E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 1. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 1. 2024

Slib nových senátorů a senátorek; volba nového vedení ASF a komisí; krizová situace na UK; studentská anketa; nové studijní programy; zpráva komise rozvoje

Přítomni:         dle prezenční listiny (23, resp. 25)

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 10. zasedání 14. 12. 2023
 3. Slib nových senátorů
 4. Volba orgánů senátu
  1. Volba předsedy/předsedkyně
  2. Stanovení počtu a volba místopředsedů
  3. Jmenování zapisovatele
  4. Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách
 5. Úkoly z prosincového zasedání ASF
 6. Krizová situace na UK, opatření k zajištění bezpečnosti
 7. Vyhodnocení studentské ankety za období 2022/2023
 8. Jmenování vedoucího katedry
 9. Informace o postupu výstavby Biocentra
 10. Jmenování členů komisí ASF
 11. Anketa o důvodech ukončení studia
 12. Informace o postupu přípravy nových vnitřních předpisů
 13. Informace komise rozvoje
 14. Zpráva z AS UK
 15. Sdělení a informace
 16. Různé

 

1. Schválení programu zasedání

Usnesení 11/1.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 23/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 10. jednání ze dne 14. 12. 2023

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, pouze úpravy dílčích formulací, překlepů či drobných oprav (P. Škaloud, L. Kunstmüllerová, D. Šmok, D. Vašek, M. Kotora); K. Komrsková navrhla doplnit větu „Sen. Komrsková podpořila možnost rozdělení financování doktorandského stipendia mezi fakultou a AV ČR, pokud student vypracovává svůj projekt na externím školícím pracovišti“.

Zápis byl zveřejněn 3. 1. 2024 na adrese

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/aktuality/zapis-z-10-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-14-12-2023

 

Usnesení 11/1.2

ASF schvaluje zápis z 10. jednání ASF ze dne 14. 12. 2023.

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Poděkování

Děkujeme senátorům, kteří dnes končí svůj mandát, za jejich práci, ochotu naslouchat a za trpělivost, když se někdy některá témata nedařila rychle prosadit.

ASF obdržel rezignaci senátorky Ariny Andreyevy na mandát senátorky s tím, že má zájem být dále náhradnicí.

Děkujeme: Jiřímu Bruthansovi, Martinovi Mazuchovi, Martinovi Kotorovi, Markovi Slovákovi a Arině Andreyeva za jejich práci v rámci ASF.

 

 

3. Slib zvolených senátorů

Po přečtení slibu zvolení senátoři pronesou po uvedení jejich jména nahlas „slibuji“. 

Slib senátora:

„Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

 

Nově zvolení senátoři:

Zaměstnanecká komora

 • (RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.)                    CH (online, osobně slib stvrdí příští jednání)
 • doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.                    CH
 • doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.        CH
 • Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.                       GEOL
 • RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.                        GE
 • doc. RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.       BI
 • RNDr. Věra Opatová, Ph.D.                          BI
 • Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.                             BI
 • RNDr. Radim Perlín, Ph.D.                           GE
 • doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.                   BI
 • doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.                     GE
 • doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.                    BI
 • Mgr. Filip Tomek, Ph.D.                               GEOL
 • doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.             BI

Studentská komora

 • Martin Kivader                                              BI

 

4. Volba orgánů senátu

Za účelem zorganizování tajné volby členů nového představenstva ASF bylo zapotřebí zvolit volební komisi. Navrženi byli sen. M. Jeníček, sen. J. J. Zévl, sen. D. Vašek.

Volební komise se určuje pro tajné volby členů předsednictva ASF ve složení: předseda ASF, místopředseda ASF za SKAS, místopředseda ASF za ZKAS.

 

Usnesení 11/1.3

ASF jmenuje volební komisi pro volby orgánů ASF ve složení sen. M. Jeníček, sen. J. J. Zévl, sen. D. Vašek.

