E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 24. 11. 2016

Slib děkana fakulty, Vyjádření k počtu a působnosti proděkanů, Vyjádření k obsazení pozic proděkanů, Opatření směřující ke zvýšení efektivity fungování ASF, Různé

Zápis byl v níže uvedeném znění schválen na zasedání ASF dne 15. prosince 2016.


Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:

Hosté:

Navržený program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 10. 2016
 4. Slib děkana fakulty
 5. Vyjádření k počtu a působnosti proděkanů
 6. Vyjádření k obsazení pozic proděkanů
 7. Opatření směřující ke zvýšení efektivity fungování ASF
 8. Různé

1. Schválení zapisovatele

Návrh usnesení: ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 17/0/0

2. Schválení programu zasedání

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 17/0/0

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 10. 2016

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 20. 10. 2016.

Hlasování: 17/0/0

4. Slib děkana fakulty

Děkan fakulty, prof. Bohuslav Gaš, se rozhodl požádat pana rektora o ukončení svého působení ve funkci děkana tři měsíce před řádným termínem, tedy k 30.11.2016, a to ze zdravotních důvodů. Zároveň požádal nově zvoleného kandidáta na děkana, prof. Jiřího Zimu, aby se své funkce ujal k 1.12.2016. Jak pan rektor, tak prof. Zima s tímto řešením souhlasili.

Kuthan navrhl poděkovat prof. Gašovi za působení ve funkci děkana a za jeho přínos pro rozvoj fakulty. Kříž navrhl poděkovat také celému kolegiu děkana.

Návrh usnesení: ASF děkuje prof. RNDr. Bohuslavu Gašovi, CSc., za přínosné působení ve funkci děkana a oceňuje jeho zásluhy na rozvoji Přírodovědecké fakulty. ASF děkuje rovněž členům kolegia děkana za jejich přínos pro rozvoj fakulty.

Hlasování: 18/0/0

Prof. Zima složil slib děkana.

5. Vyjádření k počtu a působnosti proděkanů

Vyjádření ASF k počtu proděkanů: děkan navrhl zvýšit počet proděkanů na 9, což zdůvodnil potřebou dvou proděkanů pro oblast studia. Jeden proděkan bude mít na starosti studijní záležitosti, agenda druhého proděkana bude věnována koncepci studia.

Kuthan konstatoval, že navýšení počtu proděkanů povede ke zvýšení celofakultních mandatorních výdajů.

Návrh usnesení: ASF souhlasí s navrženým počtem 9 proděkanů.

Hlasování: 17/0/1

Navržená působnost proděkanů:

 • proděkan pro biologickou sekci, Biocev, gesce Biocentrum, vědecká rada kampusu Albertov (dále VRKA)
 • proděkan pro chemickou sekci a ÚAMVT, VRKA
 • proděkan pro geografickou sekci a KTV, VRKA
 • proděkan pro geologickou sekci a ÚŽP, VRKA
 • proděkan pro vědu, výzkum, vědecké informace a akademické kvalifikace, přenos poznatků a technologií, VRKA
 • proděkan pro studijní záležitosti
 • proděkan pro koncepci studia
 • proděkan pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy, gesce Globcentrum, VRKA
 • proděkan pro rozvoj fakulty (Kampus), zahraniční agendu, operační programy, Botanickou zahradu, Mateřskou školku Rybičku, VRKA

Vyjádření ASF k působnosti proděkanů: Perlín se zeptal, proč návrh působnosti počítá s odpovědností hned tří proděkanů za Kampus Albertov (proděkan pro rozvoj fakulty, proděkan pro biologickou sekci a proděkan pro geografickou sekci) a kdo tedy bude mít konečnou odpovědnost. Děkan odpověděl, že  odpovědnost bude mít proděkan pro rozvoj fakulty, který se bude rozhodovat na základě informací dodaných sekčními proděkany.

