E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMetodika pro uskutečňování distančních kontrol studia

Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia si klade za cíl poskytnout všem akademickým i dalším pracovníkům přehled o možnostech distančních kontrol studia a základní metodické pokyny. Materiál vychází z návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (dále jen „zákon“) a z návrhu zvláštních pravidel studia na Univerzitě Karlově.

Distanční zkoušení se řídí v zásadě stejnými pravidly jako prezenční, veškeré kroky jsou však uskutečňovány online (technickými prostředky pro vzdálenou komunikaci). Je proto nezbytné realizovat některá opatření pro zamezení možnému podvodnému jednání a disciplinárním přestupkům.

Našim cílem je také ukázat příklady dobré praxe jak z českých, tak ze zahraničních vysokých škol. Některé fakulty již mají dobré zkušenosti s distanční formou přijímací zkoušky, která je umožněna v čl. 6 Řádu přijímacího řízení UK.


Volba nástroje

V první řadě je nutné zvolit ke zkoušení vhodný nástroj. V rámci distančního zkoušení byly vybrány nástroje, které jsou Univerzitou Karlovou (dále jen „UK”) podporovány:

Pro zkoušení pomocí testů a pro kontrolu písemných prací jsou podporovány nástroje Moodle a Turnitin.

Pro distanční ústní online zkoušení je to MS Teams a Adobe Connect.

Přehled těchto nástrojů a také průběžně aktualizovaný přehled dalších nástrojů pro distanční výuku je k dispozici na stránkách CCŽV zde. V tomto přehledu se snažíme zohledňovat výhody i nevýhody jednotlivých nástrojů s ohledem na konkrétní typ zkoušení, tzn. jestli se jedná o test nebo ústní zkoušení.

S případnými dotazy ohledně nástrojů se obracejte na email e-learning@ruk.cuni.cz.


Příprava na zkoušení

Prvním krokem je náležité informování studentů o způsobu a průběhu online zkoušení a zabezpečení technických podmínek.

O zavedení distančních kontrol studia předmětu na fakultě rozhoduje děkan, o distanční kontrole studia konkrétního předmětu dále rozhoduje garant studijního programu po dohodě s garantem předmětu.

Vypsané termíny k distančnímu zkoušení se počítají do minimálního počtu termínů vypsaných fakultou. Podle čl. 8 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „SZŘ UK”) počet vypsaných termínů musí být přiměřený počtu studentů a nesmí být menší než tři. Je tak na studentovi, jak si zkoušky rozvrhne a na který z vypsaných termínů se přihlásí.

V případě, že student nebude mít odpovídající technické vybavení (např. notebook s videokamerou, mikrofonem a reproduktory, připojení k internetu) je možné kontaktovat pro eventuální zapůjčení centrumcarolina@cuni.cz (kapacita Centra Carolina je však omezená).

K zajištění účasti veřejnosti na ústní kontrole studia předmětu

V případě kontroly studia předmětu (např. zápočet, zkouška, klasifikovaný zápočet) doporučujeme zkoušet za přítomnosti minimálně dvou studentů jako u prezenční zkoušky, aby nedocházelo k tomu, že student je se zkoušejícím ve virtuální místnosti sám.

K případnému nahrávání ústní zkoušky u kontroly studia předmětu: nahrávání je možné pouze za předpokladu, že s ním souhlasí všichni zúčastnění. Než zkoušení začne, zkoušející by na to měl zkoušené upozornit.

V případě nahrávání kterýmkoliv účastníkem bez souhlasu všech zúčastněných se jedná o porušení předpisů na ochranu osobních údajů a občanského zákoníku. Takové jednání může být považováno za disciplinární přestupek, respektive porušení Etického kodexu UK.


Průběh kontroly studia

Zkoušení pomocí online testů:

Učitel vytvoří elektronický test ve vybraném nástroji (typicky Moodle).

V Moodle existuje několik možností, které by měly studentovi „ztížit“ podvádění, a to: zamíchání variant otázek v úlohách, stanovení náhodného pořadí úloh, stanovení časového limitu pro úlohy, formulace širší otázky (vyžadující tvorbu vlastní odpovědi), atd.

Učitel také dbá na zabezpečení obsahu textu a zamezení jeho nežádoucímu zkopírování, a to např. nastavením vstupního hesla, nastavením zpřístupnění testu atd.

V případě, že online test zkoušející monitoruje v reálném čase zkoušení, je možné také požádat studenta, aby mu před začátkem testu ukázal místnost mobilem a následně sdílel svou plochu.

Před začátkem psaného testu je možné také požádat studenta o prohlášení, ve kterém student podepíše (zaškrtne), že jedná čestně a zkouška probíhá bez pomoci druhých.

Je doporučeno testy, u kterých to je možné, koncipovat jako „open-book“. Společně s časovým limitem výrazně posílí bezpečnost i férovost, neboť stačí zajistit, že místo zkoušeného neodpovídá někdo jiný. Kopírování informací nedává v tomto uspořádání smysl, výsledek nezkreslí dohledání konkrétní faktografické informace.

Pro psaní online testů je možné využít i jiné nástroje, dopředu se však spojte se svým fakultním IT oddělením, aby byla zabezpečena dostatečná technická podpora.