Hlasování: 23/0/2 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Volba předsedy ASF:

 • navržený kandidát: Radim Perlín
 • další navržení kandidáti: žádní; výzva sen. D. Vaška směřovaná k sen. A. Altové, která poděkovala za projevenou důvěru, ale výzvu nepřijala
 • vyjádření kandidáta: souhlasí
 • volba proběhla formou tajné volby společně s volbou místopředsedů ASF

 

Volba místopředsedů ASF:

 • navržení kandidáti:
  • zaměstnanecká komora: Kateřina Komrsková
  • studentská komora: Anna Altová
 • další navržení kandidáti: žádní
 • vyjádření kandidátů: souhlasí

 

Tajné hlasování, na lístečku každý senátor/senátorka označil svou volbu.

Volební komise vyhlásila výsledky voleb (platných hlasovacích lístků 25):                                   

 • Radim Perlín, předseda ASF                                       23/0/2                                                                                                             
 • Anna Altová, místopředsedkyně ASF za SKAS         23/1/1 
 • Kateřina Komrsková, místopředseda ASF za ZKAS  24/0/1 

Nově zvolený předseda ASF R. Perlín poděkoval za zvolení a projevenou důvěru; v rámci děkovného projevu ocenil, že fakulta vystupuje jako celek, stejně jako ocenil konstruktivní spolupráci s panem děkanem a proděkany.

 

Usnesení 11/1.4

ASF zvolil Radima Perlína předsedou ASF, Annu Altovou místopředsedkyní ASF za SKAS, a Kateřinu Komrskovou místopředsedkyní ASF za ZKAS.

Hlasování: 25/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Jmenování zapisovatele ASF:

V souladu s Jednacím řádem ASF senát jmenuje na další období zapisovatelem ASF sen. Luďka Šídla.

 

Usnesení 11/1.5

ASF jmenuje zapisovatele senátu na další volební období sen. Luďka Šídla.

Hlasování: 24/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách:

Na základě předběžné domluvy předsedy ASF se sekčními proděkany byli navržení tito zástupci:

 • SVR Biologie            Pavel Škaloud
 • SVR Chemie              Jakub Hraníček (bude hlasováno na příštím jednání ASF)
 • SVR Geografie          Luděk Šídlo
 • SVR Geologie            Kateřina Jandová

 

Tajné hlasování, na lístečku každý senátor/senátorka označil svou volbu.

Volební komise vyhlásila výsledky voleb (platných hlasovacích lístků 25):                                   

 • SVR Biologie            Pavel Škaloud                 24/0/1
 • SVR Geografie          Luděk Šídlo                    24/0/1
 • SVR Geologie            Kateřina Jandová            25/0/0

 

Usnesení 11/1.6

ASF Jmenuje zástupce ASF v sekčních vědeckých radách takto:

SVR Biologie       Pavel Škaloud

SVR Geografie    Luděk Šídlo

SVR Geologie      Kateřina Jandová

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

 

 

5. Úkoly z jednání ASF

Z prosincového jednání ASF nevyplynuly žádné bezprostřední úkoly.

 

6. Krizová situace na UK, opatření k zajištění bezpečnosti  

Úvodní slovo přednesl děkan prof. J. Zima, který informoval o jednání v souvislosti s tragickou událostí na FF UK v prosinci 2023. Veškeré kroky, jsou v souladu s doporučeními Krizového štábu UK, jsou průběžně zveřejňovány na stránkách PřF UK. Děkan informoval, že ze všech doporučení, která se diskutují, PřF UK neplánuje instalovat ve svých budovách bezpečnostní rámy či skříňky pro nadměrná zavazadla.

Jako vhodné bezpečnostní doporučení se jeví systém s využitím Hasičského sboru ČR skrze informování pomocí SMS na mobilní telefony v okolí hrozby (nejbližší mobilní buňky). Není však jisté, zda tento systém je plně funkční.

Pokračuje poskytování psychologické podpory, studijní proděkani organizují zajištění SZZ a dalších zkoušek u společných programů FF a PřF UK.


Ze sněmu RVŠ vyplynulo, že v dalším období budou tyto požadavky na vysoké školy.

