E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 3. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 21. 3. 2024

Převod finančních prostředků mezi fondy, kapitálový rozpočet, poplatky za studium v cizím jazyce, podmínky pro příjimčky do DSP II, akreditační záměr Joint Mater in Biodiversity, stráně Albertov

Místo jednání:             Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2
Čas jednání:                14:04 – 16:10
Přítomni:                     dle prezenční listiny
Omluveni:                   dle prezenční listiny 
Hosté:                          dle prezenční listiny

Předseda ASF zahájil jednání a přivítal přítomné senátory a hosty. Před schválením programu zasedání doporučil jmenovat nového zapisovatele, neboť sen. Luděk Šídlo požádal o odvolání z této funkce.

Jmenování zapisovatele

Usnesení 3.1.

ASF na základě jeho vlastní žádosti odvolává Luďka Šídla z pozice zapisovatele.

ASF jmenuje zapisovatelem Tomáše Pánka.

HLASOVÁNÍ: 19 pro návrh; 0 proti návrhu; 1 se zdržel

Návrh usnesení byl přijat.

1.Schválení programu zasedání

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání dne 22.2. 2024
 3. Odpovědi na dotazy senátorů
 4. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy
 5. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2024
 6. Poplatky za studium v cizím jazyce
 7. Poplatky za přijímací řízení v cizím jazyce
 8. Podmínky přijímacího řízení do DSP II
 9. Akreditační záměr Joint Master in Biodiversity
 10. Úklid strání Albertov
 11. Jmenování členů komisí ASF
 12. Zpráva z AS UK
 13. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 14. Sdělení a informace
 15. Různé

Usnesení 3.2.

Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění.

HLASOVÁNÍ: 20 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

návrh usnesení byl přijat.

 

2.Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání dne 22. 2. 2024

Zápis byl na web senátu vyvěšen 5. 3. 2024.

Předseda ASF Perlín poděkoval všem, kteří provedli drobné opravy zápisu, jmenovitě šlo o senátory: Jeníček, Škaloud, Jandová, Komrsková, Vašek a Zévl.

Usnesení 3.3.

Akademický senát PřF UK schvaluje zápis z jednání ASF ze dne 22. 2. 2024.

HLASOVÁNÍ: 21 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

3.Odpovědi na dotazy senátorů

Senát se věnoval dotazům senátorů, které byly vzneseny na minulém zasedání, jmenovitě byly zodpovězeny následující dotazy:

Výkazy PED v rámci atestací

Sen. Komrsková se tázala, zda by se nedal zjednodušit proces vyplňování výkazů PED. V současnosti jsou výkazy PED zasílány k vyplnění v elektronické podobě (sdílená tabulka). Vyplněné a podepsané tabulky jsou poté skenovány (s podpisy) a zasílány e-mailem na děkanát.

Odpověď připravil prod. Chromý (po konzultaci s Ing. Fraňkovou a Ing. Konečnou):

Ve věci atestací se vkládají informace za dobu 5 let do tabulky Zaměstnaneckého oddělení. Praxe se ale napříč fakultou liší, v některých případech se dokonce vyplňují tabulky i každoročně. Na úrovni děkanátu se vyžaduje jen stanovisko Atestační komise. Odlišná praxe na sekcích by se dle názoru prod. Chromého měla řešit vypracováním obecného metodického pokynu, zejména sjednocující výklad části týkající se podílu na výuce.

Sen. Žurmanová doporučila, aby zaměstnanci měli v budoucnu možnost zadat svůj pracovní výkon do on-line aplikace (kdykoliv) a mohli si i mimo termín vlastních atestací ověřit svůj pracovní výkon. Algoritmus výpočtu je velmi složitý a některé jeho části jsou neintuitivní. Prod. Chromý tento návrh podpořil a sdělil, že Ing. Konečná je ochotna spolupracovat k automatizaci procesu atestací.

Poplatky za studium v cizím jazyce

Dotaz vznesl sen. Vašek. V následujícím akademickém roce se bude zvyšovat tlak na navyšování poplatků za studium v cizím jazyce. Sen. Vašek se tázal, jestli je někde veřejně dohledatelná informace o tom, že lze žádat o finanční podporu ze Stipendijního fondu v případě tíživé sociální situace či pro pokrytí finanční spoluúčasti studentů na výuce předmětů mimo prostory fakulty.

Odpověď připravil prod. Chromý:

Studenti, kteří jsou ve finanční nouzi, mohou žádat o podporu prostřednictvím Studijního oddělení. Studenti by se měli dozvědět o možnostech finanční podpory od vyučujících v těch případech, kdy jsou vyžadovány další platby spojené s účastí studentů na výuce mimo prostory fakulty (např. terénní cvičení).

