E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze 8. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 19. 10. 2023

Kraiérní řád, podmínky přijímaícho řízení, pozemky Biocentrum, pozemky Rejvíz, tutoři, doplňovací volby na Chemii a další.

Přítomni:         dle prezenční listiny (21)

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Slib senátora
 3. Kontrola a schválení zápisu z 7. zasedání dne 21.9. 2023
 4. Úkoly ze zářijového zasedání ASF
 5. Převod mezi fondy
 6. Podmínky přijímacího řízení
 7. Smlouva o smlouvě budoucí PRE – rozvodné zařízení v rámci BCA Kampusu Albertov
 8. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory
 9. Časopisy s nově přiřazenými IF
 10. Setkání se studenty 1. ročníku, představení spolků PřF UK
 11. Zpráva z AS UK
 12. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 13. Sdělení a informace
 14. Různé

 

 

1.Schválení programu zasedání

Usnesení 8.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 16/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

 

2.Slib senátora

V doplňovacích volbách do studentské komory Akademického senátu PřF UK v chemickém okrsku byl zvolen Robert Willimetz.

Výsledky hlasování:

 • hlasování se zúčastnilo 215 z 991 (22 %) hlasujících, z toho se 3 zdrželi
 • Robert Willimetz 80 hlasů, Filip Steiner 71 hlasů, Nela Karlová 31 hlasů, Alexandra Mészárošová 30 hlasů

ASF děkuje členům volební komise za zajištění průběhu voleb i s novou volební aplikací.

Proběhl slib senátora Roberta Willimetze dle Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK, čl. 12, odst. 1.

Předseda volební komise sen. M. Jeníček informoval o prvotních problémech, které panovaly kolem původně vypsaného termínu voleb, a to z důvodu nekompletního seznamu potenciálních voličů ve volební aplikaci – problém byl vyřešen, termín voleb byl posunut o týden a volby následně proběhly řádně. Druhý problém byl spojen s rozesláním e-mailu potenciálním voličům, kdy při odeslání informačního e-mailu z prostředí volební aplikace  byly vidět v hlavičce všechny adresy příjemců místo toho, aby byly příjemci uvedeni ve skryté kopii. Rektorát, jako vlastník aplikace, byl na tento problém upozorněn.

M. Jeníček dále upozornil i na znění volebního řádu PřF UK, kdy kandidát podává souhlas s kandidaturou v „listinné podobě“, tj. fyzicky na podatelnu a doporučuje provést tuto technickou úpravu volebního řádu. Ve volbách AS UK je možné zaslat i např. z ověřeného/univerzitního e-mailu.

Senát žádá legislativní komisi ASF, aby na dalším jednání doporučila ASF další postup v této věci a to včetně potenciální aktualizace tohoto předpisu.

 

 

3.Kontrola a schválení zápisu ze 7. zasedání ze dne 21. 9. 2023

K zápisu nezazněly zásadní připomínky.

Zápis byl zveřejněn 30. 9. 2023 na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2023/copy4_of_zapis_ASF_III

 

Usnesení 8.2

ASF schvaluje zápis ze 7. jednání ASF ze dne 21. 9. 2023.

Hlasování: 21/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

4.Úkoly z jednání ASF

Úkoly z červnového jednání 22.6.

 • Informovat vedoucí kateder a ústavů o tvorbě ukazatelů použitých v principech
  • Tajemník připravil materiál, který popisuje ukazatele, které slouží pro výpočet jednotlivých koeficientů v rámci rozdělení prostředků na UK. Tento materiál slouží pro lepší informovanost vedoucích kateder a ústavů a umožňuje jim lépe zkontrolovat všechna podkladová data. Materiál byl poslán cestou sekčních proděkanů všem vedoucím pracovníkům ústavů a kateder
  • předseda ASF R. Perlín poděkoval panu tajemníkovi za přípravu materiálu

 

Úkoly ze zářijové jednání 21.9.

 • Úkoly vyplývající z jednání byly splněny (odeslání dokumentů o odsvěření apod.)

 

 

5.Převod mezi fondy

Důvodovou zprávu přednesl tajemník K. Mozr:

 

Důvodová zpráva:

Z důvodu potřeby dofinancování investičních zakázek a nedostatku finančních prostředků ve fondu FRIM Vás žádá tajemník fakulty o souhlas s převodem finančních prostředků mezi fondy v souladu s pravidly UK.

Jedná se o převod z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) ve výši 4 827 838,- Kč.  Všechny požadavky sekcí na převod prostředků byly do převodu zařazeny.

