E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2020

Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 6. 4. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 6. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:
Elektronické informační zdroje pro studium a bádání
V současné krizové situaci jsou knihovny sice uzavřeny, ale pro studium a bádání můžete využít elektronické odborné zdroje (faktografické databáze, e-časopisy, e-knihy). Mnozí producenti odborných informačních zdrojů dočasně otevřeli pro naše uživatele kolekce a aplikace. Uvádíme seznam prozatímně dostupných zdrojů.
e-zdroj.png
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2020
Byla otevřena výzva k předkládání projektů výzkumných postdoktorských stáží spojených s mezinárodní mobilitou: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Tyto granty jsou zajímavou příležitostí pro (budoucí) postdoky, ale také pro vedoucí výzkumných skupin, kteří si chtějí přivést výzkumníka ze zahraničí. Uzávěrka je 9. 9. 2020.
Algoritmus vědců Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pomůže automatizovat testování na koronavirus ve FN Motol
Vědci a studenti Katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakult UK (PřF) a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) pracují na automatizaci testování vzorků COVID-19 pro Fakultní nemocnici Motol. Vyvíjený algoritmus má umožnit nemocničním pipetovacím robotům rychlou a bezpečnou manipulaci se vzorky tak, aby nedošlo k jejich vzájemné kontaminaci.
kebr.jpg
robot.jpg
gr2904_obalka_ram.jpg
Vychází čtvrté číslo 29. ročníku Geografických rozhledů s tématem Život obcí
Život obcí. Tímto titulem autoři chtěli po delší době zaměřit pozornost na lokální témata. Bohužel číslo přichází do doby, kdy se život v českých obcích pozastavil. Pozastavil se ale i ve většině dalších sídel ve světě ochromeném pandemií viru SARS-CoV-2. Doufáme, že vám toto číslo poslouží jako příjemné odreagování, že vás navnadí na opětovný návrat do „normálního“ života vašich obcí a že vás třeba i připraví na to, jak čelit běžným, českým, lokálním problémům v rozvoji obcí, ve kterých žijete poté, až globální „útlum života“ pomine.
GR NA WEB.jpg
Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia
Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia si klade za cíl poskytnout všem akademickým i dalším pracovníkům přehled o možnostech distančních kontrol studia a základní metodické pokyny. Materiál vychází z návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (dále jen „zákon“) a z návrhu zvláštních pravidel studia na Univerzitě Karlově.
GREEN TALENTS.pdf
LOGO TALENTS.jpg
Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 14. 4. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 14. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:
Příloha k zápisu ze zasedání Krizového štábu PřF UK ze dne 14.4. 2020.pdf
Informace k výuce na Přírodovědecké fakultě
Od pondělí 20. 4. 2020 bude v souladu s "Harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství", zveřejněným MŠMT, na fakultě možná přímá a nepřímá výuka do maximálního počtu 5 studentů, a to primárně s ohledem na zdárné ukončení jednotlivých stupňů studia. V případě všech typů výuky je nutný souhlas všech zúčastněných a zachování platných protiepidemických opatření. Od 20. 4. 2020 budou všechny budovy fakulty otevřeny od 8 do 17 h. Provoz knihoven zůstává zachován v současném režimu.
Varování před nebezpečím kybernetického útoku
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydává varování před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti, spočívající v realizaci rozsáhlé kampaně závažných kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení. Tato kampaň může způsobit závažné dopady na dostupnost, důvěrnost či integritu informací u důležitých informačních a komunikačních systémů.
images.png
příloha_čestné prohlášení.doc
příloha_čestné prohlášení_EN.doc
CRYTUR NA WEB.jpg
Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 20. 4. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 20. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:
LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2020
Byla otevřena výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Evropského programu LIFE pro rok 2020. Podpora je určena pro projekty v oblasti ochrany životního prostředí nebo klimatu, se zaměřením na konkrétní využití výsledků výzkumu. Uzávěrka je u podprogramu Životní prostředí 14. nebo 16. 7. 2020, u podprogramu Klima 6. 10. 2020.
