E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZasedání krizového štábu PřF UK ze dne 6. 4. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 6. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:

1) Informace o režimu knihoven

Oborové knihovny PřF fungují v nouzovém režimu.

Výpůjčky a vratky jsou možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Vrátní příslušných budov jsou informování a studentům, kteří mají domluvený termín vyzvednutí nebo vracení knih, umožní vstup do budovy. 

 

2) Kontrola e-mailových adres v SIS

S ohledem na možnost realizace distanční výuky a případného využití elektronických nástrojů pro realizaci zkoušek studenti ověří platnost e-mailových adres uvedených v SIS. Zároveň zajistí, aby v souladu s opatřením děkana 4/2016 k zásadám využívání výpočetní techniky v počítačové síti PřF UK byla jako primární adresa v SIS uvedena adresa v doméně natur.cuni.cz, která dle Čl. 4 slouží jako prostředek pro oficiální komunikaci s fakultou.

 

3) Zasílání pokynů vyučujících studentům k předmětům

Vyučující zasílají pokyny studentům k jednotlivým předmětům prostřednictvím SIS, a to všem studentům, kteří mají předmět zapsaný (tedy nejen těm, kteří jsou uvedeni na rozvrhových lístcích).

 

4) Změny harmonogramu akademického roku

26. 3. 2020 bylo vydáno Opatření rektora č. 11/2020 Harmonogram akademického roku 2019/2020 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR. 

Harmonogram akademického roku pro PřF s upřesněnými termíny pro obory na PřF bude upraven opatřením děkana ve vazbě na aktuální vývoj a v návaznosti na aktuálně schvalovanou legislativu (UK, PČR) po zasedání krizového štábu PřF 14. 4. 2020. 

 

5) Termíny odevzdávání kvalifikačních prací a přihlášení k SZZK

Termín pro odevzdání závěrečných prací a přihlášení k SZZK, stanovený v současném harmonogramu AR na 15. 4. 2020, se ruší a bude posunut vzhledem k aktuálnímu vývoji situace.

Nový termín pro odevzdání kvalifikačních prací a přihlášení/odhlášení k SZZK bude oznámen po zasedání krizového štábu UK a PřF v úterý 14. 4. 2020. Stejně tak bude oznámeno i období pro konání SZZK a termíny kontroly splnění podmínek k SZZK.

 

6) Kontroly studia

Kontrolu splnění studijních povinností lze již nyní uskutečňovat distanční formou (Z, Zk). RUK připravuje ve spolupráci s fakultami metodiku a přehled nástrojů pro distanční zkoušení, a to včetně státních závěrečných zkoušek, státních rigorózních zkoušek, státních doktorských zkoušek a obhajob kvalifikačních prací (o distanční kontrole studia konkrétního předmětu rozhoduje garant studijního programu po dohodě s garantem předmětu; o umožnění distanční formy státních zkoušek u daného studijního programu rozhoduje děkan po dohodě s garantem studijního programu).

Metodika bude zveřejněna v návaznosti na schválení legislativy.

 

7) Bloková výuka v LS 2019/2020

Byla provedena “inventura” blokové výuky předmětů LS 2019/2020 (terénní cvičení, kurzy, exkurze apod.). Do 24. 9. 2020 by se na PřF měla uskutečnit výuka více než 90 předmětů, na které je zapsáno více než 1700 studentů. Do konce dubna bude z jednotlivých sekcí známo, zda se výuka uskuteční, příp. zda budou zvoleny alternativní formy plnění předmětu nebo v krajním případě bude výuka předmětu zrušena či přesunuta do následujícího akademického roku.

Samostatně se řeší agenda pedagogických praxí (SO) a výcvikových kurzů TV (KTV).

  

8) Informace o studentech s nařízenou pracovní povinností

Studentům oborů Demografie s veřejnou a sociální politikou a Sociální epidemiologie byla vládou ČR nařízena v souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření pracovní povinnost. Studenti o nařízené pracovní povinností byli informováni z RUK 20. 3. 2020 a v případě, že k výkonu pracovní povinnosti na výzvu RUK nastupují, jsou omluveni z výuky. Krizový štáb zjišťuje bližší informace na RUK.

 

9) Informace o zapojení BIOCEVu do testování

V BIOCEVu se již střídají čtyři týmy při vyšetřování vzorků z pražských nemocnic a domovů pro seniory na přítomnost koronaviru. Krizový štáb vysoce oceňuje zapojení dobrovolníků z řad zaměstnanců. Více informací lze najít v aktualitách BIOCEVu:

https://www.biocev.eu/cs/o-nas/aktuality/biocev-uz-testuje-stovky-vzorku-z-nemocnic-i-domovu-pro-seniory.221

 

 

V Praze dne 6. 4. 2020

 

Publikováno: Pondělí 06.04.2020 14:10

Akce dokumentů