E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 2. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 22. 2. 2024

Slib senátora, zástupce ASF v SVR, rozdělení prostředků Cooperatio, studijní úspěšnost, návrh změny POS, revize studijních předpisů, finanční spoluúčast studentů, poplatky za studium v cizím jazyce, novela jednacího řádu ASF, představení datové politiky

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Slib nového senátora
 3. Kontrola a schválení zápisu z 11/1 zasedání dne 18.1. 2024
 4. Nominace zástupce ASF na SVR
 5. Úkoly z lednového zasedání ASF
 6. Odpovědi na dotazy senátorů
 7. Jmenování ředitelky ústavu
 8. Změny organizačního řádu – vznik nového pracoviště
 9. Záměry nových akreditací
 10. Rozdělení finančních prostředků na vědní oblasti Cooperatio
 11. Studijní agenda
  1. Studijní úspěšnost v 1. ročníku bakalářského studia 2024/2025
  2. Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PřF UK
  3. Revize studijních předpisů na UK
  4. Finanční spoluúčast studentů na výuce předmětů mimo prostory fakult
  5. Poplatky za studium v cizím jazyce
 12. Výklad vnitřního předpisu
 13. Novela jednacího řádu ASF
 14. Představení datové politiky UK
 15. Jmenování členů komisí ASF
 16. Zpráva z AS UK
 17. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 18. Sdělení a informace
  1. výkazy PED
  2. termíny jednání ASF, výjezdní zasedání
 19. Různé

 

Akademický senát blahopřeje senátorovi Filipovi Tomkovi k narození syna 21. 2. 2024.
 

Luděk Šídlo se omlouvá, nemůže dnes zapsat zápis. Sen. Šídlo navíc rezignuje na funkci zapisovatele. Předseda Perlín vyzval členy ASF, zda by byl někdo ochoten ujmout se role zapisovatele.

Usnesení 1.0

ASF jmenuje pro jednání 22. 2. 2024 zapisovatelku sen. Annu Altovou.

Hlasování 18/0/1

 

1.Schválení programu zasedání

Usnesení 2.1

Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Slib nového senátora

Jakub Hraníček nebyl přítomen na minulém zasedání, proto skládá slib dnes.

Slib senátora: „Slibuji, že mandát člena akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se zájmy akademické obce fakulty. Při svém rozhodování budu mít vždy v první řadě na zřeteli uchovávání, naplňování a další rozvíjení základních idejí akademického společenství vyjádřených v preambuli Statutu fakulty.“

Jakub Hraníček složil slib.

3. Kontrola a schválení zápisu z 11/1 zasedání dne 18.1. 2024

Zápis byl vyvěšen 29. 1. 2024

Celkem 39 záznamů a drobných překlepů: Věra Opatová, Tomáš Pánek, Pavel Škaloud, Kateřina Komrsková, Kateřina Jandová, Michal Jeníček

Pavel Škaloud: vyřadit Marka Slováka z komisí ASF

Usnesení 2.2.

Akademický senát PřF UK schvaluje zápis z jednání ASF ze dne 18. 1. 2024

Hlasování: 22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

4. Nominace zástupce ASF na SVR

Volba zástupců do volební komise. Navržená komise ve složení Zevl, Žurmanová, Vašek.

Usnesení 2.3

ASF jmenuje volební komisi ve složení: Jitka Žurmanová, J.J. Zevl, Daniel Vašek

Hlasování: 22/0/2
Návrh usnesení byl přijat.

 

Do sekční vědecké rady Chemie byl nominován sen. Jakub Hraníček.

Usnesení 2.4

ASF jmenuje zástupce ASF v sekčních vědeckých radách takto: SVR Chemie – Jakub Hraníček.