Návrh usnesení: ASF souhlasí s navrženým rozdělením působnosti proděkanů.

Hlasování: 18/0/0

6. Vyjádření k obsazení pozic proděkanů

Návrh na skrutátory:  Matoušková, Kříž

Hlasování: 19/0/0

Výsledek tajného hlasování členů ASF

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.  (20/0)

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (20/0)

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.  (20/0)

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.  (18/2)

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.  (17/3)

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.  (20/0)

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.  (20/0)

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.  (20/0)

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.  (20/0)

ASF se vyjádřil kladně k obsazení pozic proděkanů. Děkan poděkoval za důvěru senátu.  Petrusek se zeptal, jak je to s neslučitelností či slučitelností funkce zástupce vedoucího katedry a proděkana Hurný odpověděl, že to není problém, problém to je pouze na úrovni vedoucího katedry.

7. Opatření směřující ke zvýšení efektivity fungování ASF

Perlín seznámil ASF se závěry pracovní skupiny směřující ke zvýšení efektivity fungování ASF.  Kříž kritizoval požadavek na formální ustavení komise s tím, že mu to přijde zbytečné. Doporučil, aby se zájemci zapojili do práce legislativní komise. Neformálně navrhovat změny může jakýkoli senátor, není tedy potřeba senátem formálně ustavovat další pracovní komisi. Vinkler nesouhlasil. Do diskuse se dále zapojil Hudeček, Krylov a Čermák.

Dále pak se rozvinula diskuze nad volbou předsedy legislativní komise a nad počtem členů v rámci jednotlivých komisí Macháček zdůraznil, že méně členů v komisích je někdy více vzhledem k obtížné koordinaci desítek členů při svolávání schůzí.

Návrhy usnesení:

ASF bere na vědomí zřízení dočasné pracovní skupiny k úpravám Volebního a jednacího řádu AS.

Hlasování: 15/0/3

ASF pověřuje předsedu ASF ke svolání legislativní komise za účelem oživení její činnosti a zvolení jejího předsedy.

Hlasování: 17/0/0

8.  Různé

Kříž se zeptal děkana, jak probíhá výběrové řízení na post tajemníka. Děkan odpověděl, že prvním kolem prošlo 5 kandidátů z 9. V pondělí 28.11. před polednem by mělo být jasno, kdo bude novým tajemníkem. Macháček se dále zeptal na složení výběrové komise.

Zapsal Vladimír Krylov 24.11.2016

Ověřil Martin Kuthan

 


Přijatá usnesení

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. Hlasování: 17/0/0

ASF schvaluje program zasedání. Hlasování: 17/0/0

ASF schvaluje zápis ze zasedání 20. 10. 2016. Hlasování: 17/0/0

ASF děkuje prof. RNDr. Bohuslavu Gašovi, CSc., za přínosné působení ve funkci děkana a oceňuje jeho zásluhy na rozvoji Přírodovědecké fakulty. ASF děkuje rovněž členům kolegia děkana za jejich přínos pro rozvoj fakulty. Hlasování: 18/0/0

ASF souhlasí s navrženým počtem 9 proděkanů. Hlasování: 17/0/1

ASF souhlasí s navrženým rozdělením působnosti proděkanů. Hlasování: 18/0/0

ASF se vyjádřil kladně k obsazení pozic proděkanů. 

Výsledek tajného hlasování členů ASF

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.  (20/0)

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (20/0)

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.  (20/0)

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.  (18/2)

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.  (17/3)

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.  (20/0)

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.  (20/0)

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.  (20/0)

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.  (20/0)

ASF bere na vědomí zřízení dočasné pracovní skupiny k úpravám Volebního a jednacího řádu AS. Hlasování: 15/0/3

ASF pověřuje předsedu ASF ke svolání legislativní komise za účelem oživení její činnosti a zvolení jejího předsedy. Hlasování: 17/0/0

Akce dokumentů