E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 10. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 14. 12. 2023

Změna garanta SP Anorganická chemie, studentská anketa, anglické překlady SIS a CIS, harmonogram volby kandidáta na děkana, podněty k novele POS, reforma Ph.D. studia, nové předpisy v reakci na nový VŠ zákon

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání dne 23.11. 2023
 3. Úkoly z listopadového zasedání ASF
 4. Zpráva volební komise
 5. Potvrzení hlasování per rollam
 6. Změna garanta NMgr. SP Anorganická chemie
 7. Studentská anketa
 8. Anglické překlady CIS a SIS
 9. Harmonogram volby kandidáta na děkana
 10. Podněty k novelizaci Pravidel pro organizaci studia na PřF UK
 11. Příprava reformy doktorského studia
 12. Příprava nových vnitřních předpisů v reakci na novelu VŠ zákona
 13. Zpráva z AS UK
 14. Sdělení a informace
 15. Různé 

1. 0 Určení zapisovatele

ASF jmenuje pro zasedání ASF dne 14.12. 2023 zapisovatelkou senátorku Annu Altovou.

Hlasování: 17/0/1

1. Schválení programu zasedání

Usnesení 10.1.

Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 19/0/0

2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání dne 23.11. 2023

K zápisu byly pouze drobné poznámky - jednalo se zejména o překlepy.

Usnesení 10.2.

Akademický senát PřF UK schvaluje zápis z jednání ASF ze dne 23.11. 2023

Hlasování: 19/0/0

 

3. Úkoly z listopadového zasedání ASF

Dopis kvestorovi: Akademický senát pověřil předsedu ASF R. Perlína zasláním dopisu kvestorovi UK, ve kterém ho jménem AS PřF UK požádá o vyhodnocení obsazenosti a nákladů na provoz v terénních zařízeních UK pro zajištění výuky.

Předseda Perlín informoval, že dopis zdvořile a přátelsky odeslal, nicméně zatím bez odezvy.

 

4. Zpráva volební komise

Předseda volební komise sen. Zévl informoval o průběhu voleb do ZKAS, které proběhly v listopadu 2023.

 

Zvolení senátoři na období 2024-2025

Biologický okrsek: z celkového počtu 258 voličů a voliček se voleb zúčastnilo 108, tj. 42 %.

Pavel Škaloud 86 hlasů, Věra Opatová 80 hlasů, Daniel Rösel 76 hlasů, Tomáš Pánek 76 hlasů, Jitka Žurmanová 72 hlasů, Kateřina Komrsková 68 hlasů,

Chemický okrsek: z celkového počtu 137 voličů a voliček se voleb zúčastnilo 66 , tj. 48 %.

Jakub Hraníček 58 hlasů, Svatava Janoušková 47 hlasů, Radim Hrdina 43 hlasů,

Geografický okrsek: z celkového počtu 92 voličů a voliček se voleb zúčastnilo 65, tj. 71 %.

Luděk Šídlo 43 hlasů, Radim Perlín 43 hlasů, Michal Jeníček 37 hlasů,

Petra Špačková 28 hlasů, Jakub Jelen 15 hlasů,

Okrsek geologie a ÚŽP: z celkového počtu 78 voličů a voliček se voleb zúčastnilo 62, tj. 79 %.

Filip Tomek 37 hlasů, Kateřina Jandová 28 hlasů,

Martin Mazuch 21 hlasů, Tomáš Weiss 15 hlasů,

 

Sen. Zévl informoval, že komise neobdržela žádnou stížnost na průběh voleb.

Zvolení senátoři se ujmou svého mandátu na jednání ASF v lednu 2024 složení slibu senátora.

 

Předseda Perlín poděkoval volební komisi za její práci, pogratuloval všem zvoleným a poděkoval i všem voličům. Dále informoval, že na základě podnětů některých zaměstnanců společně se sen. Zévlem konzultovali s právním odborem vymezení pojmu akademický pracovník. Akademický pracovník musí být konkurzován a mít podíl na výuce. Tyto podmínky musí být splněny, aby byli členy akademické obce a měli pasivní i aktivní volební právo.

