E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 4. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 18. 4. 2024

Vyhlášení volby děkana, výroční zpráva o hospodaření, zřízení věcného břemene a svěření majetku, záměry nových akreditací, vyhodnocení strategického záměru, stráně Albertov, stipendia SKAS

Místo jednání:             Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2

Čas jednání:                14:02 – 16:20

Přítomni:                     dle prezenční listiny

Omluveni:                   dle prezenční listiny 

Hosté:                          dle prezenční listiny

 

Předseda ASF zahájil jednání a přivítal přítomné senátory a hosty.

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání dne 21.3. 2024
 3. Úkoly z březnového zasedání ASF
 4. Vyhlášení volby kandidáta na děkana fakulty
 5. Výroční zpráva o hospodaření
 6. Zřízení věcného břemene
 7. Svěření majetku
 8. Záměry nových akreditací
 9. Vyhodnocení strategického záměru
 10. Úklid strání Albertov
 11. Zpráva z AS UK
 12. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 13. Sdělení a informace
 1. Organizace výjezdního zasedání ASF
 2. Krádeže v budovách fakulty
 3. Hlasovací aplikace
 1. Různé

 

 

1. Schválení programu zasedání

Předseda ASF navrhl program zasedání (viz výše).

Usnesení 4.1.

Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění.

HLASOVÁNÍ: 18 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání 21. 3. 2024

Zápis byl na web senátu vyvěšen 1. 4. 2024.

Předseda ASP Perlín poděkoval sen. Komrskové a sen. Šídlu za stylistické opravy a opravy překlepů a všem dalším, kteří opravili věcné znění zápisu.

Sen. Vašek: Doplnění k bodu 3

„či pro pokrytí finanční spoluúčasti studentů na výuce předmětů mimo prostory fakulty“.

Sen Šídlo: Přesunout stanovisko ekonomické komise a komise rozvoje od bodu „Převod mezi fondy“ k bodu „Kapitálový rozpočet“

Sen. Opatová: doplnit k bodu „Zpráva z AS UK, Studijní komise AS UK“ spojení „a studentům prodlužujícím studium“

Sen. Jandová: opravit data u výjezdního zasedání ASF

Sen. Komrsková: Úprava textu u bodu Volby děkana.

 

Usnesení 4.2.

Akademický senát PřF UK schvaluje zápis z jednání ASF ze dne 21. 3. 2024.

HLASOVÁNÍ: 18 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Úkoly z březnového zasedání ASF

Z březnového jednání nevyplynuly žádné dotazy nebo úkoly

 

4. Vyhlášení volby kandidáta na děkana fakulty

Akademický senát PřF UK v souladu s Jednacím řádem ASF, čl. 18. vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty UK na období 2025-2029.

Volba kandidáta děkana probíhá na mimořádném volebním zasedání akademického senátu pouze s jediným bodem programu – Volba kandidáta na funkci děkana/děkanky.

Volbu organizačně zajišťuje volební komise, která musí být nejméně tříčlenná a obsahovat člena z každé sekce. Předseda Perlín proto navrhl ustanovit čtyřčlennou volební komisi tak, aby z každé sekce PřF UK byl jeden senátor/senátorka členem této komise. Volební zasedání navrhuje svolat na 24.10. 2024. Navrhovaná procedura byla konzultována s právníkem, Mgr. Touškem.

Návrhy kandidáta na funkci děkana se podávají k rukám předsedy volební komise do 30 dnů přede dnem volby, tj. do 24.9.2024. Návrh musí být podán spolu s:

a) písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou,

b) stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě,

c) stručnými tezemi volebního programu navrhovaného.

Volební komise musí materiály zveřejnit na webu PřF UK nejpozději 21 dní před volbou, tedy 3.10. 2024.

Diskuze s kandidáty budou probíhat v průběhu 7.10. (Po) – 18.10. (Pá), podle možností Velké geologické nebo dalších velkých učeben. Diskuze s kandidáty bude streamována a stream bude k dispozici na webu ASF. Na volebním jednání ASF již nejsou přípustné diskuze s kandidáty.

Role Akademického senátu: vyhlašuje volby; stanoví termín volebního jednání (nejméně 60 dní předem); organizuje diskuze s kandidáty.

