E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální informace z jednání kolegia děkana PřF UK ze dne 27. 4. 2020

Informace týkajícící se organizace studia a kontroly studijních povinností.

 

Nové předpisy – V návaznosti na vydání zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů ve Sbírce zákonů (základní body a odkaz na úplné znění naleznete zde), zveřejnilo MŠMT i jeho výklad (zde). MŠMT byl také registrován mimořádný univerzitní vnitřní předpis (Zvláštní pravidla studia na UK). Jeho znění je přístupné na stránkách v češtině i angličtině

Aktuální opatření k fungování VŠ – Od 27. 4. 2020 je povolen přístup všem studentům na VŠ, a to pouze při zohlednění platných nařízení. Hromadná výuka ve všech ročnících a jakákoliv jiná výuka probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to do odvolání. Informace jsou zveřejněny v opatřeních krizového štábu fakulty na webových stránkách PřF UK a UK. Zajištění výuky, konzultací a výzkumných aktivit na jednotlivých sekcích se řídí pokyny sekčních proděkanů. Čestná prohlášení, která mají studenti připravena před učebnami nebo si je mohou stáhnout z webu (ZDE) a vyplnit doma, odevzdají  před zahájením výuky, konzultace či zkoušky vyučujícímu. Prohlášení se pak shromažďují na příslušných pracovištích. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici v každé budově. Na konzultaci/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas tak, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob, zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí, po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu, učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy se musí dodržovat i ve společných prostorách, studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek, počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum.

Postup při změně formy kontroly studijních povinností (zápočty, zkoušky) – Vyučující/garant předmětu žádá o souhlas se změnou kontroly studia garanta programu/oboru (e-mailem) a změnu podmínek pro splnění předmětu následně zaznamená v SIS (např. ústní zkouška nahrazena písemnou).

Metodika distanční formy státních zkoušek a obhajob – Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertací lze plánovat na období po 1. 6. 2020. Metodika k distančním formám státních zkoušek a obhajob bude k dispozici po zasedání kolegia děkana 11. 5. 2020.

Rezervace místností v SIS – Období, kdy rezervace místností v SIS mohou provádět pouze hlavní rozvrhář a rozvrháři sekcí, se prodlužuje od 11. 5. 2020.

Knihovny – Od 4. 5. 2020 budou zpřístupněny knihovny jednotlivých sekcí, a to v režimu odpovídajícím požadavkům mimořádných opatření (hygienická opatření, regulace počtu osob v knihovně apod.).

Zahraniční studenti – Vedení UK (v součinnosti se zástupci dalších českých univerzit) vyjednává s MŠMT o zajištění návratu zahraničních studentů do studia. Aktuální informace o možnosti překročit státní hranice budou zveřejněny na webových stránkách univerzity a fakulty.

 

GAUK – Grantová rada UK zveřejnila aktuální informace pro řešitele projektů GAUK s ohledem na krizovou situaci (COVID-19): https://cuni.cz/UK-9291.html


 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan

 

Publikováno: Úterý 28.04.2020 13:35

Akce dokumentů