E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání senátu 21. 1. 2010

(1. řádné zasedání)

Přítomni: Blažek, Brůna, Coufal, Gahura, Havlík, Hermann, Hrouda, Hudeček, Chudoba, Jedelský, Kuthan, Matoušek, Morávková, Nyplová, Řezanka, Spilková, Šípek, Tegloívá, Treml, Vondrovic, Zeisek (21)

Omluveni: Janšta, Krylov, Kříž, Mašín, Milichovský, Sakala, Votýpka (7)

Hosté: Gaš, Černý, Ettler, Kolářová, Korittová, Krylová, Langhammer, Obšil, Sýkora, Štědrý, Vilhelm, Zima, Zusková, Žák

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 10. 12. 2009

 4. Schválení zápisu o hlasování per rollam

 5. Vyjádření ke jmenování proděkana

 6. Aktualizace dlouhodobého záměru

 7. Převody prostředků do fondů

 8. Nákup pozemku (terénní stanice Ruda)

 9. Přijímací řízení do oboru Geotechnologie

 10. Různé

Průběh zasedání:

Na úvod předseda senátu Matoušek předal Studentského Velemloka, cenu pro nejlepšího pedagoga těmto vyučujícím: Ivě Zuskové z Katedry fyzikální chemie, Jiřímu Žákovi z Ústavu geologie a paleontologie a společnou cenu Naděždě Krylové a Milanu Štědrému z Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky. Cena je soška velemloka, diplom a mimořádná odměna z prostředků fakulty. Matoušek dodal, že na reprezentačním plese ocenění převzala Libuše Pavlová z Katedry experimentální biologie rostlin.

 1. Akademický senát schvaluje zapisovatele Zeiska (20pro/0proti/0zdržel).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (20/0/0).

 3. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání 10. 12. 2009 (20/0/0).

 4. Schválení zápisu o hlasování per rollam ve dnech 14. – 22. 12. 2009

  1. Akademický senát fakulty hlasoval 14.- 22. prosince 2009 per rollam o návrhu usnesení: "Akademický senát souhlasí s prodloužením akreditace navazujících magisterských studijních oborů Fyzická geografie a geoekologie, Kartografie a geoinformatika, Demografie."

  2. V dané lhůtě hlasovalo ANO celkem 27 členů senátu (Blažek, Brůna, Coufal, Gahura, Havlík, Hermann, Hrouda, Hudeček, Janšta, Jedelský, Krylov, Kuthan, Kříž, Mašín, Matoušek, Milichovský, Morávková, Nyplová, Řezanka, Sakala, Spilková, Šípek, Teglová, Treml, Vondrovic, Votýpka, Zeisek).

  3. Jeden člen senátu nehlasoval.

  4. Usnesení bylo přijato (27/1/0)

  5. Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam (20/0/0).

 5. Vyjádření ke jmenování proděkana

  1. Pan děkan uvedl, že proděkan pro geografickou sekci Sýkora z osobních a pracovních důvodů rezignoval na funkci proděkana. Do této funkce navrhuje Jakuba Langhammera.

  2. Akademický senát hlasoval o návrhu tajně. Skrutátory byli určeni Řezanka a Treml.

  3. Akademický senát souhlasí se jmenováním RNDr. Jakuba Langhammera, Ph.D., proděkanem pro geografickou sekci a katedru tělesné výchovy (19 hlasů/0/0, 1 hlas neplatný).

 6. Aktualizace dlouhodobého záměru

  1. Pan děkan uvedl, že vysoké školy a fakulty jsou povinny mít dlouhodobý záměr a aktualizovat jej. Tento rok se inspirujeme praxí univerzity tím, že používáme aktualizace na kalendářní rok. Ke každému navrženému bodu kolegium děkana vedlo diskuzi.