Role Předsednictva ASF: informuje rektorku o výsledcích voleb s žádostí o jmenování úspěšného kandidáta/kandidátky

Úkoly Volební komise: zvolí svého předsedu; soustřeďuje přihlášky kandidátů k rukám předsedy komise; zveřejňuje materiály kandidátů nejméně 21 dní před dnem volby; organizuje tajné hlasování; sčítá hlasy a vyhlašuje výsledky; organizuje případné druhé a další kola volby.

Usnesení 4.3

Akademický senát PřF UK:

1. vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana/děkanky PřF UK,

2. stanovuje počet členů volební komise na celkem 4 členy,

3. jmenuje členy volební komise,

biologická sekce: Věra Opatová

chemická sekce: Robert Willimetz

geografická sekce: Michal Jeníček

geologická sekce: Lucie Kunstmüllerová

4. stanovuje termín volebního zasedání Akademického senátu na 24. 10. 2024.

HLASOVÁNÍ: 21 pro návrh; 0 proti návrhu; 1 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Výroční zpráva o hospodaření

V souladu se statutem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a s Jednacím řádem Akademického senátu PřF UK předložil tajemník fakulty Mozr k projednání na plénu ASF Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za rok 2023 a požádal ASF o její schválení. Výroční zpráva musí být schválena ASF do konce dubna a má danou strukturu předepsanou UK. Tajemník Mozr shrnul, že fakulta hospodařila s mírným přebytkem, přičemž obrat byl přes 2 miliardy Kč. Podrobně shrnul obsah tabulky 11, která udává stav a pohyby jednotlivých fondů. K 31. 12. 2023 bylo celkem ve fondech fakulty 506 777 000 Kč, z toho ve FRIM bylo 51 001 000 Kč a ve fondu provozních prostředků pak 374 091 000 Kč.

Stanovisko ekonomické komise:

Sen. Šídlo jako předseda EK nemá žádné závažné připomínky, pouze doporučuje před definitivní prezentací Výroční zprávy o hospodaření provést drobné grafické úpravy:

Grafy na s. 14–16 jsou naprosto v odlišném layoutu než ostatní grafy. V rámci tabulek je nejednotné zarovnání hodnot – někde jsou zarovnány na střed, jinde zprava, na desetinnou čárku (druhá varianta dle typografických pravidel je správně). V pdf je pak několik tabulek nevhodně rozděleno na více stran. 

Usnesení 4.4:

ASF schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za rok 2023 v předloženém znění.

HLASOVÁNÍ: 22 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

6. Zřízení věcného břemene

Důvodová zpráva

Univerzita Karlova a distributor elektrické energie, společnost ČEZ, hodlají uzavřít smlouvu a smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena, tedy poskytnutí části pozemků vedle Biocevu (Vestec u Prahy, pozemek parc. č. 307) pro zařízení distribuční soustavy, které bude v majetku ČEZ. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným břemenem činí 73 bm a je vyznačený v situačním snímku. Návrh smlouvy byl ASF předložen, smlouva je úplatná – zřízení Věcného břemene bude spojeno s vyplacením jednorázové finanční náhrady fakultě. Rada BIOCEV doporučuje věcné břemeno přijmout.

Usnesení 4.5.

ASF souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemků Vestec u Prahy parc.č.307 pro zařízení distribuční soustavy ČEZ.

HLASOVÁNÍ: 22 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

7. Svěření majetku

Důvodová zpráva (shrnutí):

Po předchozích projednáních v orgánech fakulty i univerzity zakoupila Přírodovědecká fakulta UK ze svých vlastních zdrojů pozemek v obci Rejvíz. Konkrétně se jedná o pozemek parcelní číslo č. 237/30, katastrální území Rejvíz (trvalý travní porost). Celý proces nákupu a převodu nemovitosti je již u konce a Univerzita Karlova je právoplatným majitelem. V tuto chvíli je nutný souhlas ASF, aby byl tento pozemek, v souladu s Opatřením rektora č. 52/2017, ve znění OR č. 40/2019 ke správě nemovitého majetku, svěřen do správy PřF UK.

Usnesení 4.6.

ASF souhlasí se svěřením nemovitého majetku, konkrétně pozemku parc. č. 237/30, katastrální území Rejvíz, do správy PřF UK. 