 

4.Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

Tajemník fakulty Mozr přednesl úvodní slovo a shrnul důvodovou zprávu (viz níže).

Důvodová zpráva:

Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) v části investičních finančních prostředků sekcí Vás žádám o souhlas s převodem finančních prostředků mezi fondy v souladu s pravidly UK. Jedná se o převod z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) ve výši 21 805 765,- Kč. Umožní se tím pokrytí plánovaných nákladů kapitálového rozpočtu.

Usnesení 3.4.

ASF schvaluje převod finančních prostředků ve výši 21 805 765,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku na dokrytí investičních výdajů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 2024.

HLASOVÁNÍ: 21 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2024

Tajemník fakulty Mozr shrnul kapitálový rozpočet. Předseda ASF Perlín připomněl, že případné nedočerpané prostředky v rámci rozpočtu jednotlivých sekcí se převádí do dalšího roku a zůstávají v rozpočtu sekcí.

Důvodová zpráva:

V souladu s potřebami a požadavky jednotlivých pracovišť byl zpracován návrh kapitálového rozpočtu na rok 2024, který byl projednán v rámci jednání KD, příslušných komisích ASF a následně doporučen k jednání na ASF v předložené podobě, přičemž každá investiční akce je samostatným funkčním celkem.

Stanovisko komise rozvoje a ekonomické komise:

Sen. Šídlo (předseda ekonomické komise) sdělil, že návrh kapitálového rozpočtu (včetně jeho položkového rozpočtu) byl podrobně diskutován 13. 3. 2024 na společném zasedání ekonomické komise a komise pro rozvoj. Poděkoval zaměstnancům děkanátu za vstřícnost, podrobné vysvětlení i zodpovězení všech dotazů přítomných členů obou komisí.

Sen. Zévl (předseda komise pro rozvoj) neměl připomínek.

 

Usnesení 3.5.

ASF PřF UK schvaluje kapitálový rozpočet na rok 2024 v předloženém znění.

HLASOVÁNÍ: 21 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

6.Poplatky za studium v cizím jazyce

O úvodní slovo byl požádán prod. Chromý, který přednesl i důvodovou zprávu. Sdělil, že 20 % z vybraných poplatků zůstává děkanátu a zbytek jde na příslušná pracoviště. Představil i navrhovanou výši poplatků pro jednotlivé programy. Tajemník Mozr podpořil předkládaný návrh, stávající poplatek byl mnohdy nižší než základní normativ (KEN = 1.0). Prod. Chromý během diskuse sdělil, že prostředky, které fakulta získává od MŠMT na studenta (v ČJ i v cizím jazyce) pokryjí reálně jen ca 30 % nákladů na jeho studium.

Důvodová zpráva (shrnutí):

Dne 18. 3. 2024 v návaznosti na jednání 11. 3. a 19. 2. 2024 kolegium děkana (KD) projednalo návrh výše poplatků spojených se studiem v cizím jazyce v roce 2025/2026. Poplatky budou v případě pregraduálních SP stanoveny v min. výši 2 500,- EUR. Návrh reflektuje finanční náročnost studia i mezifakultní dohodu s MFF ohledně programu Science. Návrh bude zaslán na RUK.

Stanovisko studijní komise:

Předseda komise Vašek sdělil, že při projednávání tohoto materiálu k němu všichni přítomní členové komise vyjádřili kladné stanovisko.

Usnesení 3.6.

ASF souhlasí s výší poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních programech uskutečňovaných na PřF UK pro akademický rok 2025/2026.

HLASOVÁNÍ: 21 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

7.Poplatky za přijímací řízení v cizím jazyce

Úvodní slovo pronesl prod. Chromý, který předložil i důvodovou zprávu.

Důvodová zpráva:

KD dne 18. 3. 2024 diskutovalo problémy související s rostoucím počtem uchazečů o studium v cizojazyčných SP, resp. uchazečů, kteří fakticky neusilují o studium, ale o možnost získat vízum v Česku. Výše poplatku může činit až 2.5násobek základu, který stanovuje MŠMT (aktuálně 4 838,- Kč), tj. až 12 095,- Kč.  KD souhlasí, aby se poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do akademického roku 2025/2026 pro SP uskutečňované v cizím jazyce stanovil ve výši 100,- EUR. Opatření děkana musí být vydáno do 31. 3. 2024.

Stanovisko studijní komise:

Předseda komise Vašek sdělil, že při projednávání tohoto materiálu k němu všichni přítomní členové komise vyjádřili kladné stanovisko.

Usnesení 3.7.

ASF souhlasí s výší poplatku ve výši 100,- EUR za úkony spojené s přijímacím řízením do akademického roku 2025/2026 do studijních programů v cizím jazyce uskutečňovaných na PřF UK.