 

5. Potvrzení hlasování per rollam

Ve dnech 5.12 – 8.12. 10:00 proběhly volby per rollam ve věci nominace Radima Perlína do Rady vysokých škol (RVŠ).

Výsledky hlasování per rollam:

PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

Nehlasovalo: 7

 

Usnesení 10.3

ASF potvrzuje volby per rollam ve věci nominace zástupce fakulty do RVŠ, které proběhly na PřF UK ve dnech 5.12 – 8.12. 2023 do 10:00.

Hlasování: 19/0/0

 

6. Změna garanta NMgr. SP Anorganická chemie

Prod. Teplá informuje o změně garanta studijního programu navazujícího magisterského programu Anorganická chemie. Nově navržený garant: Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. Dosavadní garant: prof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D. změna proběhla po dohodě odstupujícího i nově navrženého garanta studijního programu.

 

7. Studentská anketa

KD požádalo ASF vypracováním návrhů kroků, které povedou ke zvýšení návratnosti studentské ankety. ASF po projednání ve studentské komoře doporučuje kroky uvedené v příloze.

Zástupci SKAS ASF provedli dne 5.12 velmi úspěšnou propagaci studentské ankety, kdy jako postavy Mikuláše, anděla a čerta obešli vybrané přednášky a vysvětlili studentům význam ankety. ASF děkuje všem organizátorům za velmi dobře provedenou propagaci ankety. Prod. Teplá informovala, že momentálně cca 250 studentů vyplnilo alespoň jeden dotazník, Vyplněno bylo zatím celkově asi 1000 dotazníků. Poté prod. Teplá informovala o problémech, které předcházely spuštění ankety.

Anketa je otevřena pro vyplňování od 4.12 2023 a bude otevřena do února 2024 (první týden výuky následujícího semestru).

 

Sen. Vašek informoval, že SKAS plánuje další propagaci - oslovování pedagogů, spolupráce s tutory a spolky, letáčky, QR kódy na obrazovky, návštěvy hodin. Pracuje na výběru nového studentského organizátora ankety. Dále sen. Vašek poděkoval za podklady pro Velemloka, která jsou dobře zpracovány. Výběr oceněných pro Velemloka proběhne v lednu. SKAS nabízí další možnosti propagace, pokud by se vedení fakulty rozhodlo pro tento účel vyšetřit adekvátní prostředky.

Sen. Komrsková se tázala, jestli je anketa dostupná i pro mobilní telefony. Prod. Teplá odpověděla, že je možné anketu vyplnit i na telefonu. Dále informovala, že se snaží pracovat i na dalších technických aspektech, např. aby v dotaznících nebyli uvedeni vyučující, kteří předmět reálně nevyučují.

 

Hodnotící zprávy vedoucích kateder by prod. Teplá ráda projednala na Studijní komisi a dále na plénu ASF v lednu. ASF zdůrazňuje, že není vhodné, aby předkladatelé zpráv předložili obecné a z roku na rok opakující se komentáře. Sen. Bašta požádal, jestli by nebylo možné ve zprávách vybrat excelentní a problematické předměty. Sen. Vašek poděkoval, že zprávy vedoucích kateder udělaly velký pokrok a připomněl, že by bylo dobré, kdyby zpráva měla jednotný styl za každou katedru. Sen. Svoboda poprosil, aby bylo zhodnoceno, které předměty jsou hodnoceny jako úspěšné a které jako méně úspěšné. Sen. Slovák připomněl, že v minulé hodnotící zprávě byla jedna katedra, která provedla vyhodnocení velmi kvalitně a podle této zprávy by bylo možné vytvořit jednotný styl.

 

Usnesení 10.4

Akademický senát doporučuje kolegiu děkana uplatnit metody propagace studentské ankety podle letošních zkušeností zástupců SKAS.