  2. Zeisek uvedl, že cíle jsou dobré, ale pochybuje o realizovatelnosti některých bodů (zvláště týkajících se propagace akreditace nových oborů). Pan děkan uvedl, že se snažíme o atraktivní obory typu biomedicíny, které by měly přitáhnout nejlepší studenty. Chceme i přitáhnout talentované (doktorské) studenty ze zahraničí. Asi před 2 týdny fakulta přijala novou pracovnici na OVV (Ing. Procházková), od které si slibujeme další rozvoj PR, webu atd.

  3. Hermann se zeptal, jak se bude v budoucnu tvářit na udělování víz, pracovních povolení atd. pro lidi z bývalého východního bloku. Děkan uvedl, že od letoška nemusí postdoktorand mít pracovní vízum. Hermann prosí o manuál, jak toto ošetřit, aby se to dalo snadno realizovat.

  4. Morávková se zeptala na bod podpory zájmu středoškolských učitelů o přírodovědné obory. Proděkan Černý uvedl, že naší snahou je vytvořit povědomí o PřF jako o instituci dbající o kvalitu středoškolské výuky. Nyní jde např. o průběžné vzdělávání učitelů. Chceme se vrátit k atestacím, využít ty nejlepší aktivity, které se tu v minulosti děly a podpořit je i finančně. Chceme vytvořit webové rozhraní, které by efektivně pomáhalo středoškolským pedagogům. Není schopen říci přesný časový plán, ale práce již byly zahájeny. Edukační portál bychom měli zvládnout udělat v tomto roce. Spousta dílčích činností se nezávisle realizuje na různých sekcích, proto soustředění a vhodné provázání dostupných materiálů bude velkým přínosem. Jsme připraveni půjčovat naše přístroje pro středoškolskou výuku. Naše velká deviza je zpětná vazba od středoškolských pedagogů, které školíme a setkáváme se s nimi. Proděkan Černý si tento bod bere jako osobní úkol a je připraven za rok předstoupit s jeho plněním.

  5. Morávková se ještě zeptala na atestace – jak to s nimi MŠMT myslí? Proděkan Černý uvedl, že se tyto věci několikrát posouvaly a že příslušné prostředky by měly být k dispozici v červenci.

  6. Hermann uvedl, že bychom měli dbát o prázdninové školy – provádět krátkodobé kurzy pro středoškolské pedagogy a studenty. Černý uvedl, že naši pedagogové toto dělají ve spolupráci s AV – my jsme garanti něčeho, co platí AV.

  7. Akademický senát schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty na rok 2010 (21/0/0).

 7. Převody prostředků do fondů

  1. Děkan uvedl, že do Fondu provozních prostředků může být převedeno až 19,3 mil. Kč z prostředků roku 2009, čímž vytvoříme další zdroj pro následující období s nejistým financováním. Hospodářský výsledek fakulty bude mírně kladný. Ztrátu vzniklou hospodařením fakulty v 90. letech snížíme o cca 5 mil. Kč z rezervního fondu, neuhrazeno zůstane nadále cca 6 mil. Kč. Hospodaření roku 2009 bylo relativně úspěšné.

  2. Tajemnice upřesnila, že my musíme být v kladném výsledku (abychom mohli převádět do Fondu provozních prostředků). Umoření dluhu bude z Rezervního fondu, který nelze použít k jinému účelu využít. Zhruba 9,5 miliónu z prostředků převáděných do Fondu provozních prostředků ušetřily jednotlivé sekce a využijí je v roce 2010.

  3. Blažek se zeptal na stav Fondu účelových prostředků (prostředky převedené řešiteli grantů do dalšího roku a využitelné výhradně na účely podle projektu). Podle tajemnice jsou na tomto fondu zhruba 2 mil. Kč..