 1. Vypracovat zásahový plán budov pro Policii ČR
 2. Kontaktovat krajské ředitelství Policie
 3. Proběhne proškolení školitelů, kteří budou školit v rámci bezpečnosti práce
 4. K dispozici je video Utíkej, schovej se, bojuj od Policie ČR

Je nutné zpracovat analýzy s ohledem na místní podmínky budovy, není vhodné/ nutné budovat technická opatření

 

Diskuse:

 • Předseda ASF R. Perlín doplnil, že proděkani pro studium (M. Teplá a P. Chromý) vyjednávali úpravu podmínek pro studenty – prod. P. Chromý specifikoval, že se jednalo o studenty nejen v kombinaci s obory na FF UK (demografie se specializacemi historie a sociologie, geologie se specializací geoarcheologie), ale i pro všechny studenty, kteří mají v zimním období termín obhajoby závěrečné práce s SZZK.
  • studentům v kombinaci s obory na FF UK se u prvních ročníků posunula kontrola splnění podmínek na konec akademického roku,
  • studentům, kteří měli plnit obhajobu, bylo umožněno odložení termínu.
 • Sen. J. J. Zévl poděkoval vedení fakulty za rychlost reakce a reprezentace fakulty na zádušní mši apod. Dotázal se, zda se zvažuje nějaká intervence směrem k psychologické pomoci, zda může ASF nějak pomoci, např. formou vytváření poptávky po těchto službách
  • Reagoval děkan J. Zima, který popsal získané informace kolem psychologické pomoci, PřF UK má své psycholožky, které jsou k dispozici zájemcům; zároveň přicházejí nabídky na školení v této oblasti, vedení fakulty zvažuje, jak taková školení provést – prozatím se přiklání vedení fakulty k tomu, aby se poskytla pomoc těm, kteří ji potřebují.
  • Sen. J. J. Zévl upřesnil dotaz, že by se mělo uvažovat, zda nechodit v pravidelných termínech na terapie, tzn. zda se nemluví o tom, že by se zaváděl systém práce s duševním zdravím?
  • Předseda ASF R. Perlín vstoupil do diskuse, že je nutné rozlišit, co může udělat univerzita a co společnost… preventivní „plošná“ terapeutická školení jsou spíše společenskou otázkou. My můžeme na to reagovat jako lidé, jako akademická obec, tj. je dobré o tom mluvit, upozorňovat, že je možné využít psychologických služeb, když je zapotřebí apod.
  • Sen. M. Bašta vznesl dotaz, zda fakultní psycholožka má volné kapacity či ne?
  • Sen. D. Vašek reagoval, že jsou volné kapacity na univerzitní úrovni, univerzita navýšila počet psychologů, kteří jsou doplněni.
  • Prod. M. Teplá doplnila, že jsou psycholožky na PřF UK  tři (z toho dvě na DPP).
  • Děkan J. Zima doplnil, že dle informací RUK se uvažuje, že finance ve sbírce by mohly částečně sloužit i na financování psychologické pomoci.
  • Prod. P. Chromý zdůraznil, že zavedení role psychologů na fakultě slouží jako první pomoc, která nasměruje na další formy terapie – naše psycholožky zachytávají případy, ale neprovádí samotnou terapii. Apeluje, abychom si všichni všímali svého okolí a dávali podněty, pokud se nám něco nezdá, a uvedl konkrétní (anonymní) příklady. Jde o nastavení atmosféry, aby lidé potřebující pomoc, měli důvěru se obrátit s prosbou o pomoc.
 • Sen. T. Pánek: ad bod 3 výše (sněm RVŠ) – „bezpečnost práce“ – ze znění se dá tušit, že by se to týkalo pouze zaměstnanců; nebylo by dobré zavést nějaký bod/školení v rámci úvodního soustředění?
  • Sen. M. Byronová reagovala, že proběhla dva roky zpět přednáška BOZP v rámci úvodních školení, tak zda to nezapracovat do něj.
  • Sen. T. Svoboda se domnívá, že nějaké školení úvodním soustředění, natož zakončené testem, nedává příliš smysl, a studenti si z něho příliš neodnesou.
  • Předseda ASF R. Perlín nechce nyní hledat na jednání řešení, ale vyzývá vedení fakulty, aby se snažilo najít řešení.
  • Děkan J. Zima informoval, že studenti jsou proškolováni v otázce bezpečnosti, ale jedna věc je školení a druhá věc je vlastní zkušenost, „samostudium“ řešení situací apod.
  • Sen. M. Byronová informovala, že přišel podnět od studentky na síť Instagram SKAS, že 2.1. se spustil na Albertově 2x alarm – důvod alarmu nebyl vysvětlen, vyučující nebyla schopna vysvětlit proč, nevěděla, jak reagovat. Toto sdělení doplnil R. Perlín, který sdělil vlastní zkušenost, jaká byla reakce při spuštění alarmu. Děkan J. Zima vysvětlil, že se jednalo o planý poplach, který vyvolala technická závada.
  • Sen. L. Kunstmüllerová reagovala ještě k formě školení bezpečnosti, že většina osob není ani po školení adekvátně schopna reagovat.