Hlasování: 20/0/0

 

8. Anglické překlady CIS a SIS

Úvodní slovo sen. Pavel Škaloud

Zahraniční studenti a pracovníci se setkávají s problémy s porozuměním textu na webu CIS a SIS díky nedostatečnému překladu do angličtiny. Problémy se SIS jsou menší, zaznamenal pouze chybějící překlad v dolní části webového formuláře plnění studijního plánu doktorských studentů.

 

S CIS mají studenti a zaměstnanci mnohem větší problémy. Hlavní obrazovka je přeložena, ale čím více se jde do detailů, tím méně textu se objevuje v angličtině. Zcela chybí překlad položek v rámci položky „Služby řešitelům“. Co se týče cestovních příkazů, hlavní text je přeložený, některé volby ale přeloženy nejsou a protože je nelze zkopírovat do schránky, velmi obtížně se překládají.

Předkladatel navrhuje, aby se ASF obrátil na vedení fakulty s prosbou o finalizaci překladů, abychom tak zajistili co nejlepší servis pro zahraniční studenty a pracovníky v anglickém jazyce a zmírnili tak problémy s porozuměním formulářů a webových nástrojů.

Sen. Zévl snahu podpořil, jelikož školitelé často tráví mnoho času překládáním položek v CIS. Prod. Chromý informoval, že studijní oddělení je připraveno operativně řešit problémy tohoto typu v rámci studijní agendy. Je možné zaslat například printscreen.

Proběhla diskuze o centralizaci a decentralizaci některých nástrojů v rámci Univerzity a jednotlivých fakult. Předseda ASF Perlín požádal vedení fakulty, aby věnovalo pozornost dokončení chybějících podkladů v administrativních nástrojích fakulty.

 

Sen. Zévl se tázal na příručku pro nové, nečesky hovořící zaměstnance. Příručka zaměstnance je dostupná novým zaměstnancům v AJ.

 

Usnesení 10.5

Akademický senát žádá tajemníka fakulty doplnit anglické překlady u všech elektronických nástrojů v CIS a SIS.

Hlasování: 21/0/0

 

9. Harmonogram volby kandidáta na děkana

Funkční období děkana Zimy končí 30. 11. 2024. Jelikož se jedná o jeho druhé funkční období, čeká ASF v roce 2024 volba kandidáta na děkana. Proto bychom rádi zvolili přibližný harmonogram procesu volby kandidáta na děkana fakulty.

 

Alternativa I

duben, květen vyhlášení, ustanovení volební komise

září ukončení nominace

říjen veřejné diskuze

konec října volby na mimořádném jednání ASF

1.12 instalace nového děkana/děkanky po jmenování rektorkou.

 

Alternativa II

Posunout nominace, diskuze a volby do června

 

Alternativa III

Rozdělit celý proces:

volby v září, diskuze v červnu

diskuze i volby v září

nominace v červnu, diskuze a volby v září

 

Sen. Škaloud navrhl, že by bylo rozumné to udělat stejně jako při předcházejících volbách nového děkana.

 

Usnesení 10.5

Akademický senát bude organizovat volby kandidáta na funkci děkana v harmonogramu podle alternativy I.

Hlasování: 21/0/0

 

10. Podněty k novelizaci Pravidel pro organizaci studia na PřF UK

Prod. Chromý informoval o 2 podnětech pro novelizaci POS, které dle názoru KD nepočkají do velkých změn.

KD v rámci studijní agendy v průběhu podzimních měsíců opakovaně diskutovalo problémy, které by bylo vhodné řešit úpravou Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (POS). Vedení fakulty došlo k závěru, že bude iniciovat novelu POS, která by upravila zejména:  a) podmínky pro získání červeného diplomu tak, aby jej mohli získat i studenti absolvující v SDS+1 (např. ti, kteří díky zahraniční mobilitě nestihli studium dokončit v SDS), b) povinnost zapsat nesplněný P/PV předmět v následujícím úseku/ročníku studia (důvodem je prevence neúspěšnosti studia ve vyšších ročnících a její avizovaná „penalizace” ze strany MŠMT, resp. UK), c) dílčí úpravy legislativně technické povahy.

