E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 9. 2016

Informace o dlouhodobé pracovní neschopnosti děkana fakulty, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018, Převod pozemku do vlastnictví PřF UK, Návrh opatření děkana k výši stipendií na akademický rok 2016/2017, Návrh výše poplatků za studium v cizím jazyce, Informace k akcím kapitálového rozpočtu, Příprava voleb kandidáta na děkana, Různé

Zápis byl v níže uvedeném znění schválen na zasedání ASF dne 20. října 2016.


 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:

Hosté:

Navržený program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 16. 6. 2016
 4. Informace o dlouhodobé pracovní neschopnosti děkana fakulty
 5. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
 6. Převod pozemku do vlastnictví PřF UK    
 7. Návrh opatření děkana k výši stipendií na akademický rok 2016/2017
 8. Návrh výše poplatků za studium v cizím jazyce
 9. Informace k akcím kapitálového rozpočtu
 10. Příprava voleb kandidáta na děkana
 11. Různé

1. Schválení zapisovatele

Návrh usnesení: ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 20/0/0

2. Schválení programu zasedání

Hurný navrhl zařazení bodu: Situace po odvolání tajemníka před bod 9. Kuthan vyhlásil že je proti a podotkl, že vzhledem k nepřítomnosti děkana nemá žádný význam tento bod zařazovat na jednání senátu, protože nepřítomný děkan nebude mít možnost své kroky osobně komentovat a obhájit. Hurný na zařazení bodu trval. Kuthan dal hlasovat o pozměněném programu zasedání s novým bodem č. 9 - Situace po odchodu tajemníka fakulty. Další body jednání byly přečíslovány.

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování o změně programu: 19/2/1

Nový program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 16. 6. 2016
 4. Informace o dlouhodobé pracovní neschopnosti děkana fakulty
 5. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
 6. Převod pozemku do vlastnictví PřF UK    
 7. Návrh opatření děkana k výši stipendií na akademický rok 2016/2017
 8. Návrh výše poplatků za studium v cizím jazyce
 9. Informace k akcím kapitálového rozpočtu
 10. Informace k akcím kapitálového rozpočtu
 11. Příprava voleb kandidáta na děkana
 12. Různé

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 16. 6. 2016

Kříž namítl, že v zápase z minulého zasedání senátu chybí text popisující diskuzi k projednávanému bodu 4. Kuthan namítl, že diskuze nebyla věcná. Ficek nesouhlasil a požadoval doplnění textu diskuse do zápisu. Kuthan navrhl aby se do budoucna místo zápisu ze zasedání pořizoval audiozáznam.

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 16. 6. 2016.

Hlasování: 13/6/3

4.  Informace o dlouhodobé pracovní neschopnosti děkana fakulty

Děkan Gaš původně pověřil proděkana Folka zastupováním do 4. 9. 2016. Kuthan informoval plénum ASF, že pověření bylo prodlouženo a proděkan Folk byl pověřen zastupováním až do ukončení pracovní neschopnosti děkana fakulty. Následně proděkan Folk informoval ASF o předpokládané délce pracovní neschopnosti děkana fakulty. Kuthan a Perlín navrhli usnesení:

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o zastupování děkana fakulty po dobu jeho pracovní neschopnosti. ASF přeje panu děkanovi brzké uzdravení.

Hlasování: 23/0/0

5.  Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Proděkanka Martínková seznámila ASF se změnami podmínek přijímacího řízení. Kuthan seznámil plénum s kladným stanoviskem studijní komise ASF z 29. června 2016, v němž studijní komise ASF souhlasí s návrhem zrušit v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18 přijímací zkoušku v bakalářských studijních oborech Geologie, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji, a tedy přijetím všech uchazečů o tyto studijní obory. Kříž v souvislosti s diskusí o výuce angličtiny a v odborné angličtině upozornil, že ze všech oborů bakalářského a magisterského studia je pouze u čtyřech navazujících magisterských oborů - bioinformatiky a 3 geografických oborů - v podmínkách přijímacího řízení nějaká zmínka o anglickém jazyce.

Návrhy usnesení:

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2017/2018.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2017/2018.

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/2018.

Hlasování: 21/1/0

6.  Převod pozemku do vlastnictví PřF UK

Dne 27.7.2016 byla podepsána smlouva o převodu nemovitosti (darovací smlouva č.  UKRUK 8142/2016)  – pozemku s parcelním číslem 4008/113  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2240 m2, jehož součástí je stavba bez čp (garáž) nacházející se v katastrálním území Litoměřice z majetku města Litoměřice do majetku Univerzity Karlovy.  Darovací smlouva nabyla právní moci dne 27. 7. 2016 a zápis do katastru nemovitostí byl proveden 18. 8. 2016. V darovací smlouvě je v čl. IV odst. 3 uvedeno, že UK převede nemovitost do správy PřF UK.

Návrh usnesení: ASF souhlasí se svěřením pozemku parc. č. 4008/113 v katastrálním území Litoměřice do správy PřF UK.