HLASOVÁNÍ: 21 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

8.Podmínky přijímacího řízení do DSP II

Prod. Chromý představil v zastoupení prod. Teplé Podmínky II. přijímacího řízení k doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK s nástupem do akademického roku 2024/2025 a informoval o navrhovaných změnách oproti minulému období. Seznámil ASF s dalšími kroky. Podmínky musí být nejpozději 30. dubna 2024 zapsány v SIS ke schválení na RUK. Podmínky byly již projednány se studijní komisí.

Předseda ASF Perlín upozornil, že organizace DSP II je nesmírně administrativně i organizačně náročná a týká se relativně malého počtu studentů.

Stanovisko studijní komise:

Předseda komise Vašek sdělil, že SK vyjádřila kladné stanovisko k tomuto návrhu.

Usnesení 3.8.

ASF souhlasí s Podmínkami přijímacího řízení do DSP II s nástupem od 1. dubna 2025. 

HLASOVÁNÍ: 21 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

9.Akreditační záměr Joint Master in Biodiversity

Úvodní slovo pronesl prod. Chromý v zastoupení prod. Teplé, která připravila důvodovou zprávu. Vyjádřil i své kladné stanovisko. Zdůraznil, že k úspěšnému otevření tohoto SP je nezbytné schválit jeho akreditaci na všech zapojených univerzitách. Prod. Teplá během projednávání tohoto bodu dorazila na zasedání ASF a doplnila, že až budou všechny akreditace dokončeny a připravena příslušná smlouva, lze žádat o finanční podporu tohoto SP z Erasmus Mundus (mobility, odměny pro vyučující atd.). Erasmus Mundus je ale dosti kompetitivní a jeho podpora je tudíž nejistá.

Důvodová zpráva:

Nový NMgr SP typu joint degree s názvem Joint Master in Biodiversity (BioMS) by měl vzniknout rámci univerzitní aliance 4EU+, konkrétně ve spolupráci s univerzitami ve Varšavě, Miláně, Kodani a Ženevě. Na podporu přípravy tohoto společného programu bude podána Varšavskou univerzitou žádost o financování v rámci výzvy Erasmus Mundus, zahájení samotného akreditačního procesu lze předpokládat koncem roku 2025. Obdobný magisterský program není nabízen v rámci 4EU+ ani v rámci akreditovaných programů Erasmus Mundus Joint Masters. Zamýšleným garantem programu je prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. Předpokládaný počet uchazečů je 30-40 pro celý program ročně. Úmysl byl schválen na kolegiu děkana dne 19.2.2024.

Stanovisko studijní komise:

Předseda komise Vašek sdělil, že SK vyjádřila kladné stanovisko k tomuto návrhu.

Usnesení 3.9.

Akademický senát bere na vědomí návrh akreditačního záměru pro mezinárodní společný magisterský program Joint Master in Biodiversity (BioMS).

HLASOVÁNÍ: 21 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

10.Úklid strání Albertov

Studentská komora Akademického senátu zvažuje ve spolupráci se správcem Botanické zahrady, Ing. Pavlatou, organizovat studentskou brigádu „Úklid Albertovských strání“. Správce Botanické zahrady je připraven spolupracovat a navrhnout některé možné práce, které je nutné a vhodné na Albertovských stráních zajistit. Předpokládá se konání této akce během dubna.

Sen. Vašek sdělil, že Studentská komora AS (SKAS) bude během března diskutovat o podrobnostech a vybere pořadatele.

Pro propagaci a prezentaci dosažených prací budou využity prostřednictvím OVV obvyklé kanály PřF UK. Občerstvení na akci bude zajištěno z rozpočtu ASF prostřednictvím bufetu Golda.

Senát žádá SKAS, aby mu do konce března sdělil své rozhodnutí v této věci a jméno hlavního pořadatele.

 

11.Jmenování členů komisí ASF

Žádné další návrhy nebyly předloženy.

 

12.Zpráva z AS UK

Studijní komise AS UK

Informaci přednesla sen. Altová, která sdělila, že se řešila změna koncepce ubytovacího stipendia – např. se budou rušit ubytovací stipendia ERASMUS studentům a studentům prodlužujícím studium. Dále byla projednána zpráva Národního akreditačního úřadu (NAÚ) o vnějším hodnocení UK. Fakulta v hodnocení NAÚ dopadla velmi dobře.

Legislativní komise AS UK

Informaci přednesla sen. Altová a doplnil ji sen. Zévl.

Komise projednala novelu Jednacího řádu AS PřF UK (č.j. 46/2024). K této novele komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou legislativně technické opravy. Zároveň přijala usnesení upozorňující na to, že „při konzultaci návrhu doporučila vypuštění volby děkana z možnosti elektronického hlasování“. Návrh bude projednán na nejbližším jednání AS UK, tj. dne 22.3.2024.