HLASOVÁNÍ: 22 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Záměry nových akreditací

Proděkanka M. Teplá předložila záměr akreditace dvou jednooborových navazujících magisterských SP Akademickému senátu fakulty k vyjádření, a to:

(1) kombinovaná forma NMgr. SP Učitelství chemie pro SŠ,

(2) kombinovaná forma NMgr. SP Učitelství geologie pro SŠ.

Oba SP by byly určeny pro absolventy odborně zaměřených chemických a geologických SP. Jednalo by se o analogii již existujícího kurzu celoživotního vzdělávání – Doplňkového pedagogického studia (DPS), které však není financováno ze strany MŠMT, účastníci si musí studium platit a též to není plnohodnotné studium na úrovni magisterského stupně. Kdyby však se jednalo o studijní program, financování by bylo výrazně prospěšnější i pro celou fakultu (normativ na studenta * KEN - režie).

Studium bude koncipováno tak, aby bylo zvládnutelné i pro ty, kteří již pracují a potřebují nutně kvalifikaci pedagogického pracovníka. Zároveň je také koncipováno tak, aby nebylo konkurencí pro odborné SP.

Dotazy senátorů

Sen. Polák: Proč se musí jednat o kombinované studium?

Prod. Teplá v odpovědi na položený dotaz znovu shrnula základní důvody, zejména zdůraznila, že hlavním záměrem je, aby studium bylo zvládnutelné i pro ty studenty, kteří již učí na školách a potřebují pro výkon svého povolání magisterský titul z učitelského SP, nezvládají však docházet na prezenční výuku.

Sen. Kivander: Plánuje se podobný program i pro biologii?

Prod. Teplá sdělila, že o tomto pravidelně diskutuje s katedrou didaktiky, ale příprava z jejich strany bude trvat delší dobu. Z toho důvodu se v tuto chvíli podobný program pro biologii nenavrhuje, do budoucna se nicméně zvažuje.

Stanovisko studijní komise: Sen. Vašek tlumočil pozitivní stanovisko SK.

Usnesení 4.7:

ASF bere na vědomí záměr nových akreditací studijních programů pro kombinovanou formu NMgr. Učitelství chemie pro SŠ a Učitelství geologie pro SŠ.

HLASOVÁNÍ:  22 pro návrh; 0 proti návrhu; 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

9. Vyhodnocení strategického záměru

Prod. Langhammer sdělil, že vedení fakulty zpracovává vyhodnocení aktuálního stavu naplňování strategického záměru fakulty za roky 2021 - 2023. Jako základ pro zpracování byly odděleními děkanátu zpracovány podklady za jednotlivé agendy. Jejich vyhodnocení provádí členové kolegia děkana, odpovědní za jednotlivé oblasti aktivit. Materiál bude připraven jako podklad pro diskuzi na výjezdním zasedání KD a ASF, společně s Výroční zprávou o činnosti fakulty za rok 2023.

 

10. Úklid strání Albertov

Sen. Pražáková představila záměr Studentské komory Akademického senátu (SKAS), která po dohodě se správcem Botanické zahrady, Ing. Pavlatou, zajistí studentskou brigádu - Úklid Albertovských strání. Za SK ASF je hlavním pořadatelem sen. Pražáková, která ASF informovala, že úklid Albertovských strání a Genetické zahrady proběhne v termínu 7. května 2024 od 10:00 do 16:00. Úklid bude letos spojený s aktivitami studentských spolků GAS, Hydrant, EGEA a Přífuk (např. bazárek, malinovka již během dopoledne, výměna květin a sazenic, lekce jógy). Tyto aktivity mají za cíl přilákat více studentů a motivovat je k práci. Cílem je naplnit dva kontejnery a uklidit vše potřebné na stráních i v prostoru Genetické zahrady. Občerstvení na večerní posezení bude zajištěno prostřednictvím pana Trnky z bufetu Golda.

Předseda Perlín poděkoval SKAS za organizaci a poprosil o maximální šíření této informace, a to nejen ze strany SKAS, ale i ze strany senátorů.