Hlasování: 22/0/0

7.  Návrh opatření děkana k výši stipendií na akademický rok 2016/2017

Proděkanka Martínková seznámila ASF s návrhem opatření děkana k výši stipendií na akademický rok 2016/2017. Zároveň seznámila plénum ASF s bilancí stipendijního fondu a vývojem výše stipendií v minulosti. Kotyk považuje motivační stipendia za zbytečná a zaměřil by se na zvyšování doktorských stipendií od 2. ročníku výše. Kříž upozornil na důležitost předání informací o současné stipendijní politice novému vedení fakulty.

Návrhy usnesení:

ASF souhlasí s výší stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017, ve výši 15000 Kč. (22/0/0)

ASF souhlasí s výší doktorandských  stipendií v akademickém roce 2016/2017, ve výši 6300 Kč měsíčne v prvním roce a 7600 Kč měsíčně ve druhém až čtvrtém roce studia. (14/2/6)

ASF souhlasí s výší motivačních stipendií v akademickém roce 2016/2017, ve výši 30000 Kč pro Bc. studenty a 15500 Kč pro Mgr. studenty. (15/4/3)

8. Návrh výše poplatků za studium v cizím jazyce

RUK vyzval fakulty k aktualizaci výše poplatků za jednotlivé typy uskutečňovaných studijních programů v souvislosti s přípravou přílohy Statutu UK. Proděkanka Martínková seznámila ASF s návrhem opatření děkana k výši stipendií na akademický rok 2016/2017, v němž jsou navrženy následující poplatky za studium v cizím jazyce:

i. bakalářské studijní programy 60 tis. Kč

ii. magisterské studijní programy 60 tis. Kč

iii. doktorské studijní programy 50 tis Kč.

Kříž položil otázky, které předem zaslal v e-mailu a u kterých požádal o přiložení do zápisu (příloha 1)

Uvedené výše poplatků jsou stanoveny tak, aby pokrývaly náklady na studium případných samoplátců.

Návrh usnesení: ASF souhlasí s navrženou roční výší poplatků za studium v cizím jazyce pro bakalářské studijní programy 60 000 Kč, pro magisterské studijní programy 60 000 Kč, pro doktorské studijní programy 50 000 Kč.

Hlasování: 17/0/5

9. Situace po odchodu tajemníka fakulty.

Kuthan informoval ASF o tom, že po odchodu tajemníka fakulty byl touto funkcí dočasně pověřen Ing. Mozr, vedoucí ekonomického oddělení PřF UK. Ing. Mozr poté informoval ASF o vypsání výběrového řízení na pozici nového tajemníka fakulty s tím, že uzávěrka podávání návrhů je do 15. listopadu 2016.

Následně Hurný a Vodička představili prezentaci s důvody, pro které navrhli zařazení bodu č. 9 na pořad jednání AFS (viz příloha 2 zápisu)

10. Informace k akcím kapitálového rozpočtu

Někteří členové senátu projevili zájem o podmínky realizace vybraných akcí kapitálového rozpočtu. Jedná se o rekonstrukci a pronájem studentského klubu A6, rekonstrukci geologických laboratoří pro hmotnostní spektrometrii A6 a pronájem terénní stanice Rejvíz. Na zasedání ASF informovali o podrobnostech k vybraným akcím kapitálového rozpočtu právník fakulty Mgr. Toušek a vedoucí ekonomického oddělení Ing. Mozr.

Hurný doporučil nechat výběr nového tajemníka až na nové vedení fakulty.

Folk zmínil, že schválením smlouvy týkající se terénní stanice Rejvíz jsme si koupili rok času na to, abychom ji nějakým způsobem změnili.

Toušek představil časovou osu rekonstrukce studentského klubu A6 v letech 2012 až 2014. V roce 2013 bylo výběrové řízení zrušeno kvůli chybám v projektu – nabídky nebyly porovnatelné a nabídky na realizaci interiéru nebyly dostatečně kvalitní.

Bruthans se zeptal na počet firem ve výběrovém řízení. Toušek odpověděl, že později zrušené výběrové řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele a bylo otevřené. Děkanát vyzval 5 firem a dostal 3 nabídky. V roce 2014 se soutěžila stavební část projektu a jednalo se o zakázku malého rozsahu. Bylo osloveno 5 firem a obdrženo 5 nabídek. Soutěžilo se na cenu 1,7 milionu Kč bez DPH. S částí projektu, která se týkala vybavení interiéru, bylo v roce 2013 osloveno 7 firem a byly obdrženy 2 nabídky.

Hurný se pozastavil nad tím, jak je možné, že dostal 2 verze celkového rozpočtu rekonstrukce studentského klubu A6. Toušek odpověděl, že je děkanát schopný prezentované tabulky rozklíčovat na jednotlivé smlouvy. Mozr vysvětlil, že 1. tabulka je od OSBI, zatímco druhá zahrnuje i gastronomické vybavení spojené s objektem a řekl, že k pochybení při zařazení majetku nedošlo. Dále upřesnil, že zmíněná rekonstrukce měla rozpočtové číslo v letech 2012-2014 a v roce 2015 vznikla potřeba dovybavení. Toto dovybavení o hodnotě cca 900k Kč spadá do „drobných investičních akcí“ a bylo diskutováno na ekonomické komisi v roce 2015.

