byl přijat.

 

6. Kapitálový rozpočet

Děkan fakulty spolu s tajemníkem fakulty předložili ASF návrh kapitálové rozpočtu PřF UK na rok 2023.

Důvodová zpráva:

V souladu s potřebami a požadavky jednotlivých pracovišť byl zpracován návrh kapitálového rozpočtu na rok 2023, který byl projednán v rámci jednání KD, příslušných komisích ASF a následně doporučen k jednání na ASF v předložené podobě, přičemž každá investiční akce je samostatným funkčním celkem.

Tajemník K. Mozr informoval, že návrh kapitálového rozpočtu byl zpracován na základě požadavků z fakulty a ve spolupráci s děkanátními pracovišti. Informoval o současném a očekávaném stavu FRIM (viz tabulka v usnesení) a o potřebách investic v nadcházejícím roce.  

Návrh kapitálového rozpočtu byl projednán na společném jednání ekonomické komise ASF a komise rozvoje ASF a obě komise doporučují návrh schválit. Předseda R. Perlín doplnil, že položky byly projednány jak sekčními proděkany, tak na společném zasedání komise pro rozvoj a ekonomické komise. Na jednání proběhla i podrobná debata.

Sen. Škaloud informoval, že byl požádán omluveným předsedou ekonomické komise sen. Šídlem, že komise vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému kapitálovému rozpočtu.

Předseda Perlín dále informoval o předpokládané realizaci odpočinkového prostoru s genetické zahradě, který bude financován z rozpočtu fakulty.

Usnesení 2.4

ASF PřF UK schvaluje kapitálový rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

 

Plán KR a podílu sekčních akcí

Rekapitulace FRIM zdrojů z EO

 

 

Počáteční stav FRIM

47,715,371

 

 

Odhad odpisů

60,000,000

 

 

Převod fondů - celofakultní

0

 

 

Převod fondů - sekční-biologie

0

 

 

Převod fondů - sekční-chemie

0

Celkem plánováno celofakultních přístrojů

3,500,000

Převod fondů - sekční-geografie

0

Celkem plánováno celofakultních staveb

72,280,000

Převod fondů - sekční-geologie

0

Celkem plánováno sekčních staveb

19,732,475

Převod fondů - ÚŽP

0

Celkem sekcím na přístroje

6,838,160

Celkem FRIM

107,715,371

Celkem třeba k pokrytí KR

102,350,635

Bilance FRIM versus návrh KR

5,364,736

 

Hlasování: 22/0/0 Návrh usnesení byl přijat.

7. Schválení provozního rozpočtu pro ASF

Tajemník K. Mozr na základě žádosti ASF předložil návrh na schválení položky Akademický senát v rozpočtu fakulty na rok 2023.

Důvodová zpráva: Akademický senát poskytuje podporu pro některé aktivity studentů formou poskytování mimořádného stipendia. Prostředky na poskytování stipendia jsou vypláceny z rozpočtu fakulty cestou stipendijního fondu fakulty.

Předseda Perlín doplnil, že máme na této položce velký zájem a poděkoval panu tajemníkovi za ochotu učinit tento krok.

Usnesení 2.5

ASF schvaluje rozpočet pro rok 2023 na zakázku AKADEMICKÝ SENÁT (8030–110–111888) ve výši 150 000,- Kč a ukládá tajemníkovi fakulty tuto položku zapracovat do rozpočtu celofakultních výdajů v rámci Rozpočtu fakulty.

Hlasování: 23/0/0 Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Sdílení studijních materiálů

Důvodová zpráva:

sen.  Miroslav Bašta

V posledních letech dochází k významnému rozvoji hybridní elektronické výuky, včetně živého streamování přednášek a poskytování jejich nahrávek studentům. V kontrastu s mnohými nejlépe hodnocenými univerzitami se ale zdá, že na naší fakultě je využití a poskytování elektronických materiálů stále spíše omezené. Především pak na biologické sekci, kde se časy navolených přednášek hojně překrývají, by poskytování kvalitních elektronických materiálů umožnilo studentům se profilovat už v prvních letech studia. Zároveň jsou materiály k přednáškám (prezentace atp.) stále často poskytovány pozdě nebo pouze v omezené formě. I vzhledem k apelu, který vzešel z 6. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 10. 2020, bychom rádi znovu vznesli otázku dostatečného sdílení studijních materiálů.

Sen. Bašta doplnil, že mnoho (i již existujících) materiálů již v době post-covidové není dále studentům poskytováno/sdíleno.

Všichni vystupující senátoři podpořili sdílení studijních materiálů, prezentací a dalších podkladů pro studium, senátoři měli rozdílné postoje k zveřejňování nahraných přednášek. Zveřejňování nahraných přednášek nelze chápat jako povinnost, ale jako dobrou vůli pedagogů, která se pro některé typy přednášek hodí více. 

Po diskuzi postupně vystoupili sen. Sidej, Bašta, Altová, Byronová, Škaloud, Komrsková, Svoboda, Kotora, Kunstmüllerová, Slovák, Perlín a děkan Zima, prod. Chromý, Teplá, Langhammer. ASF doporučil podnět projednat ve studijní komisi a následně znovu předložit na jednání ASF.