Hlasování: 22/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Úkoly z lednového jednání ASF

 • Doplnění seznamu komisí a seznamu senátorů na webu ASF, sen. J. J. Zevl. Předseda Perlín poděkoval sen. Zevlovi.
 • Aktualizace hromadných mailových adres komisí. Předseda Perlín poděkoval všem předsedům komisí.
 • Strategický záměr fakulty

ASF žádá kolegium děkana o zpracování interim hodnocení plnění strategického záměru fakulty, které bude shrnovat postup v plnění cílů záměru, reflexi cílů a zejména věrně a pravdivě zobrazovat změnu stavu, ve kterém se fakulta nachází.

Úkol byl přijat a KD ve spolupráci s tajemníkem a odbory děkanátu zajistí podklady pro vyhodnocení plnění strategického záměru. Proděkan Langhammer k tomu přistoupil velmi aktivně a hledá způsoby, jak to zpracovat.

6. Odpovědi na dotazy senátorů

 • Dotaz sen. Šmoka na vedení fakulty, jak se získávají finance pro diplomové práce v rámci SVV. Předseda ASF R. Perlín poprosil prod. V. Krylova k přípravě odpovědi.

Odpověď připravil proděkan Krylov:

SVV neboli Specifický vysokoškolský výzkum je podle zákona č.  130/2002 Sb. prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů (nejedná se tedy o bakalářské studenty) a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Kritéria pro rozdělení prostředků SVV na fakulty kopírují kritéria z MŠMT. To samé platí pro dělení těchto prostředků na sekce a na jednotlivé řešitelské týmy. Výpočetní vzorec je relativně komplikovaný, nicméně klíčovými ukazateli jsou počty Mgr. a PhD absolventů a hodnocení vědeckého výkonu.

Prostředky z SVV jsou většinou využívány pro podporu stipendií doktorských studentů či mezd jejich školitelů (akademičtí pracovníci) nebo pro organizaci různých studentských konferencí, či workshopů, které mají přímou souvislost s doktorských studijním programem. Historicky se řešitelé jednotlivých SVV projektů na fakultě rekrutovali z řad předsedů oborových rad, či vedoucích kateder. Budoucnost SVV je značně nejistá (mimo jiné se dnes bude řešit v rámci EKASUK), zvažuje se např. rozpuštění prostředků pro účely doktorských stipendií. Tento rok sice pokračuje, jedná se ale veskrze o prodloužení financování z minulého roku, který uzavřel tříletý cyklus + rok prodloužení (2019 - 2021 + 2022). Uplynulé ročníky byly striktně tříleté (2010-2012, 2013-2015, 2016-2018). Starší kola byla jednoletá.

Sen. Šmok se dále tázal, jakým způsobem je tato soutěž realizována.

Proděkan Krylov odpověděl, že “soutěž” je zejména v gesci jednotlivých pracovišť. Podmínky nejsou všude vždy stejné, nicméně je následně zpracována zpráva o tom, jak byly finance rozděleny.

 

7. Jmenování ředitelky ústavu

Děkan Zima předložil dokumentaci z výběrového řízení na místo ředitele Ústavu geologie a paleontologie. Výběrového řízení se zúčastnili dva uchazeči, zástupcem ASF byl Filip Tomek.

Výsledky tajné volby

Pro 21, Proti 0,  Zdržel se 1

Usnesení 2.5

ASF doporučuje děkanovi fakulty jmenovat ředitelkou Ústavu geologie a paleontologie prof. RNDr. Katarinu Holcovou, Ph.D.

Hlasování: 24/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Změny organizačního řádu – vznik nového pracoviště

Proděkan Ouředníček informoval o vzniku nového pracoviště na geografické sekci. Vědecká rada geografické sekce schválila vznik účelového pracoviště – Mapového a datového centra (dále jen „MDC“). Hlavní činností MDC je poskytování služeb v oblasti správy a pokročilého zpracování primárních i sekundárních vědeckých dat zejména prostorového charakteru. Centrum je finančně soběstačné na následujících pět let a žádá o další projekty. Představil také vedoucího nově vznikajícího datového centra RNDr. Adama Klsáka.