 

11. Zpráva z AS UK

Informace z jednání AS UK podala sen. Altová a Kristýna Bubeníková. V rámci posledního jednání AS UK ze dne 22. března 2024 byl schválen Jednací řád ASF PřF UK (č.j. 46/2024). Proběhla také velmi bouřlivá diskuze ohledně nedostatku mzdových prostředků pro univerzity. Byla schválena tři usnesení týkající se tohoto problému, konkrétně jde o usnesení 28 – 30 v tomto znění:

„AS UK konstatuje, že silný tlak ministra školství, mládeže a tělovýchovy na velmi rychlé zavedení jednotných mzdových tarifů na veřejných vysokých školách bez vyjasnění přesných parametrů chystané úpravy a zajištění dostatečných prostředků pro hluboce podfinancované vysoké školství ze strany samotného MŠMT destabilizuje a ohrožuje veřejné vysoké školy.“

„AS UK upozorňuje, že nízký jednorázový příspěvek na podporu zavedení jednotných tarifů zcela nedostačuje pro jakékoliv relevantní navýšení nízkých mezd akademických pracovníků a bude mít za následek propouštění a s tím spojenou další destabilizaci na nejvíce podfinancovaných oborech.“

„AS UK vyjadřuje závažné znepokojení nad tím, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy řeší většinu problémů tím, že zpochybňuje jejich existenci.“

Proběhl kulatý stůl ohledně financování doktorského studia. Sen. Altová doporučila, aby detaily ASF probral na svém výjezdním zasedání. Prod. Chromý slíbil, že si pro výjezdní zasedání připraví k tomuto tématu příspěvek.

V dubnu se očekávají kratší zasedání AS UK a na programu je například nominace člena dozorčí komise CUIP, nominace do pracovní skupiny RVH k implementaci doporučení NAÚ, návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2024 a střednědobého výhledu UK na roky 2025 a 2026, rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2024.

Sen. Škaloud se dotázal, od kdy bude platit nové financování doktorského studia. Prod. Chromý sdělil, že ještě letos není třeba se obávat nedostatku finančních prostředků na stipendia. Fakulta do budoucna plánuje spolufinancovat doktorská stipendia z programu COOPERATIO a dalších prostředků. Neměli bychom ale přijímat na prezenční doktorské studium více studentů, než jsme schopni ufinancovat. V současnosti se jedná s AVČR o spolufinancování. Vedení UK připravuje revizi všech vnitřních předpisů univerzity, které budou předloženy ke schválení po schválení novely vysokoškolského zákona Parlamentem ČR. Je realistické očekávat, že nové předpisy budou platit od akademického roku 2026/2027.

Předseda Perlín sdělil, že příslušný zákon byl schválen vládou a již je předložen PSP ČR. 

Prod. Teplá sdělila, že rektorát zamýšlí již v březnu 2025 navyšovat doktorský příjem bez ohledu na to, zda bude zákon schválen.

Sen. Bašta: Opravdu se počítá s tím, že příjem z grantů by byl součástí doktorského příjmu? Prod. Chromý odpověděl, že v případě GAČR ano, v případě GAUK pravděpodobně nikoliv. SVV jako samostatný program již nebude existovat. Děkan Zima doplnil, že v současnosti probíhá celá řada jednání a je třeba vyčkat jejich výsledku. Zejména se dojednává dohoda s AV ČR.

Děkan Zima dále sdělil, že děkani fakult podílejících se na projektu Biocentra odeslali rektorátu společné závěrečné stanovisko k rozdělení prostředků na velké investiční akce UK v rámci NPO.

 

12. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Sen. Vašek předložil pět návrhů, které byly doporučené SK ASF k financování, jmenovitě:

Filip Křivohlavý, Život na OŽP: 10 000,-

Kateřina Perthenová, SGA Student Chapter Prague: 10 000,-

Eliška Pšeničková, Biozvěst – biologický korespondenční seminář: 10 000,-

Viktória Cseryová, Geologický Art Spolek: 10 000,-

Jakub Koutník, Hydrant: 10 000,-

 

Usnesení 4.8.

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty: Filip Křivohlavý (10 000 Kč), Kateřina Perthenová (10 000 Kč), Eliška Pšeničková (10 000 Kč), Viktória Cseryová (10 000 Kč), Jakub Koutník (10 000 Kč).

