E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání senátu 14. 10. 2010

 

Přítomni: Brůna, Havlík, Hrouda, Hudeček, Kříž, Kuthan, Liberda, Mašín, Matoušek, Milichovský, Procházková, Rothová, Řezanka, Spilková, Šolc (15)

Omluveni: Blažek, Coufal, Gahura, Janšta, Jedelský, Krylov, Nyplová, Sakala, Srba, Treml, Vondrovic, Votýpka, Zeisek (13)

Hosté: Gaš, Folk, Zima, Korittová

Program zasedání:

 1. Slib nových senátorů

 2. Schválení zapisovatele

 3. Schválení programu zasedání

 4. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 13. 9. 2010

 5. Vyjádření ke smlouvě o pronájmu (terénní stanice Rejvíz)

 6. Vyhlášení voleb do studentské komory AS na volební období 2011-2013

 7. Různé

Průběh zasedání:

 1. Předseda Matoušek přivítal senátory, pana děkana, členy kolegia děkana, a hosty. Následně informoval o složení slibu nových senátorů Bc. Elišky Procházkové (chemie) a Bc. Roman Šolce (biologie), kteří nastoupili do studentské komory.

 2. ASF schvaluje zapisovatele Řezanku (15 pro/0 proti/0 zdržel).

 3. Akademický senát schvaluje program zasedání (15/0/0).

 4. ASF schvaluje zápis ze zasedání 13. 9. 2010 (14/0/1).

 5. Vyjádření ke smlouvě o pronájmu (terénní stanice Rejvíz)

Děkan k tématu uvedl, že se nejedná o novou smlouvu, ale o prodloužení stávajícího stavu. Dále uvedl, že nájemné bylo zvýšeno o oficiální míru inflace. Správu stanice měla dosud na starosti geologická sekce, ale tato odpovědnost předjde na děkanát (oddělení správy budov a investic). Děkan rovněž informoval o možnostech využití stanice pro výuku i rekreaci zaměstnanců fakulty a přiblížil prostředí a kapacitu stanice.

Akademický senát souhlas se smlouvami o pronájmu terénní stanice Rejvíz (15/0/0).

 1. Vyhlášení voleb do studentské komory AS na volební období 2011-2013

Předseda senátu uvedl, že podklady k vyhlášení voleb, včetně algoritmu pro výpočet počtu mandátů v jednotlivých obvodech byly zaslány před zasedáním.

Volby proběhnou ve dnech 6. – 9. prosince 2010. Volby proběhnou elektronickým způsobem prostřednictvím počítačové sítě. Voliči jsou rozděleni do čtyř volebních okrsků: biologického, geografického, geologického a chemického.

Biologický okresek volí 6 senátorů, geografický 3, geologický 2 a chemický 3 senátory.

Návrhy kandidátů shromažďují členové volební komise pro jednotlivé okrsky do 24. listopadu 2010. Návrh obsahuje podpisy tří navrhovatelů z řad akademické obce, souhlas navrženého s kandidaturou, stručný životopis a volební program (doporučený rozsah 1 stránka A4, podklady dodávejte pokud možno ve formátech html, doc, odt nebo txt).

Volební komise zřídí web, na kterém budou životopisy a volební programy kandidátů zveřejněny nejpozději 26. listopadu.

Senát musí pro volby ustanovit volební komisi. Kříž se zeptal, zda-li mohou být kandidáti na senátory ve volební komisi. Matoušek odpověděl, že předpisy toto nezakazují, je však vhodnější, pokud takový případ nenastane. Do volební komise byli navrženi kandidáti:

Biologický okrsek: Ondřej Gahura, Petr Jedelský

Geografický okrsek: Roman Matoušek, Jan Milichovský

Geologický okrsek: Lukáš Vondrovic, Josef Brůna

Chemický okrsek: Michal Řezanka, Jiří Hudeček

Akademický senát schvaluje vyhlášení voleb do Studentské komory na volební období 2011-2013 (15/0/0).

Akademický senát volí členy volebních komisí Ondřeje Gahuru, Petra Jedelského (biologie), Romana Matouška, Jana Milichovského (geografie), Lukáše Vondrovice, Josefa Brůnu (geologie). Michala Řezanku a Jiřího Hudečka (chemie) (15/0/0).

 1. Různé

Děkan informoval, že v letošním roce doléhá na univerzitu a fakultu krácení finančních prostředků. Ministerstvo vydalo příkaz k tzv. vázání prostředků. Univerzita část prostředků, které měla schválena, v letošním roce nedostane. V rozpočtu fakulty je takto vázáno asi 6,3 milionu Kč. Není třeba omezovat rozpočty, snížení rozpočtu může fakulta kompenzovat z Fondu provozních prostředků. Jelikož ale růst příjmu univerzity v letošním roce přesáhl 8 %, byla část prostředků vyčleněna do celouniverzitní rezervy, ze které bude fakultám začátkem příštího roku vázaná částka vyplacena. Přesto je potřeba i v závěru roku šetřit, protože situace v dalším roce může být obdobná. Státní rozpočet na příští rok zatím není schválen.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Řezanku (15 pro/0 proti/0 zdržel).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (15/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 13. 9. 2010 (14/0/1).

 4. Akademický senát souhlas se smlouvami o pronájmu terénní stanice Rejvíz (15/0/0).

 5. Akademický senát schvaluje vyhlášení voleb do Studentské komory na volební období 2011-2013 (15/0/0).

 6. Akademický senát volí členy volebních komisí Ondřeje Gahuru, Petra Jedelského (biologie), Romana Matouška, Jana Milichovského (geografie), Lukáše Vondrovice, Josefa Brůnu (geologie). Michala Řezanku a Jiřího Hudečka (chemie) (15/0/0).

Příští zasedání se uskuteční 18. 11. 2010 ve 14:00 v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6.

Zapsal Michal Řezanka 14. 10. 2010,

Ověřil Roman Matoušek 15.10. 2010

Akce dokumentů