Proděkan Ouředníček dále informoval o záměru vzniku core facility v Globcentru.

Vedoucí nově vznikajícího pracoviště dr. Klsák se představil a informoval, že kdykoliv budou rádi za spolupráci zejména v rámci prostorových dat.

Tajemník Mozr informoval, že v rámci řádného začlenění MDC do organizační struktury PřF je nutné provést novelizaci Opatření děkana č. 18/2023, Organizační řád Přírodovědecké fakulty.

Předseda Perlín se tázal, kde Centrum sídlí. Dr. Klsák informoval o dočasném sídle v Na Slupi 17 (vedle francouzských delikates). Předpokládá se přesun do objektu v Plavecké, až bude tento objekt rekonstruován.

Usnesení 2.6.

ASF schvaluje návrh novely Opatření děkana – Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, kterou se zřizuje nové pracoviště s názvem Mapového a datového centra. ASF doporučuje děkanovi toto OD vydat v úplném znění.

Hlasování: 24/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

9. Záměry nových akreditací

Proděkanka Teplá informovala o záměrech nových akreditací.

 • Úmysl akreditace NMgr. SP Environmentální udržitelnost a cirkulární ekonomika

Současný studijní program NMgr. Ochrana životního prostředí je zaměřen zejména na témata environmentální udržitelnosti. Green Deal ale cílí také do dalších oblastí, tedy oblasti sociální a ekonomické. Cílem nového studijního programu by bylo posílení výuky v těchto oblastech (např. cirkulární ekonomika, udržitelná mobilita, udržitelná energetika, včetně ekonomických přesahů, ale také společenská odpovědnost či environmentální sociologie, psychologie, pedagogika). Navrhovaným garantem je prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. Program bude vznikat v rámci projektu NPO Green Deal (bude-li schválen).  Úmysl byl schválen na kolegiu děkana dne 18. 12. 2023. Úmysl byl též odsouhlasen na vědecké radě Ústavu pro životní prostředí.

Sen. Rösel se ptal, kdo bude zajišťovat daný SP. Prod. Teplá informovala, že SP bude připravován a veden v rámci ÚŽP a jako garant bude vystupovat prof. Cajthaml.

R. Perlín vyzval k zapojení odborníků na prostorové dopady jednotlivých kroků narušujících environmentální udržitelnost a to především z fyzické geografie.

 • Úmysl akreditace Bc. SP Geoarcheologie

Administrativním rozhodnutím RUK byla Geoarcheologie akreditována pouze jako (jediná) specializace studijního programu Geologie a zůstává tak skryta pro potenciální uchazeče o studium. Akreditace samostatného programu Geoarcheologie je snahou o větší viditelnost a uchopitelnost tohoto ve světě zavedeného vědeckého směru. Předpokladem je také větší flexibilita v přijímacím řízení ze strany FF UK tak, aby bylo možné přijmout do prvního ročníku cca 10 studentů. Navrhovaným garantem je prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. Úmysl byl schválen na kolegiu děkana dne 29. 1. 2024. Úmysl byl též odsouhlasen na vědecké radě sekce geologie.

Oba záměry byly projednány a odsouhlaseny na VRF dne 8. 2. 2024.

Stanovisko studijní komise: Předseda studijní komise Vašek informoval, že oba záměry byly projednány a doporučeny ke schválení.

Usnesení 2. 7

ASF souhlasí se záměrem nové akreditace studijních programů NMgr. SP Environmentální udržitelnost a cirkulární ekonomika a Bc. SP Geoarcheologie.

Hlasování: 24/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

10. Algoritmus rozdělení finančních prostředků na vědní oblasti Cooperatio

Proděkan Krylov informoval o změnách v rámci algoritmu rozdělení finančních prostředků na vědní oblasti Cooperatio.