Pomoc s organizací prevalenční studie na vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-Cov-2
Studie se účastní osoby bez příznaků, nejde o práci s nemocnými pacienty. Kdy? O víkendu 25-26.4.2020 od 9 do 20 hodin Kde? V Praze (Náměstí míru, Kateřinská zahrada, Zítkovy sady)
Prevence plagiátorství ve studentských pracích
Cílem projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích je pomoci domácí akademické komunitě dospět k jasnému konsenzu o povaze, projevech a hranicích plagiátorství. Webináře k tomuto tématu proběhnou 29.4. a 14.5.
ctrl.png
2020_02_cena_Contipro_plakát.jpg
Cena Contipro
Zhodnoťte svou diplomovou práci z oblasti biomateriálů, tkáňového inženýrství a regenerativního inženýrství, získejte odměnu až 100 000 Kč a zpětnou vazbu. Přihlášky zasílejte do konce června 2020.
Cena Contipro za diplomovou práci
Zhodnoťte svou diplomovou práci z oblasti biomateriálů, tkáňového inženýrství a regenerativního inženýrství, získejte odměnu až 100 000 Kč a zpětnou vazbu. Přihlášky zasílejte do konce června 2020.
cena contipro na web.jpg
Mezinárodní průzkum o dopadech onemocnění COVID-19
Dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s mezinárodním průzkumem o dopadech onemocnění COVID-19, který byl právě zahájen ve 13 zemich. Projekt, koordinovaný naším spolupracujícím výzkumným týmem v Coimbře (CEGOT - University of Coimbra) si klade za cíl posoudit dopad pandemie na rodinné, sociální a komunitní vztahy, řešení podmínek bydlení, pracovního stavu, místní vybavenosti, mobility, chování a celkového zdraví.
covid na web.jpg
Prohlášení rektora UK prof. Tomáše Zimy z 24. 4. 2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve vazbě na včerejší zasedání vlády a vydání nově koncipovaných usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ve školství, jakož i ve vazbě na další legislativní změny si Vás dovoluji informovat a sděluji:
Akreditovanou učitelskou kvalifikaci nabízejí také odborné fakulty UK
Vedení tří fakult Univerzity Karlovy, Filozofické, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké, považují za svou povinnost upozornit na obsahovou nepřesnost ve zprávě, kterou vydala ČTK 20. 4. 2020 s titulkem „Výbor doporučil hlasovat pro zpřístupnění učitelství nepedagogům“. Zpráva upozorňuje na stav v oblasti kvalifikace učitelů, a zejména přináší informaci o plánu MŠMT ČR v oblasti systémového řešení kvalifikace učitelů v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících.
Aktuální informace z jednání kolegia děkana PřF UK ze dne 27. 4. 2020
Informace týkajícící se organizace studia a kontroly studijních povinností.
Profesor Martin Kotora byl zvolen "fellow Chemistry Europe"
Společnost Chemistry Europe volí od r. 2015 ze své středu osobnosti, které zásadním způsobem přispěly k rozvoji chemického poznání. Toto ocenění získal nedávno spolu s dalšími 36 kolegy z evropských chemických laboratoří i profesor Martin Kotora z katedry organické chemie. Blahopřejeme, pane profesore!
CE_Fellows_AD_FINAL_oříz.jpg
Spor o nejstaršího ostnokožce
Ostnokožci jsou kmenem živočichů, kteří osidlují mořské ekosystémy již stovky milionů let. Během této dlouhé doby stihli vytvořit mnoho vývojových linií, z nichž řada světové oceány již nenávratně opustila. V nedávné době se na stránkách časopisu Nature Communications rozhořela polemika okolo “nejstaršího ostnokožce”, do níž zasáhl i paleontolog z naší fakulty prof. Oldřich Fatka s absolventkou PřF UK dr. Martinou Nohejlovou, nyní pracující na České geologické službě.
fatka.jpg
Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 4. 5. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 4. 5. 2020 přijal následující usnesení a opatření:
MAPICE.png
MAPICE I.jpg
Pozvánka na výstavu Mapa Království českého, 1720
Srdečně zveme všechna zájemce na výstavu věnovanou významnému výročí dokončení tzv. velké mapy Čech od J. Chr. Müllera v roce 1720. Výstavu můžete zhlédnout v předsálí Mapové sbírky a Knihovny geografie na Albertově 6, Praha 2 do konce května. Vstup volný.
MAPICE II.jpg
ERC Advanced Grants 2020: výzva a interní pokyny
ERC Advanced grants jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor. Podporovány jsou inovativní projekty rozšiřující hranice daného oboru, projekty nejsou nijak tematicky omezeny. Uzávěrka je 26. 8. 2020.