Prod. Chromý vyzval ke shromáždění případných dalších podnětů k úpravám POS a o svolání společného zasedání studijní a legislativní komise ASF (ideálně ve 2. polovině ledna) tak, aby návrh novely mohl být předložen k projednání ASF na únorové či březnové zasedání.

 

Sen. Vašek požádal, aby byla možnost, která by umožnila studentům např. vyjet na Erasmus i pokud nesplní P/PV předmět.

 

11. Příprava reformy doktorského studia

Prod. Chromý informoval o vývoji reformy doktorského studia. Návrh novely VŠ zákona byl z MŠMT odeslán vládě. MŠMT má v plánu zafixovat finanční prostředky za doktorandy již od roku 2024. Avizovaný průměr počtu doktorandů bude vypočítán za 5 let 2018–2022. S koeficientem 1,2 vyjde stipendium na cca 24 000,- Kč. Očekává se, že vyšší stipendium obdrží jen nově nastupující doktorandi. Od roku 2025 budou na UK na dokrytí stipendií použity prostředky SVV. Např. MUNI navyšuje stipendia z SVV a stipendijních fondů fakult. Vedení PřF nyní analyzuje a diskutuje možnosti (v úvahu připadá např. navýšení stipendia po absolvování SDZK, a to doktorandům s hodnocením A).

 

UK doporučí fakultám přijímat méně uchazečů už do akademického roku 2024/2025. Dohoda vedení UK s vedením AV ČR bude vyjednávána na začátku roku 2024 (mj. doktorský příjem). Z RUK lze bližší pokyny očekávat cca do konce února. Následně bude svolána Koordinační rada přírodních věd (porada garantů DSP). Na FF a PF existuje fokusní pracovní skupina doktorandů, která se studijními proděkany diskutuje očekávané změny v DSP. Vedení PřF předpokládá úzkou spolupráci se Studijní komisí ASF a SKAS.

 

Sen. Kotora informoval, že na chemických ústavech AV ČR musí mít doktorand úvazek, aby mohl na pracovišti být. Tyto mzdy, které často nejsou malé, vyplácí daný ústav. Pokud tedy navýšíme stipendia, rozdíly budou ještě větší. Benefity práce doktorandů jsou často přičítány AV, nicméně administrativní zátěž a odpovědnost za studium ale leží na fakultě.

 

Sen. Rösel upozornil, že nemusí všechny peníze zajišťovat fakulta z institucionálních prostředků, ale může zajistit školitel prostřednictvím projektů. Pokud doktorandský příjem může být rozdělený, je možné platit z více zdrojů. Sen. Komrsková podpořila možnost rozdělení financování doktorandského stipendia mezi fakultou a AV ČR, pokud student vypracovává svůj projekt na externím školícím pracovišti. Prod. Chromý nicméně informoval, že část plánu ohledně technického řešení příjmů a jejich rozdělení mezi více zdrojů (a zjišťování, jakým způsobem je mu kolik peněz vypláceno) je zatím neošetřená.

Sen. Zévl se tázal na vyměřování důchodů a na vyplácení odměn za výuku.

Děkan Zima informoval, že pokud to pro nás bude nevýhodné, nebudeme již studenty na ústavy AV posílat. Prod. Krylov informoval, že na biologii není problém s afiliacemi publikačních výsledků a jedná se o výhodu pro všechny zúčastněné. Zároveň upozornil, že oborové rady a školitelé nehodnotí adekvátně výsledkům. Dle informací z UK hodnotíme pouze 1 % studentů známkou C a 22 % známkou B.

Prod. Chromý nabízí variantu přijímání studentů podobným způsobem jako nyní funguje STARS. Vedoucí kateder jsou žádáni, aby výuku finančně hodnotili. Zároveň je dle něj nepřijatelné, aby kdokoliv, kdo je uveden jako vyučující v SIS, neměl pracovně-právní vztah s fakultou. Dále je nezbytné udělat inventuru zdrojů - doktorandi na PřF UK nemají málo zdrojů.

Děkan Zima předpokládá, že se studenti budou vybírat na určitá výzkumná témata.