 

Usnesení 8.3

ASF schvaluje převod finančních prostředků ve výši 4 827 838,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku na dokrytí investičních výdajů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 2023.

Hlasování: 20/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

6.Podmínky přijímacího řízení

Úvodní slovo přednesla proděkanka M. Teplá:
 

Důvodová zpráva:

Prod. M. Teplá uvedla Podmínky přijímacího řízení ke studiu v nově akreditovaném DSP Bioinformatika a výpočetní biologie s nástupem od 1. 3. 2024 (DSP II). Tyto podmínky senát předběžně projednal na jednom z předcházejících jednání a prod. Teplá seznámila senát pouze s jednou dílčí změnou.   

 

Usnesení 8.4

ASF souhlasí s Podmínkami přijímacího řízení ke studiu v DSP Bioinformatika a výpočetní biologie.

Hlasování: 20/0/0 

 

 

7.Smlouva o smlouvě budoucí PRE

Proděkan Soukup předkládá ASF žádost o schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí, kterou se zřizuje věcné břemeno osobní služebnosti a reálné břemeno v prostorách rozvodny a přípojného místa PRE distribuce, a. s. Toto věcné břemeno bude vytvořeno v budově Biocentra budovaného Kampusu Albertov a na pozemcích určených k jeho výstavbě.  Závazek věcného břemene se vztahuje k části dotčené nemovitosti definované v přiložené smlouvě a přiloženém situačním plánu (Albertov Kampus RS 9530 BCA - SITUACE.pdf).  Instalované zařízení zahrnuje vstupní technologickou část velkoodběratelské rozpínací stanice RS 9530, obsahující rozvaděč VN, zařízení dispečerské řídicí techniky a telekomunikační zařízení, včetně kabelového napojení VN a telekomunikačního vedení v rozsahu 16,24 m2 (plocha pod technologií RS je 3,24m2; plocha kabelových tras 13m2). Zřízení přípojného místa Biocentra Kampusu Albertov proběhne v rámci stavební akce: Praha 2-Nové Město, Kampus Albertov, RS 9530 a zatažení III. etapa číslo SPP: S-151631. Vlastní text smlouvy prošel kontrolou právního odboru UK. Zřízení věcného břemene je podmínkou připojení BCA k elektrické síti.


Diskuse:

S ohledem na důležitost celého procesu, předseda ASF R. Perlín navrhuje, aby vedení fakulty na dalším jednání informovalo o aktuálním stavu realizace projektu Kampus Albertov.

 

Usnesení 8.5

Akademický senát souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s PRE distribuce a.s. ke zřízení věcného břemene obslužnosti pro část distribuční soustavy PRE umístěné v rámci budovy BCA (viz přílohy)

 

Hlasování: 20/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

8.Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory

Důvodovou zprávu přednesl předseda ASF R. Perlín.

Důvodová zpráva:

Podle aktualizovaného Volebního řádu PřF UK musí do konce listopadu proběhnout volby do zaměstnanecké komory ASF. Proto je nutné vyhlásit termín voleb a jmenovat volební komisi. Volby vyhlašuje předsednictvo, ale je důležité společně domluvit termíny a zvolit volební komisi. Termín voleb: nejméně 2 a nejvýše 4 po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka, tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně 4 hodiny. Volby se konají v pracovních dnech.

Forma voleb: elektronické volby

Volební komise: nejméně 4 osoby, z každé sekce jeden. Ve volební komisi musí být zástupci akademické obce z každého okrsku, a to pouze takoví, kteří sami nekandidují.

Návrh na členy volební komise: Jiří-Jakub Zévl (Geografie, předseda volební komise), Miroslav Bašta (Biologie), Robert Willimetz (Chemie), Dominik Šmok (Geologie)

 

Usnesení 8.6

ASF vyhlašuje termín voleb do zaměstnanecké komory na dny: 28.–30. 11. 2023 (Út – Čt).

ASF schvaluje elektronickou formu voleb

ASF jmenuje volební komisi ve složení: Jiří-Jakub Zévl (předseda volební komise), Miroslav Bašta, Robert Willimetz, Dominik Šmok

Hlasování: 19/0/1
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

9.Časopisy s nově přiřazenými IF 

Důvodovou zprávu přednesl sen. L. Šídlo

Důvodová zpráva:

V rámci hodnocení publikační aktivity a pravidel pro rozdělování finančních prostředků na PřF UK je nutné přesněji definovat, jak přistoupit k bodovému ohodnocení časopisů s nově přiřazeným IF za rok 2022, které ale nemají přiřazen JIF ranking, tj. není možné určit jejich "pořadí", ani zařazení do kvartilů (v rankingu za následující rok) by již měly být tyto časopisy přiřazeny.