Ústní zkoušení online (individuální)

Před zahájením zkoušky je nutné provést následující kroky:

instalace videokonferenčního softwaru, ideálně na více zařízeních (notebook, telefon),

před zkoušením provést kontrolu funkce a aktuálnosti vybraného software (aby se nezačal aktualizovat v okamžiku zahájení videokonference),

provést kontrolu mikrofonu a sluchátek (sluchátka jsou preferována před reproduktory, protože činí méně pravděpodobnou zpětnou vazbu), případně kontrola bluetooth připojení sluchátek atd.,

provést kontrolu ovládání software, speciálně mutování mikrofonu, přepínání oken atd.,

provést kontrolu otevření chatovacího okna pro řešení problémů, hlasování, zpětnou vazbu atd.,

provést kontrolu mailového spojení na účastníky pro případ, že něco nebude fungovat.

Student se přihlásí na zkoušku v SIS na základě vypsaných termínů zkoušejícím (je nutné dodržet lhůty stanovení zvláštními pravidly studia na UK a také případné úpravy pravidel průběhu kontroly studia, které děkan stanovil na základě těchto zvláštních pravidel) a dle vybraného nástroje (MS Teams atd.) vytvoří schůzku. Přihlašovací link zašle studentovi e-mailem, který je uveden v SISu. Při tomto postupu není nutné, aby si student aplikaci/nástroj instaloval do svého PC.

V případě vypisování termínů zkoušky v SISu je možné použít vypsání termínu s časovými rozestupy, kdy se vyplňuje časový interval pro zkoušení jednoho studenta.

Po přihlášení na schůzku student ukáže na kameru svoji ID kartu (průkaz studenta) nebo občanský průkaz.

Zkoušející upozorní studenta, že zkoušku nesmí, pokud s tím nebudou souhlasit všichni zúčastnění, nahrávat.

Zkoušející upozorní na základní pravidla komunikace, např. “Když někdo nemluví, vypne si mikrofon.” Nicméně doporučujeme, aby zkoušení měli z důvodu kontroly zapnutý mikrofon neustále.

Zkoušející taky na začátku zkoušky studenta upozorní na pravidla a podmínky v případě přerušení spojení, které mohou být nastaveny pravidly fakulty.

Při zkoušení se může využít i další zařízení. Student může být požádán o využití 2 zařízení (většinou „chytrý“ telefon a PC s mikrofonem a kamerou). Např. na úvod ukáže zkoušejícímu prostřednictvím chytrého telefonu místnost, aby prokázal, že s ním nikdo v místnosti není. Pak zařízení umístí tak, aby ho po celý čas zkoušení snímalo a bylo prokazatelné, že student nedohledává odpovědi např. v knize, poznámkovém bloku apod. Na PC sdílí svou pracovní plochu, aby zkoušející mohl kontrolovat, že student nehledá informace na internetu.

Zkoušející musí mít připraven PC/notebook s funkčním audio-video systémem (je vhodné vyzkoušet funkčnost systému již před samotným zkoušením). Také může využít 2 různá zařízení, případně 2 monitory. Na jednom zařízení/monitoru zkoušející spustí video se studentem, na druhém sdílenou plochu studenta (případně mohou zkoušet 2 vyučující, jeden si spustí sdílenou plochu, druhý plochu studenta). Zkoušející tím kontroluje, že se student s nikým neradí a nehledá odpovědi ve svém počítači.

V případě nutnosti losování otázek doporučujeme zachovávat pravidla dle běžných zvyklostí. Losování v tomto případě může provést zkoušející, je však potřebné zajistit jeho nezpochybnitelnost (např. ukázat, že sada otázek je kompletní a losovat před kamerou; losovat elektronickým nástrojem garantovaným fakultou apod.).

Garant předmětu může také upravit jiné podmínky zkoušky, včetně času na přípravu, dle charakteru samotné zkoušky.


Průběh zkoušky

Učitel zkouší studenta:

učitel ústně klade studentovi otázky, na které student ústně odpovídá,

učitel nechá studenta vyplnit test, který si dopředu připraví (např. v Microsoft Forms, Moodle nebo nějakém jiném nástroji) a studentovi na něj během zkoušky nasdílí odkaz v chatu (tím také bude mít zaprotokolovány odpovědi studenta),

kombinace obou výše uvedených variant:

učitel sleduje, jak student něco koná: např. sleduje rozhovor studenta s pacientem, sleduje provádění nějaké procedury (na simulátoru, na obrazovce), sleduje samostatné řešení příkladů, kazuistiky apod..

Po celou dobu učitel kontroluje obrazovku, video a audio studenta.


Vytvoření protokolu

V případě, že dle předpisu má ze zkoušky vzniknout protokol, je třeba jej vytvořit stejně jako v případě prezenčního zkoušení (v needitovatelném formátu, např. pdf), který komise schválí (např. per rollam). Je doporučeno postupovat dle standardních pravidel zhotovování protokolu v rámci prezenčních zkoušek.


Ztráta spojení během zkoušky

V případě ztráty spojení či technických obtíží, které vedou k přerušení zkoušky, zkoušející se v první řadě musí snažit o znovunavázání spojení se studentem. Pokud je zkoušení definitivně přerušeno, je v kompetenci zkoušejícího určit, zda dosavadní průběh zkoušky vedl k dostatečnému ověření znalostí. Buď proběhlou kontrolu studia standardně vyhodnotí, nebo bude muset student být zkoušen znovu. Není možné, aby termín propadl z důvodu technických problémů, ať už na straně studenta nebo zkoušejících. Fakulta může pravidla specifikovat podle nástroje a průběhu kontroly studia předmětu, ale musí s nimi studenty předem seznámit.

Ztráta spojení během zkoušky

Každý nástroj má své limity a podvádění nepůjde zabránit absolutně. Je však nutné tato rizika minimalizovat. V případě disciplinárních přestupků se obraťte na disciplinární komisi Vaší fakulty.

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu vzdelavani@cuni.cz.


 

Publikováno: Úterý 14.04.2020 14:00

Akce dokumentů