E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZasedání krizového štábu PřF UK ze dne 14. 4. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 14. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:

 

1. Zrušení výjezdního zasedání KD a ASF

Výjezdní zasedání kolegia děkana a akademického senátu fakulty se s ohledem na platná omezení ruší.  

 

2. Informace z RUK

Distanční formy kontroly studia – Podle pokynů MŠMT, NAÚ a RUK je doporučeno přejít na distanční výuku všude tam, kde je to možné. Stejně tak u kontrol studia předmětů. U státních zkoušek bude distanční forma zkoušek/obhajob možná až s účinností nového zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a poté, kdy vstoupí v platnost vnitřní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově.

Maximální doba studia - Všem studentům, kterým v období od vyhlášení nouzového stavu do konce kalendářního roku 2020 uplyne maximální doba studia, bude tato doba prodloužena do konce kalendářního roku 2021.

Termíny přijímacích zkoušek ani zápisů do studia se zatím nemění. V případě přetrvávajících opatření budou případné změny včas oznámeny.

 

3. Organizace studia na PřF UK

Státní zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací zatím není možné konat distanční formou. RUK ve spolupráci s fakultami připravuje metodické pokyny k distančnímu zkoušení, které se využijí v návaznosti na schválenou legislativu. Metodika a nástroje (verze k 14. 4. 2020) byly zveřejněny na stránkách univerzitního Centra CŽV https://cczv.cuni.cz/CCZV-238.html

Lze měnit pravidla pro průběh kontroly studia studijního předmětu (nebo státní zkoušky) v nezbytném rozsahu odlišně od postupu stanoveného v Pravidlech pro organizaci studia. Změnu podmínek splnění předmětu může garantům povolit děkan fakulty s ohledem na specifika studijního programu a tam, kde takové změny dávají smysl. (Např. je možné ústní zkoušku nahradit zkouškou písemnou, ale i seminární prácí. Praxe, laboratorní práce apod. lze nahradit teoretickým studiem, písemnými úkoly či distanční výukou.) Změna formy kontroly studia musí být transparentní a musí být v předstihu oznámena v SIS. 

Usnesení: Krizový štáb doporučuje děkanovi fakulty, aby průběh státních zkoušek a obhajob kvalifikačních prací konaných distanční formou a postup při změně formy kontroly studijních povinností upravil v opatření děkana.

Počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia

Minimální počty kreditů pro postup do dalšího úseku studia se zatím nemění.

Usnesení: Krizový štáb vyzývá všechny studenty bakalářských a navazujících magisterských programů, aby si nejpozději do 30. 4. 2020 provedli v SIS kontrolu plnění studijních povinností a zjistili, zda mají v akademickém roce 2019/2020 zapsaný dostatek předmětů, resp. kreditů, jejichž splnění (nejpozději do 24. 9. 2020) jim umožní postup do dalšího úseku studia. Studenti, kteří se budou přihlašovat k SZZK v jarním, resp. podzimním termínu 2019/2020 provedou kontrolu, zda mají možnost splnit podmínky k SZZK, resp. splnit v bakalářských programech 180 kreditů a v navazujících magisterských programech 120 kreditů, které jsou nezbytné pro absolvování studia.

Studentům, kterým pro postup do dalšího úseku studia nebo pro přihlášení k státní závěrečné zkoušce (nebo její části) bude chybět stanovený počet kreditů (např. z důvodu nemožnosti splnit některý z předmětů, jenž nemůže proběhnout distanční formou) bude umožněn dodatečný zápis předmětů (distančních, blokových apod.). 

Fakulta bude na začátku května 2020 (v návaznosti na “inventuru” blokové výuky) zvažovat vypsání nových studijních předmětů, které bude moci uskutečnit do 24. 9. 2020.

 

4. Změny harmonogramu akademického roku 2019/2020

Usnesení: Krizový štáb doporučuje děkanovi fakulty, aby po schválení zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a nového vnitřního předpisu UK, vydal opatření děkana “Harmonogram akademického roku 2019/2020”, kterým se upraví termíny pro přihlašování k státním závěrečným zkouškám, termíny pro odevzdání kvalifikačních prací, termíny kontroly splnění požadavků k SZZK a období pro konání SZZK (vč. obhajob), a to s termíny uvedenými v příloze zápisu.


Příloha: Podklady pro opatření děkana Harmonogram akademického roku 2019/2020 

Publikováno: Úterý 14.04.2020 16:10

Akce dokumentů