E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 12. 2010

Poslední zasedání v roce 2010.

Přítomni: Blažek, Brůna, Gahura, Havlík, Hrouda, Hudeček, Janšta, Jedelský, Kříž, Kuthan, Liberda, Matoušek, Milichovský, Rothová, Řezanka, Sakala, Spilková, Šolc, Votýpka (19)
Omluveni: Coufal, Krylov, Mašín, Nyplová, Procházková, Srba, Treml, Vondrovic, Zeisek (9)
Hosté: Blažová, Černý, Dvořáková, Dzúrová, Folk, Gaš, Hrdinová, Janovský, Kolářová, Korittová, Langhammer, Zima

Program zasedání:

  1. Schválení zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 14. října 2010
  4. Kontrola a schválení zápisu z hlasování per rollam
  5. Změna názvu katedry fyziologie živočichů na katedru fyziologie
  6. Vyhlášení doplňovacích voleb do zaměstnanecké komory AS v geologickém okrsku
  7. Vyjádření ke jmenování tajemnice fakulty
  8. Různé 

Průběh zasedání:

1. ASF schvaluje zapisovatele Řezanku (15 pro/0 proti/1 zdržel).
2. Akademický senát schvaluje program zasedání (16/0/0).
3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 14. října 2010 (16/0/0).
4. Kontrola a schválení zápisu z hlasování per rollam
Akademický senát hlasoval ve dnech 21.-28. 11. 2010 o návrhu usnesení "Akademický senát souhlasí s vyplacením stipendií za vynikající studijní výsledky ve výši 15 500 Kč."
Svůj souhlas s usnesením vyjádřili senátoři Blažek, Brůna, Coufal, Gahura, Havlík, Hrouda, Hudeček, Janšta, Jedelský, Krylov, Kříž, Kuthan, Liberda, Mašín, Matoušek, Milichovský, Nyplová, Procházková, Rothová, Řezanka, Sakala, Šolc, Treml, Vondrovic, Zeisek (25). Žádný člen senátu nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato (25/3/0).
Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam (16/0/0).
5. Změna názvu katedry
Akademický senát schvaluje změnu názvu „Katedry fyziologie živočichů“ na „Katedra fyziologie“ (17/0/0).
6. Vyhlášení doplňovacích voleb do zaměstnanecké komory AS v geologickém okrsku
Volby proběhnou ve dnech 13. – 14. ledna 2011. Volby proběhnou elektronickým způsobem prostřednictvím počítačové sítě. Návrhy kandidátů shromažďují členové volební komise do 7. ledna 2011.
Jako členové volební komise byli navrženi Lukáš Vondrovic a Petr Jedelský.
Akademický senát souhlasí s vyhlášením doplňovacích voleb v geologickém okrsku Zaměstnanecké komory akademického senátu do konce volebního období 2009-2012 (17/0/0).
Akademický senát volí členy volební komise Lukáše Vondrovice a Petra Jedelského (17/0/0).

7. Vyjádření ke jmenování tajemnice fakulty
Děkan ohledně personální změny na postu tajemnice fakulty uvedl, že měl pocit, že nová tajemnice přinese nový pohled na finanční oblast fakulty. Hudeček připomněl, že senát měl již možnost na předchozí schůzce poznat představy a názory budoucí tajemnice. Matoušek doplnil, že měl z jednání s tajemnicí dobrý pocit a za sebe může navrhovanou paní tajemnici doporučit. Proběhlo tajné hlasování, skrutátory určeni Havlík a Liberda.
Akademický senát souhlasí se jmenováním Mgr. Lenky Dvořákové tajemnicí fakulty (17/0/1).
8. Různé
Havlík informoval o průběhu ankety. V letním semestru 2009/10 bylo hodnoceno 151 předmětů a bylo vyhodnocováno 3463 dotazníků. V současné době je vypracováván výstup z ankety, jsou rozesílány slovní připomínky po sekcích a kolegiu děkana byly zaslány podklady pro udělení Velemloka.
Havlík dále informoval o změně systému distribuce dotazníků z distribuce prostřednictvím vyučujících na distribuce prostřednictvím studentů, jelikož se nový typ distribuce ukázal jako organizačně i časově schůdnější.
V současné době probíhá druhý týden sběru dotazníků pro zimní semestr 2010/11. Je hodnoceno 234 předmětů a počítá se s objemem dotazníků kolem 5000. Na sběru se podílí 25 dobrovolníků a 3 organizátoři. V tomto semestru se slovní připomínky budou nově distribuovat vyučujícím ihned po digitalizaci dat a je očekávána výrazně kratší doba zpracování, jelikož je již zavedena metoda a formát výstupu.
Blažová doplnila, že s odstraněním nedostatků ohledně prezentace ankety navenek spolupracuje s Křížem. Černý uvedl, že kolegium děkana obdrželo návrhy na ocenění Velemloka. Avšak z papírové ankety vypadla terénní a praktická cvičení, tudíž nemohou být jejich vedoucí oceněni. Šolc se zeptal, kdo provádí statistické vyhodnocení ankety. Havlík odpověděl, že dr. Netrdová z katedry sociální geografie. Janovský upozornil na chybějící zpracování některých statistických charakteristik souboru. Hrouda navrhuje systém pro vybírání oceněných Velemlokem ze tří košů, jak to bývalo kdysi: bakalářské přednášky, cvičení a přednášky s méně studenty. Šolc se zeptal na elektronickou anketu. Havlík odpověděl, že následkem softwarových chyb není elektronická verze funkční. Gahura se zeptal, zda existuje nějaký návod, jak mají vedoucí kateder a garanti zacházet s výsledky ankety. Gaš odpověděl, že příslušný pokyn byl vydán. Dále uvedl, že při minulém předávání Velemloka se stalo faux-pas ohledně předávání Velemloků. SKAS proto pro letošní předávání oznámí oceněným, že byli vybráni, děkan zajistí jejich pozvání na fakultní ples.
Volební komise konstatovala, že volby do studentské komory ASF proběhly řádně a bez stížností. Zápis o provedených volbách je přílohou tohoto zápisu.
Jedelský jménem senátu poděkoval odcházející tajemnici Haně Kolářové za její dlouholetou práci pro fakultu. Tajemnice též poděkovala senátu a krátce shrnula svoji dlouholetou práci pro fakultu.

Přijatá usnesení:

ASF schvaluje zapisovatele Řezanku (15 pro/0 proti/1 zdržel).
Akademický senát schvaluje program zasedání (16/0/0).
ASF schvaluje zápis ze zasedání 14. října 2010 (16/0/0).
Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam (16/0/0).
Akademický senát schvaluje změnu názvu „Katedry fyziologie živočichů“ na „Katedra fyziologie“ (17/0/0).
Akademický senát souhlasí s vyhlášením doplňovacích voleb v geologickém okrsku Zaměstnanecké komory akademického senátu do konce volebního období 2009-2012 (17/0/0).
Akademický senát volí členy volební komise Lukáše Vondrovice a Petra Jedelského (17/0/0).
Akademický senát souhlasí se jmenováním Mgr. Lenky Dvořákové tajemnicí fakulty (17/0/1).


Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21. 1. 2011 od 14:00 v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6.
Zapsal Michal Řezanka 16. 12. 2010,
Ověřil Roman Matoušek 20.12. 2010

Na zasedání 20. 1. 2011 doplněno o připomínky Šolce.

Akce dokumentů