 

9. Aktualizace webových stránek

Prod. J. Langhammer seznámil ASF se záměr změnit strukturu i SW zajištění webových stránek fakulty a informoval o dosavadním a plánovaném postupu prací.

Prod. Langhammer informoval o postupu prací na updatu dvou klíčových webů fakulty - propagačního webu Přírodovědci a webového portálu fakulty. V roce 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na technologickou aktualizaci webu Přírodovědci. Výběrové řízení bylo následně zrušeno z důvodu neočekávaně vysokých nabídkových cen, převyšující limity, které fakulta na tuto zakázku měla alokované. Webový portál zůstává nadále plně funkční a bude aktualizován průběžně.

Pro redesign hlavního fakultního webového portálu byla externí firmou zpracována úvodní analýza potřeb změn s využitím ankety mezi klíčovými uživateli a správci webů. Na základě analýzy byla představena doporučení pro další postup. Byl ustaven tým, který bude koordinovat kroky při přípravě změn technologické platformy, struktury obsahu a vizuální stránky. ASF bude o postupu přípravy průběžně informován.  

Nové webové stránky lze uvést do provozu z důvodu migrace materiálů ze starého webu  a omezení přístupu webových stránek pouze o prázdninách.

Sen. Svoboda se ptal, jestli bude možné do struktury integrovat studentskou část. Předseda Perlín informoval, že právě proto debata probíhá. Dále poprosil o vstřícnost akademické obce v období přípravy nového webu a jeho implementace. Dále požádal prod. Langhammera o zapojení komise rozvoje do diskuze o proměně webu PřF UK. Prod. Langhammer toto přislíbil. 

 

10. Jmenování členů komisí ASF

Schválení členové

Ekonomická komise:

Šídlo Luděk, Škaloud Pavel, Rösel Daniel, Bruthans Jiří, Kuthan Martin, Jeníček Michal, Bubeníková Kristýna, Zévl Jiří-Jakub, Šmok Dominik

Legislativní komise:

Perlín Radim, Zévl Jiří-Jakub, Kunstmüllerová Lucie, Pačes Jan, Rothová Olga, Opatová Věra, Vašek Daniel, Šmok Dominik, Polák Arnošt, Bašta Miroslav

Studijní komise:

Sidej Natan, Slovák Marek, Komrsková Kateřina, Pileček Radek, Žurmanová Jitka, Matějka Dobroslav, Kotora Martin, Janoušková Svatava, Mazuch Martin, Altová Anna, Kunstmüllerová Lucie, Svoboda Tomáš, Vašek Daniel, Tesárková Hulíková Klára, Macháček Tomáš, Rothová Olga, Pražáková Lucie, Juha Ondřej, Byronová Markéta, Bašta Miroslav

Komise rozvoje:

Novotný Marian, Perlín Radim, Vinkler Michal, Sidej Natan, Slovák Marek, Rösel Daniel, Komrsková Kateřina, Žurmanová Jitka, Kotora Martin, Jeníček Michal, Janoušková Svatava, Kunstmüllerová Lucie, Bubeníková Kristýna, Altová Anna, Pačes Jan, Anderlová Nikoleta, Zévl Jiří-Jakub, Šmok Dominik, Pražáková Lucie, Hiřman Matyáš

 

Nově navržení členové komisí:

Ekonomická komise: Zdeněk Čermák

Komise rozvoje: Miroslav Bašta, Petr Knotek

Studijní komise: 

Legislativní komise: Andrej Žitnay

Usnesení 2.7.

ASF jmenuje členy komisí podle přílohy.

Hlasování: 22/0/0 Návrh usnesení byl přijat.

 

11. Zprávy z ASUK

Sen Altová informovala o jednání Akademického senátu UK

Zvoleno nové předsednictvo ve složení:

předseda: Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), místopředsedkyně: Mgr. Eliška Voříšková (FaF), členové: Bc. Veronika Vohlídková (PedF), Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3LF), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

představení paní ombudsmanky: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

přetrvávající a nové problémy SIS 

Předseda Perlín dále připomněl diskuzi o nové podobě dokumentu Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024 a prosbu pana tajemníka o spolupráci se senátory ASUK v této věci. Pan tajemník doplnil, že je se senátory Bubeníkovou (ASUK) a Šídlem v kontaktu a že je do pondělí 20.2. 2023 možnost materiály připomínkovat. V příštím týdnu proběhnou první jednání EK ASUK.

 

12. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Sen. A. Altová informovala, že SKAS projednal došlé žádosti a navrhuje poskytnout podporu pro tyto studenty:

 • Adam Čermák            ve výši 6 500 Kč
 • Gustav Kavale            ve výši 10 000 Kč
 • Viktória Cseryová      ve výši 10 000 Kč

 

 

Usnesení 2.8.

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty:

 • Adam Čermák            ve výši 6 500 Kč        
 • Gustav Kavale            ve výši 10 000 Kč      
 • Viktória Cseryová      ve výši 10 000 Kč

Hlasování: 22/0/1 Návrh usnesení byl přijat.