Finanční prostředky na „pedagogické“ vědní oblasti Cooperatio General Education and Pedagogy a Subject Specific Education Research budou rozděleny arbitrárně. Zbylé prostředky se dělí:

 • 80 % v poměru odpovídajícímu rozpočtu z předchozího roku (účelem je stabilizace rozpočtů, a pokrytí „běžného výkonu“ pracovišť)
 • 20 % je rozděleno výkonnostně (dle výstupů evidovaných v OBD za posledních 5 let. V roce 2024 budou použita data za roky 2019-2023. Účelem je podpora „excelence“ (resp. nadprůměrných výkonů), do kvantifikace výkonnosti tedy nevstupují všechny vykazované publikační výstupy, ale pouze ty nadstandardní.
 • Z toho 90 % je rozděleno na základě kvantifikace následujících poddruhů OBD v impaktovaných časopisech v 1. a 2. kvartilu: Editorial, Jiný článek, Kazuistika, Komentář, Letters to the editors, Přehledový článek, Původní článek

 

Pro určení rankingu časopisu se bude používat JCR (Journal Citation Reports) na základě AIS (Article Influence Score) od společnosti Clarivate, který je implementován do OBD. Pokud je časopis zařazen do různých kategorií WoS, použije se nejlepší ranking.

Časopisy v 1. decilu mají koeficient 1,5, ostatní v 1. kvartilu koeficient 1, ve 2. kvartilu koeficient 0,7. Dále se budou hodnotit nebibliometrické výstupy, dle rozhodnutí sekcí.

Stanovisko ekonomické komise ASF: Předseda EK sen. Šídlo informoval, že návrh byl diskutován a EK žádá, aby algoritmus na fakultě vycházel i z principů, které využívá Univerzita a bylo by vhodné co nejvíce sjednotit způsob přerozdělování finančních prostředků, ale i například atestací. Bylo by možné v rámci výjezdního zasedání vést diskuzi, jak tyto indikátory co nejvíce sjednotit. EK vnímá, že není důvod v letošním roce navrhované řešení neschválit.

Proděkan Krylov poděkoval sen. Šídlovi. Souhlasí s tím, že by v budoucnu bylo vhodné převzít princip přerozdělení z univerzitního, protože naše fakulta je podobně diverzifikovaná jako univerzita. Zároveň informoval, že pokud bude v příštím volebním období ve vedení univerzity, bude prosazovat univerzitní způsob přerozdělení. Sen. Šídlo i prod. Krylov rádi nasdílejí materiály se všemi senátory i mimo EK. 

Sen. Zevl doplnil, že ho přechod z IF na AIS překvapil. Tento přechod může mít zásadní vliv na plánovanou publikační strategii, kdy vědec často volí spíš výše hodnocený časopis než vhodný časopis. Pro fakultní veřejnost to může působit těžko pochopitelně až netransparentně a ptal se, jestli lze příště informovat o podobných změnách dříve.

Prod. Krylov upřesnil, že podle AIS se bude počítat celé pětileté období, nikoliv pouze jeden rok a zbytek podle IF.  Vyjádření doplnil sen. Škaloud. Sen. Šídlo informoval, že v rámci AIS jsou některé významnější rozdíly u jednotlivých časopisů, což nebude mít zásadní dopad v rámci financování, nicméně by bylo vhodné udělat větší osvětu mezi zaměstnanci a doktorandy o problematice hodnocení publikací. Proděkan Krylov konstatoval, že univerzitní systém počítá i s citovaností, publikační strategii si musí zvolit každý autor nebo výzkumná skupina s ohledem na dosah jejich publikovaných textů. Sen Zévl upřesnil, že tento přechod může změnit očekávání akademiků ohledně přerozdělení financí. Proděkan Krylov: univerzitní systém počítá i s Q3 a Q4. Předseda Perlín se domnívá, že nelze předjímat, jakým algoritmem se bude v příštích letech přepočítávat, jelikož to bude v gesci nového vedení.