HLASOVÁNÍ: 21 pro návrh; 0 proti návrhu; 2 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

13. Sdělení a informace

Výjezdní zasedání ASF a KD

Motorest Naháč: Chocerady 13.5. (14:00) - 15. 5. 2024 (10:00)

Předběžný program na výjezdní zasedání ASF a KD:

13. května (od 14:00): Kampus a Plavecká – stavba, financování, využití

14. května (dopoledne): Rozpis a rozpočet fakulty, algoritmus rozdělení finančních prostředků

14. května (odpoledne): Strategický záměr, Výroční zpráva o činnosti, Loděnice a další (bude upřesněno)

15. května: 5. řádné zasedání ASF a odjezd

 

Další body podle potřeby budou doplněny, na zasedání ASF byly vzneseny tyto návrhy:

 1. Sen. Vašek navrhuje projednat zavedení etického kodexu fakulty po vzoru MFF UK. Předseda Perlín požádal sen. Vaška o přípravu materiálů k projednání.
 2. Změna financování doktorského studia (viz bod 11 tohoto zápisu)
 3. Sen. Altová – sdílení a šíření informací na fakultě

 

Sen. Zévl informoval ASF, že 9. května od 11:00 proběhne v posluchárně K1 otevřené jednání komise rozvoje, hostem bude manažerka udržitelného rozvoje UK, Mgr. Ing. Nikola Rusová. Sen. Zévl pozval na toto jednání i kolegium děkana a všechny senátory. Téma bude zařazeno i na výjezdní zasedání ASF.

 

Sen. Kunstmüllerová navrhla, aby zasedání senátu proběhlo ve středu na závěr výjezdního zasedání, nikoliv v pátek 17. května. Orientačním hlasováním byl návrh výraznou většinou přítomných podpořen. Předseda Perlín přislíbil, že se pokusí dojednat sál pro jednání senátu 15. května dopoledne.

 

Předseda Perlín požádal o nahlášení neúčasti z důvodu přesného objednání míst a stravy. Dále požádal o sdělení, kdo z nich potřebuje dietní stravu (bezlepková apod.).

Doprava na výjezdní zasedání bude zajištění osobními auty, sdílená tabulka je k dispozici na sdíleném disku ASF. Cestovní náklady budou uhrazeny z účtu ASF.

 

Jmenování do komisí ASF

Na základě návrhu ASF jmenuje: studijní komise ASF – sen. Filip Tomek

Usnesení 4.9.

ASF jmenuje sen. Filipa Tomka do studijní komise ASF.

HLASOVÁNÍ: 20 pro návrh; 0 proti návrhu; 1 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

 

Krádeže v budovách fakulty

Sen. Bašta upozornil na to, že se ve fakultních budovách množí krádeže peněz a drobného osobního majetku. Tato činnost pokračuje už několik měsíců (od prosince na Viničné 7, předtím na Benátské 2). Zloděj či zloději si s postupem času dodávají více odvahy a využívají každé nepozornosti, aby vnikli do obvykle zamykaných prostor, kradou také odložené věci na chodbách. Jednotlivé katedry a sekce se snaží tento problém řešit samozavíracími dveřmi na čip. Zdá se, že při zavedení opatření v jedné z budov se zloděj přesune do jiné (Benátská – Viničná). Sen. Bašta se proto obrací na ASF, aby zvážil řešení na celofakultní úrovni. Celková zatím zaznamenaná škoda je odhadem sen. Bašty přes 100 000 Kč.

Sen. Škaloud podpořil zamykání a samozavírání dveří u laboratoří a kanceláří, ale společné prostory by měly být otevřené.

Předseda Perlín požádá děkana Zimu, aby znovu zazněl oficiální pokyn k zamykání laboratoří a kanceláří.

Prod. Chromý doporučil zjistit, zda se na věci odcizené studentům a zaměstnancům v prostorách laboratoří vztahuje fakultní pojištění.

Sen. Žurmanová doporučila zahrnout povinnost zamykat laboratoře do BOZP.

Sen. Bašta doporučil rozeslat na fakultě anketu ohledně krádeží v prostorách fakulty, aby se zjistil rozsah krádeží.

 

Stanovisko právníka fakulty ke schválenému Jednacímu řádu

Mgr. Toušek upozornil na možnosti rozporného výkladu nového Jednacího řádu ASF, a to především u počtu odůvodněných přihlášek k on-line účasti a on-line tajného hlasování. Navrhl, aby ASF inicioval drobné legislativní změny schváleného předpisu, které tyto rozpory nebo možnosti víceznačného výkladu vyjasní.

