E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 6. 2016

Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder a ředitelů ústavů, Pověření předsednictva na dobu prázdnin, Založení nadace Přírodovědecké fakulty UK, Prodloužení smlouvy na pronájem objektů v Rejvízu, Nájemní smlouva s městem Litoměřice, Příprava voleb kandidáta na děkana, Různé

Zápis byl v níže uvedeném znění schválen na zasedání ASF dne 15. září 2016.


 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:  

Hosté:  

Program zasedání:

  1. Schválení zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 19. 5. 2016
  4. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder a ředitelů ústavů
  5. Pověření předsednictva na dobu prázdnin
  6. Založení nadace Přírodovědecké fakulty UK
  7. Prodloužení smlouvy na pronájem objektů v Rejvízu
  8. Nájemní smlouva s městem Litoměřice
  9. Příprava voleb kandidáta na děkana
  10. Různé

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Ficka jako zapisovatele.

Hlasování: 18/0/0

2. Schválení programu zasedání

Návrh usnesení: ASF schvaluje  program zasedání.

Hlasování: 18/0/0

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 19. 5. 2016

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 19. 5. 2016.

Hlasování: 16/0/2

4. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder a ředitelů ústavů

Důvodová zpráva:

Ke všem navrhovaným se jednoznačně kladně vyjádřila vědecká rada fakulty na svém zasedání dne 9.6.2016

Pro tajné hlasování byli navrženi skrutátoři Hudeček, Kubíček

Usnesení a výsledky tajného hlasování:

ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Josefa Ježka, CSc. ředitelem Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Lukáše Kratochvíla, Ph.D. vedoucím Katedry ekologie. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Ondře Lexy, Ph.D. ředitelem Ústavu petrologie a strukturní geologie. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Yvonne Němcové, Ph.D. vedoucí Katedry botaniky. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Ivana Hirsche, CSc. vedoucím Katedry genetiky a mikrobiologie. (17/1/0)

ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. vedoucím Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním Mgr. et Mgr. Lukáš Frantála vedoucím Katedry tělesné výchovy. (16/2/0)

ASF souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Jiřího Žáka, Ph.D. ředitelem Ústavu geologie a paleontologie. (18/0/0)

5. Pověření předsednictva na dobu prázdnin

Kuthan požádal ASF o pověření předsednictva pro období prázdnin do příštího zasedání ASF pro řešení neodkladných záležitostí.

Návrh usnesení: Akademický senát podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 17. června 2016 do nejbližšího řádného zasedání ASF k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech.

Hlasování: 19/0/1

6. Založení nadace Přírodovědecké fakulty UK

Důvodová zpráva:

Předchozí dvě verze zakládacích listin a statutu nadace schválené akademickým senátem nebyly akceptovány hlavním donátorem nadace prof. Michlem. Verze nyní předkládaná je podložena jeho souhlasem bez výhrad.

Návrh usnesení: ASF souhlasí se založením Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty.

Hlasování: 20/0/0

7. Prodloužení smlouvy na pronájem objektů v Rejvízu

Děkan fakulty seznámil ASF se současným stavem pronájmu objektů v Rejvízu a požádal ASF o schválení dodatků k nájemní smlouvě s tím, že smluvní vztahy v dalších letech upraví až nové vedení fakulty.

Návrhy usnesení:

ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 243/10 o nájmu terénní stanice Rejvíz č.p.77.

ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít Dodatek č.2 k nájemní smlouvě č. 242/10 o nájmu terénní stanice Rejvíz č.p. 83.

Hlasování: 20/0/1

8. Nájemní smlouva s městem Litoměřice

Gaš seznámil ASF se skutečností, že si fakulta musí pronajmout místo vrtu a předložil nájemní smlouvu.

Návrh usnesení: ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít nájemní smlouvu s městem Litoměřice na pozemku parc.č. 4008/95 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: 21/0/0

8. Příprava voleb kandidáta na děkana

Kuthan připomenul materiály domluvené na výjezdním zasedání ASF na Patejdlovce a zároveň připomenul, že uvítá přidání dalších podnětů. Janík informoval plénum ASF o tom, že se studentští senátoři  v SKAS dohodli na přípravě otázek pro kandidáty na děkana, které budou zveřejněny koncem června.

Návrh usnesení: Akademický senát bere na vědomí informace o přípravě volby kandidáta na děkana.

Hlasování: 18/0/0

9. Různé

Kuthan informoval ASF o tom, že bylo slavnostně otevřeno Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci - BIOCEV.

Čermák a Perlín požádali děkana fakulty o kontrolu výpočtu rozpisu prostředků na Geografické sekci. Děkan přislíbil prověření v součinnosti se sekčním proděkanem.

 

Zapsal František Ficek 16. 6. 2016

Ověřil: Martin Kuthan


Přijatá usnesení

ASF schvaluje Ficka jako zapisovatele. Hlasování: 18/0/0

ASF schvaluje  program zasedání. Hlasování: 18/0/0

ASF schvaluje zápis ze zasedání 19. 5. 2016. Hlasování: 16/0/2

ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Josefa Ježka, CSc. ředitelem Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Lukáše Kratochvíla, Ph.D. vedoucím Katedry ekologie. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním doc. Mgr. Ondře Lexy, Ph.D. ředitelem Ústavu petrologie a strukturní geologie. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Yvonne Němcové, Ph.D. vedoucí Katedry botaniky. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Ivana Hirsche, CSc. vedoucím Katedry genetiky a mikrobiologie. (17/1/0)

ASF souhlasí se jmenováním RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. vedoucím Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. (18/0/0)

ASF souhlasí se jmenováním Mgr. et Mgr. Lukáš Frantála vedoucím Katedry tělesné výchovy. (16/2/0)

ASF souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Jiřího Žáka, Ph.D. ředitelem Ústavu geologie a paleontologie. (18/0/0)

Akademický senát podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 17. června 2016 do nejbližšího řádného zasedání ASF k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech. Hlasování: 19/0/1

ASF souhlasí se založením Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty. Hlasování: 20/0/0

ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 243/10 o nájmu terénní stanice Rejvíz č.p.77.

ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít Dodatek č.2 k nájemní smlouvě č. 242/10 o nájmu terénní stanice Rejvíz č.p. 83.

Hlasování: 20/0/1

Návrh usnesení: ASF vyjadřuje souhlas se záměrem uzavřít nájemní smlouvu s městem Litoměřice na pozemku parc.č. 4008/95 v k.ú. Litoměřice. Hlasování: 21/0/0

Návrh usnesení: Akademický senát bere na vědomí informace o přípravě volby kandidáta na děkana. Hlasování: 18/0/0

Akce dokumentů