Opatření děkana č. 09/2020 - Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 pro vybrané navazující magisterské studijní programy a obory
OD 09 2020 - Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 20202021 pro vybrané nav.docx
LOGO PřF UK.jpg
Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships
Akce proběhne 22. 6. 2020 v Technologickém centru AV ČR (Praha 6) a je určena pouze pro výzkumníky, kteří budou podávat projektový návrh do aktuální výzvy s uzávěrkou 9. 9. 2020 a jsou již domluveni s potenciální hostitelskou institucí. Tyto granty financují postdoktorské stáže (1-2 roky) v jiné zemi, než kde výzkumník dosud pracoval nebo studoval.
PATEJDLOVKA.jpg
HORNÍ POŘÍČÍ.jpg
CCHSS.jpg
Vychází zvláštní číslo časopisu Czech Chemical Society Symposium Series
Zvláštní číslo tohoto časopisu je mj. věnováno 23. ročníku celostátní soutěže o nejlepší práci v oboru analytické chemie "O cenu Karla Štulíka 2020". Soutěže se zúčastnilo celkem 14 studentů z 5 vysokých škol a 1. misto stejně jako zvlášní cenu firmy Methronom ČR získali studenti z naší fakulty. Na její půdě se soutěž také poprvé v historii konala, a to v rámci letošních oslav 100. výročí založení PřF UK.
SYMPOSIUM SERIE.jpg
stipendium na web.jpg
STIPENDIUM NA WEB I.jpg
Stipendium pro evropské studenty na Macquarie University, Australia
Macquarie University v australském Novém Jižním Walesu nabízí studentům z Evropské unie stipendium pro akademický rok 2020/2021.
ERC: Národní informační den – rezervujte si datum
Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 23. 9. 2020. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny například výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator) nebo osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced).
ČESKO A JAK DÁL.jpg
Česko - a jak dál? Co víme a nevíme o COVID 19
Zveme vás na konferenci, která se koná v úterý 26. května 2020 od 9.00 do 16.00 hod v Modré posluchárně konferenčního centra UK, v Celetné 20, Praha 1. Konference nabídne debatu nad aktuálními tématy spojenými s pandémií COVID-19, která budou diskutována ve třech tematických bodech - Virologie a vakcína, Epidemiologie a modely a Klinické aspekty.
LOGO UK.jpg
LOGO UK.jpg
Call for collaborative projects from the community of academics at 4EU+universities
The 4EU+ European University Alliance, which we are members of, opened the first call for joint education projects. Available details on the call might be found in attached document together with form of application. The deadline for proposals is June 15th for Flagship 2 and July1st for all the other Flagships.
4EU+: nová výzva na podporu mezinárodních vzdělávacích projektů
Podpořeny budou projekty zaměřené na spolupráci ve vzdělávání mezi zapojenými partnerskými univerzitami. Žadatel musí být z Univerzity Karlovy, dále musí být zapojeni partneři z minimálně 2 dalších 4EU+ univerzit (Heidelberg, Sorbonne, Warsaw, Milano, Copenhagen). Uzávěrky jsou podle zaměření projektů 15. 6. 2020 a 1. 7. 2020.
Uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise pro akademický rok 2021/2022
Rádi bychom tímto upozornili na termíny uzávěrek stipendií Fulbrightovy komise pro akademický rok 2021/2022 a na další aktuality z její činnosti.
FULBRIGHT.jpg
Postdoc position at Masaryk University, Brno
An open position at the Laboratory of Structural Proteins of Eukaryotic Chromosomes
[···]
Farmaceutická společnost SANDOZ věnovala centru BIOCEV půl milionu korun na testování koronaviru
Finanční dar ve výši 500 000 korun je určen pro nákup testovacích sad pro detekci SARS-Cov-2, laboratorních plastik a přístrojů, pipet, chemikálií a enzymů. Dosud bylo v centru BIOCEV otestováno přes 3 000 vzorků z nemocnic i domovů pro seniory. Denní kapacita činí 320 vzorků.
BIOCEV LOBO.png
Pracovní cesty do zahraničí - aktuální informace
S ohledem na aktuální pozitivní vývoj pandemie COVID-19 se ruší plošné omezení zahraničních pracovních cest. Více po rozkliknutí aktuality.
TA─îER-JPG.jpg
TA─îER-2 JPG.jpg
Technologická agentura ČR hledá externí odborníky do svého týmu
Prostřednictvím Technologické agentury ČR (TA ČR) podporuje stát projekty aplikovaného výzkumu, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti. V rámci námi podpořených projektů dochází k propojení výzkumných organizací s inovačními aktivitami ve firmách. Snažíme se přispět ke zvyšování kvality života a růstu konkurenceschopnosti České republiky.