 

7. Vyhodnocení studentské ankety za období 2022/2023   

Úvodní slovo přednesla prod. M. Teplá, která předložila důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva:

Prod. Teplá představila senátorkám a senátorům ASF sumarizující zprávu k Hodnocení výuky studenty (tzv. Studentské anketě) za zimní a letní semestr akademického roku 2022/2023, na které se podíleli též vedoucí kateder, ředitelé ústavů a sekční proděkani. Hodnocení probíhá v souladu s Řádem pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy. Předmětem studentského hodnocení byla kvalita výuky studijních předmětů a též kvalita pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících. Vedoucí kateder a ředitelé ústavů diskutovali případná negativní či naopak pozitivní stanoviska studentů, která byla více či méně detailně obsažena v případných slovních komentářích. Ve svých shrnujících stanoviscích se dále často zabývali nízkým procentem návratnosti ankety.

https://drive.google.com/drive/folders/1gRQ4HEa589kE7nhFHhm13WK9DDYQHHhu

 

Diskuse:

 • Předseda studijní komise D. Vašek: zpráva oproti předchozímu roku prošla výrazným progresem, který Studijní komise (SK) oceňuje; SK nevznesla podstatné připomínky. Po schválení bude výsledek ankety zveřejněn na intranetu.
 • Sen. M. Bašta: narazil při pročítání na komentář, že „některé odpovědi byly skryty“ – reagovala prod. M. Teplá, která však neví důvod, už vznesla podnět, asi se jedná o technickou chybu.
 • Předseda ASF R. Perlín apeluje na využívání možnosti vyplňovat anketu studenty, ale i na vyučující, aby aktivně využívali možnost reagovat na hodnocení.
 • Sen. A. Polák vznesl dotaz, zda existuje nějaká šablona k vyplňování hodnocení stran vedoucích pracovišť – odpověď, že šablona není a není nutná.
 • Sen. D. Vašek apeloval, aby výsledky byly zveřejněny i propagovány (prod. M. Teplá by ráda tuto informaci zařadila do Newsletteru)
 • Předseda ASF R. Perlín připomněl, že výsledky ankety jsou i podkladem pro ocenění Velemloka.

 

Usnesení 11/1.7

ASF bere na vědomí zprávu o výsledcích Hodnocení výuky 2022/2023 studenty a doporučuje všem vedoucím pracovníkům na fakultě uplatnit výsledky studentské ankety v praxi.

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder/ústavů   

Děkan fakulty předložil ASF výsledky výběrových řízení na obsazení míst vedoucích kateder/ústavu, a to na Katedře analytické chemie.

Ve výběrovém řízení byl jeden uchazeč, doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., který získal plný počet hlasů výběrové komise (5 hlasů).

Zástupce ASF: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.

Protože se jedná o hlasování o jménech, byla provedena tajná volba, volební komise je stejná jako pro volbu orgánů ASF.

https://drive.google.com/drive/folders/1jY2ijt6v9VtPEcdReDrXyyxQ3h8RP-SS

 

Tajné hlasování, na lístečku každý senátor/senátorka označil svou volbu.

Volební komise vyhlásila výsledky hlasování: platných hlasovacích lístků 25, a to v poměru 24/0/1.

Usnesení 11/1.8

ASF doporučuje děkanovi fakulty jmenovat doc. RNDr. Karla Nesměráka, Ph.D. vedoucím katedry analytické chemie.