Děkan Zima předpokládá, že pokud letos vezmeme 80 % objemu prostředků z loňského rozdělení a 20 % z letošního roku, neproběhne tak zásadní změna objemu prostředků pro sekci nebo výzkumné týmy. Zároveň se každý rok mění principy pro rozdělování institucionálních prostředků a nevíme, co nás čeká.

Prod. Krylov doplnil, že rozdělení dle hodnoty IF a AIS v celofakultní úrovni vychází cca stejně a že strategie zaměřené pouze na finanční dopad nejsou zdravé. Nejlepší strategie je publikovat v tom, v čem publikuje komunita a co je v tu dobu na dobré úrovni.

Sen. Hrdina se zeptal na hodnocení Q3 a Q4 pro atestace. Prod. Krylov odpověděl, že v rámci Cooperatia se hodnotí “excelence” hlavně pro přerozdělení financí.

Sen. Komrsková se tázala, jak bude v rámci 10 % hodnocen patent, když každý patent má jinou hodnotu. Prod. Krylov reagoval, že každý patent se hodnotí 200 body. Sen. Škaloud se tázal, jestli se nemůžeme vyjádřit k tomu, že se nám nerozdělení patentů na české a zahraniční nelíbí. Prod. Krylov odpověděl, že se jedná o relativně malý poměr a pouze jednotky patentů, které registrujeme. Do budoucna by bylo možné toto hodnocení narovnat.

Usnesení 2.8

ASF schvaluje Algoritmus na výpočet podílů projektů COOPERATIO na Přírodovědecké fakultě UK na rok 2024. Zároveň doporučuje, aby od roku 2025 byl převzat (případně s mírnou úpravou dle fakultních specifik) „Nový systém Výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK“ uplatňovaný od roku 2024 na univerzitní úrovni. ASF také vyzývá KD k diskusi o možném sjednocení hodnocení vědeckých výsledků napříč různými úrovněmi hodnocení.

Hlasování: 24/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

11. Studijní agenda

Proděkan Chromý informoval o následujících bodech.

 1. Studijní úspěšnost v 1. ročníku bakalářského studia 2024/2025

Dne 19. 2. proběhla kontrola pro postup do dalšího úseku. V předchozích letech bylo cca 300 studentů, kteří nesplnili minimum 12 kreditů. Letos nesplnilo stanovené minimum pouze cca 120 studentů. Z nich asi 53 mělo 0 kreditů, je tedy zřejmé, že na fakultě nestudují. Dalších cca 900 studentů v prvním ročníku aktuálně studuje. Prod. Chromý poděkoval tutorům, kteří aktivně působí jako prevence neúspěšnosti.

 1. Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PřF UK

V rámci revizí a změn se budeme snažit vyrovnat např. se změnami, které již přišly v minulém roce, např. v pravidlech pro uznávání předmětů. Některé předchozí změny byly zjištěny jako velmi svazující. Jedná např. o změny v učitelských praxích a jejich evidenci, pravidel pro organizaci PGS (státní zkoušky, tisk prací, zahraniční stáže) a další drobné změny.

Proděkan požádá LEGASUK o připomínkování tohoto materiálu a poté bude schvalován na ASF. Sen. Vašek informoval, že v rámci studijní komise byl materiál prodiskutován. Sen. Kustmüllerová informovala, že v rámci legislativní komise byl materiál též prodiskutován.

 1. Revize studijních předpisů na UK

Připomínek k revizi studijních předpisů UK přišlo nejvíce z biologie. Mezi připomínkami jsou např. požadavky na definici akademického pracovníka, uznávání RNDr. atd. Podněty byly shromažďovány prostřednictvím speciální mailové adresy. Podněty byly diskutovány i na studijní komisi.

 1. Finanční spoluúčast studentů na výuce předmětů mimo prostory fakult

Finanční spoluúčast studentů při zajištění výuky se liší podle typů studia jak mezi fakultami, tak i v rámci PřF UK. Pokud v nějakém studijním programu budou přesahovat poplatky na zajištění studia 5000 Kč (doprava, ubytování, terénní exkurse apod.), zařadíme tuto informaci do podmínek přijímacího řízení. Dále garant SP ve spolupráci s  odbory děkanátu bude hledat cesty, jakým způsobem ulevit respektive poskytovat sociální stipendium v případě sociálně slabších studentů.

