E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProhlášení rektora UK prof. Tomáše Zimy z 24. 4. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve vazbě na včerejší zasedání vlády a vydání nově koncipovaných usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ve školství, jakož i ve vazbě na další legislativní změny si Vás dovoluji informovat a sděluji:

 

Studium – distanční formy výuky a kontrol studia

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů (částka 69) vydán zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, dále jen „ZZP“. V návaznosti na tento krok byl MŠMT rovněž obratem registrován univerzitní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově (https://cuni.cz/UK-10446.html).

Díky finalizaci tohoto procesu je nyní možné státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky (MUDr.) nebo jejich části, dále státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky”) uskutečňovat distanční formou. K bližšímu provedení nově umožněné distanční formy  státních závěrečných zkoušek  prosím věnujte pozornost  obsahu sekce  webové stránky věnované metodice  pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky: https://cczv.cuni.cz/CCZV-273.html

Studium – rozvolnění krizových opatření

Dle usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020, č. 455 (resp. 456), je s účinností od 27. 4. 2020 povolena osobní přítomnost studentů na konzultaci, zkoušení a výuce do počtu maximálně 5 osob, a to nově bez omezení jen na studenty posledního ročníku (doslovná citace usnesení vlády – viz níže). 

To znamená, že od 27. 4. 2020 se pedagogických aktivit mohou účastnit studenti všech ročníků

V týdnu od 27. 4. 2020 si fakulty rozhodnou a nastaví způsob výuky, individuálních konzultací a zkoušení tak, aby od 4. 5. 2020 v intencích uvedeného usnesení vlády byla obnovena výuková a další činnost na všech fakultách UK

Upozorňuji současně, že lze očekávat, že v řádu dnů může dojít ze strany vlády k dalšímu rozvolnění opatření, jež budou směřovat k navýšení počtu studentů, kteří se budou moci současně účastnit na výuce (předběžně lze uvažovat o počtu 10 studentů na výuce, resp. 20 studentů na klinické, laboratorní a praktické výuce).

Zdůrazňuji, že je i nadále třeba dodržovat všechna nezbytná hygienická opatření. Usnesení vlády umožňuje účast na výuce a zkoušení jen studentům bez aktuálních příznaků virového onemocnění, a to za současného poskytnutí písemného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. 

 

Cit usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020:

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. zakazuje:

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, 

2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů:

• na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

• na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

• na klinické a praktické výuce a praxi.

 

Vláda nařizuje, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole uvedených v čl. I/2 pouze za splnění následujících podmínek:

• je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

• u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,

• nemá vdaném čase nařízeno karanténní opatření,−poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Koleje 

V návaznosti na usnesení vlády se od 27. 4. 2020 znovu otevírají koleje pro studenty v plném rozsahu. Od tohoto dne se studenti, kteří využili možnosti slevy na ubytování, budou moci znovu vrátit na koleje. 

Studentům, kteří využili možnosti čerpání slevy na kolejném, bude tato sleva zachována po dobu měsíce dubna 2020. Plná cena kolejného bude znovu zavedena a účtována od 1. 5. 2020.

Nadále zůstává zachována možnost ukončovat ubytovací smlouvy bez sankce se zkrácenou výpovědní dobou na 15 dnů, pokud studenti tuto možnost využijí do 15. 5. 2020. Žádosti budou přijímány ke konci měsíce dubna 2020, resp. k polovině měsíce května 2020 s tím, že žádosti přijaté ke konci měsíce dubna budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 15. 5. 2020, žádosti přijaté do 15. 5. 2020 budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 31. 5. 2020. 

  

Menzy

Nadále je v provozu Menza Kajetánka. Nově bude obnoven plný provoz v Menze Albertov

Jídla jsou a budou nadále rozvážena na výdejní místa:

• Albertov

• Sport

• HTF

• Jinonice

• Hvězda

• U Rotlevů

 

U ostatních menz a zařízení bude režim postupného otevírání následující: 

• Menza Právnická-  bude otevřeno dle požadavku PF do tří dnů

• Menza Arnošta z Pardubic – bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Právnická

• Menza Budeč- bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Albertov

• Výdejna HTF – bude po dohodě s HTF otevřena v omezeném provozu od 27. 4  2020., od 4. 5. 2020 již v plném provozu

• Snídárna na koleji Komenského – bude otevřeno dle potřeby (zatím není poptávka)

• Menza Na Kotli (Hradec Králové) – bude otevřena dle požadavku fakult

• Menza Šafránkův pavilon (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

• Výdejna Lidická (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

• Bufet a výdejna LF (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

V případě jednání o znovuotevření menz žádám fakulty, aby požadavek na zahájení provozu projednali s Kolejemi a menzami UK alespoň tři dny před požadovaným termínem obnovení plného provozu. 

Provoz bufetů – bufet Právnická, bufet UHK, Kavárna u Rotlevů a bufet UK – bude plně obnoven od 25. 5. 2020. 

 

Knihovny – režim od 20. 4. 2020

Knihovny UK jsou zpřístupněny od 20. 4. 2020 v rozsahu a režimu, který byl uveden ve sdělení ze dne 17. 4. 2020. 

Velmi Vám děkuji za součinnost a spolupráci. 

S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Publikováno: Pátek 24.04.2020 12:55

Akce dokumentů