Hlasování: 23/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

9. Informace o postupu výstavby Biocentra

Děkan prof. J. Zima informoval o ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby Biocentra a na postupu jednání o zajištění financování stavby mezi zúčastněnými fakultami a rektorátem za účasti JM rektorky UK.  Po podepsání smlouvy o dílo na zhotovitele stavby plánuje JM rektorka UK veřejnou diskuzi členy akademické obce na téma stavby Biocentra.

Děkan dále seznámil ASF s dalšími předpokládanými kroky, které povedou k zahájení výstavby Biocentra, předpokládaným rozsahem spolufinancování ze strany PřF UK a z toho vyplývající kroky. Stavba musí být dokončena do 30.6.2026.

Podrobnosti o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby Biocentra přednesl prod. Soukup.

Podrobná důvodová zpráva v podkladech

https://drive.google.com/drive/folders/1gRQ4HEa589kE7nhFHhm13WK9DDYQHHhu

Dodavatel je společnost DGZ Biocentrum Albertov, která je tvořena sdružením následujících dodavatelů:

 • Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník)
 • GEOSAN GROUP a.s.
 • Zlínstav a.s.

 

Cena Díla je sjednána na základě nabídkové ceny nabídnuté v rámci Veřejné zakázky takto:

Celková cena Díla

Cena Díla v Kč bez DPH                   3 097 307 309,00

Výše DPH v Kč (v zákonné výši)         644 552 672,28

Cena Díla v Kč včetně DPH              3 741 859 981,28

 

Diskuse:

 • Děkan J. Zima upřesnil některé informace od prod. Soukupa, především směrem k rozdělení financí na univerzitě.
 • V následné diskusi byly zpřesněné některé dílčí informace, zazněly dotazy sen. P. Škalouda, S. Janouškové.
 • Další dotaz sen. P. Škalouda, jak bude probíhat spoluúčast částí fakulty. Prod. A. Soukup sdělil, že se musí toto projednat s panem tajemníkem, nastavit pravidla a plán.
 • Děkan J. Zima informoval, že s ohledem na termíny podepisování smluv na konci ledna se posune schvalování kapitálového rozpočtu PřF UK z února na březen – kapitálový rozpočet bude výrazně „kontrolován“ co do potřebnosti jednotlivých výdajů, doporučení, aby sekční proděkani odložili vyloženě neakutní výdaje na další rok.
 • Sen. D. Rössel – dotaz k položce 1,2 mld. na přístroje a možnosti využití výzev na velké infrastruktury. Prod. A. Soukup reagoval informací ohledně potenciálního využití prostředků v rámci OP JAK. Mnohé velké infrastruktury se dají využít jen do již existujících facilit.
 • Sen. M. Bašta: dotaz k tomu, jak jsou naplánované facility uvnitř budovy. Prod. A. Soukup: bylo vyřešeno již při zadávací/projektové dokumentaci, podle toho jsou počítány např. i podíly jednotlivých fakult/pracovišť.
 • Sen. M. Bašta: už se ví, kdo do BCA „fyzicky“ půjde? Prod. A. Soukup: řešily se obecně výzkumná témata (společná bio-medicínská témata), samotné výzkumné skupiny se zatím neřešily.

Usnesení 11/1.9

Akademický senát PřF souhlasí se záměrem uzavřít Smlouvu o dílo „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum“ mezi DGZ Biocentrum Albertov a Univerzitou Karlovou.

Akademický senát PřF doporučuje tuto Smlouvu předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a následně ji projednat ve Správní radě UK ve smyslu písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách. Akademický senát PřF bere na vědomí, že smlouvu bude následně podepisovat kvestor UK.

Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

10. Jmenování členů komisí ASF

Seznam zapsaných členů (tučně dosavadní předsedové komisí):  

Ekonomická komise:

 • Šídlo Luděk, Škaloud Pavel, Rösel Daniel, Kuthan Martin, Jeníček Michal, Zévl Jiří-Jakub, Šmok Dominik, Pačes Jan, Bašta Miroslav, Čermák Zdeněk, Polák Arnošt, Hrdina Radim, Jandová Kateřina, Pánek Tomáš

Legislativní komise:

 • Perlín Radim, Zévl Jiří-Jakub, Kunstmüllerová Lucie, Pačes Jan, Rothová Olga, Opatová Věra, Vašek Daniel, Šmok Dominik, Polák Arnošt, Bašta Miroslav, Žitnay Andrej, Byronová Markéta, Jandová Kateřina