Stanovisko krizového štábu ze dne 1.6.2020
Krizový štáb Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (PřF) přijal v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 a č.j. 15757/2020-19/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 následující stanovisko k provozu PřF s ohledem na vývoj pandemie Covid-19:
Opatření týkající se vysokých škol (1).pdf
Evoluce3: Evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce právě vyšla.
Bohatá společenstva rostlin, zvířat, hub i mikrobů jsou pro nás čímsi samozřejmým. Jak je ale možné, že se komplexnější organismy vyvinuly až bezmála tři miliardy let po vzniku života? Zvyšuje se snad v průběhu času složitost organismů, a pokud ano, jaká pravidla při tom evoluce sleduje? Lze to všechno nějak skloubit s pozorováním, že část evolučních linií v průběhu času „zamrzá“ a snižuje tak svou proměnlivost? Právě těmto otázkám se věnuje nová publikace Jana Tomana z Katedry filosofie a dějin přírodních věd.
toman_náhled_oříz.jpg
CZECHENVITHESIS JPG.jpg
Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí
Soutěž Czech Envi Thesis hledá nejlepší studenty bojující za ochranu přírody napříč vysokými školami v České republice. Přihlásit se může každý, kdo v roce 2020 obhájíl (nebo do konce září 2020 obhájí) svou bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. Autor(ka) nejlepší práce si odnese 30 000 Kč. Přihlášky do 30.9. 2020. Pět nejlepších prací se představí na finále 3.12.2020.
ELEKTRONICKÁ ANKETA.jpg
Univerzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy, několik i z naší fakulty
Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Mezi oceněnými byli i Tereza Kadeřábková, Pavol Ďurech, Ondřej Veselý a Michael Mikát z naší fakulty. Gratulujeme!
14. ročník Letní školy statistických metod
Přijďte se poučit a pobavit zároveň. Získáte znalosti o plánování experimentů a navíc získáte odbornou konzultaci Vaší vlastní disertačky nebo Vašeho vlastního výzkumu přímo na místě. Letní škola se koná od 24. do 28.8. 2020 v Brně.
TISKOVÁ ZPRÁVA.jpg
ROTTEROVA TISKOVKA I.JPG
Adaptace na život bez kyslíku: nový pohled
Nový pohled na evoluci anaerobiózy, tedy života bez kyslíku, přináší článek, který nedávno vyšel v prestižním časopisu Current Biology. Kolektiv autorů, v čele s doktorandkou Johanou Rotterovou a jejím školitelem prof. Ivanem Čepičkou z Katedry zoologie PřF UK, pochází z několika tuzemských a zahraničních institucí.
TISKOVKA WEB.jpg
geografické rozhledy.jpg
Právě vyšlo páté číslo 29. ročníku Geografickým rozhledů s tématem Virtuální svět(y)
Před více než rokem, kdy redakční rada Rozhledů diskutovala a vybírala témata pro tento ročník, nikdo netušil, že číslo Virtuální svět(y) bude vznikat v době, kdy bude kyberprostor pro mnoho činností globální společnosti téměř jedinou volbou, nikoliv jen jednou z možností. Nenapadlo nás, že by i výuka a studium mohly probíhat až v takové míře v kyberprostoru (a to ještě v podstatě bez předchozího plánování). I před pár měsíci bychom ale napsali, že se většina z nás již bez informačních technologií neobejde, že se bez nich neobejde fungování dnešního světa. Současná situace toto tvrzení jen posiluje.
GR web.jpg
QS World University Rankings 2020 - Univerzita Karlova vylepšila své postavení
Univerzita Karlova opět vylepšila své postavení v prestižním mezinárodním hodnocení QS World University Rankings. V nejnovějším vydání žebříčku se umístila na 260. místě a oproti loňskému roku se posunula vzhůru o více než 30 míst.
LOGO UK.jpg
FOTO NA WEB VYROCI.png
DĚKAN FOTO.jpg
WEB OSLAVA 100.jpg
VINICNA WEB.jpg
VYSTAVA 100 LET.jpg
vystava 100 let na web.jpg
Naše fakulta se dožila 100 let!
Přírodovědecká fakulta UK se 24. června 2020 dožívá 100 let. Ve srovnání s výročím založení Univerzity Karlovy se stále jedná o juniorku, avšak ve srovnání s životem člověka jde o instituci, která pozitivně zasáhla do života již několika generací.
100 let na web.jpg

Akce dokumentů