 1. Poplatky za studium v cizím jazyce

V následujícím akademickém roce se bude ze strany UK i dalších fakult UK, které mají také SP v cizím jazyce, zvyšovat tlak na zvýšení poplatků za studium v cizím jazyce. Jedná se celkem o 6 NMgr. programů a program Science.

Sen. Vašek se tázal, jestli je někde dohledatelná zpráva o tom, že lze žádat o finanční podporu ze sociálního fondu. Proděkan Chromý slíbil, že to zjistí.

 

12. Výklad vnitřního předpisu

Sen. Vašek představil následující bod.

V posledních dnech SKAS zaznamenal aktivity některých pedagogů, kteří zveřejňují výsledky kontrol studia jako jmenné seznamy prostřednictvím mailové konverzace nebo je vyvěšují v Moodlu. Tyto jmenné seznamy jsou poté k dispozici dalším studentům, kteří byli na termínu kontroly studia, dalším studentům zapsaných v kurzu nebo dokonce široké veřejnosti. V některých seznamech jsou také zveřejněny informace o SSP.

Pravidla pro organizaci studia na PřF UK čl. 8, odst. 6 uvádějí: Výsledky kontroly studia předmětu pedagog zaznamená v SIS bezprostředně po konání kontroly, nejpozději však do pěti pracovních dnů; v odůvodněných případech tak může učinit až do čtrnácti dnů ode dne konání kontroly studia.

Zveřejnění jmenných seznamů studentů je dále v rozporu s pravidly GDPR.

Z dikce uvedených vnitřních předpisů a obecně platných právních norem vyplývá, že pedagog má povinnost zveřejnit výsledek kontroly studia v SIS v určeném modulu – Výsledky zkoušek.

Legislativní a studijní komise ASF podnět projednaly a doporučují přijmout navržené usnesení

Usnesení 2.9.:

ASF PřF UK souhlasí s výkladem Pravidel pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě UK, čl. 8, odst. 6, který ukládá pedagogům zveřejňovat výsledky kontroly studia výhradně v SIS v modulu Výsledky zkoušek, nikoli jiným způsobem.

Hlasování: 22/0/0

 

13. Novela jednacího řádu ASF

Sen. Zevl předložil návrh novely jednacího řádu.

Sen. Zevl popsal jednotlivé navrhované změny v JŘ fakulty a vysvětlil, že se jedná zejména o změny, které již byly na některých fakultách nebo v rámci univerzity přijaty.

Návrh novely vnitřního předpisu PřF UK Jednací řád ASF projednala legislativní komise ASF na jednání v prosinci a doporučila do jednacího řádu vložit možnosti online jednání, včetně online volby děkana.

Sen. Zévl dále vysvětlil, proč je podle něj důležité, aby bylo umožněno volit děkana distančně. Jedná se dle jeho názoru o zásadní otázky, které mandát senátora poskytuje. Protiargumentem může být důstojnost volby a případná možnost nezajištění tajnosti volby. Současně sen. Zevl deklaroval, že je připraven návrh i na on line volbu děkana vysvětlovat a prosazovat při jednání legislativní komise AS UK (LEGASUK)

Sen. Kunstmüllerová informovala, že LEGASUK návrh předběžně projednala a vrátila zpět s některými legislativně technickými změnami a odmítla online volbu a odvolání děkana.

Legislativní komise ASF souhlasí s legislativně technickými změnami a k návrhu online volby a odvolání děkana nezaujala žádné stanovisko.

Proběhla diskuze ohledně technických aspektů novely, které byly vysvětleny.