Konkrétně v článku 2a úplně chybí popis procesu pro posouzení zdůvodnění přihlášky k distanční účasti na hlasování – formální a věcné posouzení, přičemž se omezuje počet distančně přítomných na 10. Není uvedeno, jak postupovat v případě, kdy přihláška není vůbec odůvodněna, ani jak postupovat v případě, kdy 11. v pořadí namítne, že některá z předchozích přihlášek nebyla řádně odůvodněna. Případný spor rozhoduje soud a fakulta bude po dobu soudu paralyzovaná. Mgr. Toušek apeluje, aby všechny přihlášky byly co nejlépe odůvodněné.

Předseda Perlín doporučil, aby se ASF věnoval novele Jednacího řádu ASF v duchu uvedených připomínek v lednu a únoru 2025, tedy po volbě kandidáta na funkci děkana fakulty.

Sen. Pánek doporučil vypracování výkladového stanoviska, které zpřesní požadavky na zdůvodnění přihlášky a jeho schválení ASF ještě před volbou děkana fakulty. Tím se minimalizuje riziko problémů při nadcházející volbě děkana. Předseda Perlín na základě návrhu sen. Pánka požádal Mgr. Touška, aby vypracoval výkladové stanovisko upřesňující formální a věcné náležitosti řádně odůvodněné přihlášky k distanční účasti na zasedání ASF tak, aby ho ASF mohl projednat a schválit ještě před nadcházející volbou kandidáta na děkana.

 

Aplikace pro on-line hlasování

Sen. Altová upozornila, že ASF spolu s novelou Jednacího řádu ASF také schválil, že tajné hlasování proběhne v elektronické podobě v případě, kdy se alespoň jeden senátor zúčastní online. Pro tento účel se využije hlasovací aplikace rektorátu. Do aplikace je možné zadat seznam oprávněných hlasujících (tedy například senátorů přítomných na hlasování) a je do ní umožněn přístup přes přihlašovací údaje do CAS (tedy jméno a heslo, které se běžně používá například pro přihlášení do SIS). Tento typ hlasování se může nově využít i pro případné tajné hlasování per rollam.

Sen. Altová spustila testovací elektronické hlasování ASF, aby si senátoři vyzkoušeli aplikaci pro hlasování.

 

Pozvánka na prezentaci postupu výstavby Biocentra

Tato prezentace je určena pro akademickou veřejnost a uskuteční se dne 25. dubna 2024, proběhne ve velké posluchárně Purkyňova ústavu I. lékařské fakulty UK, Albertov 4, Praha 2.

 

14. Různé

Nadcházející jednání ASF

Pokud není uvedeno jinak, jednání ASF se uskuteční ve čtvrtek od 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6. Termíny jednání ASF v zimním semestru 2023/2024:

ASF: 15. 5. - ST 9:00 (motorest Naháč), 20. 6., 26. 9., 17. 10., 21. 11.

výjezdní zasedání s KD - 13. 5.–15. 5.  (PO odpol. – ST dopol. Chocerady, motorest Naháč)

Termíny jsou zapsány v Google kalendářích senátorů a ve sdíleném kalendáři pro Akademický senát fakulty.

 

Tajemník Mozr znovu potvrdil, že týden před Výjezdním zasedáním bude senátorům distribuován rozpočet fakulty. Rozpočet je nyní projednáván kolegiem děkana. Tajemník je v případě potřeby připraven rozpočet projednat s ekonomickou komisí ještě před Výjezdním zasedáním.

Sen. Tomek požádal, aby studijní proděkani při přípravě Harmonogramu studia zohlednili při umístění Sportovní dne děkana s ohledem na státní svátky a s ohledem na sudé a  liché týdny v semestru.

 

Přehled kontaktů

Společná hromadná adresa ASF      akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                              senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                           ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                   rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                             legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                   studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF        jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

 

V případě potřeby je možné se obrátit i přímo na předsedu ASF, Radima Perlína:

perlin@natur.cuni.cz, Tel: 702 091 201

 

Zapsal: Tomáš Pánek, 18. 4. 2024

Ověřil: Radim Perlín, 19. 4. 2024

Publikoval na webu: Jiří-Jakub Zévl,: 30.4. 2024

Akce dokumentů