JCR (Journal Citation Reports) 2023 přinesl výraznou změnu v hodnocení časopisů. Vydání 2023 Journal Citation Reports rozšiřuje Journal Impact Factor (JIF) na všechny časopisy Web of Science Core Collection, včetně těch, které jsou indexovány v Arts and Humanities Citation IndexTM (AHCI) a multidisciplinárním Emerging Sources Citation IndexTM (ESCI). Rozšíření indexu JIF na všechny časopisy z kolekce Web of Science Core Collection znamená, že 9 136 časopisů od více než 3 000 vydavatelů získalo poprvé JIF (Česko: 60 nových časopisů).

Přiřazení JIF je jen jedna stránka, pro hodnocení je důležité i postavení/pořadí daného časopisu v rámci příslušného oboru. JIF ranking v roce 2022 byl stanoven ale pouze pro časopisy v rámci edicí Science Citation Index Expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI) – časopisy s nově přiřazeným JIF z edicí Arts & Humanities Citation Index (AHCI) a Emerging Sources Citation Index (ESCI) nemají přiřazené pořadí (JIF ranking). To znamená, že pro nově přiřazené časopisy není možné pro rok 2022 určit JIF ranking (tj. není možné např. ani sledovat zařazení do kvartilů, nejspíš „jen“ dočasně, dle informací Clarivate by se v roce 2024 JIF ranking týkat i časopisů AHCI a ESCI, ale pravděpodobně nebude zpětně dopočten rok).

PřF využívá JIF ranking ve dvou hlavních oblastech:

1) v rámci kariérního řádu (viz Opatření děkana č. 16/2023 K realizaci kariérního řádu a k hodnocení akademických a vědeckých pracovníků) a Opatření děkana č. 32/2021 (Kritéria hodnocení akademických a vědeckých pracovníků). Časopisy s přiřazeným JIF za rok 2022 by dle znění OD měly vstupovat do hodnocení VED, ale není možné stanovit jejich pořadí, tj. vypočíst bodové ohodnocení.

2) v rámci rozdělování prostředků na Cooperatio, kde se to využívalo v případě "starého" výpočtu Cooperatia (který vycházel ze zařazení IF do D1/Q1/Q2). Podstatné je, jak se bude v dalším období rozdělení prostředků na Cooperatio na fakultě počítat podle dosavadních pravidel nebo podle nově schválených pravidel na úrovni UK, kde se počítá s metrikou AIS.

Prod. Krylov uvítal tuto aktivitu a připraví metodiku jak tyty nově zařazené časopisy do hodnocení zařadit a to i přesto, že se bude jednat pouze o velmi dílčí změny jednotlivých koeficientů.

 

Usnesení 8.7

ASF doporučuje proděkanovi pro vědu a výzkum navrhnut a projednat, jak přistupovat se začleněním časopisů s nově přiřazeným IF pro výpočet ukazatele VED v rámci kariérního řádu, resp. jejich začlenění pro rozdělení finančních prostředků podle výkonových ukazatelů.

Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

10.Setkání se studenty 1. ročníku, představení spolků PřF UK

Sen. A. Altová informovala o pravidelném setkání senátorů SKAS se studenty 1. ročníků a o představení spolků působících na PřF UK. Setkání se bude konat dne 26.10.2023 od 18:00 ve Velké geologické posluchárně a v přilehlých prostorách 1. patra.

Na setkání přislíbili účast zástupci většiny spolků působících na PřF UK.

Všichni senátoři jsou srdečně zváni.

Garant setkání: Kristýna Bubeníková

 

11.Zprávy z jednání AS UK

Sen. A. Altová a K. Bubeníková informovaly o následujících bodech:

Informace z jednání pléna:

 • Vystoupení JM paní rektorky – podbod situace na KTF
 • Přehled čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2023
 • Nový systém výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK a návazná novelizace Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2024 schválený materiál již rozeslán vedoucím pracovišť.
 • Řešení žádostí o podporu z fondu Mikuláš
 • Návrh OR Pravidla jednotného propagačního vizuálního stylu UK
 • a další – jako např. usnesení o stávce Hodina pravdy a podpora zákona o manželství pro všechny páry – odkaz na usnesení ze zasedání - https://cuni.cz/UK-13097.html

Sociální komise se kromě běžné agendy zabývala podněty, které vzešly od zástupců studentské komory AS UK – Rovný přístup ke vzdělávání na UK & Zdravotní péče pro studenty UK