Předseda Perlín vyzval k zodpovězení otázky, jestli chceme jít do sporu s LEGASUK. Sen. Komrsková upozornila, že se nejedná o konflikt mezi námi a univerzitou. Sen. Bašta se obává o možnost napadnutí volební aplikace. Sen. Zevl nemá zájem vést tuto polemiku nekonečně dlouho. Pokud by bylo zřejmé, že návrh nemá reálné šance na to, aby byl akceptován LEGASUK, tak necháme schválit verzi bez online volby děkana.

Sen. Jandová se ptala, pokud neexistuje precedens v rámci UK nebo v rámci jiných univerzit v Česku, což by případně mohl být dobrý argument. J. Pačes jako člen LEGASUK nezná podobný příklad, že by některá fakulta UK měla ve svém vnitřním předpisu on-line volbu děkana.

 

Orientační hlasování o pozměňovacím návrhu:

ASF chce zachovat možnost volby a odvolání děkana online v návrhu novely JŘ.

Pro: 16, Proti: 5, Zdržel se :0

Usnesení 2.11

ASF schvaluje 2. novelu Jednacího řádu ASF v navrženém znění.

Hlasování: 21/0/0

 

14. Představení datové politiky na UK

Představili Mgr. Dagmar Hanzlíková a Mgr. Matyáš Hiřman z Centra pro podporu Open science. V rámci jejich práce zaštiťují i pozice Data Stewards na jednotlivých fakultách. Dokument nově schválené Datové politiky na UK má podobný status jako například Etický kodex. Datová politika specifikuje základní principy správy výzkumných dat a vymezuje odpovědnosti univerzity a jejích výzkumníků, např. jak ideálně ukládat či sdílet výzkumná data. Dále definuje, jaké jsou povinnosti výzkumníků a jaké jsou povinnosti Univerzity v rámci správy dat a jaká je dostupná podpora. Povinnosti vyplývající z datové politiky jsou tři: v případě výměny osobních údajů s třetí stranou musí být uzavřena smlouva o přenosu dat; výzkumná data sloužící jako podklad k publikacím musí být uchovávána nejméně po dobu 10 let ode dne publikace výzkumu, aby bylo možné ověřit výsledky; uchovávaná výzkumná data musí být doprovázena dostatečnou dokumentací.

Datová politika nezakládá povinnost sdílet data, ani používání konkrétních nástrojů nebo postupů. Datová analýza není předmětem politiky. Z politiky nevyplývají žádné sankce.

Fakultní Data Steward: Jiří Grulich. Zástupci Oddělení podpory vědy v rámci PřF se starají o pomoc pro vědce na fakultě. Je možné se obracet nejprve na ně, naše Oddělení podpory vědy má prý dobrý vztah s rektorátním Centrem pro Open Science.

Celý dokument Politika správy výzkumných dat na UK je dostupný zde:

https://openscience.cuni.cz/OSCI-227.html.

Proběhla živá diskuze ohledně datové politiky a možnostech podpory v rámci fakulty i univerzity.

Sen. Pánek se tázal, kde je možné uchovávat výzkumná data, když je vědec nemůže z důvodu kapacit ukládat na svém disku. Momentálně probíhá testování univerzitního úložiště. Mgr. Hiřman informoval o možnosti ukládání dat v rámci spolupráce s CESNET.

Sen. Škaloud a sen. Pánek se ptali, jestli se mohou poradit v rámci přípravy grantových žádostí o tvorbě data management plánu.

Tajemník Mozr konstatoval, že tato problematika se na KD diskutovala, a tedy o tom všichni proděkani vědí a informace se šíří. Předseda Perlín upozornil na to, aby penetrace informací mezi kolegiem a akademickou veřejností probíhala intenzivněji.

Sen. Jandová se tázala, jestli bude hromadné doporučení od data stewarda na psaní data management plánu. Data Steward pan Grulich informoval, že budou tyto informace uvedeny na webu fakulty.