Toušek senátu objasňoval pronájem Bistra. Připustil, že současný provozovatel Bistra (Fair Food Club) nabízí na svých webových stránkách catering, ale zároveň upozornil na to, že PřF má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že by byly prostory Bistra využívány k jiným účelům, než k zajišťování občerstvení studentům a zaměstnancům PřF. Toušek dále vysvětloval výši nájmu, která zohledňuje nejen vybavení Bistra, ale i několik povinností ze strany provozovatele jako jsou např. předepsaná otevírací doba i během nerentabilních měsíců, či akceptování toho, že do studentského klubu si mohou studenti nosit vlastní jídlo. Výše nájmu na Gastro je 12 700 Kč / měsíc + zálohy na  energie 9 000 Kč / měsíc, které jsou po ukončení kalendářního roku vyúčtované. Bruthanse zajímalo, zda byl i nájemce soutěžen a na jak dlouho je smlouva uzavřena. Toušek odpověděl, že smlouva je uzavřena do 30. 9. 2017 a že výběrové řízení se zvažovalo, ale nakonec neproběhlo. Matějka vyjádřil svou nespokojenost s nárůstem cen. Toušek odpověděl, že děkanát může pronajímateli připomenout konec smlouvy a tlumočit nespokojenost se zvyšujícími se cenami.

Terénní stanice Rejvíz: Toušek zmínil, že se jedná o dlouhodobý pronájem panu Setekovi. Mozr doplnil, že fakulta má budovy ve správě od roku 1912 a doplnil podrobnosti o jednotlivých rekonstrukcích od roku 2003 až do současnosti, které jsou součástí zápisu ve formě přílohy 3 k zápisu. Hurný upozornil na absenci kolaudačního souhlasu a Toušek odpověděl, že se hledá.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o vybraných akcích kapitálového rozpočtu.

Hlasování: 20/0/0

11. Příprava voleb kandidáta na děkana

Kříž jako předseda volební komise informoval ASF o přípravě voleb děkana. Byly otevřeny obálky od čtyř kandidátů s tím, že podané návrhy měly všechny náležitosti v pořádku. Volební kampaň začíná 14. 9. 2016. Kříž za volební komisi navrhl uskutečnění celkem tří setkání s kandidáty;  dvou větších pro akademickou obec a třetího pouze pro senátory (volitele). Volební kampaň končí 18. 10. 2016.

Navržené termíny: úterý 27.9. od 14:00, úterý 4.10. od 16:00 a středa 12.10. od 15:00.

Návrh usnesení: Akademický senát bere na vědomí informace o přípravě volby kandidáta na děkana.

Hlasování: 16/0/0

12. Různé

Kuthan připomněl ASF, že předsednictvo dostalo během prázdnin zmocnění konat jménem senátu. Zároveň však nebylo nutné toto zmocnění využít. Kuthan si postěžoval ASF na krátký čas zapracování připomínek v rámci rozsáhlých legislativních změn, s tím že deadline je do 30.9. Kříž podotkl, že do současné doby nebyl zvolen předseda legislativní komise, což by bylo podle jeho názoru vhodné, právě v souvislosti s legislativními změnami.

 

Zapsal Vladimír Krylov 15.9.2016

Ověřil Martin Kuthan


Přijatá usnesení

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. Hlasování: 20/0/0

ASF schvaluje program zasedání. Hlasování o změně programu: 19/2/1

ASF schvaluje zápis ze zasedání 16. 6. 2016. Hlasování: 13/6/3

ASF bere na vědomí informaci o zastupování děkana fakulty po dobu jeho pracovní neschopnosti. ASF přeje panu děkanovi brzké uzdravení. Hlasování: 23/0/0

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2017/2018. Hlasování: 21/1/0

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2017/2018. Hlasování: 21/1/0

ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/2018. Hlasování: 21/1/0

ASF souhlasí se svěřením pozemku parc. č. 4008/113 v katastrálním území Litoměřice do správy PřF UK. Hlasování: 22/0/0

ASF souhlasí s výší stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017, ve výši 15000 Kč. (22/0/0)

ASF souhlasí s výší doktorandských  stipendií v akademickém roce 2016/2017, ve výši 6300 Kč měsíčne v prvním roce a 7600 Kč měsíčně ve druhém až čtvrtém roce studia. (14/2/6)

ASF souhlasí s výší motivačních stipendií v akademickém roce 2016/2017, ve výši 30000 Kč pro Bc. studenty a 15500 Kč pro Mgr. studenty. (15/4/3)

ASF souhlasí s navrženou roční výší poplatků za studium v cizím jazyce pro bakalářské studijní programy 60 000 Kč, pro magisterské studijní programy 60 000 Kč, pro doktorské studijní programy 50 000 Kč. Hlasování: 17/0/5

ASF bere na vědomí informace o vybraných akcích kapitálového rozpočtu. Hlasování: 20/0/0

Akademický senát bere na vědomí informace o přípravě volby kandidáta na děkana. Hlasování: 16/0/0

Akce dokumentů