Ekonomická komise nad rámec bodů projednaných na plénu – zástupci 2. LF představili projekt multifunkční budovy v areálu Motol

Petiční komise – projednávala podněty doktorandů z KTF

IT komisi schválila jednotnou formu studentských emailů: jmeno.prijmeniCislo@student.cuni.cz

 

 

12.Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Úvodní slovo přednesla sen. A. Altová

SKAS doporučuje poskytnout mimořádné stipendium hodné zvláštního zřetele těmto studentům:

 • Klára Ptáčková, Běstvinka – 10 000 Kč
 • Tereza Liepoldová, Vizualita-věda-vnímání – 8 000 Kč
 • Simona Mrázková, Sommelierské zkoušky minerálních vod – 3 800 Kč
 • Michal Kolář, Florbalový klub PřF UK – 10 000 Kč
 • Adéla Pola, Young Demographers – 10 000 Kč

 

Usnesení 8.8

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty:

 • Klára Ptáčková, Běstvinka – 10 000 Kč
 • Tereza Liepoldová, Vizualita-věda-vnímání – 8 000 Kč
 • Simona Mrázková, Sommelierské zkoušky minerálních vod – 3 800 Kč
 • Michal Kolář, Florbalový klub PřF UK – 10 000 Kč
 • Adéla Pola, Young Demographers – 10 000 Kč

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

13.Sdělení a informace

 • R. Perlín: Dočasná menza v zahradě kláštera Alžbětinky na Albertově je plánována pouze na několik let do dokončení budovy Globcentrum. Vzhledem k tomu, že se budova Globcentrum z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude stavět, je nutné řešit stravování studentů na Albertově odpovídajícím způsobem. ASF doporučuje senátorům AS UK, aby ve spolupráci s dalšími senátory z MATFYZ a 1. LF intervenovali vedení univerzity s cílem dlouhodobého a nikoliv dočasného řešení stravování členů akademické obce.
  • sen. A. Altová: již dávala podnět předsedovi sociální komise AS UK jako bod k řešení
 • R. Perlín: Kvestor UK slíbil vyhodnocení letní sezóny v zařízeních UK a následně úpravu cen tak, aby bylo opět možné v těchto zařízeních provozovat výuku se studenty. ASF doporučuje senátorům AS UK vyžádat si vyhodnocení naplněnosti a cenotvorby v terénních zařízeních UK a následně, pokud to bude možné, snížení ceny za pobyt studentů v těchto zařízeních.

 

14.Různé

Sen. J. Žurmová podala podnět, aby studenti používali v rámci SIS oficiální „profesní“ e-mail, jelikož to komplikuje např. sdílení souborů apod. Předseda ASF R. Perlín kvitoval vznesení tohoto bodu a navrhne tento bod na další jednání senátu. Sen. P. Škaloud je proti povinnosti používání fakultního e-mailu s ohledem na nemožnost používání fakultního e-mailu po skončení studia.

Sen. K. Komrsková informovala o zkušenosti se studentkou z Ukrajiny, která ukončila magisterské studium v červnu 2022, přičemž byla přijata od října 2022 do doktorského studia – vycestovala v červnu z Česka a když se vracela, zjistila, že jí byl ukončen pobyt. R. Perlín reagoval, že se jedná o obecnou legislativu, která přesně stanovuje změnu statusu po ukončení studia a týká všech studentů. Obecně platnou legislativu není možné z pozice univerzity měnit a je nutné ji akceptovat. V rámci diskuse zaznělo, zda by nepomohl tzv. předčasný zápis nebo jiné individuální přístupy k těmto studentům. ASF vyzývá oba studijní proděkany, aby do dalšího jednání prověřili možnosti, které by mohly předcházet opakování této situace.

 

Termíny jednání ASF:

Termíny jednání ASF jsou naplánovány takto: 23. 11., 14. 12. 2023, 18. 1., 22. 2., 21. 3. 2024

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

Další termíny:

 • 26.10. setkání se studenty 1. ročníků 18:00
 • 23.11. společné setkání ASF a KD

Termíny jsou zapsány do digitálních kalendářů senátorů.

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                              akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                   ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                           rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                           studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF Jiří-Jakub Zévl       jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

           

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF:
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201.

 

Zapsal:              Luděk Šídlo                         19. 10. 2023

Ověřil:               Radim Perlín                       20. 10. 2023

Publikováno:    Jiří-Jakub Zévl                     31. 10. 2023

 

Akce dokumentů