Sen. Hrdina se tázal, jestli by nebylo možné dát do data management plánu univerzální řešení. To bohužel není možné, protože má každý jinak vzniklá data a data s rozdílnými strukturami. Oddělení podpory vědy se pokusí vytvořit template. Dále je možné napsat, že budou spravovat data v souladu s Datovou politikou na UK.

Členové ASF mají velká očekávání a radost z nově vznikající podpory v rámci datové politiky a předseda Perlín znovu poprosil o rozšiřování informací o této problematice. Předseda Perlín také poděkoval zástupcům z RUK i z fakulty.

Dostupná podpora:

 • Fakultní podpora: openscience@natur.cuni.cz
  • Web: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/odbor-rozvoje/oddeleni-podpory-vedy/open-access
 • Centrální podpora Univerzity (viz datová politika)
  • Centrum pro podporu open science: openscience@cuni.cz
  • IT podpora: Ústav výpočetní techniky (openict@cuni.cz)
  • Právní podpora
  • Etika ve výzkumu: Odbor pro vědu a výzkum (veda@ruk.cuni.cz)

 

15. Jmenování členů komisí ASF

Nebyli navržení žádní noví členové komisí ASF.

 

16. Informace z jednání ASUK

Sen. A. Altová informovala o projednávaných tématech v rámci AS UK.

 • Nové předsednictvo ve složení:
  • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)
  • RNDr. Andrej Farkaš (MFF)
  • prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF)
  • Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)
  • Bc. Veronika Vohlídková (PedF)
  • Karel Mikulčák (LFP)
 • Projednán záměr uzavřít Smlouvu o dílo „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum“
 • Politika nakládání s výzkumnými daty – viz předchozí bod.
 • Návrh dalších úprav v habilitačním a jmenovacím řízení na UK.

Sen. Bubeníková se ze zasedání omlouvá pro účast na Ekonomické komisi ASUK, která právě probíhá a jedná o principech pro parametr A.

 

17. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Usnesení 2.11 

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty:

 • Michal Zelenský: 10 000 Kč
 • Stela Dostalíková: 10 000 Kč
 • Adam Čermák: 7 000 Kč
 • Gustav Kavale: 10 000 Kč
 • Jakub Hrouda: 5 600 Kč

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

18. Sdělení a informace

 • V pátek 23. 2. 2024 proběhne Ples PřF UK na Žofíně. Vstupenky na ples jsou v distribuci běžnou formou prostřednictvím OVV a knihoven PřF UK.
 • Výkazy PED v rámci atestací - sen. Kateřina Komrsková

Výkazy PED, které každý vyplňuje do elektronické tabulky, kterou sdílí děkanát, musí sekretariát všechny s podpisy scanovat a posílat mailem zpět na děkanát. Je to interní záležitost (žádný nadřazený právní předpis to dle průzkumu nechce = chceme to my sami pro kontrolu aktivity zaměstnanců) - nedalo by se to zjednodušit?

Proběhla diskuze. Sen Jandová informovala, že pro toto neexistuje podpora. Proděkan Chromý vysvětlil genezi akreditací a příslušných dokumentů a předpisů. Předseda Perlín požádal pana děkana, aby se na tento problém ještě podíval.

 

19. Různé

Termíny jednání ASF v letním semestru 2023/2024

Vždy v Pravé rýsovně, Albertov 6

 • 21. 3. ve 14:00
 • 18. 4. ve 14:00
 • 17. 5. - PÁ 9:00
 • 20. 6. ve 14:00
 • 26. 9. ve 14:00

Výjezdní zasedání s KD: 13. 5.–15. 5. (PO odpol. – ST dopol. Chocerady, motorest Naháč)

Termíny zasedání v zimním semestru 2024/25

 • 17. 10. ve 14:00
 • 21. 11. ve 14:00

Termíny budou zapsány v google kalendářích a ve sdíleném kalendáři Akademický senát.

 

 

Zapsala Anna Altová 23.2. 2024

Ověřil Radim Perlín: 23.2. 2024

Publikováno: J.J. Zévl: 5.3. 2024

Akce dokumentů