Studijní komise:

 • Sidej Nathan, Komrsková Kateřina, Pileček Radek, Žurmanová Jitka, Matějka Dobroslav, Janoušková Svatava, Altová Anna, Kunstmüllerová Lucie, Svoboda Tomáš, Vašek Daniel, Tesárková Hulíková Klára, Macháček Tomáš, Rothová Olga, Pražáková Lucie, Juha Ondřej, Byronová Markéta, Bašta Miroslav, Zévl Jiří-Jakub, Willimetz Robert, Hraníček Jakub

Komise rozvoje:

 • Novotný Marian, Perlín Radim, Rösel Daniel, Komrsková Kateřina, Žurmanová Jitka, Jeníček Michal, Kunstmüllerová Lucie, Altová Anna, Pačes Jan, Anderlová Nikoleta, Zévl Jiří-Jakub, Šmok Dominik, Pražáková Lucie, Hiřman Matyáš, Bašta Miroslav, Knotek Petr, Willimetz Robert, Hraníček Jakub, Svoboda Tomáš, Jandová Kateřina

 

Předseda ASF R. Perlín zdůraznil, že kdykoliv je možné navrhnout dalšího člena, kterého v následujícím zasedání ASF lze jmenovat do příslušné komise, a stručně popsal obsahovou činnost jednotlivých komisí.

 

Usnesení 11/1.10

ASF jmenuje členy komisí podle přílohy (viz výpis výše).

Hlasování: 21/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

Předseda ASF R. Perlín prosí předsedy jednotlivých komisí, aby aktualizovali příjemce mailů z hromadné adresy komise. Zároveň prosí sen. J.-J. Zévla, aby aktualizoval seznam senátorů a členů komisí na webu ASF https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/clenove-senatu.

 

11. Anketa o důvodech ukončení studia

Prod. M. Teplá informovala o výsledcích ankety organizované rektorátem ke sledování důvodů ukončení studia. Návratnost PřF UK byla kolem 23 %, tj. 120 odpovědí (v loňském roce neúspěšně ukončilo studium 531 studentů).

Za nejvýznamnější důvody ukončení studia studenti uvedli následující: studijní program nesplnil jejich očekávání, ztráta zájmu o obor, špatná volba oboru, osobní důvody (včetně zdravotních) či prospěchové důvody (neplnění zkoušek a zápočtů).

Studenti vypověděli, že by k úspěšnému absolvování mohly nejvíce přispět následující aktivity a nástroje: individuální poradenství (kariérní, psychologické, koučink), kurzy efektivního učení, individuální studijní plán, větší motivace ze strany vyučujících apod.

Podklady: https://drive.google.com/drive/folders/1jY2ijt6v9VtPEcdReDrXyyxQ3h8RP-SS

 

Diskuse:

 • Sen. T. Svoboda: neúspěšnost je celkem přirozená, nelze to přeceňovat. Podporuje schůzku studentů s garanty, třeba 1x za semestr.
 • Prod. P. Chromý sdělil poznámku k tomu, proč se tlačí na to, aby pokud nemá studium „dopadnout“, tak aby nedopadlo co nejdříve, tedy v prvním nebo druhém semestru, protože to má vazbu na finanční dopady.
 • Prod. V. Krylov upozornil, že sice jsou na prvních místech důvody na straně samotných studentů, ale zajímavý je důvod absence „kurzů efektivního učení“.
 • Prod. P. Chromý zmínil snahu o podporu v oblasti „výstupů učení“, kultivaci podmínek vedoucí k úspěšnosti.

 

12. Informace o postupu přípravy nových vnitřních předpisů

Prod. P. Chromý informoval, na základě domluvy s předsedou SK ASF sen. D. Vaškem, o postupu přípravy nových vnitřních předpisů UK, které se aktualizují, novelizují v souvislosti se změnami vysokoškolského zákona.

V souvislosti s probíhající revizí studijních předpisů univerzity a fakulty studijní odbor zřídil “centrální” e-mailovou adresu predpisy.studijni@natur.cuni.cz, na kterou lze zasílat připomínky a podněty k předpisům. V první vlně lze připomínky zasílat do konce ledna 2024. Zpracováním došlých podnětů a připomínek se na začátku února bude věnovat jak kolegium děkana, tak i studijní komise akademického senátu fakulty.