 

13. Sdělení a informace

Ceny ubytování a stravování na výcvikových zařízení RUK

Děkan informoval o jednání s kvestorem UK o stanovení výše cen za ubytování a za stravování v době plánované výuky. Téma cen v zařízeních RUK bylo také předmětem diskuze KD. ASF doporučuje vyžádat si od kvestora rozklad nákladů, které se podílejí na tvorbě ceny. ASF doporučuje děkanovi nadále požadovat výrazné snížení ceny za ubytování a stravování pro studenty v rámci plánované výuky.

Děkan informoval o zprávě kvestora, že pokud by KAM nepřistoupili k úpravě cen, byla by ztráta 12 mil. Kč. Po úpravě je ztráta jen 2 mil. Kč. Výukové využití ubytovacích kapacit je nejčastější. Kvestor přislíbil, že po skončení zimní sezóny provedou vyhodnocení nákladů v době topné sezóny.

Perlín by si rád vyžádal od pana kvestora rozpis nákladů. Apeluje na rozumný přístup rektorátu vůči studentům a zdůraznil, že pro studenty se  jedná o plnění řádných studijních povinností. Tomu mají odpovídat i účtované ceny. Dále vyjádřil ale obavu, aby případné snížení cen pro studenty nebylo přeúčtováno fakultám.

Akademický senát doporučuje vyžádat si od kvestora rozklad nákladů.  Sen. Bruthans se domnívá, že buď jsou zařízení málo využívána pro komerční účely a je třeba je buď zrušit, najít vyšší využití či omezit počet zaměstnanců.  V reakci děkan informoval, že Albeř pro rekreační účely je stále zcela plná.

Proděkan Chromý upozornil, že bychom se měli podívat na to, jestli KTV dokáže zajistit alternativu povinné výuky, která bude pro studenty finančně nenáročná.

 

Harmonogram akademického roku

Sen. Jiří Bruthans se dotázal stud. proděkanů na stanovení termínů pro letní termíny SZK, které jsou stanoveny v poměrně krátkém rozpětí v termínu 15.5 do 6.6 pro magistry. Odpověď připravil prod. Chromý.

Pokud mají být promoce magisterských studentů v červenci, jedná se o poměrně dlouhou proceduru (výroba diplomů, atd.), je proto třeba mít v polovině června státnice dokončeny. Bylo by možné termíny posunout, ale narážíme na pomalý průběh procesu předávání státnicových protokolů od kateder (kde státnice probíhají) ke studijnímu oddělení. Oproti jiným fakultám a univerzitám máme šířku okna pro SZZ poměrně benevolentní. Při plánování studijního roku je třeba uvažovat i nad studijním plánem. Například blokovou výuku by bylo možné doporučovat studentům již v prvním ročníku NMgr.

Zároveň informoval, že bude potřeba znovu projednat sjednocení termínů státnic, jelikož studijní oddělení vypisovalo 412 termínů státnic, což je administrativně velmi náročné. Návrhy na sjednocení termínů státnic budou projednány studijní komisi.

Sen. Bruthans vyjádřil obavu, jestli si nebudou studenti stěžovat, že přišli o termín státnic, pokud státnice budou v termínech blokové výuky. Proděkan Chromý informoval, že se mohou přihlásit na podzimní termín, pokud nestihnou jarní.

 

Řešení vědeckoetických sporů

Sen. Altová upozornila, že na fakultě neexistuje platforma pro řešení potenciálních vědecko-etických sporů mezi členy akademické obce fakulty (zneužití výzkumných dat, publikace výsledků studentů pouze školitelem apod.) a doporučila navrhnout platformu/komisi, který by mohla tyto spory, pokud se na ni jedna ze stran sporu obrátí, řešit. 

Děkan přislíbil, že se tématem bude dále zabývat a že navrhne na řešení tohoto typu problémů komisi a upozornil, že na jiných univerzitách i fakultách podobná komise existuje.

Proděkan Langhammer upozornil, že je dobré mít etický kodex, podle kterého by se komise mohla řídit.

Předseda Perlín informoval, že nemůžeme pro tyto účely využívat Disciplinární komisi.

Proděkanka Teplá informovala, že proběhla schůzka s ombudsmankou Šámalovou a byl položen dotaz, jestli podobnou komisi máme. Vznik podobné komise tedy podporuje.

Sen. Sidej informoval, že etický kodex existuje na univerzitní úrovni. Předseda Perlín zdůraznil, že je tyto podklady dobré využít a můžeme se v tvorbě případného etického kodexu fakulty inspirovat univerzitními pravidly. 

Děkan přislíbil předložení řešení tohoto tématu na příštím jednání ASF.

 

14. Různé

Termíny jednání ASF

vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6

V letním semestru 2022/2023: 16. 3., 20. 4., 25. 5., 15. 6., 21. 9., 19. 10. 2023

22.5 – 24.5. výjezdní zasedání ASF (2 dny)

 

Zapsala:            Anna Altová                                    16. 2. 2023

Ověřil:               Radim Perlín                                   17. 2. 2023

Publikováno:    Jiří-Jakub Zévl                             25. 2. 2023

 

 

 

Akce dokumentů