  4. Akademický senát souhlasí s převodem do Fondu provozních prostředků (21/0/0).

 8. Nákup pozemku (terénní stanice Ruda)

  1. Děkan stručně představil záměr nákupu pozemků u terénní stanice Ruda.

  2. Blažek uvedl, že ekonomická komise tento nákup podporuje, neboť se tím mj. zajistí právně bezproblémový příjezd k objektu, fakulta získá pozemky, které k objektu těsně přiléhají, a navíc se jedná o velmi výhodnou cenu

  3. Akademický senát souhlasí s nákupem pozemků u objektu terénní stanice Ruda (parc.č. 3190, parc.č. 3188, a parc.č. 3208, k.ú. Horusice) (21/0/0).

 9. Přijímací řízení do oboru Geotechnologie

  1. Proděkan Ettler uvedl, že RUK nás koncem roku informoval, že koncem roku byl akreditován nový obor Geotechnologie a geologická sekce se jej rozhodla otevřít už od roku 2010/2011. Vědecká rada sekce i fakulty už se k tomu vyjádřila kladně. Kvůli času je potřeba vypsat mimořádné přijímací řízení.

  2. Hudeček se zeptal, proč je vyhlášení přijímacích zkoušek plánováno na konec srpna. Ettler uvedl, že termín byl konzultován se studijním oddělením kvůli dodržení požadovaných lhůt.

  3. Chudoba sepsal několik připomínek týkajících se formální i věcné stránky návrhu.. V souladu s ostatními obory programu Geologie mělo být uvedeno prominutí přijímacích zkoušek pro řešitele semináře KSICHT. Podle Ettlera je to nedopatřením. Chudoba dále poukázal na problematickou formulaci možného posunu termínů ze strany RUK. Proděkanka Dzúrová přijala připomínky Chudoby.

  4. Akademický senát hlasoval o dokumentu se všemi zapracovanými změnami.

  5. Akademický senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním oboru Geotechnologie v akademickém roce 2010/2011 (21/0/0).

 10. Různé

  1. Chudoba uvedl, že zítra se očekává hlasování zástupcích AS UK v dozorčí radě GA UK.

  2. Principy přerozdělování státních neinvestičních prostředků na letošní rok se pravděpodobně budou stanovovat počátkem února. Pan děkan uvedl, že členy AS UK zvolenými na PřF pozval na nadcházející jednání KD, kde se tato problematika bude diskutovat. Pro fakulty je klíčový především způsob rozdělení institucionálních prostředků na výzkum.

  3. Proděkan Černý uvedl, že ministryně Kopicová před děkany fakult uvedla, že ze slíbené miliardy na výukovou činnost vysokých škol je 800 mil. jistých, o zbytku se jedná.

  4. Chudoba uvedl, že UK obdržela v prosinci od MŠMT mimořádné finanční prostředky.

  5. Morávková uvedla, že na reprezentačním plese nebylo šťastné, že většina oceněných pedagogů nebyla přítomna. Pan děkan uvedl, že ocenění sice dostali pozvání na ples, ale vedení jim opomnělo předat informaci, že jim bude uděleno ocenění.

Přijatá usnesení:

 1. Akademický senát schvaluje zapisovatele Zeiska (20pro/0proti/0zdržel).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (20/0/0).

 3. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání 10. 12. 2009 (20/0/0).

 4. Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam (20/0/0).

 5. Akademický senát souhlasí se jmenováním RNDr. Jakuba Langhammera, Ph.D., proděkanem pro geografickou sekci a katedru tělesné výchovy. (19/0/0, 1 hlas neplatný).

 6. Akademický senát schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty na rok 2010 (21/0/0).

 7. Akademický senát souhlasí s převodem do Fondu provozních prostředků (21/0/0).

 8. Akademický senát souhlasí s nákupem pozemků u objektu terénní stanice Ruda (parc. č. 3190, parc. č. 3188, a parc. č. 3208, k. ú. Horusice) (21/0/0).

 9. Akademický senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním oboru Geotechnologie v akademickém roce 2010/2011 (21/0/0).

 

Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 25. 2. 2010 od 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

Zapsal Vojtěch Zeisek 21. 1. 2010,

Ověřil Roman Matoušek 24. 1. 2010.

Akce dokumentů