Odkaz na podklady z RUK: 2024 revize studijních předpisů

 

13. Informace komise rozvoje

Předseda komise rozvoje ASF J. J. Zévl informoval o jednání členů komise rozvoje spolu s prod. J. Langhammerem. Znění celé Zprávy z jednání Komise pro rozvoj ASF ze dne 4. 1. 2024 je dostupné na: https://drive.google.com/drive/folders/1jY2ijt6v9VtPEcdReDrXyyxQ3h8RP-SS

Výsledkem jednání komise pro rozvoj ASF je návrh níže uvedeného usnesení.

Usnesení 11/1.11

ASF žádá kolegium děkana o zpracování interim hodnocení plnění strategického záměru fakulty, které bude shrnovat postup v plnění cílů záměru, reflexi cílů a zejména věrně a pravdivě zobrazovat změnu stavu, ve kterém se fakulta nachází

Hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

14. Informace z jednání AS UK

Sen. A. Altová informovala o projednávaných tématech v rámci AS UK:

 • V pátek 19.1.2024 nás čeká zasedání, kde proběhne volba členů do Hlavní volební komise AS UK, pak jsou na programu tradiční body (Právní jednání, vystoupení J. M. paní rektorky atd.)
 • Sociální komise – situace po tragické události na FF UK, hlavně s ohledem na poskytovanou psychologickou péči studujícím i zaměstnancům a zaměstnankyním, s důrazem, že podpůrné skupiny jsou otevřené studujícím a zaměstnancům všech fakult
 • Ekonomická komise – speciální zasedání kvůli „parametru A“ v principech se nekonalo, přesunuto na konec února; na standardním zasedání jediný kontroverznější bod – Záměr prodat zámek Zahrádky (může doplnit Arnošt Polák, který se nově stal členem Ekonomické komise) – sen. A. Polák informoval, že se zámek Zahrádky zatím prodávat nebude.

Předseda ASF R. Perlín informoval o jednání RVŠ, kam byl jmenován jako zástupce PřF UK.

Dotaz sen. D. Šmoka na sen. A. Altovou, zda se projednávala na AS UK problematika menz. Odpověď: prozatím ne. Předseda ASF R. Perlín informoval o neoficiálním jednání s paní rektorkou, ale bez konkrétního závěru.

 

15.Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

SKAS neobdržel žádnou žádost o podporu spolků.

Předseda ASF R. Perlín poprosil sen. A. Altovou k přípravě usnesení na příští jednání ASF ke schválení vyčlenění prostředků pro mimořádná stipendia.

 

16. Sdělení a informace

 • V pátek 23.2. 2024 proběhne Ples PřF UK na Žofíně. Vstupenky na ples jsou v distribuci běžnou formou prostřednictvím OVV a knihoven PřF UK. V rámci plesu budou ocenění nejlepší vyučující podle studentské ankety za období 2022/2023.
   

17. Různé

 • Dotaz sen. D. Šmoka na vedení fakulty, jak se získávají finance pro diplomové práce v rámci SVV. Předseda ASF R. Perlín poprosil prod. V. Krylova k přípravě odpovědi.
 • Dotaz sen. A. Altové, jakým způsobem fungují distribuční fakultní seznamy (např. k3300 apod.). Sen. M. Jeníček reagoval, že se jedná o automatické seznamy, které se opírají o informace ve WhoIS.

 

Termíny jednání ASF:

Termíny jednání ASF jsou naplánovány takto: 18. 1., 22. 2., 21. 3. 2024.

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

Termín plesu PřF UK: 23. 2. 2024.

Termíny budou zapsány do digitálních kalendářů senátorů.

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                              akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                   ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                           rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                           studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF Jiří-Jakub Zévl       jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

           

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF:
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201.

 

Zapsal:              Luděk Šídlo                         18. 1. 2024

Ověřil:               Radim Perlín                         19. 1. 2024

Publikováno:    Jiří-Jakub Zévl                      29. 1. 2024

 

Akce dokumentů