E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 10. 2016

Volba děkana fakulty, Svěření majetku UK v projektu Biocev do správy PřF, Pověření předsednictva vyhlášením voleb do SKAS, Různé

Zápis byl v níže uvedeném znění schválen na zasedání ASF dne 24. listopadu 2016.


Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:

Hosté:

Navržený program zasedání:

  1. Schválení zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Volba děkana fakulty
  4. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15. 9. 2016
  5. Svěření majetku UK v projektu Biocev do správy PřF
  6. Pověření předsednictva vyhlášením voleb do SKAS
  7. Různé

 

1. Schválení zapisovatele

Návrh usnesení: ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 27/0/0

2. Schválení programu zasedání

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 27/0/0

3. Volba děkana fakulty

Volební komise: David Hurný, Martin Kuthan, Jan Kříž, Dobroslav Matějka, Jakub Vodička

Kandidáti pro I. kolo volby:

Doc. RNDr.  Petr Folk,  CSc.

Doc. RNDr.  Jakub Langhammer, Ph.D.

Prof. RNDr.  Martin Mihaljevič, CSc.

Prof. RNDr.  Jiří Zima, CSc.

Předseda volební komise Kříž vysvětlil pravidla volby děkana. Následovalo tajné hlasování v rámci prvního kola.

Výsledky hasování v prvním kole:

Doc. RNDr.  Petr Folk,  CSc.-  9 hlasů

Doc. RNDr.  Jakub Langhammer, Ph.D. - 4 hlasy

Prof. RNDr.  Martin Mihaljevič, CSc.- 0  hlasů

Prof. RNDr.  Jiří Zima, CSc.-  14 hlasů

Do druhého kola postoupili Folk a Zima.

Výsledek hlasování: odevzdáno 27 lístků, z toho 2 lístky prázdné, 25 hlasů platných.

Doc. RNDr.  Petr Folk,  CSc.-  10 hlasů

Prof. RNDr.  Jiří Zima, CSc. - 15 hlasů

Kandidátem na děkana Přírodovědecké fakulty UK pro funkční období 2017 až 2020 byl zvolen prof. RNDr.  Jiří Zima, CSc.

4.  Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15. 9. 2016

Kuthan navrhl hlasovat o původní verzi zápisu bez připomínek, Kříž naopak navrhl hlasování o zápisu se všemi připomínkami.

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 15. 9. 2016.

Hlasování: 20/3/3

Schválen byl zápis s připomínkami. Vzhledem k tomu, že schválená verze zápisu obsahuje v přílohách pouze jednostranné informace, požádal proděkan Folk předsedu senátu o přiložení stanoviska vedení fakulty k příštímu zápisu. Kuthan slíbil, že stanovisko vedení fakulty bude součástí zápisu z dnešního zasedání. Příloha 1 k zápisu ze zasedání.

5. Svěření majetku UK v projektu Biocev do správy PřF

Majetek byl pořízen v rámci projektu OP VaVpI (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy, reg. č. CZ.1.05/1.1.00/02.0109) na základě partnerské smlouvy ze dne 11.7.2012 ve znění pozdějších dodatků a je ve spoluvlastnictví ÚMG AV ČR, v.v.i. a Univerzity Karlovy. Majetek bude sloužit k vědecké a vzdělávací činnosti.

Návrh usnesení: ASF souhlasí se svěřením majetku pořízeného v rámci projektu OP VaVpI Biocev do správy PřF UK.

Hlasování: 25/0/0

6. Pověření předsednictva vyhlášením voleb do SKAS

Harmonogram:

Vyhlášení voleb: do 1. 11. 2016

Termín voleb - 12. až 15. 12. 2016

Forma voleb - elektronická

Podávání prihlášek do 25. 11. 2016 (včetně)

Zveřejnění kandidatur nejpozději 30. 11. 2016

Návrh usnesení: ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb do studentské komory ASF dle navrženého harmonogramu.

Hlasování: 26/0/0

Návrh volební komise: Teplý,  Macháček,  Matějka,  Kubíček,  Kuthan,  Čermák,  Brejcha

V souladu VaJŘ ASF proběhlo hlasování o jednotlivých členech komise:

Teplý -  25/0/1

Macháček -  25/0/1

Matějka -  25/0/1

Kubíček -  25/0/1

Kuthan -  25/0/1

Čermák -  24/0/2

Brejcha -  25/0/1

7.  Různé

Perlín -  poděkoval vedení fakulty za umožnění vyvěšení tibetské vlajky na některých budovách PřF UK. Kříž navrhl rozeslat informace o nominacích na hodnotitele do NAÚ.  Kříž dále informoval ASF o novém způsobu rozdělení finančních prostředků z ministerstva na Univerzitu, zejména že fakticky zaniká pojem financovatelný počet studentů a v důsledku toho financování univerzit nebude odvislé od přesného počtu studentů, pokud meziročně výrazně neklesnou. Upozornil ale, že pro rozdělování financí mezi fakulty UK se alespoň prozatím nic nemění a přesný počet studentů tedy roli hraje. Kuthan tlumočil názor Vinklera a některých dalších senátorů týkající se nutnosti změn v rámci volebního a jednacího řádu ASF ve smyslu jeho zjednodušení a omezení zbytečných diskuzí nad nepodstatnými věcmi apod. Perlín a Kubíček souhlasili. Hudeček apeloval na oživení činnosti předsednictva ASF. Proděkan Novotný informoval ASF o pozitivní změně názoru řádu Alžbětinek k využívání zahrad řádu pro provizorní menzu. Nově zvolený děkan Zima poděkoval za korektní průběh voleb.

 

Zapsal Vladimír Krylov 20.10.2016

Ověřil Martin Kuthan


Přijatá usnesení

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. Hlasování: 27/0/0

ASF schvaluje program zasedání. Hlasování: 27/0/0

ASF schvaluje zápis ze zasedání 15. 9. 2016. Hlasování: 20/3/3

ASF souhlasí se svěřením majetku pořízeného v rámci projektu OP VaVpI Biocev do správy PřF UK. Hlasování: 25/0/0

ASF pověřuje předsednictvo vyhlášením voleb do studentské komory ASF dle navrženého harmonogramu. Hlasování: 26/0/0

Akce dokumentů