 

12. Příprava nových vnitřních předpisů v reakci na novelu VŠ zákona

Prod. Chromý informoval, že v návaznosti očekávaný začátek účinnosti novely VŠ zákona k 1. 1. 2025, zahájilo vedení UK přípravu všech nových vnitřních předpisů. V oblasti studijních předpisů pror. Martínková ustavila „malou” pracovní skupinu, která připraví podklady k diskuzi. Cílem je a) reagovat na novelu VŠ zákona, b) identifikovat možné sjednocení podmínek studia na UK (kde to předpisy a fakulty umožní), c) purifikovat stávající předpisy (odstranit vyhaslá či nepraktická ustanovení apod.). Veškeré materiály obdrží k připomínkování vedení fakult i akademické senáty. V návaznosti na přípravy nového SZŘ lze očekávat i přípravu nových POS a dalších vnitřních předpisů fakulty. Účinnost nových vnitřních předpisů fakult se očekává cca 1–2 roky po účinnosti novely VŠ zákona.

 

13. Zpráva z AS UK

Sen. Altová informovala o dění na AS UK:

 • Plénum
  • Nominace zástupců do RVŠ
  • Vyjádření k návrhu na jmenování prorektora UK
 • Ekonomická komise
  • Novelizace Vnitřního mzdového předpisu – ideový záměr (debata přes dvě hodiny)
  • Sjednocování nefinančních zaměstnaneckých benefitů
  • Novelizace Pravidel hospodaření a opatření rektora k čerpání
  • sociálního fondu – ideový záměr
  • Rámcové principy kariérního rozvoje a hodnocení THP na UK
  • Ideový návrh rozdělování prostředků za výuku, parametr A – pouze procesní informace
 • Sociální komise
  • Volba kandidátů na členy Rady kolejí a menz UK (3 zástupci nominovaní AS - 2 Sociální komise, 1 EK)
 • Komise pro třetí roli
  • Revize Opatření rektora č. 28/2022 Ombudsman Univerzity Karlovy
 • Komise pro vědu
  • Open access publikování a elektronické informační zdroje na UK
  • návrh kandidátů na nominaci do Komise pro etiku ve vědě a výzkumu
 • Studijní komise
  • Rámec pro efektivní výuku na UK
 • IT komise
  • finální návrh studentských emailových adres

14. Sdělení a informace

Sen. Vašek informoval, že zaslal materiál k Vyhodnocení rozpočtu pro poskytování mimořádného stipendia prostřednictvím ASF-SKAS. Zhodnotil, že spolkový život na fakultě je velmi živý a že jsou finance využívány více než v předchozích obdobích.

Usnesení 10.6

ASF bere na vědomí zprávu o čerpání a rozdělení prostředků určených na aktivity studentů formou poskytování mimořádného stipendia.

Hlasování: 20/0/0

 

15. Různé

Prod. Chromý informoval, že rozhodnutí KD o odevzdávání kvalifikačních prací (BP, DP) pouze elektronickou formou, vyvolalo překvapení. Je na vedoucích pracovišť, aby využili další možnosti přístupnosti odevzdaných prací pro členy komisí a nepožadovali po studentech odevzdávat vytištěné práce.

 

Sen. Škaloud poprosil, aby opravdu byly práce dostupné v SIS.  Sen. Žurmanová poprosila, aby byla informace o tom, že komise nesmí žádat po studentech, aby práce tiskly. Sen. Škaloud navrhuje, aby informace byla v newsletteru.

 

Sen. Žurmanová informovala, že nedokončený výzkum v závěrečných pracích lze nezveřejnit. Prod. Chromý doplnil, že za posledních 7 let byl řešen pouze jeden případ, který se opravdu nakonec nezveřejnil.

 

Termíny jednání ASF: 18. 1., 22. 2., 21. 3. 2024

Ples PřF: 23. 2. 2024, Žofín

 

Zapsala: Anna Altová, 14.12.2023

Ověřil: Radim Perlín 15.12. 2023

Publikováno: 4.1. 2024

Publikováno: Středa 03.01.2024 16:20

Akce dokumentů