Ekonomická komise AS UK

Prod. Soukup shrnul, že hlavní náplní jednání bylo hledání mechanismu, jak zajistit finanční prostředky chybějící na dofinancování dvou probíhajících velkých investičních akcí univerzity - MEPHARED 2 a BIOCENTRUM. Vedení univerzity se intenzivně zabývá hledáním externích zdrojů na pokrytí alespoň části chybějících prostředků.

Prod. Krylov doplnil, že se také probírala potřeba vypracovat jednotný mzdový předpis univerzity, do něhož je univerzita tlačena ze strany MŠMT. Prvotní analýza ukázala, že po odečtení grantových prostředků jsou nejmenší mzdy na PřF a 1.LF. Věc bude dále řešena, zatím není nic rozhodnuto.

 

13.Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Nebyla předložena žádná žádost.

 

14.Sdělení a informace

Výjezdní zasedání ASF a KD

Toto zasedání proběhne v Motorestu Naháč, Chocerady. Termín jednání 13. 5. 2024 - 15. 5. 2024. Příjezd v pondělí odpoledne (po obědě) a odjezd ve středu dopoledne.

Tajemník Mozr přislíbil, že rozpočet a rozpis PřF UK dá k dispozici Ekonomické komisi minimálně týden před výjezdním zasedáním ASF a KD.

 

Předběžný program Výjezdního zasedání ASF a KD:

13. 5. (od 14:00): Kampus a Plavecká – stavba, financování, využití

14. 5.  (dopoledne): Rozpis a rozpočet fakulty, algoritmus pro rozdělení finančních prostředků

14. 5. (odpoledne): vycházka, Strategický záměr, Výroční zpráva o činnosti, Loděnice a další (bude upřesněno)

15.5.  snídaně a odjezd

Předseda ASF Perlín poté požádal přítomné senátory, aby mu zaslali případné návrhy dalších bodů a témat, které považují za důležité a chtěli by je zařadit na program výjezdního zasedání. Každý návrh je přitom potřeba doplnit stručným zdůvodněním.

 

Volba děkana PřF UK

Na jednání ASF v dubnu tohoto roku bude vyhlášena volba kandidáta na děkana fakulty, jmenována volební komise a doporučen základní časový harmonogram této volby. Volební komise musí být nejméně tříčlenná a zahrnovat zástupce různých sekcí.

Současně předseda ASF Perlín navrhl, aby jednání ASF k volbě děkana proběhlo ve čtvrtek 24. 10. 2024, tedy týden po řádném jednání ASF. Definitivní harmonogram volby a určení volební komise budou diskutovány a schváleny na dubnovém jednání ASF. Zvolený kandidát bude poté navržen paní rektorce UK.

 

Rámcový časový harmonogram (předběžný) pro volbu děkana:

30. 6. 2024: uzávěrka podání kandidatur

09-10/2024: veřejné diskuse s kandidáty

24. 10. 2024 jednání ASF vyhrazené volbě kandidáta na děkana

 

Sen. Jandová doporučila dřívější datum volby kandidáta na děkana.

Sen. Altová přislíbila, že senátorům sdělí neprodleně po jednání AS UK výsledek ve věci novely Jednacího řádu ASF.

 

15.Různé

Sen. Jandová otevřela téma energetické udržitelnosti fakulty a navrhla, aby se tímto tématem ASF v budoucnu podrobněji zabýval. Připomněla, že rektorát má schválenou strategii udržitelnosti a doporučila pozvat na jednání ASF manažerku UK pro udržitelnost. Sen. Zévl doporučil projednat toto téma také na Komisi pro rozvoj. Sen. Komrsková doporučila zařadit téma energetické udržitelnosti i na výjezdní zasedání.

Nadcházející jednání ASF

Jednání ASF se konají vždy jednou měsíčně ve čtvrtek od 14:00 (pokud není uvedeno jinak), a to v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6.

18. 4. 2024

17. 5. 2024 od 9:00 (schvalování rozpočtu fakulty)

20. 6. 2024

26. 9. 2024

17. 10. 2024

21. 11. 2024

Termíny budou zapsány v google kalendářích senátorů a ve sdíleném kalendáři Akademický senát.

 

Přehled kontaktů

Společná hromadná adresa ASF         akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                             senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                           ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                  rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                            legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                  studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF        jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

V případě potřeby je možné se obrátit i přímo na předsedu Radima Perlína:
perlin@natur.cuni.cz, Tel: 702 091 201

 

Zapsal: Tomáš Pánek, 21. 3. 2024

Ověřil: Radim Perlín, 21. 3. 2024

Publikoval na webu: Jiří-Jakub Zévl 1.4. 2024

 

Akce dokumentů