E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStanovisko krizového štábu ze dne 1.6.2020

Krizový štáb Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (PřF) přijal v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 a č.j. 15757/2020-19/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 následující stanovisko k provozu PřF s ohledem na vývoj pandemie Covid-19:

Mimořádné opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 a č.j. 15757/2020-19/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020

 

PŘESNÝ ROZPIS PODMÍNEK PRO POHYB OSOB v PROSTORáCH PřF UK

 

I. Režim přijímacích zkoušek na fakultu

1. Budovy fakulty jsou uchazečům otevřeny v pracovní dny mezi 7 a 19 hod. 

2. Uchazeči jsou při vstupu do prostor fakulty povinni použít za tím účelem tam umístěné dezinfekční prostředky na ruce. Uchazeči jsou po celou dobu pobytu na fakultě povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

3. Před přijímací zkouškou  uchazeč musí poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  V případě přijímací zkoušky formou písemného testu uchazeč prohlášení předává při registraci před posluchárnou. V případě přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru prohlášení předá komisi před zahájením zkoušky. Pokud uchazeč koná přijímací zkoušku ve více než jednom termínu, předává prohlášení u každého termínu zkoušky. 

4. V případě nedodání čestného prohlášení nemůže uchazeči být umožněno konání zkoušky ani další pobyt v prostorách fakulty.

5. Předsedům komisí pro přijímací zkoušku a pedagogickým pracovníkům konající hlavní dozor u písemných přijímacích zkoušek se ukládá před zahájením zkoušky povinnost prověřit, zda uchazeč podal čestné prohlášení, a pokud nikoli, takovéhoto potenciálně zdravotně rizikového uchazeče z přijímací zkoušky vyloučit.

 

II. Režim vstupu studentů na fakultu

1. Budovy fakulty jsou studentům otevřeny v pracovní dny mezi 7 a 19 hod.

2. Studenti jsou při vstupu do prostor fakulty povinni použít za tím účelem tam umístěné dezinfekční prostředky na ruce. Studenti nejsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (např. respirátor, rouška, ústenka apod.), pokud zachovávají rozestupy nejméně 2 m a pokud není v místnosti více než 15 osob.

3. Před prvním vstupem do školy student musí poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud již toto prohlášení bylo vůči škole učiněno, student jej znovu nepodává.

4. V rámci PřF se toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti podává v elektronického formě, kdy se ofotí vyplněný a podepsaný formulář, a zašle se na e-mail příslušné studijní referentce, případně je možné formulář podepsat a odevzdat přímo na místě výuky nebo zkoušky. Kontakty na studijní referentky naleznete zde.

5. Studijní oddělení zajistí vložení informace podání čestného prohlášení studentem do SIS.

6. V případě nedodání čestného prohlášení nemůže studentu být umožněn vstup na fakultu, a to ani za účelem účasti na zkoušení. 

7. Pedagogickým pracovníkům se ukládá před zahájením zkoušení či výuky povinnost prověřit, zda student podal čestné prohlášení, a pokud nikoli, takovéhoto potenciálně zdravotně rizikového studenta z výuky či zkoušení vyloučit.

 

III. Režim studia na fakultě

1. Osobní přítomnost studentů je možná pouze za přítomnosti nejvýše 15 studentů ve výukové skupině. Studium  se koná bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest při počtu maximálně 15 osob v místnosti.

2. Omezení počtu studentů ve výukové skupině se netýká praktické a terénní výuky. Venkovní výuka se koná bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m.

 

IV. Režim zahraničních cest studentů a zaměstnanců fakulty

1. S ohledem na aktuální pozitivní vývoj pandemie COVID-19 se ruší plošné omezení zahraničních cest studentů a zaměstnanců fakulty.

2. Souhlas se zahraniční cestou bude řešen podle aktuální epidemiologické situace v cílové destinaci a souvisejících dopravních omezení. Žádáme tímto schvalovatele zahraničních cest, aby při schvalování jednotlivých cest zohlednili také riziko karantény, vynuceného prodloužení pobytu či testování, které bude zaúčtováno k tíži daného pracoviště/pracovní skupiny.

3. Upozorňujeme, že pojištění zahraničních cest se nevztahuje na lokace, do kterých je dle Ministerstva zahraničních věcí ČR doporučeno necestovat. U ostatních států cestovní pojištění platí, ale vztahuje se pouze na léčebné výlohy (tj. hospitalizaci z důvodu nemoci), nikoli na dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s nařízenou karanténou a pobytem.

 

V. Závěrečná a zrušující ustanovení

1. Zaměstnanci PřF jsou povinni dodržovat platná epidemiologická opatření. 

2. Tímto stanoviskem se ruší veškerá stanoviska a usnesení krizového štábu PřF, vydaná v souvislosti s nákazou nemocí COVID-19.

3. Toto stanovisko je platné okamžikem jeho zveřejnění a účinné od 1. 6. 2020.

Publikováno: Úterý 02.06.2020 09:40

Akce dokumentů